Освітньо-професійна програма вищої освітиСкачати 297.81 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір297.81 Kb.
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»


__________________Півняк Г.Г
“___”_____________ 2015 р.


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ

(макет)


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 01 Освіта

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 011 Науки про освіту

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ - Педагогіка вищої школи

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ 2-й

СТУПІНЬ магістр

ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ 231 Викладач університетів і вищих навчальних закладів

Дніпропетровськ

НГУ

2015


Передмова
1. ВНЕСЕНО

кафедрою філософії і педагогіки вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»

2. ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ректора від «___» ____________ 2015 р. №___.як тимчасовий документ до введення стандартів вищої освіти за спеціальністю.


3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4. РОЗРОБНИКИ


Пазинич Ю.М.,

Приходько В.В.,

Салов В.О.,

Шабанова Ю.О.Зміст

1.

Вступ
1.1

Загальні питання
1.2

Нормативні посилання
1.3

Терміни та їх визначення
1.4.

Позначення
2.

Компетентності магістра
2.1

Загальні компетентності (за вимогами НРК)
2.2

Професійні компетентності магістра за спеціальністю
2.3 

Професійні компетентності магістра за спеціалізаціями
3

Вимоги до попереднього рівня освіти здобувачів
4

Обсяг програми та його розподіл за нормативною та вибірковою частинами
5

Розподіл змісту вищої освіти та кредитів за видами навчальної діяльності


Результати навчання та вимоги до структури програм дисциплін
7

Загальні вимоги до засобів діагностики
8

Структурно-логічна схема
9

Прикінцеві положення


1. ВСТУП1.1. Загальні відомості

Наказом МОН України від 06. 11. 2015 № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», вищим начальним закладам запропоновано розробити та запровадити з 1-го вересня 2016 року освітні програми та навчальні плани згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту».

Для створення тимчасової освітньої програми за відсутності методології і методичних рекомендацій використовувались такі положення Закону України «Про вищу освіту»:

1) за ст. 1, п. 1. 17 - освітня програма (освітньо-професійна, освітньо-наукова) – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає: • вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою;

 • перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення;

 • кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми;

 • очікувані результати навчання, якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти;

2) за ст. 10, п. 3 - стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:

 • обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;

 • перелік компетентностей випускника;

 • нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання (сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей);

 • форми атестації здобувачів вищої освіти;

 • вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

3) за ст. 5, п.1 - другий (магістерський) рівень має передбачати здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності;

4) за ст. 1 п. 1.13 - компетентність визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти;

5) за ст. 1 п. 1.19 - результати навчання - сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти.

На підставі цих положень прийнята (за термінологією Закону України «Про вищу освіту») така структура освітньої програми: • виявлення видів, змісту та системи відповідних завдань інноваційної діяльності магістра (змісту вищої освіти) з урахуванням вимог професійних стандартів або еквівалентної нормативної бази;

 • регламентація системи компетентностей магістра як здатностей до ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності з урахуванням вимог професійних стандартів або еквівалентної нормативної бази та вимог Національної рамки кваліфікацій;

 • розподіл компетентностей та кредитів на їх опанування за видами навчальної діяльності (навчальні дисципліни, практики, індивідуальні завдання);

 • визначення результатів навчання (змісту навчання) через декомпозицію та конкретизацію компетентностей і формування системи умінь й відповідних знань у програмах усіх видів навчальної діяльності здобувача – документах безпосередньої реалізації вищої освіти.

Реалізація компетентнісного підходу до проектування вищої освіти шляхом створення однозначного зв'язку запланованих компетентностей (зовнішніх цілей вищої освіти) і результатів навчання за програмами дисциплін, практик та індивідуальних завдань (реалізація цілей) є вирішальним чинником якості вищої освіти НГУ та створення реальної системи внутрішнього її забезпечення.

Прозорі й зрозумілі структура та зміст освітньої програми актуальні для абітурієнтів, здобувачів, викладачів, роботодавців.


Освітня програма використовується під час :

 • акредитації освітньої програми, інспектуванні освітньої діяльності за спеціальністю та спеціалізацією ;

 • розроблення навчального плану, програм навчальних дисципліні й практик;

 • розроблення засобів діагностики якості вищої освіти;

 • визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;

 • професійної орієнтації здобувачів фаху.


Освітня програма враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій і встановлює:

 • обсяг та термін навчання магістрів;

 • загальні компетенції;

 • професійні компетентності за спеціальністю та спеціалізаціями;

 • перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування компетентностей освітньої програми;

 • вимоги до структури навчальних дисциплін.


Освітня програма використовується для:

  • складання навчальних планів та робочих навчальних планів;

  • формування індивідуальних планів студентів;

  • формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту індивідуальних завдань;

  • визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики;

  • акредитації освітньої програми;

  • зовнішнього контролю якості підготовки фахівців;

  • атестації магістрів спеціальності 011 Науки про освіту.


Користувачі освітньої програми:

  • здобувачі вищої освіти, які навчаються в ДВНЗ «НГУ»;

  • викладачі ДВНЗ «НГУ», які здійснюють підготовку магістрів спеціальності 011 Науки про освіту;

  • Екзаменаційна комісія спеціальності 011 Науки про освіту;

  • Приймальна комісія ДВНЗ «НГУ».


Освітня програма поширюється на кафедри ДВНЗ "НГУ", що здійснюють підготовку фахівців ступеня магістрів спеціальності 011 Науки про освіту.


1.2. Нормативні посилання


Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів:

1. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра спеціальності 8.18010021 Педагогіка вищої школи;

2. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-професійна програма магістра спеціальності 8.18010021 Педагогіка вищої школи;

3. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 // Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 37, 38.

4. Наказ МОН України від 06. 11. 2015 № 1151 Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року  № 266.

5. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 №266 «Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

7. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с.


1.3. Терміни та їх визначення
У програмі терміни вживаються в такому значенні:

 1. автономність і відповідальність - здатність самостійно виконувати завдання, розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності;

 2. акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на предмет відповідності стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання; досягнення заявлених у програмі результатів навчання;

 3. атестація - це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти;

 4. бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом;

 5. вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти;

 6. вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей;

 7. галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка;

 8. дипломна робота – це кваліфікаційна робота, що має на меті виконання виробничих завдань, спрямованих на організацію технологічного процесу (технічну підготовку, забезпечення функціонування, контроль) та управління (планування, облік, аналіз, регулювання) організацією та власне технологічним процесом. Програми дипломних робіт зазвичай регламентовано певними професійними функціями й завданнями згідно з освітніми стандартами відповідних рівнів підготовки

 9. дипломний проект – це кваліфікаційна робота, що присвячена реалізації виробничих завдань, переважна більшість яких віднесена до проектної та проектно-конструкторської професійних функцій. У межах цієї роботи передбачається виконання технічного завдання, ескізного й технічного проектів, робочої, експлуатаційної, ремонтної документації тощо;

 10. дисциплінарні компетентності – деталізовані програмі компетентності як результат декомпозиції компетентностей фахівця спеціальності (спеціалізації) певного рівня вищої освіти;

 11. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується в кредитах ЄКТС;

 12. засоби діагностики – документи, що затверджені в установленому порядку, та призначені для встановлення ступеню досягнення запланованого рівня сформованості компетентностей студента при контрольних заходах;

 13. здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації;

 14. змістовий модуль – сукупність умінь, знань, цінностей, які забезпечують реалізацію певної компетентності;

 15. знання - осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні);

 16. інтегральна компетентність - узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який виражає основні компетентностні характеристики рівня щодо навчання та/або професійної діяльності;

 17. інтегрована оцінка – результат оцінювання конкретизованих завдань різних рівнів з урахуванням коефіцієнта пріоритетності (запланованого рівня сформованості компетентностей);

 18. інформаційне забезпечення навчальної дисципліни – засоби навчання, у яких системно викладено основи знань з певної дисципліни на рівні сучасних досягнень науки і культури, опора для самоосвіти і самонавчання (підручники; навчальні посібники, навчально-наочні посібники, навчально-методичні посібники, хрестоматії, словники, енциклопедії, довідники тощо);

 19. кваліфікаційний рівень - структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для кваліфікацій даного рівня;

 20. кваліфікація - офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли уповноважений компетентний орган установив, що особа досягла компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами;

 21. компетентність/компетентності (за НРК) – здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості;

 22. комунікація - взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання інформації, узгодження дій, спільної діяльності;

 23. кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС;

 24. курсова робота – індивідуальне завдання, виконання якого спрямовано на організацію технологічного процесу (наприклад. технічну підготовку, забезпечення функціонування, контроль) та управління ним (планування, облік, аналіз, регулювання);

 25. курсовий проект – індивідуальне завдання виконання якого відноситься здебільшого до проектної та проектно-конструкторської діяльності. Цей вид навчальної роботи може включати елементи технічного завдання, ескізні та технічні проекти, розроблення робочої, експлуатаційної, ремонтної документації тощо. Виконання курсового проекту регламентується відповідними стандартами;

 26. магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків;

 27. методичне забезпечення навчальної дисципліни – рекомендації до супроводження навчальної діяльності студента за всіма видами навчальних занять, що містить, у тому числі інформацію щодо засобів та процедури контрольних заходів, їх форми та змісту, методів розв’язання вправ, джерел інформації;

 28. модульний контроль – оцінювання ступеню досягнення студентом запланованого рівня сформованості компетентностей за видами навчальних занять;

 29. молодший бакалавр - це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої-професійної програми, обсяг якої становить 90-120 кредитів ЄКТС;

 30. навчальна дисципліна – сукупність модулів, що підлягає підсумковому контролю;

 31. навчальний елемент – мінімальна навчальна інформація самостійного смислового значення (поняття, явища, відношення, алгоритми);

 32. об’єкт діагностики – компетентності, опанування яких забезпечуються навчальною дисципліною;

 33. освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

 34. освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти;

 35. освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб;

 36. підсумковий контроль – комплексне оцінювання запланованого рівня сформованості дисциплінарних компетентностей;

 37. поточний контроль – оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу під час проведення аудиторного навчального заняття (опитування студентів на лекціях, перевірка та прийом звітів з виконання лабораторних робіт, тестування тощо);

 38. програма дисципліни – нормативний документ, що визначає зміст навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми, розробляється кафедрою, яка закріплена наказом ректора для викладання дисципліни;

 39. результати навчання (Закон України «Про вищу освіту») – сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти;

 40. результати навчання (Національна рамка кваліфікацій) – компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які набуває та/або здатна продемонструвати особа після завершення навчання;

 41. рівень сформованості дисциплінарної компетентності – частка правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій від загальної кількості запитань або суттєвих операцій еталону рішень;

 42. робоча програма дисципліни – нормативний документ, що розроблений на основі програми дисципліни відповідно до річного навчального плану (містить розподіл загального часу на засвоєння окремих навчальних елементів і модулів за видами навчальних занять та формами навчання);

 43. самостійна робота – діяльність студента з вивчення навчальних елементів та змістових модулів, опанування запланованих компетентностей, виконання індивідуальних завдань, підготовки до контрольних заходів;

 44. спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим навчальним закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти;

 45. спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка;

 46. стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності;

 47. стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних вимог до кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу вищого навчального закладу й наукової установи;

 48. уміння - здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання задач і проблем. Уміння поділяються на когнітивні (інтелектуально-творчі) та практичні (на основі майстерності з використанням методів, матеріалів, інструкцій та інструментів).

 49. якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти.


1.4. Позначення
НРК – Національна рамка кваліфікацій;

ЗК – загальні компетентності;

ПК – професійні компетентності за спеціальністю;

ПКN – професійні компетентності за спеціалізації N;

Н – нормативний вид навчальної діяльності за спеціальністю;

В – вибіркова навчальна діяльність;СN – види навчальної діяльності спеціалізації N;
2.  КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРА

(регламентація здатностей)
8.3. Загальні компетенції (за вимогами НРК)


ЗК1

Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи

ЗК2

Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей

ЗК3

Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог

ЗК4

Провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності

ЗК5

Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються

ЗК5

Використання іноземних мов у професійній діяльності

ЗК7

Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах

ЗК8

Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування

ЗК9

Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди


2.2. Професійні компетентності магістра за спеціальністю

Узагальнений об’єкт професійної діяльності – освітні системи навчання та виховання.


Професійні компетентності магістра спеціальності – здатності до реалізації таких професійних обов’язків за видами діяльності:

Педагогічні

ПК1

Аналіз можливостей, потреб здобувачів усіх рівнів за Національною рамкою кваліфікацій

ПК2

Взаємодія з соціальними партнерами, в тому числі з іноземними, щодо створення системи забезпечення якості освіти

ПК3

Професійна самоосвіта, особистісне зростання, проектування подальших освітніх траєкторій
Науково-дослідницькі

ПК4

Аналіз, систематизація та узагальнення результатів наукових досліджень у сфері освіти

ПК5

Оцінка результатів наукових досліджень у сфері освіти з використанням сучасних методів науки, інформаційних та інноваційних технологій
Управлінські

ПК6

Визначення стану та потенціалу системи освіти навчального закладу

ПК7

Визначення шляхів розвитку якості управління системи освіти

ПК8

Реалізація управлінського процесу з використанням інноваційних технологій менеджменту
Проектні

ПК9

Проектування змісту освіти і змісту навчання за рівнями Національної рамки кваліфікацій;

ПК10

Проектування освітніх програм та індивідуальних освітніх траєкторій;

ПК11

Проектування освітнього середовища, що забезпечує якість освітнього процесу
Методичні

ПК12

Створення методичного забезпечення навчального-виховного процесу за кваліфікаційними рівнями

ПК13

Створення інформаційного забезпечення освіти за кваліфікаційними рівнями НРК

ПК14

Аналіз освітніх потреб і можливостей освітян

ПК15

Методичний супровід діяльності освітян
Просвітницька

ПК16

Створення просвітницьких програм популяризації освіти, науки та культури

ПК17

Формування культурного середовища щодо задоволення потреб населення


2.3. Професійні компетентності магістра за спеціалізаціями
2.3.1. Педагогіка вищої школи

Об’єкт професійної діяльності – педагогічна система вищої освіти.

Професійні компетентності – здатності до реалізації таких професійних обов’язків за видами діяльності:Педагогічні

ПКС1

Визначення можливостей вищої освіти та розроблення на цій основі індивідуальних траєкторій розвитку здобувачів

ПКС2

Організація взаємодії з соціальними партнерами щодо створення систем забезпечення якості вищої освіти

ПКС3

Реалізація освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки фахівців з вищою освітою
Науково-дослідницькі

ПКС4

Аналіз, систематизація та узагальнення результатів наукових досліджень у сфері вищої освіти

ПКС5

Розроблення інноваційних технологій у сфері вищої освіти

ПКС6

Виконання наукових досліджень з проблем вищої освіти
Управлінські

ПКС7

Удосконалення системи управління освітньою діяльністю вищого навчального закладу

ПКС8

Управління розробленням нормативних документів рівня вищого навчального закладу

ПКС9

Організація навчального процесу, наукової і виховної діяльності науково-педагогічних працівників

ПКС10

Ліцензування спеціальностей вищої освіти

ПКС11

Акредитація освітніх програм вищої освіти за рівнями, спеціальностями та спеціалізаціями

ПКС12

Використання законодавства України під час організації навчального процесу та реалізації програм вищої освіти
Проектні

ПКС13

Розроблення моделі фахівця певної спеціальності та спеціалізації за рівнями вищої освіти

ПКС14

Визначення змісту освіти здобувача (компетентностей)

ПКС15

Проектування освітніх програм та індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти; є

ПКС16

Розподіл компетентностей за видами навчальної діяльності (дисциплінами, практиками, індивідуальними завданнями)

ПКС17

Визначення результатів навчання на основі компетентнісного підходу

ПКС18

Розроблення програм за видами навчальної діяльності здобувача

ПКС19

Розроблення засобів діагностики рівня сформованості результатів навчання здобувача

ПКС20

Визначення процедур та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти

ПКС21

Формування навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти

ПКС22

Формування дидактичної системи

ПКС23

Створення науково-методичного забезпечення навчального процесу

ПКС24

Проектування середовища вищої освіти, що забезпечує якість освітнього процесу
Методичні

ПКС25

Інформаційно-методичний супровід освітньої, методичної, організаційної, виховної та наукової діяльності науково-педагогічних працівників

ПКС26

Методичне супроводження підвищення професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників
Просвітницькі

ПКС27

Створення просвітницьких програм та популяризація національних надбань і традицій вищої школи


3. ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ
Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї базової або повної вищої освіти будь-якого напряму підготовки чи спеціальності чинного або попередніх переліків [4].
4. ОБСЯГ ПРОГРАМИ ТА ЙОГО РОЗПОДІЛ ЗА НОРМАТИВНОЮ ТА ВИБІРКОВОЮ ЧАСТИНАМИ
Обсяг освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС. Нормативна частина програми становить 45 кредитів ЄКТС (50 %). Обсяг вибіркової частини – 45 кредитів ЄКТС (50%).
5. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ (КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ)

ТА КРЕДИТІВ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вид навчальної діяльності

Позначення

компетенцій

обсяг,

кред.

1

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
32

1.1

Нормативні навчальні дисципліни за спеціальністю
11

Н1

Теоретичні основи освітнього процесу і педагогіки

ЗК2 ПК1 ПК3 ПК6 ПК14

4

Н2

Філософсько-методологічні основи наукових досліджень

ЗК1 ЗК3 ЗК4 ЗК7 ЗК8 ЗК8 ПК4 ПК7 ПК16 ПК17

4

Н3

Іноземна мова професійного спрямування

ЗК5 ПК2

3

1.2

Практична підготовка та стажування

ПК12 ПК13ПК14 ПК15

12

1.3

Випускна атестація

ПК1- ПК17

9

2

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
45

2.1

Вибіркові навчальні дисципліни вільного вибору здобувача
15

В1

Основи корпоративної культури

ЗК5

5

В2

Педагогічний самоменеджмент

ЗК5

5

В3

Педагогічна риторика

ЗК5

5

В4

Педагогічна антропологія

ЗК5

5

В5

Конфліктологія

ЗК9

5

В6

Психологія успішності

ЗК9

5

В7

Міжкультурні комунікації

ЗК9

5

В8

Навики ефективних презентацій

ЗК9

5

В9

Критичне мислення
5

В10

Педагогічна етика

ЗК9

5

2.2

Вибіркові навчальні дисципліни спеціалізації «Педагогіка вищої школи»
30

С1.1

Соціально-психологічні основи педагогіки у вищій освіті

ЗК5ПК3 ПК14

6

С1.2

Проектування вищої освіти

ПКС1 ПКС13- ПКС23

6

С1.3

Педагогіка вищої освіти

ПКС3 ПКС23

6

С1.4

Системний підхід до забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

ПКС4 ПКС5 ПКС6

6

С1.5

Освітні вимірювання

ПКС19 ПКС20

5

С1.6

Управління навчально-виховним процесом вищого навчального закладу

ПКС9ПКС7ПКС8 ПКС10 ПКС11ПКС12ПКС24ПКС25 ПКС26

6

С1.7

Інформаційні технології професійної діяльності освітян

ПКС3 ПКС23

4

С1.8

Інноваційні форми і методи навчання

ПКС3 ПКС23

4

2.2

Вибіркові навчальні дисципліни спеціалізації «Освітні вимірювання»
30

Всього за програмою

906. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ТА ВИМОГИ ДО ПРОГРАМ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Уміння магістра визначаються за видами навчальної діяльності як конкретизація загальних і професійних компетентностей в програмах навчальних дисциплін, практик, індивідуальних завдань і застосовуються як критерії відбору необхідних і достатніх знань (змістових модулів), які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти.

Зв'язок освітньої програми з програмами підготовки за видами навчальної діяльності забезпечує якість вищої освіти на стадії проектування.

Програма дисципліни має визначати також загальний час на засвоєння, форму підсумкового контролю, перелік базових дисциплін, вимоги до інформаційно-методичного забезпечення, вимоги до засобів діагностики та критеріїв оцінювання, вимоги до структури робочої програми дисципліни.
7. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ
Інформаційною базою для створення засобів діагностики підсумкового контролю з дисциплін вважати дисциплінарні уміння.

Випускна атестація здійснюється оцінюванням ступеню сформованості регламентованих компетентностей. Форма атестації – виконання дипломної роботи.


8. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА
Послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою навчання:


Н3 Н1 Н2

В 1-10

С11.8, Н2, Атестація


9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку прийому на навчання до університету відповідно до Правил прийому.

9.2. Відповідальність за провадження освітньої програми та забезпечення якості вищої освіти несуть завідувачі випускових кафедр за спеціальністю та завідувачі випускових кафедр за спеціалізаціями.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка