«Основні засади та принципи формування зони європейської освіти»Скачати 130.31 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір130.31 Kb.
#9084
Форма навчання: денна, заочна

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом

ВИЩА ОСВІТА І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС


Практичне заняття №1

Тема: «Основні засади та принципи формування зони європейської освіти»

План


 1. Принципи формування змісту кваліфікацій і структур

 2. Технологія проектування інноваційного навчального середовища в системі професійної підготовки фахівців в європейських країнах

 3. Управління якістю підготовки фахівців у вищих навчальних закладах

 4. Взаємовизнання дипломів як чинник інтеграції освіти

Практичне заняття №2

Тема: «Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи»

План


 1. Сорбонська декларація (25 травня 1998 року, м. Париж)

 2. Болонська конвенція, спільна заява європейських міністрів освіти (18 - 19 червня 1999 року, м. Болонья)

 3. Конференція європейських вищих навчальних закладів і освітніх організацій (29 - ЗО березня 2001 року, м. Саламанка)

 4. Комюніке зустрічі європейських міністрів, які відповідають за вищу освіту (18-19 травня 2001 року, м. Прага)

 5. Комюніке конференції міністрів, відповідальних за вищу освіту (19-20 вересня 2003 року, м. Берлін)

Практичне заняття №3

Тема: «Системи вищої освіти в країнах Європи та Америки»

План


 1. Загальні принципи формування систем вищої освіти європейських країн

 2. Вища освіта Великобританії

 3. Вища освіта Італії

 4. Вища освіта Німеччини

 5. Вища освіта Росії

 6. Вища освіта США

 7. Вища освіта Японії

Практичне заняття №4

Тема: «Принципи, шляхи і засоби адаптації системи європейської вищої освіти у вищу освіту України»

План


 1. Стратегічні завдання розвитку освіти України

 2. Завдання щодо вдосконалення вищої освіти України у контексті вимог Болонського процесу

 3. Формування інноваційного середовища у вищих навчальних закладах у контексті вимог Болонського процесу

 4. Освітньо-кваліфікаційні рівні в Україні

 5. Сприяння європейській співпраці в галузі гарантій якості освіти

Практичне заняття №5

Тема: «Загальна характеристика європейської системи гіерезарахування кредитів - ЕСТS»

План


 1. Сутність ЕСТS

 2. Загальні умови користування ЕСТS

 3. Присвоєння студентам кредитів ЕСТS

 4. Гіерезарахування кредитів ЕСТS

 5. Координатори ЕСТS

 6. Інформаційний пакет

 7. Оцінювання в системі ЕСТS

Практичне заняття №6

Тема: «Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ України»

План


 1. Поняття про КМСОНП

 2. Структура і вимоги до складання основних компонентів КМСОНП

 3. Контроль за індивідуальним навчальним планом студента.

 4. Форми організації навчання в умовах КМСОНП

 5. Організаційно-методичне забезпечення КМСОНП


Плани самостійних робіт

Тема: Основні засади та принципи формування зони європейської освіти

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Охарактеризуйте основні тенденції розвитку Зони Європейської вищої освіти.

 3. Підготувати реферат на тему: «Напрями структурного реформування вищої освіти України з огляду на Болонський процес». Реферат оформити письмово.

Тема: Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Опрацювати документу, які описують передісторію Болонського процесу.

 3. Підготувати реферат на тему: «Зміст та вимоги Болонської декларації до вищої освіти у сучасних офіційних документах та практиці». Реферат оформити письмово.

Тема: Системи вищої освіти в країнах Європи та Америки

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Зробіть порівняльну характеристику системи вищої освіти різних країн Європи та Америки.

 3. Підготувати реферат на тему: «Українська освіта та іноземні студенти: педагогічний, економічний і політичний аспекти». Реферат оформити письмово.

Тема: Принципи, шляхи і засоби адаптації системи європейської вищої освіти у вищу освіту України

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Прослідкувати взаємозв'язок між принципами, шляхами і засобами адаптації системи європейської вищої освіти у вищу освіту України.

 3. Підготувати реферат на тему: «Запровадження ЕСТ8 в європейській та українській освіті: спільне та відмінне». Реферат оформити письмово.

Тема: Загальна характеристика європейської системи " перезарахування кредитів - ЕСТS

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Підготувати та правильно оформити інформаційний пакет магістранта з дисципліни «Вища освіта та Болонський процес».

 3. Підготувати реферат на тему: «Система перезарахування кредитів: європейський та український досвід». Реферат оформити письмово.

Тема: Запровадження кредитно-модульної системи

організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ України

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Підготувати доповідь про результати запровадження кредитно-модульної системи організації процесу у Вашому ВНЗ.

 3. Підготувати реферат на тему: «Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) в українській вищій школі». Реферат оформити письмово.


Питання до заліку для студентів заочної форми навчання

 1. Зміст та вимоги Болонської декларації до вищої освіти у сучасних офіційних документах та практиці.

 2. Історико-політичні аспекти формування Болонського процесу.

 3. Системи вищої освіти у країнах Європи та принципи і шляхи їх інтеграції.

 4. Міжнародне вимірювання якості вищої освіти: конкуренто­спроможність і привабливість.

 5. Застосування інноваційних технологій у навчально-виховному процесі як напрям удосконалення якості освіти.

 6. Академічна мобільність - якісне вимірювання Європейського освітнього простору: здобутки та ризики.

 7. Інформатизація освіти в умовах Болонського процесу.

 8. Освітньо-інформаційна діяльність університету на допомогу академічній мобільності студентів як процес наукової комунікації та реальна перспектива.

 9. Безперервна освіта - стратегічний напрям розвитку сучасних освітніх систем.

 10. Університетська кооперація на базі комп'ютерно- телекомунікаційних технологій: нові шляхи європейського освітнього співробітництва.

 11. Умови доступу та освітні послуги навчального закладу: світовий і вітчизняний досвід.

 12. Напрями структурного реформування вищої освіти України з огляду на Болонський процес.

 13. Нормативно-документна підтримка України у приєднанні до Болонського процесу.

 14. Характеристика системи вищої освіти України: традиція та інновації.

 15. Інтеграція до світового освітнього простору: націоналізація та інтернаціоналізація освіти.

 16. Управління вищою освітою України в контексті Болонської декларації

 17. Управління вищими навчальними закладами України в період реформування освіти.

 18. Українська освіта та іноземні студенти: педагогічний, економічний і політичний аспекти.

 19. факторів стимулювання академічної мобільності.

 20. Інноваційні технології освітньо-інформаційного процесу на шляху до євроінтеграції.

 21. Оцінювання знань та нові вимоги до оцінювання за системою ЕСТS.

 22. Система перезарахування кредитів: європейський та український досвід.

 23. Університет та його структурні підрозділи як координатори КМСОНП.

 24. Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) в українській вищій школі.

 25. ЕСТS як одна з умов академічної мобільності.

 26. Запровадження ЕСТS в європейській та українській освіті: спільне та відмінне.

 27. ЕСТS: сутність, завдання та принципи.

 28. Болонський процес і вища освіта України: інновації та традиції.

 29. Тенденція розширення завдань закладів вищої освіти: проблеми і перспективи.

 30. Визнання дипломів і кваліфікацій - шлях до світового ринку праці.


Список літератури з дисципліни «Вища освіта і Болонський процес»

Основна

  1. Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. № 2984-ІІІ // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 8. - С. 1-43 (Ст. 66-68).

  2. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні» від 3 грудня 1999 р. № 1273-ХІУ // Організація роботи з іноземними студентами і розвиток міжнародного співробітництва в освіті України: 36. ін-форм.-довід. матеріалів. - К.: Вид-во Європ. у-ту, 2003. - С. 438.

  3. Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи/ Уклад. В.ГІ. Бех, Ю.Л. Маліновський. - К., 2004. - 221 с.

  4. Болонський процес: проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу: Матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 20-21 лютого 2004 р. / За ред. І.І. Тимошенко та ін. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 197 с.

  5. Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти: 36. ст. / За ред. В.М. Бебика - К.: МАУП, 2004.-200 с.

  6. Болонський процес: модернізація змісту природничої педагогічної освіти: Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 трав. 2005 р.: 36. наук, праць / За ред. В.О. Пащенко та ін. - Полтава, 2005. -356 с.

  7. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья- Саламанка-Прага-Берлін) / Упоряд.: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш,

   1. Д. Шинкарук та ін. - Тернопіль: Економ, думка, 2003. - 60 с.

  8. Болонський процес в дії: Матеріали Круглого столу (травень 2004 р. - лютий 2005 р.) / За ред. О.С. Коноваленко, Б.І. Корольова. - К., 2005. - 98 с.

  9. Болонський процес: Модель структури додатка до диплома/ Уклад.: 3.1. Тимошенко, О.І. Казаченко, А.М. Грехров, Ю.А. Галон, Ю.І. Палеха. - К.: Європ. ун-т, 2004. - 73 с.

  10. Закон України «Про Освіту» від 23.03.96 № 100/96 ВР // Законодавство України про освіту: 36. законів. - К. : Парламентське вид-во, 2002.-С. 3-28.

Додаткова

 1. Андрущенко В. Модернізація вищої освіти У країни в контексті Болонського процесу // Болонський процес в дії. - К., 2005. С. 5-11.

 2. Бабкіна О. Проблеми підвищення якості вищої освіти в Україні у контексті болонських реформ // Освіта і управління. - 2006. Т. 9., № 1. -

  1. 91-94.

 3. Байденко В.И. Болонский процесе: Курс лекций. - М.: Логос, 2004. - 208 с,

 4. Байденко В.И. Болонский процесе: структурная реформа вьісшего образования Европьі. - К., 2005. - 143 с.

  1. Бойко Р.В., Шкляр Л.Є. Атестація наукових кадрів у контексті Болонського процесу // Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективі. - К., 2004. - С.79-88.

  2. Болонський процес: Нормат.-правові документи / Уклад.: 3.1. Тимошенко, І.Г. Оніщенко, А.М. Грехов, Ю.1. Палеха. - К.: Європ. ун-т, 2004.- 102 с.

  3. БолюбаиіЯ.Я., Лемківський К.М., Сухарніков Ю.В. Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави // Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи. - К., 2004. - С.24-67.

  4. БундаВ.В., ВащукФ.Г\ Реформування мережі вищих освітніх навчальних закладів України в контексті Болонського процесу // Проблеми адаптації вищої освіти в Україні до європейських стандартів і принципів Болонського процесу. — Ужгород, 2004. Є. 8-12.

  5. Величко О.Г. Болонський процес - це конкретні рішення і дії // Теория и практика металлургии. - Днепропетровск, 2004. - Є. З - 13.

  6. Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посіб. / За ред. В. Г. Кременя — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2004. — 384 с.

  7. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В.Г. Кремня. Авторський колектив : М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш,

 1. Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, 1.1. Бабин. - К. : Освіта, 2004. - 384 с.

 1. Вища освіта України у національному і глобальному контекстах: 36. наук, праць. - Яготин: МАУП, 2005. - 144 с.

 2. Головатий М. Організаційно-методичні засади інтеграції національної системи освіти України в європейську систему освіти відповідно до Болонського процесу // Освіта і управління. - 2005. Т. 8. - № 3- 4. - СЛ57-160.

 3. ГурчЛ. Деякі аспекти впровадження європейської системи ЕСТ8 у вищу освіту України // Персонал. - 2004. - № 12. - Є.68-73.

 4. Дем'яненко Н.М. Університет України і Європейський регіон вищої освіти: процес інтеграції // Проблеми освіти. - К., 2005. - Вип. 42. - Є. 3-10.

 5. Дмитренко П.В. Підготовка педагогічних кадрів крізь призму Болонського процесу // Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи. - К., 2004. - Є. 135-146.

 6. Долженко О.В. Єорбоннская и Болонская декларации: Информация к размьішлению... // Вестник вьісшей школьї: Аіта таїег. - 2000. - № 6.

18 .Домнім В.І. Головні принципи входження України в європейський простір вищої освіти // Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу: Матеріали Першої Всеукраїнської наук.-практ. конф. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - Є. 11-17.

  1. Жованик В.І., Жованих Г.В. Болонський процес: зміст, підходи і завдання «Академічної безпеки» навчального закладу, її моделювання та рівні // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 12. - Є. 112-120.

  2. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. К. : 1ВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2003. - 200 с.

  3. Зайцев М*0. Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу як чинник реформування освіти в контексті Болонського процесу: проблеми та прогнози // Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти. - 2004. - Є. 135-137.

  4. Зязюн І.А. Болонський процес у Європі і Україні // Трибуна. - 2005. - № 1-2. - Є.14-16.

  5. Корсак К.В. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів / За ред. Г.В. Щокіна. - К.: МАУП; МКА, 1997. - 208 с.

  6. Кремень В.Г. Болонський процес: зближення, а не уніфікація // Дзеркало тижня. - № 48 (473). - 13 - 19 грудня 2003.

  7. Мельник НІ. Освітні можливості Інтернет // Вісник ХДАК: 36. наук, праць.-X., 2001.-Вип. 8.-Є. 116-120.

  8. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: Матеріали до першої лекції / Уклад. М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, К.М. Левківський, Ю.В. Сухарніков; Відп. ред. М.Ф. Степко. - К.: Изд. , 2004. - 24 с.

  9. МорозІ.В. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: Довідник для студ. - К.: Освіта України, 2005. - 90 с.

  10. Морозова Т. Освітні стандарти в контексті болонських реформ і можливостей інформатизації // Вища школа. - 2005. - № 5. - Є. 26-34.

  11. Ніколаєнко С. Вища освіта - джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства. - К.: Освіта України, 2005. -319с.

  12. Одерій Л.П. Оцінка міжнародної системи освіти: методологія та інструментарій: Монографія. -К.: ІСДО, 1995. - 196 с.

  13. Організація роботи з іноземними студентами і розвиток міжнародного співробітництва в освіті України: 36. ін форм.-довід, матеріалів. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 353 с.

  14. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті болонського процесу (документи і матеріали 2003 - 204 рр. / За ред. В.Г. Кременя. - Київ - Тернопіль : Вид-во ТДГІУ, 2004. - 147с.

  15. Петренко В.Я. Державний стандарт вищої освіти у контексті Болонського процесу - Болонський процес в Україні // Проблеми освіти. - 2005. - Ч. 2. Вип. 46. - Є. 80-117.

  16. Петренко В.Л. Стандарти вищої освіти у контексті Болонського процесу: історія, сучасний стан, перспективи - Болонський процес в Україні // Проблеми освіти. - 2005. - ЧЛ, Вип. 45. - Є. 66-106.

  17. Про затвердження Положення про державний вищий заклад освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1074 // Освіта України: Нормативно-правові документи. - К.: Міленіум, 2001. - С.429-446.

  18. Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту): Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998

р. № 65 // Освіта України: Нормативно-правові документи. - К.: Міленіум,

   1. -Є. 375-381.

  1. Тимошенко 3.1. Соціально-політачні аспекти та перспективи участі України в Болонському процесі // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору. - К.: Європ. ун-т, 2005. - Є. 5-19.

  2. Товажнянський Л.Л., Сокол Є.І., Клименко Б.В. Болонський процес: цикли, ступені, кредити. - Харків : НТУ «XIII», 2004. - 144 с.

  3. Хриков С.М Управління модернізацією діяльності вищого навчального закладу в контексті Болонського процесу // Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи. - К., 2004. - Є.209-220.

  4. Шамова Т.И. Управление образовательньїми системами: Учеб. Пособие / Т.И. Шамова, Т.М. Давьіденко, Г.Н. Шибанова. - М.: Академия,

 1. -384 с.

  1. Яблонський В. Вища освіта України на рубежі тисячоліть. Проблема глобалізації та інтернаціоналізації. - Київ, 1998. - 227 с.Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> sgf -> pedagogics and government educational institutions
pedagogics and government educational institutions -> «Психологія та етика ділового спілкування» як навчальна дисципліна та її завдання
pedagogics and government educational institutions -> Педагогіка для студентів 2 курсу соціально-гуманітарного факультету
pedagogics and government educational institutions -> Форма навчання: денна, заочна Соціально-гуманітарний факультет
pedagogics and government educational institutions -> 1 Загальні основи педагогіки вищої школи
pedagogics and government educational institutions -> 1. Наука і освіта Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Сучасний стан науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут
sgf -> Перелік запитань для підготовки до іспиту із Особливої частини кримінального права України
pedagogics and government educational institutions -> Закони і принципи педагогіки творчості Історико-філософський аспект дослідження проблеми творчості
pedagogics and government educational institutions -> Методичні вказівки щодо роботи над темою Робота над темою передбачає засвоєння лекційного матеріалу, виконання індивідуального творчого завдання, обов’язкову самостійну роботу над окремими проблемами та питаннями теми
pedagogics and government educational institutions -> Форма навчання: денна, заочна Соціально-гуманітарний факультет
pedagogics and government educational institutions -> Урок театр одного актора

Скачати 130.31 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка