Пархоменко ольга петрівнаСкачати 455.14 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір455.14 Kb.
  1   2   3
Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукописуПархоменко ОЛЬГА ПЕТРІВНА

УДК 330.142.26: 658.153ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКУ

Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Науковий керівник:

Чиж Віра Іванівна,

доктор економічних наук, професор

Донецьк – 2011

ЗМІСТДонецьк – 2011 2

ЗМІСТ 3


ВСТУП 7

Актуальність теми. Останнім часом із розвитком ринкових відносин в Україні та виникненням кризової ситуації, яка породжує інфляційні процеси й спад виробництва, промислові підприємства знаходяться в скрутному фінансовому становищі. Підтвердженням цьому є їх збиткова діяльність, пов’язана з недостатністю фінансових ресурсів та зниженням попиту на готову продукцію. Однією з причин цих явищ є надмірне відволікання оборотного капіталу зі сфери виробництва у сферу обігу за рахунок постійного збільшення розміру дебіторської заборгованості в структурі оборотного капіталу та, відповідно, росту кредиторської заборгованості в структурі джерел формування оборотного капіталу. Як наслідок виникає необхідність залучення підприємствами в обіг додаткового оборотного капіталу. 7

Можливість виходу промислового сектора економіки України з кризи об’єктивно пов’язана з удосконаленням формування та використання оборотного капіталу промислових підприємств, що враховує наявні умови й принципи господарювання. Отже, проблема формування та використання оборотного капіталу в сучасних умовах є актуальною. Це вимагає від науковців і практиків систематизації та доповнення теоретичних знань про організацію процесу формування й використання оборотного капіталу підприємств, виявлення його недоліків, причин та наслідків, розроблення практичних рекомендацій щодо їх усунення. Впровадження таких розробок сприятиме зміцненню фінансової стійкості та платоспроможності, забезпеченню достатнього рівня прибутковості підприємств через оптимізацію обсягів і структури оборотного капіталу. 7

Публікації західних учених Є. Ф. Брігхема, Р. Брейлі, Дж. Ван Хорна, К. Менгера, М. Мескона, Е. Нікбахта, А. А. Томпсона, Ф. Лі .Ченгера, Р. Н. Холта, К. Шима відображають досвід і теорію управління оборотним капіталом в умовах розвинутого цивілізованого ринку. 7

Процес формування й використання оборотного капіталу в ринкових умовах досліджували вітчизняні та російські вчені: Ю. А. Арутюнов, І. А. Бланк, П. В. Єгоров, А. Золотарьов, Н. В. Ізмайлова, Є. Є. Іонін, В. В. Ковальов, Т. Д. Косова, Л. А. Костирко, М. Н. Крейніна, Л. А. Лігоненко, А. М. Поддєрьогін, Р. А. Слав’юк, Р. А. Сорока, Е. С. Стоянова, А. П. Шило та ін. Високо оцінюючи їх внесок у вирішення багатьох теоретичних і практичних питань щодо формування й використання оборотного капіталу, слід указати на деякі аспекти, що потребують уточнення та доповнення, а саме вплив оборотності оборотного капіталу на підвищення ефективності виробництва, планування оборотного капіталу, визначення потреби в оборотних активах у кризових умовах функціонування. У зв’язку з цим обрана тема дисертаційної роботи є актуальною й має наукову та практичну значущість. 8

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за темами „Внутрішній контроль інвестиційної привабливості великого підприємства” (номер державної реєстрації 0106U004616), „Формування механізму корпоративного управління фінансовим і промисловим капіталом регіону” (номер державної реєстрації 0106U000292), у яких автор брав участь як співвиконавець. 8

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є поглиблення теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо формування й використання оборотного капіталу промислових підприємств, спрямованих на підвищення їх прибутковості. 8

Для досягнення поставленої мети вирішено такі наукові та практичні завдання: 8

досліджено економічну сутність оборотного капіталу промислових підприємств в умовах ринку; 9

удосконалено класифікацію оборотного капіталу промислових підприємств; 9

запропоновано концептуальний підхід до формування й використання оборотного капіталу промислових підприємств в умовах ринку; 9

проаналізовано структуру та джерела формування оборотного капіталу промислових підприємств регіону; 9

оцінено ефективність формування й використання оборотного капіталу промислових підприємств регіону; 9

запропоновано підхід до комплексного оцінювання впливу дебіторської заборгованості на структуру оборотного капіталу; 9

визначено напрями вдосконалення планування оборотного капіталу промислових підприємств; 9

обґрунтовано методичний підхід до визначення потреби промислових підприємств в оборотному капіталі; 9

розроблено модель оптимізації оборотного капіталу промислових підприємств. 9

Об’єктом дослідження є процеси формування й використання оборотного капіталу промислових підприємств. 9

Предмет дослідження – фінансові відносини, які виникають у процесі формування й використання оборотного капіталу промислових підприємств. 9

Методи дослідження. Методологічною й теоретичною основою дисертації стали наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з широкого спектра проблем, пов’язаних із формуванням та використанням оборотного капіталу. Правове поле дисертаційної роботи забезпечили нормативно-правові акти України з питань регулювання процесів формування оборотного капіталу. Інформаційною базою дослідження стали офіційні матеріали Державного комітету статистики України, дані бухгалтерського обліку й фінансової звітності промислових підприємств Луганської області. 9

У процесі роботи було використано сучасні загальнонаукові та спеціальні (емпіричні) методи дослідження: структурно-логічний аналіз (при побудові логіки та структури дисертаційної роботи); історичний підхід (при розгляді шкіл еволюційного розвитку теорії управління оборотним капіталом); аналіз і синтез (для дослідження сутності оборотного капіталу); індукцію і дедукцію (при виборі форм погашення дебіторської заборгованості); метод прогнозування (при визначенні обсягу збуту для забезпечення потреб в оборотному капіталі); кореляційно-регресійний аналіз (для визначення та кількісної оцінки зв’язків між фінансовими показниками підприємства); економіко-математичні методи (при оптимізації обсягу оборотного капіталу); статистичні методи: порівняння (для зіставлення фактичних даних звітного та попередніх років); графічний (для наочного подання результатів дослідження в динаміці та схематичного представлення теоретичних і практичних положень дисертаційної роботи). Для обробки статистичних даних, побудови таблиць, графіків та алгоритмів використано пакет прикладних програм Microsoft Excel. 10

Наукова новизна отриманих результатів. Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає в поглибленні теоретичних положень щодо формування та використання оборотного капіталу промислових підприємств і розробці рекомендацій з оптимізації його обсягу й структури. Основні положення дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають у такому: 10

розроблено модель оптимізації оборотного капіталу промислових підприємств на основі використання показника оцінювання ефективності його формування та використання, який враховує залежність фінансових результатів діяльності від ділової активності підприємства, що забезпечує прийняття управлінських рішень залежно від зміни структури оборотного капіталу; 10

класифікацію оборотного капіталу на основі його розмежування на групи за критерієм значущості для підприємства, що дозволяє організувати контроль його використання за цими групами; 11

порядок планування оборотного капіталу, який враховує змінність умов функціонування підприємств, базується на системному підході, чіткому розподілі функцій між підрозділами підприємства, наявності зворотного зв’язку, що сприяє зменшенню витрат на утримання оборотних активів; 11

концептуальний підхід до формування та використання оборотного капіталу промислових підприємств, який містить принципи, завдання, напрями вдосконалення формування й використання оборотного капіталу для розробки управлінських рішень щодо забезпечення прибутковості діяльності підприємств; 11

методичний підхід до визначення потреби промислових підприємств в оборотному капіталі, що надає можливість розраховувати мінімальну економічно обґрунтовану величину запасів, дебіторської заборгованості, грошових коштів з метою зниження витрат на управління оборотними активами. 11

Практична значущість одержаних результатів дослідження полягає в тому, що обґрунтований концептуальний підхід до формування й використання оборотного капіталу є достатньо універсальним для промислових підприємств. До основних результатів належать пропозиції щодо: 11

оцінювання впливу дебіторської заборгованості на структуру оборотного капіталу; 11

удосконалення планування оборотного капіталу в нестабільних умовах господарювання; 11

розрахунок оптимального розміру оборотного капіталу за складовими. 11

Результати дослідження використано в практичній діяльності промислових підприємств Луганської області, що підтверджено відповідними документами, які подано в додатках до дисертації: АТ „Первомайський електромеханічний завод ім. К. Маркса” (довідка № 03/34 від 17.07.2009 р.), АТ „Краснолуцький машинобудівний завод” (довідка № 01/03 від 20.07.2009 р.), АТ „Холдингова компанія «Луганськтепловоз»” (довідка № 003-06 від 27.01.10 р.). Окремі результати дисертаційної роботи використано в навчальному процесі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля при викладанні дисциплін „Фінанси”, „Фінансовий менеджмент”, „Моделі й методи прийняття рішень в аналізі та аудиті” (довідка № 108-115-227/89 від 02.02.10 р.). 12

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою працею, у якій викладено науковий підхід і практичні рекомендації щодо вдосконалення формування та використання оборотного капіталу промислових підприємств з метою підвищення їх прибутковості. 12

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні результати проведених досліджень, висновки й рекомендації, викладені в дисертаційній роботі, повідомлено, обговорено й схвалено на Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених „Методика обліку, аналізу і аудиту в контексті світової та вітчизняної практики її вдосконалення” (м. Київ, 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Дні науки 2005” (м. Дніпропетровськ, 2005 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції” (м. Київ, 2007 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих вчених „Наукові концепції і практика реалізації стратегій інноваційного розвитку України та її регіонів” (м. Донецьк, 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку” (м. Київ, 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Стратегічні питання світової науки – 2007” (м. Дніпропетровськ, 2007 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки” (м. Луганськ, 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю” (м. Черкаси, 2007 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір” (м. Луганськ, 2008 р.); Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та студентів „Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів на сучасному етапі” (м. Чернівці, 2008 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми сталого розвитку: економічне зростання та соціалізація” (м. Донецьк, 2008 р.). 12

Публікації. Основні наукові результати дисертаційної роботи опубліковано в 23 одноосібних наукових працях, із яких 13 статей у наукових журналах і збірниках наукових праць, 10 публікацій у матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій 6,23 друк. арк. 13


ВСТУП

Актуальність теми. Останнім часом із розвитком ринкових відносин в Україні та виникненням кризової ситуації, яка породжує інфляційні процеси й спад виробництва, промислові підприємства знаходяться в скрутному фінансовому становищі. Підтвердженням цьому є їх збиткова діяльність, пов’язана з недостатністю фінансових ресурсів та зниженням попиту на готову продукцію. Однією з причин цих явищ є надмірне відволікання оборотного капіталу зі сфери виробництва у сферу обігу за рахунок постійного збільшення розміру дебіторської заборгованості в структурі оборотного капіталу та, відповідно, росту кредиторської заборгованості в структурі джерел формування оборотного капіталу. Як наслідок виникає необхідність залучення підприємствами в обіг додаткового оборотного капіталу.

Можливість виходу промислового сектора економіки України з кризи об’єктивно пов’язана з удосконаленням формування та використання оборотного капіталу промислових підприємств, що враховує наявні умови й принципи господарювання. Отже, проблема формування та використання оборотного капіталу в сучасних умовах є актуальною. Це вимагає від науковців і практиків систематизації та доповнення теоретичних знань про організацію процесу формування й використання оборотного капіталу підприємств, виявлення його недоліків, причин та наслідків, розроблення практичних рекомендацій щодо їх усунення. Впровадження таких розробок сприятиме зміцненню фінансової стійкості та платоспроможності, забезпеченню достатнього рівня прибутковості підприємств через оптимізацію обсягів і структури оборотного капіталу.

Публікації західних учених Є. Ф. Брігхема, Р. Брейлі, Дж. Ван Хорна, К. Менгера, М. Мескона, Е. Нікбахта, А. А. Томпсона, Ф. Лі .Ченгера, Р. Н. Холта, К. Шима відображають досвід і теорію управління оборотним капіталом в умовах розвинутого цивілізованого ринку.

Процес формування й використання оборотного капіталу в ринкових умовах досліджували вітчизняні та російські вчені: Ю. А. Арутюнов, І. А. Бланк, П. В. Єгоров, А. Золотарьов, Н. В. Ізмайлова, Є. Є. Іонін, В. В. Ковальов, Т. Д. Косова, Л. А. Костирко, М. Н. Крейніна, Л. А. Лігоненко, А. М. Поддєрьогін, Р. А. Слав’юк, Р. А. Сорока, Е. С. Стоянова, А. П. Шило та ін. Високо оцінюючи їх внесок у вирішення багатьох теоретичних і практичних питань щодо формування й використання оборотного капіталу, слід указати на деякі аспекти, що потребують уточнення та доповнення, а саме вплив оборотності оборотного капіталу на підвищення ефективності виробництва, планування оборотного капіталу, визначення потреби в оборотних активах у кризових умовах функціонування. У зв’язку з цим обрана тема дисертаційної роботи є актуальною й має наукову та практичну значущість.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за темами „Внутрішній контроль інвестиційної привабливості великого підприємства” (номер державної реєстрації 0106U004616), „Формування механізму корпоративного управління фінансовим і промисловим капіталом регіону” (номер державної реєстрації 0106U000292), у яких автор брав участь як співвиконавець.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є поглиблення теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо формування й використання оборотного капіталу промислових підприємств, спрямованих на підвищення їх прибутковості.

Для досягнення поставленої мети вирішено такі наукові та практичні завдання: • досліджено економічну сутність оборотного капіталу промислових підприємств в умовах ринку;

 • удосконалено класифікацію оборотного капіталу промислових підприємств;

 • запропоновано концептуальний підхід до формування й використання оборотного капіталу промислових підприємств в умовах ринку;

 • проаналізовано структуру та джерела формування оборотного капіталу промислових підприємств регіону;

 • оцінено ефективність формування й використання оборотного капіталу промислових підприємств регіону;

 • запропоновано підхід до комплексного оцінювання впливу дебіторської заборгованості на структуру оборотного капіталу;

 • визначено напрями вдосконалення планування оборотного капіталу промислових підприємств;

 • обґрунтовано методичний підхід до визначення потреби промислових підприємств в оборотному капіталі;

 • розроблено модель оптимізації оборотного капіталу промислових підприємств.

Об’єктом дослідження є процеси формування й використання оборотного капіталу промислових підприємств.

Предмет дослідження – фінансові відносини, які виникають у процесі формування й використання оборотного капіталу промислових підприємств.

Методи дослідження. Методологічною й теоретичною основою дисертації стали наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з широкого спектра проблем, пов’язаних із формуванням та використанням оборотного капіталу. Правове поле дисертаційної роботи забезпечили нормативно-правові акти України з питань регулювання процесів формування оборотного капіталу. Інформаційною базою дослідження стали офіційні матеріали Державного комітету статистики України, дані бухгалтерського обліку й фінансової звітності промислових підприємств Луганської області.

У процесі роботи було використано сучасні загальнонаукові та спеціальні (емпіричні) методи дослідження: структурно-логічний аналіз (при побудові логіки та структури дисертаційної роботи); історичний підхід (при розгляді шкіл еволюційного розвитку теорії управління оборотним капіталом); аналіз і синтез (для дослідження сутності оборотного капіталу); індукцію і дедукцію (при виборі форм погашення дебіторської заборгованості); метод прогнозування (при визначенні обсягу збуту для забезпечення потреб в оборотному капіталі); кореляційно-регресійний аналіз (для визначення та кількісної оцінки зв’язків між фінансовими показниками підприємства); економіко-математичні методи (при оптимізації обсягу оборотного капіталу); статистичні методи: порівняння (для зіставлення фактичних даних звітного та попередніх років); графічний (для наочного подання результатів дослідження в динаміці та схематичного представлення теоретичних і практичних положень дисертаційної роботи). Для обробки статистичних даних, побудови таблиць, графіків та алгоритмів використано пакет прикладних програм Microsoft Excel.Наукова новизна отриманих результатів. Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає в поглибленні теоретичних положень щодо формування та використання оборотного капіталу промислових підприємств і розробці рекомендацій з оптимізації його обсягу й структури. Основні положення дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають у такому:

уперше:

 • розроблено модель оптимізації оборотного капіталу промислових підприємств на основі використання показника оцінювання ефективності його формування та використання, який враховує залежність фінансових результатів діяльності від ділової активності підприємства, що забезпечує прийняття управлінських рішень залежно від зміни структури оборотного капіталу;

удосконалено:

 • класифікацію оборотного капіталу на основі його розмежування на групи за критерієм значущості для підприємства, що дозволяє організувати контроль його використання за цими групами;

 • порядок планування оборотного капіталу, який враховує змінність умов функціонування підприємств, базується на системному підході, чіткому розподілі функцій між підрозділами підприємства, наявності зворотного зв’язку, що сприяє зменшенню витрат на утримання оборотних активів;

дістали подальшого розвитку:

 • концептуальний підхід до формування та використання оборотного капіталу промислових підприємств, який містить принципи, завдання, напрями вдосконалення формування й використання оборотного капіталу для розробки управлінських рішень щодо забезпечення прибутковості діяльності підприємств;

 • методичний підхід до визначення потреби промислових підприємств в оборотному капіталі, що надає можливість розраховувати мінімальну економічно обґрунтовану величину запасів, дебіторської заборгованості, грошових коштів з метою зниження витрат на управління оборотними активами.

Практична значущість одержаних результатів дослідження полягає в тому, що обґрунтований концептуальний підхід до формування й використання оборотного капіталу є достатньо універсальним для промислових підприємств. До основних результатів належать пропозиції щодо:

 • оцінювання впливу дебіторської заборгованості на структуру оборотного капіталу;

 • удосконалення планування оборотного капіталу в нестабільних умовах господарювання;

 • розрахунок оптимального розміру оборотного капіталу за складовими.

Результати дослідження використано в практичній діяльності промислових підприємств Луганської області, що підтверджено відповідними документами, які подано в додатках до дисертації: АТ „Первомайський електромеханічний завод ім. К. Маркса” (довідка № 03/34 від 17.07.2009 р.), АТ „Краснолуцький машинобудівний завод” (довідка № 01/03 від 20.07.2009 р.), АТ „Холдингова компанія «Луганськтепловоз»” (довідка № 003-06 від 27.01.10 р.). Окремі результати дисертаційної роботи використано в навчальному процесі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля при викладанні дисциплін „Фінанси”, „Фінансовий менеджмент”, „Моделі й методи прийняття рішень в аналізі та аудиті” (довідка № 108-115-227/89 від 02.02.10 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою працею, у якій викладено науковий підхід і практичні рекомендації щодо вдосконалення формування та використання оборотного капіталу промислових підприємств з метою підвищення їх прибутковості.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні результати проведених досліджень, висновки й рекомендації, викладені в дисертаційній роботі, повідомлено, обговорено й схвалено на Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених „Методика обліку, аналізу і аудиту в контексті світової та вітчизняної практики її вдосконалення” (м. Київ, 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Дні науки 2005” (м. Дніпропетровськ, 2005 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції” (м. Київ, 2007 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих вчених „Наукові концепції і практика реалізації стратегій інноваційного розвитку України та її регіонів” (м. Донецьк, 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку” (м. Київ, 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Стратегічні питання світової науки – 2007” (м. Дніпропетровськ, 2007 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки” (м. Луганськ, 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю” (м. Черкаси, 2007 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції у європейський простір” (м. Луганськ, 2008 р.); Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та студентів „Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів на сучасному етапі” (м. Чернівці, 2008 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми сталого розвитку: економічне зростання та соціалізація” (м. Донецьк, 2008 р.).

Публікації. Основні наукові результати дисертаційної роботи опубліковано в 23 одноосібних наукових працях, із яких 13 статей у наукових журналах і збірниках наукових праць, 10 публікацій у матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій 6,23 друк. арк.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка