Патріотичне виховання як чинник формування національної самосвідомостіСкачати 271.22 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір271.22 Kb.
#45428Патріотичне виховання як чинник формування

національної самосвідомості

Патріотичне виховання було предметом дослідження бага

тьох поколінь педагогів. Видатні вчені та педагоги минулого

О. Духнович, Г. Ващенко, С. Русова, К. Ушинський, Я. Чепіга,

А. Макаренко, В.Сухомлинський та інші у своїх працях при

діляли велику увагу вихованню любові до своєї землі, рідної

мови; поваги до історичного минулого, формуванню національ

ної самосвідомості. Основні складові патріотичного виховання

українців намагались визначити філософи, історики, право

знавці, політики, письменники, зокрема Г. Сковорода, І. Фран

ко, М. Костомаров, П. Куліш, Д. Донцов, М. Грушевський,

С. Бандера, Р. Шухевич, Д. Чижевський та інші.

Психологічним механізмам формування і розвитку осо

бистості, на яких базується патріотичне виховання, присвяче

ні дослідження І. Гальчинського, Л. Виготського, Г. Костюка,

О. Леонтьєва, В. Панка та ін. Різними аспектами цієї проблема

тики займалися сучасні дослідники А. Афанасьєв, В.Дзюба,

А. Костирєв, І. Вільчинська, В. Ягупов, О. Вишневський, О. Да

ценко, Т. Гавлітіна та інші.

Останнім часом ми переживаємо доленосні події – Рево

люція Гідності, жертовний подвиг Героїв Небесної Сотні,

збройне протистояння на сході країни. Вони чітко засвідчили

життєву необхідність щодо активізації національнопатріо

тичного та військовопатріотичного виховання дітей та молоді,

що є питанням національної безпеки.

Саме виховання національних почуттів і патріотизму (за

допомогою відповідних заходів, історичної освіти, святкуван

ня визначних дат, національних міфів та символів; участі в різ

номанітних громадських акціях патріотичного змісту) є одним

з основних засобів консолідації української політичної нації.

Патріотичне виховання є складовою частиною політики

національної безпеки держави в гуманітарній сфері, спрямо

ваної на формування національної ідентичності молоді, поваги

до рідної країни, готовності захищати свою Вітчизну. Воно яв

ляє собою систематичну і цілеспрямовану діяльність органів

232
Концептуальні засади політики національної безпекиУкраїнської держави в гуманітарній сфері

державної влади і громадських організацій з формування у

молодих громадян високої патріотичної свідомості, почуття

любові до України, пошани до видатних вітчизняних історич

них діячів, готовності до виконання громадянських і конститу

ційних обов’язків. Вітчизняний дослідник О. Майборода від

значає: «Патріотизм як одне з сильних почуттів, із яких скла

дається емоційний світ людини, невід’ємний від осмислення

і вибору шляхів та засобів реалізації інтересів своєї Вітчизни.

У зв’язку з цим видається важливим з огляду на розуміння сут

ності патріотизму розмежовувати чуттєвоемоційну та осмис

леневодієву складові людської свідомості, яка, якщо виходити

з відомого вислову Фрідріха Ліста стосовно того, що між осо

бистістю і людством стоїть нація, практично завжди є свідо

містю національною.»276[с. 39].

Патріотизм виховує у людини почуття громадянськості.

Громадянськість визначається як духовноморальна цінність,

світогляднопсихологічна характеристика людини, що зумов

лена її державною само ідентифікацією. Це складне особис

тісне утворення, яке включає в себе почуття поваги і любові до

рідної країни, політичну і моральну відповідальність, правову

культуру, усвідомлення власної гідності, повагу і довіру до

співгромадян. Громадянськість має ціннісносмислову приро

ду і проявляється у єдності громадянської свідомості та грома

дянської поведінки. Тобто вона повинна проявлятися не тіль

ки у усвідомленні своєї приналежності до даної країни, а й у

активних діях, спрямованих на виконання своїх громадських

обов’язків перед суспільством і державою. Громадянськість

виступає критерієм особистісної зрілості. Відомий дослідник

Д. Локк зазначав, що однією з основних свобод є свобода мати

обов’язки, а ті, хто цього не розуміють, приречені на вічну не

зрілість. Громадянськість пов’язана також з формуванням

розвинутої правосвідомості: законослухняності, правової

культури, свідомого та відповідального ставлення до виконан

ня своїх обов’язків перед суспільством та державою.

Громадянськість та патріотизм включають в себе також ус

відомлення того, що всі ми – від перших осіб держави до кож

ного громадянина – повинні особисто докладати зусилля до

розбудови власної державності, так як ніхто за нас не виконає

цю історичну місію.


276 Актуальні питання вітчизняної етнополітики: шляхи модернізації, врахування міжнародного

досвіду/Під заг. ред. Ю. Тищенко. – К., 2004.

233
Політика національної безпеки Української держави

в гуманітарній сфері

Потрібно чітко відзначити, що процес національнопатріо

тичного виховання молоді повинен бути довготривалим і без

перервним, починаючи з дошкільних навчальних закладів і за

кінчуючи вузами. Особливу увагу потрібно приділяти до

шкільному вихованню, періоду навчання у початкових та се

редніх класах, коли закладаються моральноетичні засади осо

бистості, що формується. Відтак виховна програма повинна

бути довгостроковою, поділеною на окремі етапи за часом

реалізації, а кожний етап має включати напрямки, орієнтовані

на різні вікові групи молоді.

Аналізуючи сутність патріотичного виховання, слід відзна

чити, що воно включає у себе соціальні, цільові, функціональ

ні, організаційні та інші аспекти. Головною складовою патріо

тичного виховання є формування у молоді любові до рідної

країни, що здійснюється в першу чергу сім’єю, безпосереднім

соціальним оточенням через передавання певних культурних

традицій, звичаїв, обрядів, вірувань. Значну увагу патріотич

ному вихованню молоді приділяють органи державної влади,

які здійснюють його переважно через формування готовності

до захисту Вітчизни, поваги до до чинного законодавства та за

сад демократичної, правової держави, поваги до української

історії, видатних пам’яток культури.Нормативноправова база. Одним з перших законодавчих

актів з питань патріотичного виховання став Указ Президента

від 27 квітня 1999 року № 456 «Про заходи щодо розвитку

духовності, захисту моралі та формування здорового способу

життя громадян», на підставі якого Постановою КМУ від 15 ве

ресня 1999р. № 1697 була затверджена «Національна програма

патріотичного виховання громадян, формування здорового

способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних

засад суспільства». Одним з головних завдань цієї програми

було забезпечення формування та розвитку у молоді загально

людських та національних цінностей. Програма передбачала

реалізацію ряду заходів, спрямованих на фізичне та духовне

гартування молоді. Серед чисельних заходів треба відзначити

впровадження серед учнівської молоді гривипробування

«Котигорошко», яка спрямована на виховання молоді на укра

їнських традиціях та формуванню у неї здорового способу

життя. Для посилення Національної програми у 2001 році було

видано розпорядження Президента України № 173/2001 рп

«Про заходи щодо подальшого вдосконалення системи патріо

234
Концептуальні засади політики національної безпекиУкраїнської держави в гуманітарній сфері

тичного виховання молоді», згідно якого під час формування

Державного бюджету України на 2002 і наступні роки вимага

лося обов’язкове планування коштів, необхідних для виконан

ня Програми, та рекомендувалося місцевим органам виконав

чої влади і органам місцевого самоврядування більш активно

брати участь у реалізації заходів Програми, залучаючи для

цього, крім бюджетних коштів, інші джерела фінансування,

не заборонені законодавством.

На підтримку діяльності громадських організації козацько

го спрямування, які значну увагу приділяють вихованню

молоді на національних традиціях, Президент України видав

Указ №1092 від 15.11.2001 «Про Національну програму відрод

ження та розвитку Українського козацтва на 2000–2005 рр».

Програмою передбачалося ряд заходів, спрямованих на акти

візацію військовопатріотичного виховання молоді, зокрема

роботи у сфері освіти і виховання, роботи зі створення, від

родження, відновлення та охорону заповідних місць і об’єктів

та інші. Відповідно до завдань цієї програми була здійснена

розробка дитячоюнацької військовоспортивної патріотичної

гри «Сокіл» («Джура»), яка зобов’язувалася до впровадження

у навчальних закладах системи освіти наказом Міністра осві

ти і науки за № 855 від 25.12.2003р.

У 2002 році видається Указ Президента України 948/2002

від 25.10. 2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і війсь

ковопатріотичного виховання молоді», який стає основою

нормативноправової бази військовопатріотичного вихован

ня молоді до сьогоднішнього дня. Згідно цієї концепції під егі

дою трьох відомств, а саме: Міністерства освіти та науки, Мі

ністерства оборони, Міністерства у справах сім’ї, молоді та

спорту, відкривається шлях до впровадження в системі освіти

Всеукраїнської військовопатріотичної гри «Патріот» (Мініс

терства освіти та науки наказ № 274/112/10 від 05.04.2004). У

2007 році видається Указ Президента України за №1209 від

12.12.2007 «Про додаткові заходи щодо підвищення боєздат

ності Збройних Сил України», який вимагає від Уряду «розро

бити та затвердити протягом першого півріччя 2008 року дер

жавну програму військовопатріотичного виховання громадян

України на період до 2015 року, передбачивши, зокрема, захо

ди щодо утвердження в масовій свідомості історично прита

манних Українському народу високих моральних цінностей,

вірності традиціям українського козацтва». 3 липня 2008 вида

235
Політика національної безпеки Української держави

в гуманітарній сфері

ється Указ Президента України № 616 «Про проведення у 2009

році в Україні Року молоді», який ставить завдання перед Ка

бінетом Міністрів України щодо розробки та затвердження

Концепції національнопатріотичного виховання молоді.

Питання патріотичного виховання української молоді дек

ларуються у відповідних правових актах Верховної Ради Ук

раїни, зокрема у Постанові ВРУ N 865IV «Про заходи Кабі

нету Міністрів України щодо захисту національних інтересів

держави у сферах національно свідомого і патріотичного ви

ховання молодого покоління та забезпечення умов його роз

витку» від 22.05.2003 та Законі України «Про загальнодержав

ну програму підтримки молоді на 20042008 роки» (№1281ІV

від 18.11.2003р.). Але через відсутність конкретних механізмів

її реалізації та неналежний контроль за її виконанням, програ

ма не була реалізована у повній мірі.

Кабінет Міністрів України змушений був для активізації

Загальнодержавної програми підтримки молоді видати розпо

рядження №933р від 9.07.2008р «Заходи щодо виконання у

2008 році Загальнодержавної програми підтримки молоді на

20042008 роки». Завдання вдосконалення системи патріотич

ного виховання молоді також ставилося у розпорядженні.

Кабінету Міністрів України N 1237р від 17.09.2008 р «Про

схвалення Концепції Державної цільової національнокуль

турної програми розвитку Українського козацтва на 20092011

роки» одним із завдань якої є удосконаленню системи вихо

вання молоді на національних традиціях.

27 жовтня 2009 року спільним наказом Міністерства у спра

вах сім’ї, молоді та спорту, Міноборони, Мінкультури та Мін

освіти № 3754/981/538/49 була затверджена Концепція націо

нальнопатріотичного виховання молоді в рамках державної

цільової програми Молодь України на 20092015 роки. Мета

Концепції полягає у вихованні молодої людини, як патріота

своєї країни, готового самовіддано розбудовувати її, як суве

ренну, демократичну, правову і соціальну державу, здатного

виявляти національну гідність, знати свої права та обов’язки,

цивілізовано відстоювати їх, сприяти громадянському миру,

і злагоді в суспільстві, поводитися компетентно, бути конку

рентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі, як

громадянин, сім’янин, професіонал, носій культури.

Останніми роками було здійснено ряд кроків по активізації

патріотичного виховання молоді. 25 червня 2009 Колегія МОН

236
Концептуальні засади політики національної безпекиУкраїнської держави в гуманітарній сфері

України затвердила Концепцію національного виховання

студентської молоді (Протокол № 7/24). Головною метою на

ціонального виховання студентської молоді є формування

свідомого громадянина – патріота Української держави, ак

тивного провідника національної ідеї, представника українсь

кої національної еліти через набуття молодим поколінням на

ціональної свідомості, активної громадянської позиції, висо

ких моральних якостей та духовних запитів.

Декілька років тому був презентований проект Загально

державної цільової соціальної програми патріотичного вихо

вання населення на 2013–2017 роки. В ній зазначалося, що

патріотизм на даний час є нагальною потребою і держави, ос

кільки високий рівень патріотизму населення здатен забезпе

чити соціальнополітичну стабільність та гідне місце країні в

цивілізованому світі; і особистості, яка своєю активною лю

бов’ю до Батьківщини прагне досягти взаємної любові від неї з

метою створення умов для вільного саморозвитку і збережен

ня індивідуальності; і суспільства, яке зацікавлене в тому, щоб

саморозвиток особистості, становлення її патріотичної само

свідомості здійснювався на моральній основі277.

Але цей проект носив здебільшого декларативний, далекий

від практики характер. В ньому закріплювалися пострадянські

цінності. Зокрема при проведенні конференцій, фестивалів,

конкурсів, виставок на військовопатріотичні теми акцентувала

ся увага на важливості висвітлення героїчного подвигу радянсь

кого народу у Великій Вітчизняній війні, при цьому відкидалися

будьякі згадки про героїчну боротьбу українських воїнів на по

чатку 20 століття, діяльність ОУНУПА, воїнів Карпатської Укра

їни тощо. В проекті зазначалося, що щорічно на реалізацію про

грами буде витрачатися близько 40 млн. гривен, але конкретно

на що саме не вказано. В проекті також вказувалося на важли

вість підготовки теле і радіопрограм патріотичного спрямуван

ня, на важливість створення електронного фонду записів кра

щих творів на патріотичну тематику, заохочення патріотичної

тематики у ЗМІ, художній літературі, музиці, кінематографі

тощо, але не прописані чіткі норми щодо забезпечення податко

вих та інших пільг книговидавцям та іншим галузям культури,

щодо створення цільових фондів та грантів для фінансування

тих чи інших мистецьких творів тощо.


277 Проект Загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання населення

на 2013–2017 роки. [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://lp.edu.ua/node/1072

237
Політика національної безпеки Української держави

в гуманітарній сфері

В контексті оптимізації патріотичного виховання українців

слід відмітити також ряд останніх Указів Президента. Зокрема

це Указ Петра Порошенка № 806/2014 «Про День захисника

України», Указ № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасни

ків Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної

Сотні», Указ №744/2014 «Про невідкладні заходи щодо захис

ту України та зміцнення її обороноздатності», одним із пунктів

якого зобов’язано відповідні відомства терміново розробити

і затвердити план заходів з метою докорінно поліпшити пат

ріотичне виховання молоді.

Одним з останніх є проект Концепції національнопатріо

тичного та військовопатріотичного виховання дітей та молоді

на 2015–2019 рр., запропонований Міністерством освіти і на

уки України у 2014 році. Але знову ж таки Концепція носить

здебільшого декларативний характер, практичні кроки пропи

сані досить нечітко, не виписане фінансове забезпечення від

повідних заходів.

Зарубіжний досвід

У зарубіжних країнах патріотичне вихованню є достатньо

важливим чинником гуманітарної політики держави. Там

значну увагу приділяють факторам, які впливають на відчуття

патріотизму: мові, державним символам, національній аудіо

відео та друкованій продукції, національним героям, націо

нальним подіям, нормам поведінки керівництва країни, куль

турі та звичаям народу, системі державної пропаганди.

Наприклад у США для пропаганди дуже активно викорис

товують державний прапор. У Франції та Німеччині законо

давство жорстко регламентує використання іноземних мов та

аудіовізуальної продукції на іноземній мові. В Данії виписані

етичні стандарти суспільства. В багатьох країнах живуть по за

повідях з Біблії та Корану. У Китаї, активно просувається

жорстка державна пропаганда патріотичних заходів.

Сусідні країни, зокрема Польща, мають значні напрацю

вання у сфері патріотичного виховання населення. Так

польським урядом розроблена і реалізується програма, яка

має назву «Патріотизм завтрашнього дня». Відповідно до неї у

різних містах Польщі місцева влада влаштовує дні національ

ного прапора.У агітаційних роликах на телебаченні та на радіо

лунають пісні, які обіцяють, що Польща перетвориться на дер

жаву, що базуватиметься на принципах верховенства права,

солідарності та справедливості. Програма спрямована здебіль

238
Концептуальні засади політики національної безпеки

Української держави в гуманітарній сфері

шого на молодих людей, яких закликають залишатися на Бать

ківщині і будувати тут своє майбутнє. Патріотичне виховання

у Польші розпочинається з дошкільного віку. Дітей ще з садоч

ка вчать, як виглядає прапор, вчать національного польського

гімну, виховують у них локальний патріотизм. Дошкільнят во

дять по музеях рідного міста, показують пам’ятники, знайом

лять з місцевими героями, з місцевими традиціями. Дитину

вчать розуміти, ким вона є, пізніше її почуття патріотизму роз

ширюється до містечка, згодом до воєводства, і врешті – до

держави загалом.

Інституційне забезпечення патріотичного виховання

в Україні

Основними державними інституціями, що забезпечують

питання формування і реалізації державної політики у сфері

патріотичного виховання молоді є Міністерство освіти та нау

ки, Міністерство молоді та спорту, Міністерство оборони,

Міністерство культури, Український інститут національної па

м’яті, Інститут проблем виховання Академії педагогічних наук

України та інші.

Значну роботу по реалізації патріотичного виховання мо

лоді проводить Міністерство освіти та науки. В Національній

доктрині розвитку освіти (затверджена Указом Президента

№347 від 17.04.2002) зазначається, що національне виховання

є одним із головних пріоритетів, органічною складовою осві

ти. Його основна мета – виховання свідомого громадянина,

патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої куль

тури міжнаціональних взаємовідносин. Одним із шляхів за

безпечення патріотичного виховання в школі є створення від

повідних навчальних програм з предметів гуманітарного цик

лу (Історія, Людина і світ), які б відображали основні етапи

становлення української державності та висвітлювали життя

та діяльність видатних українських діячів. Особлива увага

приділяється викладанню історичних дисциплін, так як саме

через них здійснюється конструювання національного істо

ричного наративу через докорінне оновлення поглядів на ми

нуле України та звільнення його від стереотипів та міфів

радянськоімперської доби. В Державному стандарті базової

і середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Мі

ністрів України N 24 від 14 січня 2004 р., зазначається: «Викла

дання історичних дисциплін спрямоване на виховання в осо

бистості рис патріота України, активного компетентного гро

239
Політика національної безпеки Української держави

в гуманітарній сфері

мадянина, людини з гуманістичними і демократичними цін

ностями»278[6].

За роки незалежності видано 3,5 тис. назв навчальномето

дичної літератури з історії України, що є значним позитивним

досягненням. Хоча якісне наповнення підручників з історії Ук

раїни не завжди відповідає високим навчальним та виховним

вимогам. Зокрема за підсумками Робочої наради з моніторин

гу підручників історії України для середніх шкіл було зазна

чено, що підручники «не відповідають ні державному стандар

тові, ні сучасному станові історичної науки, ні потребам су

спільства»279[34].

Для покращення якісного наповнення підручників з Історії

України доцільно активніше залучати українські інституції,

які можуть проводити експертизу змісту підручників, зокрема

Інститут історії АН УРСР, Український інститут національної

пам’яті. Одним із першочергових завдань Українського інсти

туту національної пам’яті є аналіз існуючих засобів подання

історії України, перш за все шкільних підручників і вдоскона

лення їх змісту та методичного забезпечення під кутом зору

такого трактування історичної пам’яті українського народу,

яке сприятиме розвитку патріотизму і національної гордості

та гідності у молодого покоління.

Патріотичне виховання у освітніх закладах також здійсню

ється через систему позакласних заходів, зокрема організову

ються табори патріотичного спрямування, проводяться ігри

національнопатріотичного спрямування («Джура»), здійсню

ються екскурсії по «місцях пам’яті», проводяться відповідні

науковопрактичні конференції, реалізуються дослідноекс

периментальні роботи. Відповідно до Наказу Міністерства ос

віти і науки України №286 була розроблена програма прове

дення комплексних навчальнотематичних екскурсій з уч

нівською та студентською молоддю «Моя країна – Україна»

(з відвідуванням визначних краєзнавчих, географічних, істо

ричних, етнографічних об’єктів). Зокрема відповідно до про

грами проводяться такі екскурсії: «Шляхами козацької зви

тяги» (Луцьк – Берестечко – Пляшева), «Шляхами козацької

слави», (Регіональноландшафтний парк «Гранітностепове
278 Державний стандарт базової і середньої освіти. [Електрон. ресурс] //Міністерство освіти і

науки України [вебсайт] – Режим доступу: //www.mon.gov.ua

279 Шкільна історія очима істориківнауковців. Матеріали Робочої наради з моніторингу

шкільних підручників історії України. – Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 2008 – 128 с.

240
Концептуальні засади політики національної безпеки

Української держави в гуманітарній сфері

Побужжя»), «Поле козацької слави» (Історикомеморіальний

заповідник «Поле Берестецької битви»), Державний історико

культурний заповідник «Поле Полтавської битви», Острів

Хортиця – Національний заповідник України та інші.

Ряд напрацювань по реалізації патріотичного виховання

має Міністерство України молоді та спорту. Відповідно до За

кону України N 1281IV від 18 листопада 2003 року «Про за

гальнодержавну програму підтримки молоді на 2004–2008 ро

ки» міністерство реалізовало ряд відповідних заходів. З 2009

року Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту

реалізує Державну цільову соціальну програму «Молодь Ук

раїни» на 2009–2015 роки (постанова Кабінету Міністрів Ук

раїни від 28 січня 2009 р. N 41), одним із завдань якої є утверд

ження патріотизму, духовності, моральності та формування

загальнолюдських цінностей.

Певні напрацювання в цій галузі має Інституту проблем ви

ховання Академії педагогічних наук України. Зокрема ним бу

ла розроблена програма «Формування духовності як складової

національного виховання учнів».

В цілому слід відзначити, що хоча органами державної вла

ди й проводиться певна робота у плані здійснення патріотич

ного виховання молоді, але існує ряд значних проблем у даній

галузі. Зокрема до цього часу не прийнятий законопроект про

патріотичне виховання молоді. Кожна з державних інституцій

реалізує свою концепцію патріотичного виховання, що не

завжди узгоджується з іншими державними структурами та

неурядовими організаціями, що здійснюють подібну роботу.

Не визначена інституція, яка б здійснювала координацію

діяльності всіх структур у забезпеченні патріотичного вихо

вання (зокрема такою структурою могло б бути Міжфракцій

не депутатське об’єднання «За національнопатріотичне вихо

вання» чи Департамент з питань патріотичного виховання

Ради Національної безпеки і оборони України). Не налагодже

на ефективна взаємодія органів державної влади з громадсь

кими організаціями. Крім того неурядові організації форму

ють і намагаються реалізувати концепції патріотичного вихо

вання, які суперечать одна одній. Якщо національно орієнто

вані громадські організації проводять заходи по вихованню

молоді на національних традиціях, створюючи умови для фор

мування у молоді українського національного історичного на

ративу, то ветеранські організації пропонують програму пат

241
Політика національної безпеки Української держави

в гуманітарній сфері

ріотичного виховання молоді, яка відтворює радянський істо

ричний наратив. Зокрема Український фонд соціальних га

рантій військовослужбовців та ветеранів Збройних Сил, Укра

їнський фонд пошуку «Пам’ять» останні декілька років впро

ваджували у вітчизняних навчальних закладах Програму ге

роїкопатріотичне виховання учнівської молоді «Навчання

доблесті і слави» у рамках якої проводилася гра «Зірниця» та

висвітлювалися такі теми: «Історична роль Переяславської ко

зацької ради у долі двох братських народів Українського та Ро

сійського», «Радянська Армія, з миротворчою місією в гарячих

точках планети», «Нескорена і легендарна Радянська Армія,

надійний щит нації.». Тільки останнього року реалізація цих

програм була зупинена.

Також потрібно відмітити низький рівень інформаційно

пропагандистського забезпечення патріотичного виховання

молоді. В ЗМІ досить мало матеріалів які б висвітлювали

героїчні сторінки української історії, на багатьох програмах

телебачення транслюються фільми та передачі, що відобража

ють радянське імперське минуле Російської Федерації.

Подібні тенденції спостерігаються і у вітчизняному кінопро

каті, який заповнений зарубіжними фільмами, які пропагують

цінності інших країн. На жаль фільмів вітчизняного виро

бництва, які б виховували молодь на кращих зразках українсь

кої історії на сьогодні досить мало.

Для подолання вищезазначених проблем потрібно здійсни

ти ряд наступних кроків, зокрема:· Вдосконалити нормативноправову базу патріотичного

виховання молоді при активній підтримці Міжфракційного

депутатського об’єднання «За національнопатріотичне ви

ховання», яке також буде контролювати реалізацію про

грам патріотичного виховання органами влади.

· Під патронатом Міжфракційного депутатського об’єднан

ня «За національнопатріотичне виховання» створити Єди

ну державну концепцію національнопатріотичного вихо

вання як головну умову його кардинального покращення.· Створити Департамент з питань патріотичного виховання

Ради Національної безпеки і оборони України чи інший

відповідний орган як ініціативний, координаційний центр

для забезпечення ефективного здійснення патріотичного

виховання молоді з залученням представників відповідних

міністерств та відомств, громадських організацій, ЗМІ.

242
Концептуальні засади політики національної безпеки

Української держави в гуманітарній сфері

· Сприяти посиленню співпраці органів державної влади та

органів місцевого самоврядування з громадськими об’єд

наннями національнопатріотичного спрямування.

· Здійснити перевірку діяльності органів державної влади,

що здійснюють реалізацію національнопатріотичного ви

ховання, з метою оптимізації їх структури та кадрового

складу, зокрема закриття установ, що виконують подібні

функції, тощо.

· Здійснювати постійний моніторинг стану патріотичного

виховання українців з залученням відповідних соціологіч

них служб.

· Створити механізми економічного стимулювання

суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють

підтримку заходів неурядових організацій, спрямованих на

патріотичне виховання молоді.· Координувати розробку та реалізацію загальнодержав

них, місцевих і галузевих програм патріотичного вихован

ня молоді центральними й місцевими органами державної

влади та органами місцевого самоврядування.· Сприяти діяльності загальнонаціональних організацій та

реалізації проектів, спрямованих на національнопатріо

тичне виховання молоді, які довели свою життєздатність та

ефективність, зокрема НСОУ Пласт, Спілка Української

Молоді, Всеукраїнська дитячоюнацька військовопатріо

тична гра «Сокіл» («Джура»), дитячоюнацький фестиваль

мистецтв «Сурми звитяги» тощо

· Активізувати інформаційнопропагандистське забезпе

чення патріотичного виховання молоді шляхом розроблен

ня рекомендацій щодо посилення патріотичної спрямова

ності програм радіомовлення та телебачення, матеріалів

друкованих засобів масової інформації.

· Здійснювати підтримку виробництва вітчизняної кіно

продукції, видання творів, постановки спектаклів, спрямо

ваних на патріотичне виховання підростаючого покоління.

· Здійснювати підтримку комеморативних практик, спря

мованих на формування патріотизму та історичної пам’яті,

зокрема розробити і затвердити Концепцію державних

свят України, створити Пантеон українських героїв.· Здійснити моніторинг викладання дисциплін гуманітар

ного циклу (історія України, політологія, соціологія, філо

софія тощо) щодо їх патріотичної спрямованості і вдоско

243
Політика національної безпеки Української держави

в гуманітарній сфері

налити науковометодичне забезпечення цих дисциплін

(особливо це стосується історії України).

· У загальноосвітніх школах посилити викладання предме

ту «Захист Вітчизни», зокрема вдосконалити його науково

методичне та матеріальнотехнічне забезпечення, збільши

ти кількість годин.· Здійснювати проведення круглих столів, всеукраїнських

конференцій, підготовку та видання наукових праць, нау

ковометодичних, навчальних посібників і рекомендацій з

питань національнопатріотичного виховання молоді на

прикладах героїчної української історії та українських тра

дицій.


· Здійснювати розробку та реалізацію міжгалузевих Про

грам розвитку краєзнавства та культурного туризму з ме

тою ознайомлення з історією та культурою різних регіонів

України та розвитком патріотизму.

Ми навели тільки ряд стратегічних напрямів у даній сфері,

які потрібно наповнити конкретним змістом при виробленні

цільових програм патріотичного виховання. Крім заходів в гу

манітарній сфері, комплексне впровадження патріотичного

виховання вимагає системного і довгострокового підходу з ви

рішенням проблем в економічній, соціальній, політичних таінших сферах життєдіяльності країни.
Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Проблема педагогічної взаємодії в системі особистісно-орієнтованого навчання
NAU -> Помиткіна Л. В. Активізація творчого потенціалу студентів в освітньому процесі
NAU -> Засоби діагностики та розвитку комунікативних навичок ведення переговорів у студентів-міжнародників шатило Юлія Петрівна
NAU -> Рубрика 1: «Педагогические науки» андрагогіка: сучасний етап розвитку
NAU -> Психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів до виконанння професійних ролей постановка проблеми у загальному вигляді
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Співвідношення конкуренції та кооперації при взаємодії тнк за реалізації співпраці у рамках стратегічного альянсу
NAU -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
NAU -> Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України

Скачати 271.22 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка