П. Ф. Друкер вказав на необхідність розмежування двох фундаментальних категорій «результативність» (effectiveness) з якою пов'язував відповідь на запитання «як робити правильні дії (речі)?», та «ефективність», піСкачати 40.28 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір40.28 Kb.
Петренко Б.І.

ЕКОНОМІЧНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВ

В роботі розглянуто питання генезису понять ефективності та результативності діяльності суб’єктів господарювання в сучасній економічні науці та в процесі управління підприємством. Досліджено методичний інструментарій щодо оцінки результативності та ефективності діяльності підприємств. Узагальнено результати дослідження та визначено основні шляхи підвищення та чинники котрі впливають на підвищення таких показників як ефективність та результативність.


Актуальність: Незважаючи на те, що ефективність господарських процесів є традиційним об’єктом вивчення для економістів, проблема результативності залишається поза увагою, і, в основному, ототожнюється з ефективністю. Недостатність системних досліджень проблеми визначення невідповідний рівень забезпечення обліково-аналітичних систем, відсутність відповідного методичного інструментарію оцінювання є наслідком нерозвиненості підходів до визначення економічних результатів діяльності підприємства.

Постановка проблеми: Метою статті э дослідження та розмежування визначень «ефективності» та «результативності» оскільки багато економістів вважають, що ці поняття э тотожними, а інші видатні дослідники доводять, що вони мають відмінності.

Результати дослідження: П. Ф. Друкер вказав на необхідність розмежування двох фундаментальних категорій «результативність» (effectiveness) з якою пов'язував відповідь на запитання «як робити правильні дії (речі)?», та «ефективність», під якою розумів відповідь на запитання «як правильно робити дії (речі)?».

На думку А. Р. Тендера та І. Дж. ДеТоро, результативність економічної діяльності виступає сумарним результатом усіх процесів, що організовані та функціонують на підприємствах (у компаніях, об'єднаннях тощо). Натомість, «ефективність» як економічна категорія, визначає: за допомогою комбінації яких ресурсів, отриманий кінцевий результат і характеризує, в широкому розумінні, якісну сторону розвитку. Ефективність є характеристикою процесів та впливу суто управлінського характеру, тому ефективністю характеризується лише цілеспрямований вплив. Якщо діяльність повністю або частково призводить до досягнення поставлених цілей, то її можна вважати «ефективною» .Ефективність господарської діяльності підприємстваце економічна категорія, що відображає співвідношення між одержаними результатами від господарської діяльності та витраченими на її досягнення ресурсами, причому при вимірюванні ефективності ресурси можуть бути представлені або в певному обсязі за їх первісною (переоціненою) вартістю (застосовувані ресурси), або частиною їх вартості у формі виробничих витрат (виробничо-спожиті ресурси).

На думку Мосенга та Бредапа, результативність визначається на основі таких понять: ефективність – рівень задоволення потреб споживачів; економічність – економне та оптимальне використання ресурсів організації; гнучкість – стратегічна сфокусованість (усвідомлення цілей) і здатність організації до змін. Основними методичними інструментами забезпечення результативності за цією моделлю науковцями вважаються: самоаудит організації, поглиблена діагностика діяльності, самооцінка та впровадження її результатів, бенчмаркінг. Основна ідея при цьому полягає в тому, що організація повинна враховувати багато внутрішніх і зовнішніх факторів своєї діяльності (розвитку), які впливають на ефективність, економічність і гнучкість організації.

Прикладом сучасних підходів до визначення результативності господарської діяльності виступає система AMBITE (Advanced Manufacturing Business Implementation Tool for Europe), розроблена у 1996 році П. Бредлі. Основна ідея цього підходу полягає у тому, щоб надати менеджерам середньої ланки можливість та методичний інструментарій розуміння та реалізації стратегічних цілей діяльності. Але Європейська мережа вивчення результативності ENAPS використовує свій власний підхід до дослідження результативності діяльності підприємств. Згідно з цією міжнародною методологією використовують три ієрархічні рівні індикаторів для оцінки результативності господарської діяльності компаній: рівень підприємства; рівень бізнес-процесів; функціональний рівень.

Основні фактори підвищення ефективності виробництва - це підвищення його технічного рівня, вдосконалення управління, організації виробництва і праці, зміна обсягу і структури виробництва, поліпшення якості природних ресурсів та інші.

Висновки: Запропоновано модель підвищення результативності та ефективності, в якій зосереджена основна сукупність чинників котрі впливають на них: технологія, устаткування, матеріали та енергія, вироби, працівники, організація і системи, методи роботи, стиль управління, державна економічна й соціальна політика, інституціональні механізми, інфраструктура, структурні зміни в суспільства. Це дозволило виокремити три основні напрями підвищення ефективності вищезгаданих показників: в межах організаційного напрямку, технологічного напрямку та ресурсний напрямок.
Література:

1. Духонин Е.Ю., Исаев Д.В. / Е.Л. Мостовой и др.; под ред. Г.В. Генса. Управление эффективностью бизнесса.– : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 269 с.

2. Олексюк О. І..Економіка результативності діяльності підприємства: монографія / – К.: КНЕУ, 2008. – 362, [6] с.Олексюк О.І., Інструментарій дослідження результативності економічних процесів/ Економіка: проблеми, теорії та перспективи/ ДНУ, - 2006, - №221 - 55-60 с.

3. Олексюк О. І., Результативність діяльності підприємств як основа формування їх інвестиційної привабливості / О. І. Олексюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2009. - № 3. - С. 21-26.4. Олексюк О.І., Результативність розвитку виробничих підприємств України/ Агросвіт. – 2009. - №3. – с. 15 – 22

5. Савчур-Шекмар Н.А. Шляхи підвищення ефективності розвитку харчової промисловості в Закарпатті : Теорія і практика. К.: Наук. світ, 2000. – 117 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка