Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльностіСторінка9/9
Дата конвертації01.04.2016
Розмір1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Висновки

Патріотизм - одне з найбільш глибоких людських почуттів. Як правило, це поняття розуміють як відданість і любов до Батьківщини, до свого народу, гордість за їхнє минуле й сьогодення, готовність до її захисту.

Це почуття є одним із найважливіших духовних надбань особистості. Воно характеризує вищий рівень розвитку особистості й проявляється в її активно-діяльнісній самореалізації на благо Батьківщини. Саме тому формування патріотизму на сучасному етапі є фундаментом і опорою суспільного й державного устрою та запорукою ефективності функціонування всієї системи соціальних і державних інститутів.

Засвоєння патріотичних цінностей і норм є тривалим процесом. Вони не закладені у генах, це не природна якість, а соціальна, і тому не успадковується, а формується цілеспрямовано, системно, із використанням певних принципів та методів діяльності з підростаючим поколінням.

Національне виховання має здійснюватися на всіх етапах навчання дітей та молоді, забезпечувати всебічний розвиток, гармонійність та цілісність особистості, розвиток її здібностей та обдаровань, збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу народу, його духовності й культури.

Така постановка питання націлює на розуміння тієї істини, що патріотами не стають у зрілому віці. Почуття любові до батьківщини, поваги до свого народу, його історії, усвідомлення себе часткою великої і давньої нації мають формуватися з самого раннього дитинства, „вбиратися з молоком матері”.

Сьогодні існує розуміння того, що виховати свідомого громадянина й патріота означає сформувати в дитини комплекс певних знань і умінь, особистісних якостей і рис характеру. Зокрема, йдеться про: повагу до батьків, свого родоводу, традицій та історії рідного народу, усвідомлення своєї належності до нього як його представника, спадкоємця і наступника; працьовитість; високу художньо-естетичну культуру тощо; патріотичну самосвідомість та громадянську відповідальність, готовність працювати для розквіту Батьківщини, захищати її; повагу до Конституції, законів Української держави; досконале знання державної мови.

Звичайно, у повному обсязі ці якості ще не можуть бути сформованими у дитини дошкільного віку. Проте, створити фундамент, на основі якого можна буде вже зводити „будівлю” майбутнього громадянина-патріота не лише можливо, а й потрібно, особливо якщо врахувати всі переваги, що створює дошкільний вік для результативного виховного процесу.

Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на їх інтересі до найближчого оточення (сім’ї, батьківського дому, рідного міста, села), яке вони бачать щодня, вважають своїм, рідним, нерозривно пов’язаним з ними. Важливе значення для виховання патріотичних почуттів у дошкільників має приклад дорослих, оскільки вони значно раніше переймають певне емоційно-позитивне ставлення, ніж починають засвоювати знання.

Основними напрямами патріотичного виховання є:

- формування уявлень про сім’ю, родину, рід і родовід;

- краєзнавство;

- ознайомлення з явищами суспільного життя;

- формування знань про історію держави, державні символи;

- ознайомлення з традиціями і культурою свого народу;

- формування знань про людство.

Концепція дошкільного виховання в Україні, сповідуючи історичний підхід до патріотичного виховання дітей дошкільного віку, актуалізує його народознавчі, українознавчі та краєзнавчі напрями. На це орієнтують і різноманітні програми дошкільного виховання.

Отже, гра як провідний вид діяльності дитини поєднує в собі як загальні для будь-якої соціальної діяльності ознаки (цілеспрямованість, усвідомленість, активна участь), так і специфічні (свобода і самостійність, самоорганізація, наявність творчої основи, почуття радості й задоволення).

Можна зробити наступні висновки про класифікацію ігор дошкільника та особливості його творчих ігор:

— розмаїття різновидів ігор дошкільника ставить проблему їх класифікації, яка на сьогодні не має остаточного вирішення;

— крім сюжетно-рольової гри, дошкільник оволодіває творчими іграми (будівельними, іграми-драматизаціями) та іграми з правилами (дидактичними, рухливими);

— будівельні ігри мають ознаки, спільні з продуктивною діяльністю (отримання оригінального результату), з сюжетно-рольовою грою (уявна ситуація, роль) та формують у дітей позицію творця, перетворюючого дійсність (спільне з трудовою діяльністю);

— своєрідність ігор-драматизацій полягає у виконанні дітьми ролей у строгій відповідності до змісту літературного твору, як правило, казки; відступ від змісту літературного твору допускається у режисерських та театралізованих іграх.

Нами було проведено дослідження в дошкільному навчальному закладі № 4 «Дюймовочка» м. Києва в групі дітей старшого дошкільного віку. В дослідженні брали участь 17 дітей.

Мета констатуючого експерименту: визначити рівень патріотизму дітей дошкільного віку.

На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури, а також власних спостережень, можемо зробити висновки, що результати експерименту є досить низькими. Діти мало що знають про свій край.

Таким чином, більше половини відносить себе до патріотів. Сумніваються або частково відносять 23%. Троє дошкільників не змогли визначитися, або не відносять себе до патріотів.

Можна сказати, що найбільший вплив на розвиток патріотичних почуттів у дошкільнят роблять школа і батьки, менший вплив - ЗМІ, навколишні люди.

Для формування та розширення уявлень дошкільників про історичне життя України, державну символіку проведено захід під назвою «Ігри патріотів». Для того, щоб підвищити патріотичні почуття у дітей старшого дошкільного віку нами було використано метод гри, насамперед народні ігри.

Мета контрольного експерименту: визначити рівень знань дітей про Батьківщину та рідний край після проведеної з ними роботи.

Повторне анкетування дітей підтвердило ефективність проведеного експерименту. Розуміння патріотизму дітей піднялося від середнього рівня до високого (кількість позитивних відповідей відповідно зросла на 9,6%).

У дошкільників розширилися знання про історію рідного краю, відомих земляків, герб міста, найдавнішу споруду, історію її створення.

Ефективним шляхом і засобом патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку ми вважаємо народну гру. Під час проведення експерименту ми застосовували різноманітні види ігор, які детально описані в роботі.

Отже, національне виховання, включаючи одну з найсуттєвіших його галузей – етнопедагогіку, спроможне в недалекому майбутньому відродити генетичний код українського народу, сформувати новий тип українця, здатного вивести свою державу на світовий рівень культури.Список використаної літератури


 1. Абраменкова В. „Батькам про ігри й іграшки” журнал „Берегиня роду” – 2007.

 2. Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников [Текст] / Н. В. Алешина. - М. : Просвещение, 2008. - 67 с.

 3. Алябьева Е. А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками [Текст] / Е. А. Алябьева. - М.: Вече, 2003. - 128 с.

 4. Артемова Л. В. «Театр і гра». Вдома, у дитячому садку, в школі / Л. В. Артемова : [Пер. з рос. – 2 вид.]. – К. : Томіріс, 2002. – 291 с.

 5. Артемова Л. В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. — М., 1992.

 6. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні / АПН України. - К.: Ред. журналу “Дошкільне виховання”, 1999.- 62 с.

 7. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / Наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко.- 2-ге вид., випр. - К.: Світич, 2008. - 430 с.

 8. Богинич О. Народна скарбниця. //Дошкільне виховання – 2002. - №8. – С.16-17.

 9. Богуш А.М. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку/ А.М. Богуш. - К., Знання 2006. - С. 31-36.

 10. Богуш А.М. Українське народознавство в дошкільному закладі: практикум: навч. посіб./А.М.Богуш, Н.В.Лисенко. - К.: Вища шк., 2003. - 204 с. С. 63-84

 11. Богуш А., Лисенко Н. Українське народознавство в дошкільному закладі. - К., 1994. - С.169 – 187.

 12. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте/ Л.И. Божович. - М., Наука 2001. - С. 55-59.

 13. Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. — М., 1991.

 14. Боришевський М. Духовні цінності як детермінанта громадянського виховання особистості // Цінності освіти і виховання особистості: Наук.-метод. зб. — К., 1997. — С. 21—25.

 15. Боришевський М. Формули громадянина-творця. Соціально-психологічний портрет громадянина // Світло. — 1998 — № 3. — С. 8—9.

 16. Бурова А. Організація ігрової діяльності в дошкільному закладі.//Дошкільне виховання – 2007. - №10. - С.8 -13.

 17. Буторіна, Т. З. Виховання патріотизму засобами освіти [Текст] / Т. З. Буторіна, Н. П. Овчинникова - СПб.: КАРО, 2004.- 224 с.

 18. Васильева, М. А. Программа воспитания и обучения в детском саду [Текст]: учеб.-метод. пособие / М. А. Васильева, В. В. Гербова, Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. - 208 с.

 19. Вишневецький О. Громадянське виховання: благо чи небезпека? // Освіта. — 2000. — № 44. — С. 3. — № 45. — С. 4—5

 20. Вишневський О. Орієнтири національного виховання //Рідна школа. – 1994. – № 6. – С. 42–46.

 21. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: В 2 т.– К.: Оберіг, 1991. – Т.2. – 435 с.

 22. Воспитание детей в игре / Сост. А. К. Бондаренко, А. И. Матусик. — М., 1983.

 23. Гаспарова Е.М. Режиссерские игры/ Е.М. Гаспарова. - М., Наука 1999. - С. 12-17.

 24. Губанова, Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду [Текст] / Н. Ф. Губанова. М.: Просвещение, 2006. - 132 с.

 25. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников / Под ред. Л. А. Венгера. — М., 1978.

 26. Добровольський В.В. Екологічні знання: Навч. посіб. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 304 с.

 27. Довженко Г. В. Український дитячий фольклор. - Київ, 1991. – 73с

 28. Дошкільна педагогічна психологія / За ред. Д. Ф. Ніколенка. — К., 1987.

 29. Духовні витоки українських свят та обрядів. Вікторини / упорядник Н.В.Лемешенко – Запоріжжя, 2006 – 92с.

 30. Ельконін Д.Б. Психологія гри/ Д.Б. Ельконін. - М., Наука 2004. - С. 12-20.

 31. Гасанов З.Т. Цілі, завдання та принципи патріотичного виховання / / Педагогіка.- 2005. - № 6.- С. 59 - 63.

 32. Гонський В. Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави: студії виховання // Рідна школа. — 2001.— № 2. — С. 9—14.

 33. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 424 c.

 34. Євдокімова Л. Українські народні ігри та забави в дошкільних установах.//БВДС – 2007. - №12. – С.40-49.

 35. Жадан І. Проблеми громадянської освіти //Педагогічна газета. — 1999. — № 11. — С. 2.

 36. Жуковская Р. И. Игра и ее педагогическое значение. — М., 1975.

 37. Закон України « Про дошкільну освіту»// Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту/ Упоряд.: К.Л.Крутій, Н.В.Погрібняк.-4-те вид., доп. - Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ПТД, 2005.- 336с.

 38. Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. – М.: Политиздат, 1986. – 223 с.

 39. Зеленова Н. Р. Цивільно-патріотичне виховання дошкільнят [Текст] / Зеленова Н.Р, Осипова К. Е. - М.: « Видавництво Скрипторій 2003», 2008. - 112 с.

 40. Ігнатенко П., Крицька Л. Громадянське виховання: історичний аспект // Шлях освіти. — 1997.—№ 1. —С. 38-43.

 41. Иваненко И.П. Воспитание убежденных патриотов-интернационалистов. – К.: Вища школа, 1986. – 222 с.

 42. Игра дошкольника / Под ред. С. Л. Новоселовой. — М., 1989.

 43. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста / Сост. Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко. — М., 1989.

 44. Ильина Т.А. Педагогика: Учебное пособие – М.: Просвещение, 1984. – 496 с.

 45. Калуська Л.В. Народні ремесла у дитячому садку // Бібліотека вихователя дитячого садка – 2005. – 64с.

 46. Карпова С. Н., Лысюк Л. Г. Игра и нравственное развитие дошкольников. — М., 1986.

 47. Кисельова Н. Виховувати патріотів // Географія та основи економіки в школі. — 1997. — № 3. — С. 27— 28.

 48. Кисельова О. Ми маленькі українці // Дитячий садок – 2007. - №20. – С. 36-37.

 49. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкільна педагогіка: Підручник для студ. Серед. Проф. Учеб.заведений /.- 6-е вид., Испр.- М.: Видавничий центр «Академія», 2006.

 50. Коменский Я.А. Великая дидактика // Избранные педагогические сочинения. – М.: Учпедгиз, 1955. – С. 161–376

 51. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / Наук, ред. О.Л. Кононко. - К., 2003.

 52. Комратова Н. Г. Патриотическое воспитание детей 4 - 6 лет [Текст] / Н. Г. Комратова, Грибова Л. Ф. - М.: Вече, 2007. - 115 с.

 53. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Дошкільне виховання. — 2003. — № 2. — С. 3—8.

 54. Котырло В.К. Воспитание гуманных чувств у детей/ В.К.Котырло. - К., Освіта 2004. - С. 21-25.

 55. Кремень В. Г. Веління часу: плекати національну гордість у молоді // Педагогічна газета. — 1998. — № 7. — С. 1.

 56. Кузь В. Г. Основи національного виховання: концептуальні положення / В. Г. Кузь, Ю. Д. Руденко, 3. О. Сергійчик. - Умань: Христинівська районна друкарня, 1993. – 108 с.

 57. Кудикіна Н. Українські народні дитячі ігри малих форм. //Палітра педагога – 2008. - №2. – С. 3 – 5.

 58. Кузьменко В.У. Соціальна компетентність дошкільнят: особливості, показники та шляхи розвитку/ В.У. Кузьменко // Дошк. виховання. - 2001. - № 9. - С. 11.

 59. Лавриненко Н. Етнопедагогіка //Дошкільне виховання. 2006. - № 12. - С. 111-119.

 60. Леонтьєв А. А. Патриотическое виховання та національне освіту // Початкова школа (плюс і мінус). – 2002. – № 4. – с. 4-6.

 61. Лешли Д. Работать с детьми, поощрять их развитие и проблемы/ Д. Лешли. - М., Наука 2001. - С. 26-27.

 62. Литвинова М. Ф. Русские народные подвижные игры: Пособие для воспитателя / под ред. Л. В. Руссковой. - М.: Просвещение, 1986

 63. Лиштван 3. В. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду. — М., 1971.

 64. Лохвицька Л., Макаренко С. Правову культуру – старшим дошкільнятам // Дошкільне виховання – 2006. - №6.

 65. Мазикина М. У. Інноваційні підходи до патріотичне виховання і цивільному становленні особистості // Виховання школярів. – 2002. – № 6. – с. 6-11.

 66. Макаренко А. Виховання громадянина / Упоряд. Р.М. Бескіна, М.Д. Віноградова. - М.: Просвіта, 1988. - 308 с.

 67. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку. — К., 1991. (Розділ «Гра»).

 68. Менджерицкая Д. В. Воспитателю о детской игре. — М., 1982.

 69. Міщенко Н. Який же проросте патріотизм? // Рідна школа. — 1999. — №1. — с. 1—8.

 70. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Как играть с ребенком. — М., 1990.

 71. Михайлова 3. А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. — М., 1990.

 72. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навчальний посібник / Н. Є. Мойсеюк. - 2-е вид. - К.: Гранма, 1999. – 348 с.

 73. Мокрогуз О. Громадянська освіта: проблеми і перспективи запровадження // Завуч. — 2000. — № 28. — С. 2-4.

 74. Морозова Н.Г. Место игры в педагогическом процессе детского сада / Н.Г. Морозова. - М., Инфра-М 2006. - С. 29-36.

 75. Мошнина О. Патріотичне виховання дошкільнят: проект «Салют Перемоги» [Текст] / О. Мошнина // Дошкільне виховання. - 2011. - N 4. - С. 80 - 82.

 76. Мудрик С.Б. Походження гри // Молодіжний науковий вісник, 2012. – с. 18 - 22

 77. Найден О. С. Українська народна іграшка: Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості. — К., 1999.

 78. Найден О.С. Українська народна іграшка. Смислові та обрядові основи // ОМ - 1991 - №3 - с.27-30

 79. Народні ігри. Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Упоряд. Ю. Є. Бардакова. – X. : Вид. група «Основа», 2007. – 96 с.

 80. Народознавство в дошкільному закладі / методичні рекомендації для вихователів / упорядник О.П.Макаренко – Тернопіль, 1992. – 143с.

 81. Національна система виховання: концепція / Міністерство народної освіти України. - К.: Либідь, 1991. - 28 с.

 82. Нечаева В. Г., Корзакова Е. И. Строительные игры в детском саду. — М., 1966.

 83. Ніколенко Д.Ф. Дошкільна педагогічна психологія/ Д.Ф. Ніколенко. - К., Либідь 2007. - С. 41-47.

 84. Никитин Б.Л. Ступеньки творчества, или развивающие игры/ Б.Л.Никитин. - М., Инфра-М 2001. - С. 20-26.

 85. Новицкая М. Ю. Патриотическое воспитание в детском саду [Текст] / М. Ю. Новицкая. - М.: ВЛАДОС, 2003. - 214 с.

 86. Оржехівський В. Громадянська освіта формує громадянина // Відродження. — 2000. — № 1. —С. 3—5.

 87. Павлушкіна О. Українські народні рухливі ігри. //Палітра педагога –2008. - №3. – С. 3 – 6.

 88. Петронговський Р.Р. Формування патріотизму старшокласників у поза навчальній виховній діяльності: Дис. канд. пед. наук: 13.00.01 – Житомир, 2002. – 180 с.

 89. Покровский Е. А. Русские детские подвижные игры. – СПб. : Агенство образовательного сотрудничества, 2006.

 90. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: «Академвидав», 2004.- 456 с.

 91. Поніманська Т. І. Моральне виховання дошкільників. — К., 1993.

 92. Правове виховання дошкільників / упорядник Є.Кулькіна. // Дитячий садок – 2007. - №21. – 31с.

 93. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку «Дитина». - К.: Освіта, 2004. - 268 с.

 94. Програма виховання дітей дошкільного віку «Малятко». - К.: Педагогічна думка, 1999. - 286 с.

 95. Проскура О. С. С. Ф. Русова й концепція українського дитячого садка // Дошкільне виховання. — 1991. — № 7. — с.; № 10. — с. 16—18

 96. Разом до гармонії: розвиток дитини раннього віку. Методичний посібник / Авт.-упорядн.: І.В.Братусь, Н.В.Кошечко, О.Л.Нагула; За заг. ред. І.Д.Звєрєвої. — К.; Кобза, 2004. — 160 с.

 97. Руденко Юрій. Основи сучасного українського виховання. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2003. - 328 с.

 98.  Русова С.Ф. Теорія і практика дошкільного виховання/ С.Ф. Русова. - Л., Освіта 2003. - С. 36-42.

 99. Caвiнa Л.П. Пальчикова гімнастика для розвитку мовлення дошкільнят: Посiбн. для батьків i педагогів. — К: Школа, 2001. — 47 с.

 100. Савин Н.В. Педагогіка. – К.: Вища школа, 1974. – 252 с.

 101. Соломенникова О. Ознайомлення дітей з народним декоративно прикладним мистецтвом // Дошкільне виховання. - 2004. - № 9. - С.42-45

 102. Стельмахович М. Народна педагогіка. К.,1985. – С. 271.

 103. Сухомлинська О.В. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності / Дошкільне виховання. – 2003. - №2

 104. Теоретичні основи педагогіки: Курс лекцій. Підручник для студентів /Під ред. Вишневського О. – Дрогобич: Відродження, 2001. – 268 с.

 105. Тураніна Н. Формування етнокультурної компетентності дошкільніка.//Дошкільне виховання. 2006, № 8. - С. 41.

 106.  Усова А.В. Психология и педагогика игры дошкольника / А.В. Усова. - М., Инфра-М. 2001. - С. 26-34.

 107. Усова А.В. Роль игры в детском саду/ А.В. Усова. - М., Наука 2006. - С. 22-28.

 108. Фіцула М. М. Педагогіка: навчальний посібник / М. М. Фіцула. -К. : Академія, 2000. – 542 с.

 109. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 1990. – 576 с.

 110. Чаварга О.Ю., Тулай О.Ю. Народно-календарні свята та обряди в дитячому садку: - Ужгород, 1999.

 111. Чорна К.І. Зміст патріотичного виховання школярів в умовах державотворчого процесу в Україні //Виховання патріотизму у дітей та молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матер. звітної науково-практичної конференції. – К., 1999. – С. 12–14.

 112. Шаламова В. І. Методична робота з кадрами з патріотичного виховання в ДНЗ. - М:ТЦ Сфера, 2009.- 96 с.

 113. Яницька О. Українські народні ігри для дітей старшого дошкільного віку. – Рівне, 1992.

 114. Яременко Н. Методика організації ігрової діяльності у години дозвілля.//Позакласний час. Плюс. – 2009. - №10.

 115. Ярмаченко М. Патріотизм / М. Ярмаченко // Педагогічний словник; за ред. М. Д. Ярмаченко. - К.: Педагогічна думка, 2001. - С. 356

 116. Актуальність патріотичного виховання. Педагогічна година з вихователями закладу // Режим доступу: http://www.stavysche-dnz3.edukit.kiev.ua/Files/downloads/Патріотичне%20виховання.doc

 117. Загородня А. / Сучасне розуміння патріотичного виховання молоді / Теорія та методика управління освітою, №10. – 2013. – с. 4 // Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/r.xml?sk=a479c454efae991da5fe18aaded5f8ec&url=http%3A%2F%2Ftme.umo.edu.ua%2Fdocs%2F10%2F6.pdf

 118. Міма Н.О. Взаємодія сім’ї та школи з патріотичного виховання школярів як історико-педагогічна проблема // Режим доступу: http://academy.ks.ua/wp-content/uploads/2014/05/36.pdf

 119. Патріотичне виховання юного покоління // Режим доступу: http://ploskivskenvo.ucoz.ua/publ/storinka_dnz/patriotichne_vikhovannja_starshikh_doshkilnjat/2-1-0-52Додатки


Додаток А

Дидактична гра "Гості міста"Дидактична гра "Знайди пару"Дидактична гра "Збери картинку"
Дидактична гра "Герби міст твого краю"


Дидактична гра"Геральдика"


гра "Збери прапор"
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка