Педагог організатор Кобзун О. М. Новопавлівка 2012 р. '’Где нет владычества искусстваСкачати 262.29 Kb.
Дата конвертації14.09.2017
Розмір262.29 Kb.
Новопавлівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів

Врадіївський районний методичний кабінет
1300621491.jpg

Педагог - організатор

Кобзун О.М.

Новопавлівка 2012 р.1332615867.jpg

'’Где нет владычества искусства,

там люди не добродетельны,

а только благоразумны,

не нравственны, а только осторожны;

они не борются со злом, а избегают его…

не по ненависти к злу, а из расчета''

БЕЛИНСКИЙ В. Г.
Новопавлівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів

Врадіївський районний методичний кабінет


Всебічний розвиток людини є головною метою виховання. Він охоплює розумове, моральне, трудове, естетичне й фізичне виховання в їх нерозривному зв'язку, взаємозалежності та взаємозумовленості.

Всебічно розвинена особистість є надзвичайно чутливою до краси, гармонії, благородства. І своєю діяльністю вона прагне утверджувати їх. Саме на формуванні таких якостей особистості зосереджене естетичне виховання.
І. Вступ
Останніми роками зросла увага до проблем теорії і практики естетичного виховання як найважливішому засобу формування відношення до дійсності, засобу етичного і розумового виховання, тобто як засобу формування всесторонньо розвиненої, духовно багатої особистості.

А формувати особистість і естетичну культуру, - відзначають багато письменників, педагогів, діячів культури (Д.Б. Кабальовський, А.С. Макаренко, Б.М Неменський, В.А. Сухомлинський, Л.М. Толстой, К.Д. Ушинський), - особливо важливо в найсприятливішому для цього шкільному віці. Відчуття краси природи, оточуючих людей, речей створює в дитині особливі емоційно психічні стани, порушує безпосередній інтерес до життя, загострює допитливість, розвиває мислення, пам'ять, волю і інші психічні процеси.

Навчити бачити прекрасне навкруги себе, в навколишній дійсності покликана система естетичного виховання. Для того, щоб ця система впливала на дитину найефективніше і досягала поставленої мети, Б.М. Неменський виділив наступну її особливість: "Система естетичного виховання повинна бути, перш за все єдиною, об'єднуючою всі предмети, всі позакласні заняття, все суспільне життя школяра, де кожний предмет, кожний вид заняття має свою чітку мету в справі формування естетичної культури і особистості школяра."

Але у всякої системи є стрижень, основа, на яку вона спирається. Такою основою в системі естетичного виховання ми можемо рахувати мистецтво: музику, архітектуру, скульптуру, живопис, танець, кіно, театр і інші види художньої творчості. Мотив для цього нам дали ще Платон і Гегель. На підставі їх поглядів стало аксіомою, що мистецтво є головним змістом естетики як науки, і що краса є основне естетичне явище. Мистецтво містить в собі великий потенціал для розвитку особи.

Зі всього вищесказаного, можна припустити, що, залучаючи школяра до багатющого досвіду людства, накопиченого в мистецтвах, можна виховати високоморальну, різносторонньо розвинену сучасну людину.

ІІ. Завдання і зміст естетичного виховання
Естетичне виховання покликане ознайомити людину із загальними закономірностями художнього освоєння дійсності, сутністю і формами відображення дійсності й перетворення життя за законами краси, роллю мистецтва в розвитку суспільства.

Серед найголовніших завдань естетичного виховання виокремлюють:

— формування естетичних понять, поглядів, переконань, здатностей розуміти прекрасне, правильно естетично оцінювати факти, явища, процеси;

— виховання естетичних почуттів, уміння отримувати насолоду від сприймання прекрасного в навколишній дійсності та мистецтві;

— формування потреби і здатності створювати прекрасне в житті та мистецтві на основі розвитку власних творчих здібностей, опанування знань і практичних умінь у певному виді мистецтва.

У естетичному вихованні молоді використовують різні джерела прекрасного: образотворче мистецтво, музику, літературу, театр, кіно, архітектуру тощо. Так, під час сприйняття картини або скульптури дитина не лише пізнає світ, а й фантазує, формує, «домальовує» подумки зображене, бачить на картині події, образи, характери. Чільне місце посідає також музика, яка, відображаючи дійсність за допомогою мелодій, інтонацій, тембру, впливає на емоційно-почуттєву сферу людини, її поведінку. Важливим джерелом є й художня література. Головним виразником естетики в літературі є слово. На думку К. Ушинського, слово як засіб вираження в літературному творі набуває подвійної художньої сили. Словесний образ має ще й понятійну основу і сприймається насамперед розумом. Тому література — важливий засіб розвитку інтелекту учнів. Цінність театру, кіно, телебачення, естради, цирку як засобів естетичного виховання у тому, що вони поєднують у собі елементи багатьох видів мистецтва: літератури, музики, образотворчого мистецтва, танцю. Повинна стати предметом обговорення з естетичних позицій і діяльність школярів: гідні вчинки учнів, їх успіхи в навчанні, праці, спортивній, громадській, художній діяльності. Учитель має показати дитині красу природи в розмаїтті та гармонії барв, звуків, форм, закономірній зміні явищ. Предметом захоплення повинні стати також героїчні вчинки людей, краса їх взаємин, духовне багатство, моральна чистота й фізична досконалість. Важливим засобом естетичного виховання може слугувати дизайн шкільних приміщень, оформлення класу.143954.jpgzasada.jpg

Особливим фактором естетичного виховання є природа. Як зауважував В. Сухомлинський, розглядаючи квітку чи окрему пелюстку, крильце метелика чи пушинку тополі, дитина не повинна забувати глобальну істину: природа — це єдине ціле, якому притаманна гармонія взаємозв'язків і залежностей, яке є джерелом і суттю життя.загадковість.jpgш 076.jpg

Естетичне виховання зорієнтоване на формування естетичної свідомості та естетичної поведінки особистості.Естетична свідомість — одна з форм суспільної свідомості, що реалізується через художньо-емоційне освоєння дійсності у формі естетичних почуттів, переживань, оцінок, смаків, ідеалів.

Естетичні почуття є особливими почуттями насолоди, які відчуває людина, сприймаючи прекрасне у навколишній дійсності та творах мистецтва.

Естетичний смак є здатністю людини правильно оцінити прекрасне, відрізняти прекрасне від потворного.

Естетичний ідеал — уявлення людини про прекрасне в абсолютному його вираженні.

Естетична свідомість, естетичні почуття, смаки, ідеали, переживання тощо, взаємодіючи між собою, зумовлюють естетичну поведінку, яка є втіленням прекрасного у конкретних вчинках людини.dobro2.jpg

ІІІ. Умови ефективності естетичного виховання
Ефективність естетичного виховання школярів визначають такі чинники:
— створення в навчальному закладі естетично привабливої обстановки (оформлення навчальних кабінетів, аудиторій, місць відпочинку);sdc14093.jpg
— висока естетична культура різноманітних виховних заходів;
— широке залучення учнів до гуртків художньої самодіяльності, участі їх у конкурсах та олімпіадах естетичного напряму;

sdc14814.jpg

-- звернення у виховній роботі з учнями до народних традицій і обрядів;

— висока естетична культура вихователів і вихованців у зовнішньому вигляді й у стосунках.
Ефективність естетичного виховання забезпечується також взаємодією закладів освіти, культури, сім'ї, засобів масової інформації, культурними традиціями соціуму тощо.

ІV. Естетичне виховання в нашій школі
Доречно згадати відому думку В.А. Сухомлинського про те, що втрачене у дитинстві дуже важко поповнити у зрілому віці. Тому саме у школі молоді люди повинні отримати естетичне виховання, на все життя набути почуття прекрасного.

Кожен вид виховання володіє своєю неповторною специфікою.

Специфічність естетичного виховання полягає у тому, що воно формує в учнів розуміння краси, витонченості і загострення світосприйняття, духовні потреби та інтереси; емоціонально-естетичне відношення до дійсності та мистецтва, сприяє розвиткові творчих здібностей.

У процесі естетичного виховання відбуваються поступові кількісні накопичення запасу знань, емоціональних та естетичних переживань, які включенні у різні види естетичної діяльності сприяють формуванню естетичних якостей особистості, певного рівня естетичного відношення до дійсності.

Естетичне відношення складає основу для практичної естетичної діяльності учнів. Естетичне відношення включає в себе: естетичне сприйняття, естетичне почуття, естетичні оцінки, естетичну потребу, естетичні ідеали.

Методологічною засадою естетичного виховання в нашій школі є естетика, наука про загальні закономірності художнього освоєння дійсності людиною, про сутність і форми відображення дійсності й перетворення життя за законами краси, про роль мистецтва в розвитку суспільства.

У процесі естетичного виховання формуються естетична свідомість і естетична поведінка школяра.

У процесі естетичного виховання важливо навчити учнів розуміти й сприймати красу. Спостерігаючи прекрасне, людина не може бути байдужою, вона переживає, відчуваючи любов або ненависть до спостережуваного. Тому важливо, щоб діти вміли розрізняти справді красиве і потворне.

Під час естетичного сприймання виникають певні емоції, тому виховання має створювати сприятливі для формування емоційної сфери учнів умови, адже багатство емоційної сфери людини свідчить про її духовне багатство. Не менш важливе формування їх здатності повноцінного сприймання творів мистецтва. Для цього учням необхідна елементарна теоретична підготовка. Це має особливе значення при використанні в естетичному вихованні музики, образотворчого мистецтва, скульптури.sdc18712.jpg

Сформовані естетичні смаки, естетичний ідеал, розвинена здатність оцінювати прекрасне дають людині змогу зрозуміти суть прекрасного. Сприймаючи прекрасне, аналізуючи його, порівнюючи з відомим і баченим раніше, вона відповідно оцінює його. Рівень такого естетичного мислення залежить від розумового виховання, вміння здійснювати мислительні операції.

Одночасно з розвитком естетичного сприймання, прищепленням естетичних смаків у процесі естетичного виховання в учнів формують естетичне ставлення до навколишньої дійсності, адже людина повинна не лише милуватися красою природи, пам'ятками культури, а й берегти і захищати їх.sdc18993.jpg

Важливе значення має виховання у школярів естетики поведінки - акуратності в одязі, красивої постави і манер, уміння триматися невимушено, природно, культурно й естетично виявляти свої емоції. Ці якості тісно пов'язані з моральністю особистості учня.

В естетичному вихованні школярів ми використовуємо різні джерела: а) твори образотворчого мистецтва; б) музику; в) художню літературу; г) театр, кіно, телебачення; ґ) поведінку і діяльність школярів. Достойні вчинки учнів, успіхи в навчанні, праці, спортивній, громадській, художній діяльності повинні стати предметом обговорення з естетичних позицій; д) природу, її красу в розмаїтті та гармонії барв, звуків, форм, закономірній зміні явищ, які мають місце в живій і неживій природі; е) факти, події суспільного життя; є) оформлення побуту.

Особливим чинником естетичного виховання є природа. У процесі виховання учні повинні зрозуміти, що природа не може бути тільки об'єктом людського впливу - вона є рівноправним суб'єктом плідної взаємодії. Дитина не повинна забувати, що природа - єдине ціле, якому притаманна своя гармонія взаємозв'язків і залежностей. Вона - джерело і суть нашого життя, яке не можна відокремити від людини.о.ф.jpg

Так, В. Сухомлинський сповідував принцип єдності краси і добра ("Корінь, джерело доброти - в творенні, творчості, в утвердженні життя і краси. Доброта нерозривно пов'язана з красою"), він вважав красу гімнастикою душі, здатною випрямляти дух, совість, почуття і переконання. Він був проти того, щоб дитяче ставлення до природи мотивувалося страхом заборони, і намагався вивести вихованців на рівень естетичного освоєння навколишнього світу. Його педагогічна стратегія сприяла естетичному мотивуванню почуття екологічної цінності природи в структурі свідомості особистості.

Виняткову роль в естетичному вихованні школярів відіграють предмети естетичного циклу (малювання, співи, музика). На таких уроках учні не лише здобувають теоретичні знання з певних видів мистецтва, а й набувають відповідних практичних умінь та навичок, розвивають свої мистецькі здібності. Вагомим доповненням до цього циклу є уроки української мови, української та світової літератури, на яких учні засвоюють багатство і красу рідної мови, знайомляться з шедеврами рідної та світової літератури. На уроках природничо-математичних дисциплін відкриваються великі можливості використання краси природи, формування бережливого ставлення до неї. Краса фізики і математики полягає в логічній чіткості наукових побудов і доведень, чіткості їх структури. Певне виховне значення мають естетика праці учнів і продуктів праці, вміння та навички, набуті в процесі праці, що дають змогу особистості творчо виявити себе. На уроках фізичного виховання учні вчаться красиво і правильно триматися й ходити.

На розв'язання завдань естетичного виховання спрямована також позакласна виховна робота. Крім бесід, лекцій, диспутів, тематичних вечорів, вечорів запитань і відповідей на естетичну тематику, цінною є участь школярів у діяльності шкільних клубів любителів мистецтв, гуртках художньої самодіяльності, літературних об'єднаннях, шкільних театрах.

Важливу роль в естетичному вихованні школярів відіграє сім'я. Належне естетичне оформлення квартири, наявність бібліотеки, мистецьких журналів, сімейних традицій з обговорення телепередач, прочитаних книжок, сімейний відпочинок на природі, спільне відвідування театру створюють сприятливі умови для прищеплення естетичних смаків дітям.

Структура і організація даного виховного процесу будується з обліком різних вікових категорій учнів, у зв’язку зі специфічними особливостями.

I категорія – I-IV класи. Виховний ефект усих форм естетичного виховання буде залежати від того, наскільки системно будуть формуватися знання про добро і зло.

Завдання полягає в тому, щоб операючись на високу емоційність, вразливість і сприйнятливість розвинути в них естетичні почуття, викликати бажання в майбутньому стати творцем.

II категорія – V-VIII класи. У підлітків зароджується потреба аналізувати й узагальнити факти і явища дійсності, виробляти власні погляди на навколишній світ, на моральні вимоги і оцінки.

III категорія – IX-XI класи. Це період формування наукового світогляду, інтелектуального і фізичного розвитку людини, його професійного самовизначення. Тому організація естетичної роботи повинна бути спрямована з урахуванням цих особливостей.sdc14366.jpg

Для забезпечення ефективності естетичного виховання в школі створюються необхідні умови:


- створення в школі та сім'ї естетично привабливої обстановки;

sdc13938.jpg

- звернення у виховній роботі з учнями до народних традицій та обрядів;


- висока естетична культура виховних заходів;
- широке залучення учнів до гуртків художньої самодіяльності, участі у конкурсах та олімпіадах естетичного спрямування;

sdc18476.jpg

- висока естетична культура педагогів і вихованців в їх зовнішньому вигляді та поведінці;


- взаємодія школи, сім'ї, позашкільних закладів, закладів культури, засобів масової інформації тощо.

sdc19740.jpgsdc19657.jpg

V. Естетичне виховання в ігровій формі


 • "Виноград"

Для розвитку сприйняття природи служить заняття по малюванню "Виноград". Діти його дуже люблять. Прикріпимо кетяг винограду так, щоб він висів перед дитиною. Потім розділимо тонкою лінією лист паперу на дві вертикальні частини. В лівій частині листу дитина малює кетяг, прагнучи вірно передати форму і колір ягід. Після того, як кетяг намальований, дитина з'їдає ягоди і в правій частині листу малює те, що залишилося - вітку. Тепер можна бачити, як прикріпляється кожна ягідка і чому вверху їх більше, а внизу менше. Виявляється, гілка теж красива і від неї залежить, якої форми кетяг. Добре, якщо батьки виконують завдання паралельно з дитиною і потім порівняють результати. doyna.jpg


 • «На що схоже?» 1292352090_rango-1427306.jpg

Дітям роздають наперед підібране коріння, гілки і зрізи деревного стовбура, овочі - картопля або морква незвичайної форми. Діти по черзі розказують, що побачив кожний: один зумів побачити у формі коріння фантастичну тварину, інший в малюнку зрізу дерева - обличчя людини, в морквині - зайчика, в картоплі - долоня з розчепіреними пальцями. Діти можуть пропонувати смішні, деколи несподівані або, на погляд дорослого, безглузді відповіді. Задача дорослого - в кожній відповіді побачити його оригінальність, похвалити дитину, а в тому випадку, якщо його порівняння не вичерпало тих можливостей, які закладені в натурі, а схопило лише одну його межу, попросити доповнити. Звичайно хлоп'ята самі із задоволенням пропонують свої варіанти.

Проводити цікаві ігри - нагляди можна удома - в той момент, коли на кухні миються овочі, цікаво розглядати їх зрізи, колір, форму. • "Чарівний ліс"

Гра проводиться на ступенях мармурових сходів. Дітям пропонують подорож в чарівний, зачарований ліс. Ліс - це прожилки мармуру, розглядаючи їх, кожен учень самостійно і одночасно ділячись своїм "відкриттям" з іншими, відшукують казкових персонажів, силуети звірів, чудовиськ і т.д. Діти одержують повну свободу рухатися і фантазувати, кожний може проявити свої здібності. mramor_2.jpg

Можна придумати багато ігрових завдань з метою навчити бачити виразність і красу форм і ліній в навколишній природі.
 • «Пригадати все»

Виберіть знайому картину. Ще раз разом уважно вивчіть її, аж до деталей. Під час попереднього розгляду і опису дорослий учить дітей правильно підбирати слова, підшукуючи ті, що найточніше передають побачене, а також правильно позначати частини картини - центр, середина, правий верхній кут, нижня частина картини і т.д. iv30.jpg

Дитина стає спиною до картини, а ви вигадуєте і ставите йому питання: "Що лежить на середині столу? Якого кольору інжир? Які фрукти лежать в корзині, якого вони кольори?" і т.п. В цій грі дитина згадує все, про що говорили разом з дорослим.

Це - "тренінгова гра". Вона розвиває художню пам'ять дитини, готує до малювання по пам'яті.


 • «Рамка з натюрмортом»

Удома можна пограти так. Візьміть невелику рамку. Разом з вами або самостійно дитина може обстежувати оточуюче з метою знайти натюрморт. Предмети, що потрапляють в рамку, наставлену на них, як об'єктив фотоапарата, утворюють несподівано красиві, гармонійні композиції - закінчені "натюрморти", створені самим життям. В рамку може "випадково" потрапити пейзаж (вигляд з вікна) або портрет... Такі нехитрі етюди з рамкою відкривають юному погляду новий погляд на світ, допомагаючи побачити красиве в буденному, учать уважно вдивлятися в оточуюче. 10124843-n-n-n--n----noen----------n-----n---n--nfn-n---n-----n--n-nf.jpg

Після таких занять діти із задоволенням малюють натюрморти - "те, що лежить на столі", правда, не такі, як вони тільки що бачили, а свої, з улюбленими фруктами і овочами. Дівчатка частіше малюють квіти у вазі.
 • «Латочки і дзвоники» 22.jpg

На лужку півколом сидять діти і батьки. На землі розкладені свистки з глини, дзвоники, дудочки, флейта, гранат з сухими зернами, бубен і інші прості інструменти.

У руках мішечок з різними латочками. Вони однотонно забарвлені, але різної фактури: оксамитові, бавовняні, шовкові, фланелеві...dsc08369.jpg

Умови гри: кожна дитина по черзі із закритими очима виймає з мішечка одну латочку. Вона пробує його на дотик, тре тильною стороною долоні, і говорить нам про свої відчуття, визначає колір: тканина тепла, шорстка, коротка, приємна, схожа на морський пісок, жовта і т.д. Потім розплющує очі, підбирає звук. Перебирає звучання всіх інструментів і зупиняється на тому, який йому здається найближчим, відповідним.

Природно, що ця гра орієнтована на індивідуальне сприйняття кожного. Не важливо, якщо названий дитиною колір не співпав з реальним, адже вона грунтувалася тільки на своїх відчуттях. Головне, що вперше в її свідомості колір і звук з'єдналися. Саме це стане їй в нагоді в розумінні живопису і у власній художній творчості.


kbp1.jpg

VІ. Сценарій свята "Міс школи-2012"
Мета: виховувати в дітях любов до прекрасного, повагу до інших учасників, розвивати акторські здібності, естетичні смаки, вчити учнів підбирати матеріал до свята, змога яскраво заявити про себе, відобразити красу, неповторність та довершеність, розкрити свої таланти, підкреслити жіночність.

sdc18595.jpg


На добре освітлену сцену під легку музику виходять ВЕДУЧІ.
ВЕДУЧИЙ. Добридень пані та панове!

ВЕДУЧА. Доброго дня усім присутнім!

ВЕДУЧИЙ. Вас вітає конкурс краси і грації…

ВЕДУЧА. “Міс школи-2012”!
Звучить музика
ВЕДУЧИЙ. Тож давайте побажаємо конкурсанткам успіху, а нам – трохи терпіння. Хоча , дійсно, не терпиться дізнатися , хто ж стане переможницею нашого конкурсу.

ВЕДУЧА. Одне можемо сказати з упевненістю – всі учасниці конкурсу, без винятку, гідні цього звання!

ВЕДУЧИЙ. А до речі, кажуть, що наші дівчата – найкрасивіші дівчата в світі (До глядачів) Це правда?

ВЕДУЧА. Ну звичайно! Хіба ти сумніваєшся? Вони найкрасивіші, найрозумніші, найпривабливіші, найталановитіші, найчарівніші…ну справжні принцеси.

ВЕДУЧИЙ. І дійсно, яка маленька дівчинка не мріє стати принцесою? Напевно, так само мріяли стати принцесами і наші конкурсантки, які вже стали майже дорослими!

ВЕДУЧА. Сьогодні на наших учасниць чекають нелегкі випробування, тому, коли вони з’являться на цій сцені – давайте підбадьоримо їх оплесками!

ВЕДУЧИЙ. Зустрічайте – учасниці конкурсу “ Міс Школа 2012”!
Під легку танцювальну музику на сцену виходять учасниці конкурсу.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________sdc18626.jpg
ВЕДУЧИЙ. Ну, просто дух захоплює від такої краси!

ВЕДУЧА. І це тільки початок!

ВЕДУЧИЙ. А зараз у присутності наших глядачів, мені хотілося б поставити просте риторичне питання :“А судді хто?”

ВЕДУЧА. Що ж, це явний симптом того, що настав час представити журі нашого конкурсу - справжніх експертів, це:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ВЕДУЧИЙ. Отже, журі представлено, конкурсантки на сцені , а це означає, що попереду на нас чекає справжній феєрверк краси в низці конкурсів нашої програми. sdc18594.jpg

ВЕДУЧА. Перший конкурс умовно названий “Візитна картка”, шановне наше журі оцінює за п’ятибальною системою , як ,власне , і всі наступні конкурси.

ВУДУЧИЙ. І так Конкурс перший - “Візитна картка”

( Кожна дівчина повинна протягом 1 хв. розкрити своє захоплення, тобто представити себе. Оцінюється також їх чарівність, різноплановість захоплень, уміння “подати” себе).


Виступ дівчат

sdc18632.jpgsdc18606.jpgsdc18600.jpg


ВЕДУЧИЙ.А зараз вас, шановні жінки привітають учні _________________

ВЕДУЧИЙ. Що ж, ви переконалися, що наші конкурсантки – справжні красуні?

ВЕДУЧА. А зараз наш другий конкурс «Розминка». Кожна з вас повинна дати вичерпну відповідь на те запитання, номер якого ви вибрали. Отож, починаємо!
(Ведучий та ведуча по черзі підходять до кожної дівчини і кожна витягує зі скляної вази номер питання на яке дає відповідь)

sdc18601.jpg


ВЕДУЧИЙ. А зараз вітальний номер від учнів_________________sdc18610.jpgsdc18602.jpg

ВЕДУЧА. Яка маленька дівчинка не мріє стати принцесою? Але ж це тільки на перший погляд здається, що бути принцесою так легко!

ВЕДУЧИЙ. Зважте самі: численні прийоми...

ВЕДУЧА. ...Тугі корсети...

ВЕДУЧИЙ. ...Довгі бали, на яких обов’язково знайдеться заморський принц, який просить вас неодмінно виконати його улюблену пісню або ж потанцювати з ним справжнісіньку королівську кадриль!

ВЕДУЧА. З цього випливає, що в кожної принцеси, яка поважає себе, обов’язково повинен бути свій «коронний номер», яким вона зможе вразити присутніх найвишуканішого балу!

ВЕДУЧИЙ. Тому, шановні глядачі, дозвольте оголосити третій , найбільш цікавий і захоплюючий конкурс із умовною назвою “Коронний номер”!

ВЕДУЧА За умовами цього конкурсу, кожна конкурсантка повинна продемонструвати свій талант, тобто художній номер у власному виконанні.

ВЕДУЧИЙ. Наше журі оцінить у цьому конкурсі оригінальність номера, артистичність кожної учасниці та майстерність його виконання! Отже, починаємо!
Виступ дівчат

sdc18648.jpgsdc18642.jpg


ВЕДУЧИЙ. (після закінчення конкурсу) Що ж, щиро дякуємо нашим конкурсанткам за цікаві і змістовні номери. Просимо журі виставити оцінки за конкурс!

ВЕДУЧА. Отже, поки наші учасниці готуються до наступних конкурсних завдань, шановні глядачі, зверніть увагу на ті бюлетені для голосування, які ви отримали біля входу до залу. У кожному бюлетені ви знайдете список імен учасниць конкурсу. Навпроти кожного імені – порожня клітинка. Отже зараз ми попросимо вас зробити свій вибір, поставити відповідну позначку в одній із клітинок.

ВЕДУЧИЙ. У результаті підрахунку ваших голосів буде визначена дівчина, яка стане володаркою титулу “Міс глядацьких симпатій”. Зараз наші помічники пройдуть залом із скриньками для голосування, а ми попросимо вас всіх дружно проголосувати. Домовились?А щоб ви не нудьгували для вас виступить __________________________ клас.

ВЕДУЧА. Конкурс четвертий-Реклама sdc18663.jpgsdc18669.jpg

( В цьому конкурсі кожна учасниця повинна продемонструвати предмет, номер якого вона обере так, щоб всім захотілося придбати цю річ. Оцінюється виконання і оригінальність номеру.)ВЕДУЧИЙ.А поки наші конкурсантки готуються до останнього конкурсу, ми подивимось виступ учнів _________ класу

ВЕДУЧИЙ. Отже, пані та панове! Дозвольте запросити вас на справжнісінький світський бал!
(починає звучати легка музика і на фоні музики ведучі продовжують)
ВЕДУЧА. Де, як не на балу, ви зможете побачити стільки справжніх Леді! Вони прекрасні у своїх легких сукнях, вони граціозні, і здається, що вони зовсім не йдуть, а летять. Вони бездоганні.

ВЕДУЧИЙ. Отже, шановні журі, дорогі глядачі, ми представляємо на ваш суд конкурс під назвою “Дефіле”!

ВЕДУЧА. У цьому конкурсі журі оцінює граціозність дівчат, легкість і витонченість ходи, а також уміння носити найвишуканіше вбрання – бальну сукню!

ВЕДУЧИЙ. Наш світський бал оголошується відкритим! Зустрічайте!
(Звучить романтична музика. Виходять дівчата. Ведучі знову оголошують імена конкурсанток).

sdc18682.jpgsdc18686.jpg


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ВЕДУЧА. Оплески нашим Леді! Вони прекрасні!

ВЕДУЧИЙ. Без сумніву, кожна з цих учасниць достойна стати першою.

Але першою є тільки одна, яка сьогодні отримає титул “Міс Школа-2011”.ВЕДУЧА. Хочу вам сказати, що всі наші учасниці будуть нагороджені різними титулами, якими саме – визначить журі. Поки журі буде підводити підсумки четвертого конкурсу під назвою “Дефіле” і підбиватиме підсумки всіх конкурсів разом, ми запрошуємо на сцену учнів_________ класу

ВЕДУЧИЙ. Шановні пані та панове! Конкурс “Міс Школа-2011” підходить до свого логічного завершення, а це означає, що вердикт журі готовий, і ось уже через декілька хвилин стане відоме ім’я переможниці!

ВЕДУЧА. Для оголошення результатів нашого конкурсу краси і грації “Міс Школа “ та нагородження переможців запрошуємо до слова наше шановне журі

(звучать урочисті фанфари)sdc18693.jpgsdc18692.jpg

Виступ голови журіsdc18691.jpg


ВЕДУЧА.А вручить корону переможниці Міс школи 2011 Співак Ганна.

ВЕДУЧИЙ.Що ж, на жаль, навіть найчудовіший вечір добігає кінця і від його закінчення нас відділяють тільки декілька хвилин. То ж давайте ж іще раз привітаємо наших учасниць бурхливими оплесками!

ВЕДУЧА Шановні наші красуні! Ми вітаємо вас всіх. У вас – велике майбутнє. Попереду нові сцени і п’єдестали наступних конкурсів краси. Нехай щастить вам у житті, чистих рос вам, мудрої думки, краси і нев’янучої вроди. Будьте завжди впевнені у собі і знайте, що кожна з вас – найкраща.

ВЕДУЧИЙ А ми, чоловіки, давайте спробуємо дивитися на світ очима наших дівчат, любити і поважати їх, створювати їм всі умови для розквіту їхньої краси і інтелекту. Адже від того як ставимося ми до жінки, матері, подруги, коханої і визначається культура цілої нації, а зрештою – культура нашої держави.
Звучить фінальна пісня у виконанні _____________
ВЕДУЧІ. ( на фоні мелодії) До побачення! До нових зустрічей!
sdc18694.jpg
VІІ. Переможці районного етапу

Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україна»


І місце

«Народні символи»

Сулковська Ірина 4 клас
image018.jpg sdc18328.jpg


ІІ місце

«Річечка»

Руссі Оксана 9 класІІ місце

«Скорботна мати»

Кобзун Валерія 4 клас
к5 039.jpg
ІІ місце

«Захід сонця»

Кобзун Валерія 4 клас
к5 027.jpg


 • VІІІ. Орієнтовні теми виховних занять

VІІІ. Орієнтовні теми виховних занять
 • "Хто працює з любов’ю, той вносе поезію у будь-яку роботу"

 • "Людина працею славетна"

 • "Якщо діяти не будеш – ні до чого розуму палата"

 • "Повір, лише той знайомий із душевною насолодою, хто набув її працею і терпінням"

 • "Природа в музиці"

 • "Слово про хліб"

 • "Культура спілкування"

 • "Терпимість один до одного"

 • "Жарт"

 • "Естетика слова"

 • "Одяг нічний, ранковий, домашній, денний, робочий, спортивний, пляжний, святковий"

 • "Музика у твоєму житті"

 • "Діти у світовому живопису"

 • "Літературно-музична композиція "Чи хочемо ми війни"

 • "Вечір поезії"

 • "Вмійте цінувати кохання"

 • "День естетики"

 • "Театр і діти"

 • "Для себе і для нащадків"

 • "Екскурсії рідним селом"


Список літератури


 1. Д.Б. Лихачов. Теорія естетичного виховання школярів. – М., 1989

 2. К.В. Гавриловець. Етично-естетичне виховання школярів. – М. 1996

 3. "Загальні питання естетичного виховання в школі" під редакцією В.Н. Шацької. К. //Просвіта. 2000. №4

 4. Артеменко Н. М. Природа і естетичне виховання школярів: з досвіду роботи сільських шкіл. – М., 1978

 5. Буров А. І. Про природу об'єктивності краси. // Питання літератури, 1969.

 6. Буров А. І. Естетика: Проблеми і суперечки. – М., 1975

 7. Вільсон Р. Экологическое освіта в нерозривному зв'язку із загальним вихованням дітей з раннього віку // Граючи, Навчаємося. – 1999. – Вып.1.

 8. Волкова А. С. Эстетическое воспитание в процесе изучение географии. –М., 1976

 9. Гончарів І. Ф. Действительность и искуство в естетическом воспитании школьников: С опыта работы преподавателя. – М., 1978

 10. Зверев І. Д. Экологическое и естетическое создание школьников. – М.,// Педагогика, 1984.

 11. Палій В. Ф., Щербина В. Ф. Диалектика духовно – практичного освоєння природи. – Львів. 1980.

 12. Естетичне виховання школярів. Питання теорії і методики – М. Д. Таборідзе, Д. До. Бусурамвілі, О. Г. Алавидзе і др.; Під ред. М. Д. Таборідзе. – М.// Педагогіка, 1988.

 13. Радянський енциклопедичний словник / головний редактор А.М. Прохоров. – М.,// Радянська енциклопедія, 1990

 14. Ушинський К.Д. Матеріали до 3 тому "Педагогічної антропології". Збір. тв. в 11 т. - М., 1950. -Т. 10,

 15. Василенко В.Ф., Задонський Д.В. Міщенко Л.І., Погрібний А.Г. Калинова Cопілка. – К.,// Веселка, 1998.

 16. Василенко В.Ф., Задонський Д.В. Закувала зозуленька. – К.,// Веселка, 1998.

 17. Волкова Н.П. Педагогіка. – К.,// Академія, 2001.

 18. Грицай М.С. Українська народнопоетична творчість. – К.,// Вища школа, 1983.

 19. Дейч О. Фольклор у вихованні культури поведінки молодших школярів// Початкова школа. – 2000. - №2.

 20. Кузьмінський А.І. Омеляненко В.Л. Педагогіка. – К.,// Знання – Прес, 2003.

 21. Лановик М. Українська усна народна творчість: Підручник. – К.,// Знання – Прес, 2001

 22. Лемківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки. – Харків. 2002.

 23. Мангова І.Г. Організація фольклорно-пошукової роботи//Початкова школа. – 1996. _ №6,

 24. Орел Л. З народної педагогіки// Початкова школа. – 2001. - №5.ЗМІСТ

І.Вступ……………………………………………………………………………………………..5


ІІ. Завдання і зміст естетичного виховання…………………………………..6
ІІІ. Умови ефективності естетичного виховання…………………………….9
ІV. Естетичне виховання в нашій школі………………………….……………10
V. Естетичне виховання в ігровій формі………………………………………15
VІ. Сценарій свята "Міс школи-2012"……………………………………………19
VІІ. Переможці районного етапу

Всеукраїнського заочного конкурсуробіт юних фотоаматорів «Моя Україно»……………………………………26
VІІІ. Орієнтовні теми виховних занять………………………………………….28
Список літератури………………………………………………………………………..29

1329827611_logotip.yub.jpg

Новопавлівка 2012 р.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка