Особливості формування І розкриття інформації в бухгалтерському обліку І фінансовій звітності банків україниСторінка8/12
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.54 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

 • Андрієнко, В. Поняття та склад фінансової звітності в умовах гармонізації бухгалтерського обліку [Текст] / В. Андрієнко // Наука молода −2008. − № 9. − С. 153−157.

 • Єльченко, О. О. Використання нормативно-правових актів при аудиті фінансової звітності [Електронний ресурс] / О. О. Єльченко //Управління розвитком. – 2011. – № 2 (99). Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/soc_gum/Uproz/2011_2/u1102ilc.pdf. – Бібліотека ім. Вернадського.

 • Михайлов, М. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу [Текст] / М. Г. Михайлов, Л. І. Полятикіна, О. П. Славская / навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 320 с. ISBN 978-966-364-561-2.

 • Свідерській, Є. Облік діяльності суб’єктів малого підприємництва [Текст]: навч.посіб. / Є. І. Свідерській, Д. Є. Свідерській. – К.: КНЕУ – 2008. – 419 с. – ISBN 978-966-483-029.

 • Коваленко, А. М. Финансовая отчетность и анализ финансового состояния предприятия [Текст] / А. М. Коваленко. – Днепропетровск : ВКК «Баланс-Клуб», 2007. – 240 с. – ISBN 966-8135-46-6.

 • Гольцова, С. М. Звітність підприємств (фінансова, статистична,консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування [Текст]: навч. посібник / С. М. Гольцова, І. Й. Плікус. – К. : ЦНЛ, 2004. – 292 с. –ISBN 966-8568-55-9.

 • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_013 – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Кучеренко, Т. Фінансова звітність як складова економічних наук [Текст] /Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. − 2008. − № 9. − С. 21−29.

 • Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] : закон України, затверджений Верховною Радою України від 16.07.1999 № 996-XIV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Про аудиторську діяльність [Електронний ресурс] : закон України, затверджений Верховною Радою України від 22.04.1993 № 3125-XII. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3125-12?test=YXDMfiXTp5GRzJRcZiCAv15mHI4QQs80msh8Ie6. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Облік та аудит у комерційних банках [Електронний ресурс] / [А. М. Герасимович, Т. В. Кривов'яз, О. А. Мазур та ін.] ; за ред. д-ра екон.наук, проф. А. М. Герасимовича. – Львів : Видавництво Фенікс, 1999. – 512с. –Режим доступу : http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/665/15. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Національний банк і грошово-кредитна політика [Текст]: підруч. / заред. д-ра екон. наук., проф. А. М. Мороза та канд. екон. наук, доц.М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с. – ISBN 966–574–121–7.

 • Боди, З. Финансы [Текст]: учебное пособие ; пер. с англ. / З. Боди, Р. Мертон. − М. : Вильямс, 2008. − 592 с. − ISBN 5-8459-0099-9.

 • Коробко, О. М. Бухгалтерська фінансова звітність: методологія складання і практика використання [Текст] / О. М. Коробко // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – 2003. – 23–27 с. ISBN 966-312-407-5. 

 • Про Національний банк України [Електронний ресурс] : закон України, затверджений Верховною Радою України від 20.05.1999 № 679-XIV – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : закон України, затверджений постановою Правління НБУ від 07.12.2000 № 2121-III. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg =2121-14. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена постановою Правління НБУ від 24.10.2011 № 373. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1288-11. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Энтони, Р. Учет: ситуации и примеры [Текст] / Р. Энтони, Дж. Рис; пер. с англ. под ред. А. М. Петрачкова. – М. : Финансы и статистика, 1993. – 560 с. – ISBN 5-279-00930-Х.

 • Сопко, В. В. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / В. В. Сопко. – 3-е вид.,перероб. і допов. – К.: КНЕУ, 2000. – 579 с. – ISBN 966-574-094-6. 

 • Астахов, В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет [Текст] / В.П. Астахов. – М. : Приор, 2000. – 672 с. – ISBN 5-7990-0198-2.

 • Голов, С.Ф. Фінансовий та управлінський облік [Текст] / С.Ф. Голов, В.І. Єфріменко. – К. : ТОВ Агроінтерсервіс, 1996. – 544 с. – ISBN 698-563-084-5.

 • Герасимович, А. М. Облік і аудит в банках[Текст]: підучник для студ. вищ. навч. закл. / А.М. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов’яз; за заг. ред. А.М. Герасимовича. – К: КНЕУ, 2004. – 536 с. – ISBN 966-574-648-0.

 • Пачоли, Л. Сумма арифметики, геометрии, учения о пропорциях и отношениях. Часть первая. Отдел 9. Трактат IX. О счетах и записях (Перевод Э. Г. Вальденберга) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ek-lit.narod.ru/lukasod.htm. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс] : кодекс України, затверджений Верховною Радою України від 07.12.1984 р. № 8073-Х. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=80731-10&p=1326307330 84 9116. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Грюнинг, Х. Международные стандарты финансовой отчетности: практическое руководство [Текст] / Грюнинг Х., Коэн М.: На рус. и англ. яз. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:Изд-во «Весь мир», 2004. – 336 с.

 • Хендриксен, Э. С. Теория бухгалтерского учета [Текст] / Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф.: Пер. с англ. / Под ред. Я.В.Соколова. – М.:Финансы и статистика, 2000. – 576 с.

 • Зырянова, Т.В. Качественные характеристики бухгалтерской (финансововй и управленческой) информации в бюджетных учреждениях [Текст] / Т.В.Зырянова, С.И. Колесников // Бухгалтерский учет в бюджетных и некомерческих организациях. – 2008. - №11.

 • Концептуальна основа фінансової звітності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_009. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Георгієва, Н.І. Вимоги до бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств:семантичний підхід [Текст] / Н.І. Георгієва // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/1231/1/9.pdf. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Економічний аналіз. Ч.1. Теорія економічного аналізу [Текст] / Приходько Н.С., Стеців Р.І., Стеців І.І., Штепа Н.П. – Львів: вид-во Львіської КА, 2004. – 168 с.

 • Про суттєвість у бухгалтерському обліку і звітності [Текст]: лист Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р., № 04230-04108 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. - № 8. – С. 59-60.

 • Консолідована річна фінансова звітність за 2010 рік разом із висновком незалежних аудиторів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vab.ua/files/iblock/11f/1264l1m.pdf. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Консолідована фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, зі звітом незалежних аудиторів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ххх.ua/files/iblock/1ae/2064.pdf. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Консолідована фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ххх.ua/files/iblock/324/konsolidated2012.pdf. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Звіт за I квартал 2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ххх.ua/files/iblock/9b3/1q2013.PDF. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Положення про облікову політику Публічного акціонерного товариства «УМОВНИЙ БАНК» на 2011 рік [Текст]: затверджено рішенням Правління ПАТ «Умовний Банк» від 27.12.2010 р.

 • Перелік документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України із зазначенням строків зберігання [Електронний ресурс] : перелік, затверджений постановою Правління НБУ від 08.12.2004 р. № 601. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1646-04. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України [Електронний ресурс] : правила, затверджені Постановою Правління НБУ від 19.03.2003 р. №124. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0353-03. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Шмакова, О. В. Подход к составлению учетной политики организации по правилам МСФО [Текст] / О. В. Шмакова // Международный бухгалтерский учет. – 2009. – №1. – С. 15-20.

 • Житный, П. Принципы формирования учетной политики [Текст] / П. Житный // Бухгалтерский учет и аудит. – 2006. – №4. – C.25-29.

 • Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями [Електронний ресурс] : положення, затверджене постановою Правління НБУ від 25.01.2012 р. № 23. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_015. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_016. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики [Текст]: видання 2006 року / пер. з англ. Мови О.В. Селезньов, О.Л. Ольховікова, О.В. Гик, Т.Ц. Шарашидзе, Л.Й. Юрківська, С.О. Куліков. – К.: ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС», 2006. – 1152 с. – IBSN 966-8544-06-4.

 • Озеран, А. В. Суттєвість та її вплив на доречність і достовірність фінансової звітності [Електронний ресурс] / А. В. Озеран. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Foa/2011_17/17_40.pdf. – Бібліотека ім. Вернадського.

 • Низько, О. Оцінка суттєвості в US GAAP [Електронний ресурс] / Низько О. - Режим доступу: http://ua-referat.com/ Оцінка_суттєвості_в_US_ GAAP. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Шкіря, Н. Л. Нові підходи до визначення та розподілу суттєвості в аудиті [Електронний ресурс] / Н. Л. Шкіря, Н. В. Залізняк. – Режим доступу : http://www.confcontact.com/2007mart/3_shkirya.htm. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.35-04 [Електронний ресурс]: типове положення, затверджене Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 р. №255. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1526-04/print1361306836185372. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Про охорону праці [Електронний ресурс]: закон України, затверджений Постановою Верховної Ради України від 14.10.1992 р. № 2694-XII. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці [Електронний ресурс]: типове положення, затверджене Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/z0231-05. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці [Електронний ресурс]: порядок, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 422. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/442-92-%D0%BF. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці [Електронний ресурс]: типове положення, затверджене Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 04.04.1994 р. № 30. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0095-94. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 • Корнієнко, Л.В. Розкриття фінансової звітності банків України [Електронний ресурс] / Корнієнко Л. В. – Режим доступу : http://www.sibs.uabs.edu.ua/images/stories/docs/sbornik-konf-%202013.pdf. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

  Додаток А
  Таблиця А.1 - Вимоги користувачів до економічної інформації, необхідної для прийняття рішень, запропоновані в економічній літературі [складено автором на основі 42]

  № з/п

  Назва вимоги

  Сутність вимоги

  Автор

  1

  Достовірність

  Абсолютна відповідність первинної і вторинної бухгалтерської інформації. Відсутність у інформації помилок та упереджених суджень

  Р.А. Алборов,

  П.Н. Василенко, С.С. Герасименко,

  Х. Ван Грюнінг, А.Н. Кузьмінський.


  2

  Економічність

  Отримання інформації такої ж якості з меншими затратами для досягнення ефективності її формування [43, с.19].

  Р.А. Алборов,

  В.П. Астахов,

  А.С. Бородкін,

  П.Н. Василенко,

  Н.М. Грабова,

  З. Гуцайлюк,

  А.Н. Кузьмінський, О.В. Латипова,

  І.В. Малишев,

  В.І. Стражев,

  В. В. Сопко.  3

  Однозначність

  Облікова інформація тотожно характеризує одні та ті ж процеси, об'єкти [43, с.19]

  А.С. Бородкін,

  І.А. Шевчук.  4

  Точність

  Не допускається відображення в обліку приблизних цифр. Бухгалтерська інформація має точні підрахунки.

  В.П. Астахов,

  П.Н.Василенко, Н.М. Грабова,

  З. Гуцайлюк,

  В. Сопко,

  Н.Є. Чембер,

  І.Т. Шахбазова.  5

  Системність

  Формування інформації за визначеними напрямами і розрізами.


  С.С. Герасименко, Н.Л. Маренков,

  Л.В. Сотникова.  6

  Комплексність

  Охоплення інформацією всіх аспектів, що характеризують процеси, об'єкти для досягнення повного відображення [43, с.21].

  С.С. Герасименко, Н.Л. Маренков.

  7

  Реальність

  Відображення в інформації справжнього стану процесів і об'єктів [43, с.21].

  А.С. Бородкін,

  І.А. Шевчук.  8

  Оптимальність

  Формування інформації відповідно до потреб користувачів для забезпечення її достатності та уникнення надлишковості [43, с.21].

  Н.Л. Маренков,

  С.М. Міщенко.  Продовження таблиці А.1

  № з/п

  Назва вимоги

  Сутність вимоги

  Автор

  9

  Зіставність

  Формування інформації за однозначними параметрами для досягнення зіставності її показників [43, с.21]. Користувачі повинні мати можливість порівняти бухгалтерську інформацію за різні звітні періоди та інформацію різних банків. Бухгалтери повинні відображати господарські операції, складати звітність за єдиними правилами і методикою.

  Р.А. Алборов,

  В.П. Астахов,

  А.С. Бородкін,

  С.С. Герасименко,

  Н.М. Грабова,

  С.Дж. Грей,

  З. Гуцайлюк,

  А.М. Кузьмінський,

  І.В. Малишев,

  Н.Л. Маренков,

  С.М. Міщенко.


  10

  Доречність (актуальність)

  Формування інформації у визначені терміни, що забезпечує її оперативність, своєчасність і корисність [43, с.21]. Тільки своєчасна бухгалтерська інформація може бути корисною для прийняття управлінських рішень і забезпечить обрання їх оптимального варіанту.

  Р.А. Алборов,

  С.С. Герасименко, С.Дж. Грей,

  Х. Ван Грюнінг,

  Б.Е. Нідлз.  11

  Доказовість

  Формування бухгалтерської інформації за визначеними правилами

  (законодавчо, методично тощо), які створюють можливість відтворення подій, відображених в ній [43, с.21].  Р.А. Алборов,

  В.П. Астахов,

  С.М. Міщенко


  12

  Істотність

  Забезпечення важливості та вагомості інформації, що визначає її значення для конкретної ситуації [43, с.21].

  С.С. Герасименко, С.Дж. Грей,

  Х. Ван Грюнінг.
  13

  Зрозумілість

  Формування інформації за параметрами, доступними розумінню [43, с.21]. Бухгалтерська інформація повинна бути доступна для розуміння особам, що мають необхідні знання та зацікавленні в сприйнятті цієї інформації.

  Р.А. Алборов,

  С.С. Герасименко, С.Дж. Грей,

  З. Гуцайлюк,

  С.М. Міщенко,

  Б.Е. Нідлз.


  14

  Повнота

  Відображення в обліковій інформації всіх фактів життя суб'єкта економіки за певний період.

  Р.А. Алборов,

  А.М. Андросов,

  В.П. Астахов.


  15

  Контрольованість

  Інформація обліку піддається бухгалтерському контролю під час її

  формування.  Р.А. Алборов,

  В.П. Астахов,

  С.М. Міщенко.


  16

  Коригованість

  Можливість виправлення помилкової інформації за будь-який період у момент її виявлення.

  Р.А. Алборов,

  А.М. Андросов,

  В.П. Астахов,

  Ю.А. Бабаєв,

  П.С. Безруких,

  А.С. Бородкін,

  І.І. Бочкарьова.


  Продовження таблиці А.1

  № з/п

  Назва вимоги

  Сутність вимоги

  Автор

  17

  Незмінність

  Не допустимість внесення змін у облікову інформацію минулих звітних періодів.

  Х. ван Грюнінг,

  З. Гуцайлюк,

  С.К. Єгорова,

  Л.І. Кравченко,

  А.Н. Кузьмінський, Н.Л. Маренков.


  18

  Своєчасність

  Своєчасне відображення фактів діяльності в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, а також подання необхідної інформації користувачам

  Н.Л. Вещунова,

  Є.В. Вікулова,

  С.С. Герасименко,

  Н.М. Грабова,

  Х. ван Грюнінг,

  З. Гуцайлюк,

  С.К. Єгорова,

  Н.П. Кондраков,

  Л.І. Кравченко.


  19

  Релевантність

  Інформація повинна безпосередньо стосуватися конкретної справи (питання, вирішуваної проблеми)

  М.Ф. Ван-Бреда, С.С. Герасименко, Е.С. Хендріксен.

  20

  Цілісність

  Повнота та взаємоузгодженість отриманої інформації, що повинна бути достатньою для прийняття обґрунтованого рішення

  С.С. Герасименко, Н.Л. Маренков.

 • 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка