Особливості поведінкових стратегій подолання складних життєвих ситуацій студентами та молодими фахівцями постановка проблемиСкачати 237.39 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір237.39 Kb.
УДК 37.015.3

 2006


Сивогракова З.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКОВИХ СТРАТЕГІЙ ПОДОЛАННЯ СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЙ СТУДЕНТАМИ ТА МОЛОДИМИ ФАХІВЦЯМИ
Постановка проблеми. Однією із загальновизнаних проблем сьогодення є необхідність дедалі більш динамічної адаптації особистості до швидких змін, що відбуваються в суспільстві в цілому, і зокрема, в сфері інформаційній, технологічній (і тому також - професійній). В період раннього повноліття, якому відповідає студентський вік (18-25 р.), проблема такої адаптації набуває певних вікових особливостей і актуальності.

Метою статті є визначення деяких особливостей поведінкових стратегій подолання складних життєвих ситуацій (СЖС) студентів технічного ВНЗ та молодих спеціалістів.Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ситуація з психологічної точки зору (на відміну від соціологічної, фізичної, біологічної тощо) розуміється як сукупність об’єктивних, зовнішніх обставин в інтерпретації окремої людини, суб’єкта (9). Відповідно поведінка людини в ситуації обумовлена не стільки зовнішніми умовами як такими, скільки суб’єктивною інтерпретацією (сприйняттям, ставленням тощо) цих умов (8).

В залежності від того, як ситуація сприймається людиною, до яких змін в житті людини призводить (чи може призвести), які мотиви, цінності, переконання задіяні в цій ситуації тощо, всі життєві ситуації тяжіють до одного з двох полюсів – „позитивного” і „негативного”.

Зазвичай ситуації „негативного” полюсу пов’язані із певним нервово-психічним, емоційним (у негативному регістрі) напруженням. В психологічній літературі можна зустріти різні назви таких ситуацій: напружені, важкі, проблемні, драматичні, стресові, фруструючі, деприваційні, кризові, критичні, психологічної загрози, складні тощо (1,3,8,5,15 та ін.). Напружені ситуації характеризують, зокрема, виникнення таких умов, що мають для особистості особливу значимість, цінність (причому ця цінність опиняється під загрозою нереалізації за таких умов (1,3)); а також виникнення складної для суб’єкта задачі, „складного” психічного стану (6). Складність обумовлена, в першу чергу, когнітивною невизначеністю (невідомістю, незнайомістю) ситуації, а також протиріччям між бажанням досягнення важливих цілей і усвідомленням щодо наявності засобів, інструментальних можливостей, які б забезпечили таке досягнення.

В деяких дослідженнях складні життєві ситуації розділяють на три групи: повсякденні життєві неприємності (daily hassles); негативні події, що пов’язані із певними віковими змінами; непередбачені нещастя, трагічні втрати, що стають причиною переживання людьми стану „гострого горя” (1,15,9,2).

Проведений аналіз публікацій та досліджень дозволяє виділити інваріантні характеристики складної життєвої ситуації:


 • пов’язані з ускладненням реалізації актуальних потреб, цінностей особистості;

 • характеризуються когнітивною невизначеністю, складністю;

 • мають емоційно-напружений характер;

 • значною мірою обумовлені особистісними особливостями суб’єкту ситуації;

 • потребують вирішення, подолання.

Проблема поведінки, що спрямована на подолання („здолання” (4)), складних ситуацій (15), виникла в психології в другій половини ХХ ст. і відтоді в психологічний тезаурус увійшло поняття копінгу (coping – долати, опановувати), копінг-поведінки. В межах інтеракційного підходу копінг розуміється як „індивідуальний спосіб взаємодії з ситуацією у відповідності до її власної логіки, важливості в житті людини і її психологічними можливостями”(9). З позицій „суб’єктного підходу” вбачається можливим визначити копінг як певну загальноособистісну готовність до подолання, адаптаційну здібність, якої набуває особистість в процесі власного розвитку, яка має певні вікові особливості, власну структуру і відповідне місце в системі індивідуальних міжфункціональних внутрішньоособистісних зв’язків і проявляється в індивідуально-стильових формах поведінки в процесі особистісно-ситуативної взаємодії.

Однією з складових поведінки, спрямованої на подолання, є, передусім, сприйняття ситуації, когнітивна оцінка її значимості, можливих наслідків, власних ресурсів щодо її подолання тощо (11,15). Вбачається, що зміст та індивідуальні особливості сприйняття, усвідомлення рівня складності ситуації певною мірою обумовлюють розвиток поведінки людини в ситуації.Постановка завдання. Завданнями експериментального дослідження було, по-перше, виявлення особливостей типових складних життєвих ситуацій в період юнацтва та раннього повноліття в залежності від віку, статі та форми навчання у ВНЗ; по-друге, визначення стратегій подолання СЖС, що обирають студенти та молоді фахівці в залежності від віку та форми навчання студентів технічного ВНЗ.

Виклад основного матеріалу. Дослідження проводилось на базі Української державної академії залізничного транспорту та Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації УкрДАЗТ. У дослідженні взяли участь студенти 1-го, 4-го курсів денної форми навчання (відповідно 17-18 та 20-21 років), студенти заочної форми навчання (21-25 років) та молоді фахівці – слухачі факультету підвищення кваліфікації ІППК (22-33 років). В підгрупах студентів першого курсу, заочної форми навчання та молодих фахівців було по 32 учасника, в підгрупі студентів 4-го курсу – 26; загальна кількість учасників - 122.

Основою дослідження було опитування, зміст якого було розроблено на основі попередньо проведених спостережень, бесід, фокус-груп. Опитувальник складався з відкритих та закритих запитань, спрямованих на виявлення типових актуальних складних життєвих ситуацій, їх суб’єктивних параметрів (зокрема, особливостей копінг-поведінки, самооцінки рівня готовності до подолання СЖС).

В результаті опитування були виявлені ситуації, що сприймаються студентами як складні. Виявилося також, що зазначені ситуації можуть бути типізовані (табл. 1).

Ситуації відсутності взаєморозуміння; напружених стосунків в сім’ї; наявності фінансових проблем; ситуації, пов’язані з навчанням (екзамени, заліки тощо); усвідомлювання необхідності прийняття рішення; хвороби або втрати близької людини є такими, що їх найчастіше зазначали всі опитувані студенти, як ситуації, актуальні в їхньому житті (відповідно 51%; 33,6%; 33%; 24%; 23% і 18% опитуваних студентів).

Таблиця 1

Типові складні життєві ситуації, зазначені студентами (у відсотках у відповідності до кількості зазначень їх у відповідях)Типи ситуацій

Ситуації

%

Ситуації, в яких проявляються проблеми стосунків, міжособистісної взаємодії

Стосунки, конфлікти з викладачами

5%

Стосунки, конфлікти в сім’ї

33,6%

Стосунки, конфлікти з ровесниками

13%

Конфлікти з друзями

20%

Нерозділене кохання

5%

Конфлікти, розрив стосунків з тими, в кого закохані.

13%

Відсутність підтримки, допомоги інших людей.

9%

Відсутність взаєморозуміння

51%

Конфлікти на роботі (з колегами, начальством)

10%

Тиск, приниження

3,3%

Необхідність зробити перший крок для примирення або знайомства

10%

Страх та невміння відмовляти

4%

Відсутність власної сім’ї

4%

Неможливість надати допомогу близьким

7,4%

Ситуації загострення проблем власного особистісного розвиткуОдинокість

7,4%

Невпевненість у майбутньому

7,4%

Недостатня сила волі

3,3%

Відсутність бажання, інтересу, мотивації до важливих справ

6,5%

Проблеми власного розвитку, зміни цінностей

3,3%

Внутрішній конфлікт між бажаннями і можливостями

6,5%

Невдоволеність собою, невпевненість в собі

4%

Незадоволеність професією

4%

Ситуації, пов’язані з актуальною діяльністю, виконанням певних дій та обов’язківНавчання (курсові, екзамени, заліки тощо)

24%

Вибір, прийняття рішення

23%

Нестача часу, його організація, несвоєчасність

8%

Невизначеність, нерозуміння, що потрібно робити

4%

Нереалізовані плани

5%

Нестандартні ситуації на роботі

3,3%

Витрати сил на те, що не є потрібним

4%

Загрози і ризики для здоров’я та життя

Проблеми із власним здоров’ям

9%

Хвороба або смерть близької людини

18%

Природні катаклізми

2,5%

Продовження таблиці 1


Типи ситуацій


Ситуації

%

Ситуації соціальної взаємодії та адаптаціїФінансові проблеми

33%

Переїзд

3,3%

Бійки

2,5%

Наркотики (страх бути узалежненим)

2,5%

Проблеми із житлом (пошук, ремонт)

10%

Неможливість виправити помилку

1,6%

Зіткнення із міліцією

2,5%

Аварія

1%

Втрата роботи

10%

Нестабільність у державі

6,5%

Перші дні служби в армії

1%

Відносний рівень актуальності ситуацій різних типів в залежності від віку та форми навчання студентів і молодих фахівців представлений в таблиці 2.

Таблиця 2

Відносний рівень актуальності ситуацій різних типів в залежності від віку та форми навчання студентів і молодих фахівців (дані в умовних середніх відсотках)

Типи ситуацій

1 курс

4 курс

студенти-заочники

фахівці

всі опитані

1.

Ситуації, в яких проявляються проблеми стосунків, міжособистісної взаємодії

48,9%

44,4%

39,3%

58,6%

46,2%

2.

Ситуації загострення проблем власного особистісного розвитку

6,3%

20,6%

4,9%

3,6%

10,1%

3.

Ситуації, пов’язані з актуальною діяльністю, виконанням певних дій, обов’язків тощо

25,5%

12,7%

16,4%

21,4%

18,1%

4.

Ситуації, в яких є загрози і ризики для здоров’я та життя

6,4%

6,3%

9,8%

10,7%

8%

5.

Ситуації соціальної взаємодії та адаптації

12,8%

15,9%

29,5%

7,1%

18,1%

Аналіз наведених даних дозволяє зробити висновок про те, що найбільш типовими і актуальними для всіх груп, що брали участь в дослідженні, є ситуації, в яких проявляються проблеми стосунків, міжособистісної взаємодії. Суттєві розбіжності спостерігаються щодо ситуацій загострення проблем власного особистісного розвитку: найбільша їх кількість серед зазначених складних життєвих ситуацій студентами четвертого курсу (20,6%), що значно більше, ніж в інших групах. Ситуації, пов’язані з актуальною діяльністю, виконанням певних дій, обов’язків обіймають друге місце за кількістю їх у відповідях студентів-першокурсників і молодих фахівців (що більше, ніж в інших групах), що пояснюється актуальністю і, водночас, недостатнім рівнем оволодіння ними нових для себе форм діяльності, навичок її регуляції та організації. Розбіжності полягають в тому, що якщо для студентів-першокурсників складні ситуації цього типу в основному пов’язані із навчанням, то для молодих фахівців це ситуації невизначеності, незрозумілості, що робити, нестандартні робочі ситуації та ситуації неможливості реалізувати плани.

Аналіз співвідношення загальної кількості зазначених складних життєвих ситуацій в кожній підгрупі та кількості опитаних студентів і молодих фахівців в цих підгрупах дозволяє зробити попередні висновки про рівень усвідомлюваної „складності життя” студентами різних курсів та форм навчання і молодими фахівцями: студенти 1-го курсу – 2,9; студенти 4-го курсу - 4,85; студенти-заочники – 3,6; молоді фахівці – 1,8.

Найбільшу кількість складних ситуацій, що є в їх житті, зазначили студенти четвертого курсу, найменшу – молоді фахівці. На перший погляд, це може підштовхувати до висновку про об’єктивно меншу кількість складних життєвих ситуацій в житті студентів першого курсу і молодих фахівців. Та результати попередніх бесід, спостережень, результати інших досліджень свідчать про протилежне – про високий рівень проблемності життя першокурсників та молодих фахівців. Виходячи з того, що в основу дослідження покладено опитування, наведені результати можуть бути свідченням відмінностей рівня диференціації у сприйнятті та усвідомленні складних ситуацій молодими людьми різних підгруп. Низький рівень диференціації сприйняття складних ситуацій може свідчити про наявність дії захисних психічних механізмів, спрямованих на зменшення напруги за рахунок неадекватності (зокрема, генералізації) сприйняття, а це, в свою чергу, про наявність достатньої кількості складних життєвих ситуацій в житті (зокрема молодих фахівців, і студентів-першокурсників), але при цьому недостатній рівень їх готовності до вирішення цих проблем, і в тому числі недостатній рівень сформованості у них особистісних копінг-ресурсів (11,15).

З іншого боку, найбільший рівень кількості зазначених складних життєвих ситуацій студентами четвертого курсу і той факт, що велика кількість цих ситуацій є ситуаціями загострення проблем власного особистісного розвитку (20,6%), свідчить про актуальність для студентів цієї підгрупи формування особистісної готовності до розв’язання складних життєвих ситуацій за рахунок розвитку власних особистісних можливостей (знань, поведінкових навичок, особистісних якостей) щодо подолання актуальних і майбутніх складних життєвих ситуацій (на противагу очікуванню зовнішніх, незалежних від власної активності, змін).

Що стосується популярних поведінкових стратегій, що їх обирають молоді люди в складних для себе життєвих ситуаціях, то тут виявилось, насамперед, що загальний перелік поведінкових стратегій, які визначили всі опитувані, є досить обмеженим (табл. 3).

Аналіз психологічного змісту зазначених стратегій вказав на можливість об’єднання їх в наступні три групи:


 • стратегії, спрямовані на когнітивну переоцінку ситуації, зміну свого ставлення до неї і за рахунок цього – пристосування (стратегії 1, 2);

 • стратегії, що спрямовані на активне вирішення проблемної ситуації (3,4,5,6);

 • стратегії, що спрямовані на реалізацію емоційної регуляції (7,8,9).

Таблиця 3

Поведінкові стратегії в СЖС, що їх обирають студенти різного віку і форм навчання у ВНЗ та молоді фахівціПоведінкові стратегії


Студенти

1 курсу (n32)Студенти 4 курсу (n26)

Студенти-заочники (n32)

Молоді фахівці (n32)

Ж

(n16)


Ч

(n16)


Ж

(n18)


Ч

(n8)


Ж

(n16)


Ч

(n16)


Ж

(n8)


Ч

(n24)


1.

Зміна оцінки ситуації, сприйняття її як такої, що закінчиться позитивно

3

1

7

1

1

1

3
2.

Аналіз, пошук причин ситуації4
2
2
3.

Пошук рішення, вибір варіантів дій

1

13

6

4

6

6

1

10

4.

Підвищена активність

5

1

4

2

2

2
8

5.

Пошук компромісу

2

4

2

2

1

5

1

3

6.

Пошук підтримки, допомоги інших

4

2

2

4

3

1

2

2

7.

Стримування емоцій

4

2

2
4

4

4

4

8.

Емоційне відреагування

2
6
4
4
9.

Уникнення активності, відкладання вирішення ситуації

2
2
4

2

2

4

Варто зазначити, що стратегія пошуку допомоги і підтримки інших людей в залежності від контексту може бути і стратегією активного вирішення ситуації і стратегією емоційної регуляції, зменшення напруги; така ж неоднозначність є і стосовно стратегії пошуку компромісу.

Аналіз наведених даних показує, що в підгрупах студентів-першокурсників і молодих фахівців найвищий рівень переважання стратегії пошуку вирішення, вибору варіантів дій у чоловіків порівняно з жінками. Також в усіх підгрупах стратегії, спрямовані на регуляцію емоцій та когнітивне переоцінювання ситуації, переважають у відповідях жінок (це співпадає з даними, що наводяться в інших дослідженнях (5,9)).

Серед ресурсів, що їх зазначали опитувані, як необхідні їм для покращення їх можливостей щодо подолання складних життєвих ситуацій переважають особистісні якості, які варто розвинути. Хоча по підгрупах тут є певні розбіжності (табл. 4).

Тільки в підгрупі студентів 4 курсу не було відповідей стосовно необхідності грошей для підвищення особистісних можливостей щодо подолання складних життєвих ситуацій, а на першому місці як необхідний ресурс для цього – підвищення впевненості в собі і рівня самостійності. Два основних ресурси, які називають вже працюючі фахівці – знання та життєвий досвід і терпіння. Все це може вказувати на той факт, що особистісний розвиток, формування особистісних ресурсів, готовності щодо подолання складних життєвих ситуацій набуває своєї актуальності в студентському віці саме наприкінці навчання (початок навчання пов’язаний більше з необхідністю розвитку адаптаційних механізмів до нової для першокурсників, але вже існуючої ситуації навчання у ВНЗ). Вивченню особливостей адаптації студентів-першокурсників до умов ВНЗ присвячено ряд досліджень (12,7), проблема ж формування копінг-поведінки як особистісної готовності до подолання СЖС в період, що безпосередньо передує початку самостійної професійної діяльності, ще потребує свого вивчення.

Таблиця 4

Усвідомлення студентами різних курсів та форм навчання і молодих фахівців необхідності тих чи інших ресурсів для покращення власних можливостей щодо подолання СЖС (кількість зазначень у відповідях по підгрупах)Необхідні ресурсиСтуденти

1 курсу


Студенти4 курсу

Студенти-заочники

Молоді фахівці

1.

Знання людей, життєвий досвід

4

6

8

8

2.

Знання себе
2

2
3.

Оптимізм
4

1
4.

Самостійність, впевненість в собі

2

8

6
5.

Сила волі

2

16.

Терпіння
1
13

7.

Зміна характеру

2

2

2

1

8.

Врівноваженість

4

2

1
9.

Вміння спілкуватись

4

4

4
10.

Наполегливість
2

4
11.

Сміливість, рішучість

2

2

4
12.

Вміння сказати „Ні”

1

113.

Розуміння, підтримка з боку інших

4

2

6

2

14.

Гроші

5
6

2

15.

Нічого не потрібно

3Висновки:


 1. В результаті дослідження визначені типи СЖС, з якими стикається особистість в період раннього повноліття, а саме:

  • ситуації, в яких проявляються проблеми стосунків, міжособистісної взаємодії;

  • ситуації загострення проблем власного особистісного розвитку;

  • ситуації, пов’язані з актуальною діяльністю, виконанням певних дій, обов’язків;

  • загрози та ризики для здоров’я і життя;

  • ситуації соціальної взаємодії та адаптації.

 2. Визначено, що ситуації, в яких проявляються проблеми стосунків, міжособистісної взаємодії, є найбільш актуальними для всіх підгруп учасників дослідження, а ситуації загострення проблем власного особистісного розвитку - для студентів 20-21р. віку, які навчаються на останніх курсах денної форми у ВНЗ. Цей факт (а також те, що необхідними для набуття готовності до подолання СЖС студентами 4го курсу значно більше, ніж іншими, називаються певні власні особистісні якості, а не зовнішні умови і фактори) дозволяє зробити висновок про усвідомлювану актуальність для студентів саме на останніх курсах навчання у ВНЗ формування власної готовності до подолання СЖС за рахунок набуття особистісних копінг-ресурсів, необхідних особистісних якостей.

 3. Аналіз психологічного змісту стратегій копінг-поведінки студентів та молодих фахівців дозволив виділити серед них наступні типи:

  • стратегії, спрямовані на когнітивну переоцінку ситуації, зміну свого ставлення до неї і за рахунок цього – пристосування;

  • стратегії, що спрямовані на активне вирішення проблемної ситуації;

  • стратегії, що спрямовані на реалізацію емоційної регуляції.

Перспективи подальшого дослідження полягають в:

1. Дослідженні індивідуально-особистісних факторів копінг-поведінки в студентському віці;2. Розробці програми психолого-педагогічного впливу щодо формування конструктивних форм копінг-поведінки як прояву загально-особистісної готовності до подолання складних СЖС. Така програма має:

 • враховувати індивідуально-особистісні характеристики студентів, більше того, має бути спрямована на розвиток певних із них;

 • ґрунтуватись на розумінні копінгу як прояву загальноособистісної готовності до подолання СЖС, яка структурно визначається когнітивно-оціночною, ціннісно-мотиваційною та поведінковою складовими;

 • враховувати наявну та прогностичну актуальність для студентів тих чи інших життєвих ситуацій.


Література

 1. Анцыферова Л.И. Личность в трудних жизненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуацій и психологическая защита.\\Психол.жур-л,1994,т.15,№1,с.3-18

 2. Брайт Д.,Джонс Ф.Стресс.Теории, исследования, мифы.– СПб.:прайм-ЕВРОЗНАК, 2003.– 352с.

 3. Василюк Ф.Е. Психология переживания. Анализ преодоления критической ситуации. - М.: МГУ, 1984. — 200 с.

 4. Виноградова Л.В. Когнітивні аспекти суб’єктивного відображення емоційно важливих життєвих ситуацій. Автореф. дис.... канд. психол. наук. – К., 1995. – 21с.

 5. Дикая Л.Г., Махнач А.В. Отношение человека к неблагоприятным жизненным событиям и факторы его формирования//Психол. журнал, 1996, т.17,№З.С.137-147.

 6. ДьяченкоМ.И., Кандыбович Л.А., Пономаренко В.А. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях.– Минск.–1984.– 207с.

 7. Иоголевич Н.И. Особенности индивидуальности студентов-менеджеров. \\ Вопросы психологии, 2005, №3, с. 97-106

 8. Коржова Е.Ю. Развитие личности в контексте жизненной ситуации. \\ Психологические проблемы самореализации личности \ Под ред. Е.Ф.Рыбалко, Л.А.Коростылевой: Вып.4. – СПб., 2000. – с. 155-159.

 9. Нартова-Бочавер С.К. «Coping behavior» в системе понятий психологии личности // Психол. журнал. - 1997, т. 18, № 5, с. 20-30.

 10. РоджерсК.Р.Взгляд на психотерапию. Становление человека.- М.:«Прогресс»,«Универс», 1994. - 480 с.

 11. Сирота Н.А., Ялтонский В.М., Хажилина И.И., Видерман Н.С. Профилактика наркомании у подростков: от теории к практике. М.: Генезис, 2001. – 216с.

 12. Скрипник В. Особливості перебігу та самосприйняття соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників \\ Психологія і суспільство, 2005, №2, с.87-93

 13. Слободчиков В.И., Цукерман Г.А. Интегральная периодизация общего психического развития // Вопросы психологии, 1996, №5. С. 41 - 52.

 14. Шакуров Р.Х. Барьер как категория и его роль в деятельности /Вопр. психологии, 2001, №1, С.3 - 18.

 15. Lazarus R.S., Folkman S. Stress, Appraisal, And Coping — N.Y.: Springer, 1984.


Сивогракова З.А.

Особливості поведінкових стратегій подолання складних життєвих ситуацій студентами та молодими фахівцями

Визначається зміст поняття складна життєва ситуація. Наводяться результати дослідження типових складних життєвих ситуацій в період раннього повноліття. Визначаються типові стратегії копінг-поведінки молодих людей в складних життєвих ситуаціях; особливості копінгу в залежності від віку і форми навчання студентів у вищому навчальному закладі.


Сивогракова З.А.

Особенности поведенческих стратегий преодоления сложных жизненных ситуаций студентами и молодыми специалистами

Определяется содержание понятия сложной жизненной ситуации. Приводятся результаты исследования типичных сложных жизненных ситуаций в период ранней взрослости. Определяются типичные стратегии копинг-поведения молодых людей в сложных жизненных ситуациях; особенности копинга в зависимости от возраста и формы обучения в высшем учебном заведении.


Z.A. Syvograkova

The Attributes of Student’s and Personnel’s Coping with Difficult Life Situations

The definition of difficult life situation is given. Results of scientific research of typical difficult life situations in adolescence are adduced. The young people’s typical strategies of coping-behavior, relation between coping, age and form of education in high school are considered.Стаття надійшла до редакції. 15.09.2006р.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка