Особливості формування І розкриття інформації в бухгалтерському обліку І фінансовій звітності банків україниСторінка1/12
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Випускна робота


на тему: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ І ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


Виконала: студентка 4 курсу, групи ОА-92

напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"

Корнієнко Л. В.


Керівник: к.е.н., доцент Коренєва О. Г.

Консультант: к.е.н., доцент Розкошна О. А.

Суми – 2013 року

РЕФЕРАТ
Випускна робота містить – 117 сторінок, 6 таблиць, 11 рисунків, 3 формули, список літератури з 66 найменувань, 8 додатків.

Інформація – це сукупність знань про об’єкт, яку отримує споживач в результаті сприйняття і переробки нових відомостей. Інформаційним джерелом і первинним носієм важливої інформації для осіб, які зацікавлені в діяльності банку є фінансова звітність. Саме інформація, яка зазначена у такій звітності є головним елементом інформаційного забезпечення прийняття обґрунтованих оптимальних економічних рішень користувачами. У зв’язку з цим дослідження питань, пов’язаних з особливостям формування і розкриття інформації в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності банків України та розробка напрямків їх удосконалення обумовило актуальність теми дослідження.

Метою випускної роботи є дослідження теоретико-методичних підходів та практичних аспектів формування і розкриття інформації у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності банків України, а також розробка шляхів їх удосконалення.

Об’єктом дослідження є процес формування і розкриття інформації у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності банків України.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних питань, пов’язаних з порядком формування і розкриття інформації у фінансовій звітності банку.

В процесі дослідження застосовувались методи індукції та дедукції, теоретичного узагальнення і порівняння, методи причинно-наслідкового зв’язку та абстрактно-логічний метод, методи економічного аналізу.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: • дослідити теоретичні та організаційні засади формування і розкриття інформації у бухгалтерському обліку банків України;

 • визначити особливості формування і розкриття інформації у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності ПАТ «Умовний Банк»;

 • визначити напрямки розвитку і вдосконалення формування і розкриття інформації у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності банків України;

 • визначити стан охорони праці у відділенні Х ПАТ «Умовний Банк»

Зa peзультaтaми дocліджeння cфopмульoвaні нacтупні виcнoвки:

 • фінансова інформація впливає на економічні рішення користувачів;

 • методичні підходи до обліку нарахування резервів за фінансовими активами та резервів за зобов’язаннями кредитного характеру, відображення у фінансовій звітності вартості основних засобів, банківських металів, облік опціонів на акції, курсові різниці, які виникають при внесках до статутного капіталу банку його іноземними інвесторами, результат операцій з акціонерами, що здійснені за умов, що відрізняються від ринкових потребують гармонізації з вимогами МСФЗ;

 • рекомендовано для визначення порогу суттєвості застосовувати метод визначення рівня суттєвості як середнього відсотка, за яким очікується що викривлення у показниках фінансової звітності є несуттєвими, якщо вони менше: 5% від балансового прибутку; 2% від валюти балансу; 2% від сукупних витрат; 10% від розміру власного капіталу;

 • зaпpoпoнoвaнo зaxoди щoдo пoкpaщeння cтaну oxopoни праці в досліджуваному банку.

Oдepжaні peзультaти мoжуть бути викopиcтaні банком для пoкpaщeння формування і розкриття інформації у бухгалтерському обліку та звітності.

Результати роботи доповідались на III Міжнародній студентській науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи розвитку сучасної економіки.

Ключoві cлoвa: фінансова інформація, фінансова звітність, вимоги до фінансової інформації, користувачі інформації, суттєвість.

ЗМІСТВСТУП………………………………………………………..………………

9

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ І ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ…..

11


1.1 Сутність та значення інформації для потреб користувачів…….

11

1.2 Методичні аспекти формування інформації у бухгалтерському обліку………………………………..…………………………………

19


1.3 Вимоги до розкриття інформації у фінансовій звітності……......

26

Висновки до розділу 1……………………………………………….

31

РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ І ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»……………………………..

33


2.1 Економічна характеристика ПАТ «Умовний Банк»……………

33

2.2 Організаційні аспекти ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності банку …………………………….

40


2.3 Вплив облікової політики на формування фінансової звітності банку.……………………………………………… …………..………

50


Висновки до розділу 2……………………………………………….

55

РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ……………………………………………………..

57


3.1 Напрямки розвитку формування і розкриття інформації у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності банків України…

57


3.2 Пропозиції щодо визначення критеріїв суттєвості та дослідження її впливу на доречність і достовірність фінансової звітності. ………………………………………………………………

61


Висновки до розділу 3………………………………………………….

71

РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ У ВІДДІЛЕННІ Х ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»…………………………………………………………….……..

72


4.1 Правові та організаційні основи охорони праці…….……………

72

4.2 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці………..………………

74

4.3 Профілактика травматизму та професійних захворювань ………

80

Висновки до розділу 4………………………………………………….

82

ВИСНОВКИ…………………………………………………….....................

84

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………..

88

ДОДАТКИ………………………………………………...…………………...

97

ВСТУП


Розвиток ринкової економіки XXI століття характеризується великим значенням інформаційних потоків про діяльність банківських установ, адже майже всі операції, пов’язані з грошовими коштами відбуваються у банку. Банківська справа може процвітати тільки при довірі до неї клієнтів, яка виникає від прозорості діяльності банківської установи. Така прозорість забезпечується вільним доступом різних користувачів до фінансової інформації про діяльність банку, яка втілюється у фінансовій звітності, яка є публічною. Саме інформація, яка зазначена у такій звітності є головним елементом інформаційного забезпечення прийняття обґрунтованих оптимальних економічних рішень користувачами. У зв’язку з цим дослідження питань, пов’язаних з особливостям формування і розкриття інформації в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності банків України та розробка напрямків їх удосконалення обумовило актуальність теми дослідження.

Крім того, важливим є питання охорони праці в банківський установі, адже створення безпечних умов праці, які б не призводили до травматизму та професійних хвороб та відповідали всім законодавчо закріпленим нормативам є важливою умовою ефективного функціонування банку.

Метою випускної роботи є дослідження теоретико-методичних підходів та практичних аспектів формування і розкриття інформації у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності банків України, а також розробка шляхів їх удосконалення.

Для досягнення поставленої мети вважаємо за доцільне вирішити наступні завдання: • визначити сутність та значення інформації для користувачів;

 • дослідити методичні аспекти формування інформації у бухгалтерському обліку;

 • визначити вимоги до розкриття інформації у фінансовій звітності;

 • надати економічну характеристику ПАТ «Умовний Банк»;

 • дослідити вплив облікової політики на формування фінансової звітності банку;

 • визначити напрямки розвитку формування і розкриття інформації у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності банків України;

 • запропонувати методи визначення порогу суттєвості;

 • визначити правові та організаційні основи охорони праці;

 • проаналізувати санітарно-гігієнічні умови праці;

 • визначити шляхи профілактики травматизму та професійних захворювань.

Об’єктом дослідження є процес формування і розкриття інформації у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності банків України.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних питань, пов’язаних з порядком формування і розкриття інформації у фінансовій звітності банку.

В процесі дослідження застосовувались методи індукції та дедукції, теоретичного узагальнення і порівняння, методи причинно-наслідкового зв’язку та абстрактно-логічний метод, методи економічного аналізу.

Інформаційною базою для написання роботи стали праці українських та зарубіжних науковців щодо вивчення досліджуваних питань, законодавчо-нормативна база, матеріали періодичних та спеціалізованих видань, а також фактичні матеріали діяльності ПАТ «Умовний Банк».

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ І ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

1.1 Сутність та значення інформації для потреб користувачів

Останнім часом спостерігаються глобальні зміни в усіх сферах суспільного життя, які призводять до значного зростання ролі інформації та знань, не дарма говорять: хто володіє інформацією, той володіє світом.Розглянемо поняття інформація з точки зору споживачів: інформація - це нові відомості, які були прийняті, зрозумілі і оцінені її користувачем як корисні; іншими словами, інформація — це знання, які отримує споживач (суб'єкт) у результаті сприйняття і переробки нових відомостей [1].

На сучасному етапі розвитку економічних відносин говорять про невизначений стан якості інформації, яку ми отримуємо, оскільки через багате розмаїття інформаційних джерел вона може як взаємодоповнювати, дублювати, так і категорично заперечувати одна одну. Така ситуація має позитивні і негативні наслідки, оскільки взаємодоповнення та дублювання інформації підвищує ймовірність надходження її до суб’єктів і сприяє кращому її засвоєнню, а заперечення одної інформації іншою погіршує ситуацію невизначеності [2].

Якщо говорити про таку галузь знань як економіка, то вона використовує економічну інформацію – вид інформації  про процеси виробництва, розподілу, обміну та використання матеріальних благ, що відображають через систему натуральних, трудових і вартісних показників планову й фактичну господарську діяльність та причинний взаємозв`язок між керуючим і керованим об`єктами [1]. Саме така інформація цікавить сучасного користувача, адже для прийняття ефективного рішення необхідною передумовою є якісна сукупність різнобічної інформації про банк такої, як облікова інформація, статистична, аналітична, нормативна, планова, правова. У табл. 1.1 наведена класифікація інформації, яка стосується ведення обліку і складання звітності.
Таблиця 1.1 – Класифікація економічної інформації

Ознаки для класифікації

Характеристика джерел

Середовище функціонування

Напрямок інформаційних потоків

Джерела
Зовнішнє інформаційне середовище

Вхідна інформація

Необлікові джерела

Нормативно-правові акти; аналітичні огляди; статистичні дані; матеріали аудиторських та податкових перевірок; матеріали маркетингових досліджень; рейтинги;

Облікові джерела

Первинні документи; договори

Вихідна інформація

Фінансова звітність, пояснення до неї; статистична звітність; податкова звітність

Внутрішнє інформаційне середовище

Вхідна інформація

Необлікові джерела

Регламентні документи; планові показники

Облікові джерела

Облікова політка банку; дані фінансового, управлінського, податкового, управлінського та оперативного обліку

Вихідна інформація

Аналітичні довідки; внутрішня звітність
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка