Особистість в медичній психологіїСкачати 138.21 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір138.21 Kb.
Методична розробка практичного заняття з медичної психології

по темі: „ Особистість в медичній психології.

для студентів 4 курсу медичного факультету №2 (спеціальність – медична психологія).
І. Актуальність теми:

Особистість – це міждисциплінарна категорія, що має відношення до філософії та всіх гуманітарних наук (перш за все – до соціології, демографії, лінгвістики, юриспруденції та ін.). Для медичної психології, яка знаходиться на перетині природничих та гуманітарних наук, особистість є однією із найважливіших категорій. Для людини характерна значна кількість різноманітних властивостей та особливостей. Вони включають специфіку перебігу пізнавальних процесів, інтелектуальні та інші здібності, стилі мислення, сприймання, спілкування, емоційного відреагування, морально-етичні якості та багато інших складових. Проте, при обмеженому об’ємі таких психологічних якостей та властивостей їх поєднання може мати унікальний характер та формувати специфічний, ні на що не подібний людський образ.


ІІ. Навчальні цілі заняття.
Мати уявлення (α – І): про погляди представників різних психологічних шкіл на особистість та її структуру.

Ознайомитись (α – І):положеннями визначення поняття особистості; із типологією статури та співвідношення різних її типів із темпераментом за Кречмером та Шелдоном.
Знати (α – ІІ): визначення понять індивід та індивідуальність, їх відмінність; теорії, які пояснюють механізми темпераменту, властивості темпераменту; основні положення вчення про характер; фактори, які впливають на формування акцентуації характеру; типологію акцентуацій, класифікацію акцентуацій характеру за М.С. Личко; структуру особистості та характеристику її компонентів.
Оволодіти (α – ІІІ): навичками діагностики типів темпераменту.
Вміти (α – ІІІ): визначати тактику поведінки лікаря з пацієнтами, що мають акцентуйовані риси особистості; вести бесіду із пацієнтами враховуючи їх індивідуально-психологічні особливості.
ІІІ. Цілі розвитку особистості (виховні цілі): деонтологічні принципи спілкування з хворими, правові аспекти діагностики та лікування психічних хвороб, урахування індивідуально-психологічних особливостей пацієнта на різних етапах діагностичного процесу.

ІV. Міждисциплінарна інтеграція.


Дисципліна

Знати

Вміти

 1. Попередні (забезпечуючі) дисципліни:

Нормальна фізіологія

Загальна психологія


Нормальна анатомія

Нормальна фізіологія


Експериментальна психологія

Фізіологія ВНД

основні закономірності формування психіки в процесі видової еволюції й розвитку окремого індивідууму.

Будова головного та спинного мозку, їх структурна та функціональна організація


володіти методами психологічного дослідження окремих психічних процесів
 1. Наступні дисципліни ті, що забезпечуються:

Психіатрія

Патопсихологія

Терапія
 1. Внутрішньопредметна інтеграція (між темами даної дисципліни):

Поняття про психічну норму та патологію

Стан психічних функцій і хвороба

Внутрішня картина хвороби

V. Зміст теми заняття (структурно-логічна схема)

Психічна індивідуальність.

Темперамент гуморальна теорія конституційна теорія нейродинамічна

теоріяФлегматик Сангвінік Меланхолік Холерик
Характер нестійкий тип

конформний,

шизоїдний,

епілептоїдний,акцентуації характеру істероїдний,

астено-невротичний,

сенситивний,

психастенічний,

гіпертимний,

циклоїдний,

лабільний,

змішаний типи.

здібності спрямованість

VІ. План та організаційна структура заняття.


п/п


Основні етапи заняття,

їх функції та змістНавчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення:

Контролю, наочності, інструктивні, обладнання, тощоРозподіл

часу1

2

3

4

5

6

1

2


3

4

56
7Підготовчий етап

Організація заняття

Постановка навчальної мети та мотивація

Контроль вихідного рівня знань:

1. визначення поняттям індивід та індивідуальність, охарактеризувати основні властивості людини, як індивіду.

2. теорії, які пояснюють механізми темпераменту, властивості темпераменту та уміти діагностувати окремий тип темпераменту

3. Типологія акцентуацій, класифікація акцентуацій характеру по

К. Леонгарду, М.С. Личко.

4. тактика поведінки лікаря з пацієнтами, що мають акцентуйовані риси характеру.

5. структура особистості, її основні компоненти.


Основний етап заняття

Формування професійних вмінь та навичок:

1.Оволодіти методами психологічного дослідження індивідуально-психологічних особливостей пацієнта

2. провести комплексне психологічне дослідження з урахуванням особистісних особливостей пацієнтів.Підсумковий етап

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичокПідведення підсумків заняття
Домашнє завдання

ІІ

ІІ


ІІ

ІІ
ІІ


ІІІ

ІІІ
індивідуальна теоретична співбесіда (опитування)

формування навичок:

практичний тренінгМетод формування вмінь:

професійний тренінг у вирішенні нетипових клінічних, ситуаційних задачМетод контролю навичок: індивідуальний контроль навичок та їх результатів

Метод контролю вмінь:

Аналіз та оцінка результатів психодіагностики
Питання ІІ рівня Таблиці

Тести ІІ рівня Малюнки

Задачі ІІ рівня Структурно- логічні схеми, аудіо- та відео матеріали

Професійні алгоритми (інструкції) щодо формування практичних навичок та професійних вмінь.

Таблиці, слайди, психодіагностичні опитувальники, учбові альбоми

Текстові ситуаційні нетипові задачі.
Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

Рекомендована література1-3 хв

10-25%

10-25%60-90%

10-20%

VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття:
Тести з множинним вибором:

  1. Темперамент людини характеризує:

а) темп протікання психічних процесів +

б) силу протікання психічних процесів +

в) регулювання психічних процесів

г) швидкість протікання психічних процесів +

д) контрольованість психічних процесів.
  1. За Павловим основними властивостями нервової системи є:

а) швидкість нервових процесів

б) сила нервових процесів +

в) змінність нервових процесів

г) рухливість нервових процесів +

д) врівноваженість нервових процесів +
  1. До особливостей характеру відносять:

а) цілісність +

б) вродженість

в) формується в процесі життя +

г) виражає способи поведінки +

д) виражає спрямованість особистості


Тести на знаходження логічних пар:


 1. З’єднайте поняття та його характеристику:

а) потреба а) система домінуючих відносин особистості до дійсності

б) здібності б) динамічна характеристика особистості

в) характер в) необхідність, актуальна на даний момент

г) темперамент г) індивідуально-психологічні особливості, що забезпечують успішність виконання діяльності

д) спрямованість д) система стійких відносин особистості, яка формується

протягом життя.


 1. З’єднайте тип акцентуації характеру та його основні риси:

а) епілептоїдний а) вкрай мінливий настрій

б) сенситивний б) схильність до самоаналізу

в) конформний в) значна вразливість

г) лабільний г) афективна вибуховість

д) психастенічний д) виражене прагнення бути «як усі»


Тест на підстановку з фіксованою кількістю відповідей:

 1. Більшість психологів до структури особистості відносять:

а)

б)в)

г)

а) темпераментб) характер

в) здібності

г) спрямованість 1. За Маслоу виділяються такі рівні потреб людини:

а)


б)

в)

г)д)
а) Фізіологічні потреби

б) Потреби в безпеці

в) Потреби в соціальних зв'язках

г) Потреби в самоповазі

д) Потреби самоактуалізації
Задача

З ранніх дитячих років Аня (14 років)була боязкою та сором’язливою дівчинкою. Вона боялась темряви, собак. Боялась залишатись на самоті. Вона не любила шумні, веселі ігри, уникала великі дитячі компанії, важко встановлювала відносини з однолітками. Взагалі , Аня була не схильна до спілкування зі сторонніми людьми, проте в колі своїх близьких знайомих вона досить вільно себе почувала та охоче з ними спілкувалась, також їй подобалося гратись з малюками. Вчителі та знайомі батьків говорили про те, що Аня була „домашньою дитиною”.

В школі Аня була старанною, проте дуже боялась контрольних, самостійних та іспитів. Інколи вона соромилась відповідати перед класом, остерігаючись насміхань. Інколи під час відповіді, говорила набагато менше того, що знала насправді (боялась, що її будуть вважати „зубрилкою”). У дівчинки дуже рано сформувалось почуття обов’язку, відповідальності. Були високі вимоги як до себе, так і до оточуючих. Аня намагалася в класі здаватись веселою, товариською та життєрадісною, хоча часто їй дуже хотілось побути наодинці.

Який тип акцентуації характеру спостерігається у Ані?

Охарактеризуйте головні риси даного типу?
VІІІ. Література:


 1. Клиническая психология: Учебн. для студ. мед. вузов /Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, О.Ф. Панкова. – 2-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2005. – С. 9-23, 123-138.

 2. Вітенко Н.В. Загальна та медична психологія. К.:«Здоров'я».-1994.-С.76-89.

 3. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое руководство. – 4-е изд.- М.: „МЕДпресс-информ”, 2002. – С.3-61.

 4. Клиническая психология: учебник /Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб: Питер, 2002. – С. 116-169.

 5. Медична психологія: навчальний посібник. / Пшук Н.Г., Маркова М.В., Кондратюк А.І., Стукан Л.В./ – 2-е вид., Вінниця – С. 49-61.

Підготувала: к.м.н. Стукан Л.В.Затверджено на засіданні кафедри, прот.№_ від «__»__ 200 р.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка