Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки УкраїниСторінка1/9
Дата конвертації02.05.2016
Розмір2.26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
02.02.2005 N 54

Зареєстровано в Міністерстві


юстиції України
20 травня 2005 р.
за N 552/10832

 

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України 

1. Загальні положення


 

     1.1. Дія Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України (далі - Правила) поширюється на всі види виробничої діяльності, а також на всі ситуації втручання, в умовах яких відбувається чи може відбуватися опромінення людини на виробництві та/або в побуті будь-якими джерелами природного та/або штучного походження (крім тих, що згідно з пунктом 1.11 виключено зі сфери дії Правил).


 

     1.2. Дія Правил поширюється на планування, проектування та здійснення практичної діяльності, а також на використання джерел іонізуючого випромінювання в рамках практичної діяльності, а саме:

     виробництво і використання джерел іонізуючого випромінювання або радіоактивних речовин у медицині, промисловості, сільському господарстві, освіті, наукових дослідженнях, включаючи будь-яку пов'язану з таким використанням діяльність, де є чи може бути опромінення людини;

     виробництво ядерної енергії, включаючи будь-яку діяльність у межах всього чи будь-якої частини ядерного паливного циклу, де є або може бути опромінення персоналу та/або населення;

     практичну діяльність, пов'язану з опроміненням від природних джерел, які визначено Правилами як такі, що вимагають контролю.
 

     1.3. Правила визначають опромінення працівників у рамках практичної діяльності від будь-яких індустріальних та техногенно-підсилених джерел природного походження як виробниче. При цьому професійне опромінення розглядається як особлива форма виробничого опромінення персоналу при його професійному контакті з індустріальними та техногенно-підсиленими джерелами іонізуючих випромінювань природного походження в рамках передбачених проектом радіаційно-ядерних технологій.


 

     1.4. Правила встановлюють також загальні вимоги до обмеження доз опромінення осіб, які не відносяться до персоналу категорії А та Б у виробничих умовах, від техногенно-підсилених джерел природного походження.


 

     1.5. Джерела іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ) у рамках будь-якої практичної діяльності, на яку поширюються вимоги Правил, включають:

     радіоактивні речовини та пристрої, які містять радіоактивні речовини, або пристрої, що створюють випромінювання, включаючи споживчу продукцію, закриті джерела, відкриті джерела, генератори випромінювання, включаючи пересувне радіографічне обладнання;

     установки та об'єкти, на яких є радіоактивні речовини або пристрої, що створюють випромінювання, включаючи опромінювальні установки, рудники та підприємства з переробки радіоактивних руд, установки з переробки радіоактивних речовин, ядерні установки у частині, що підпадає під визначення джерела іонізуючого випромінювання, та установки (технологічні лінії) для поводження з радіоактивними відходами.


 

     1.6. Вимоги Правил застосовуються до будь-якого окремого джерела випромінювання в установці чи на об'єкті, а також до всієї установки, технологічної лінії або об'єкта загалом.


 

     1.7. На стадії планування та проектування будь-які ДІВ повинні розглядатися як:

     джерела поточно опромінюючі;

     джерела потенційно опромінюючі.


 

     1.8. Основні радіаційно-гігієнічні регламенти і положення щодо захисту від джерел потенційно опромінюючих визначені НРБУ-97/Д-2000.


 

     1.9. Під застосуванням Правил розуміють таке:

     жодна практична діяльність не повинна:

     вводитись;

     здійснюватись;

     жодне джерело в рамках практичної діяльності не може бути, відповідно, предметом:

     планування, проектування, конструювання;

     добування, переробки, обробки;

     виготовлення, спорудження, збирання;

     купівлі, імпорту, експорту, продажу, займу, оренди;

     володіння, використання, отримання, передачі;

     розміщення на земельній ділянці, установки, введення в експлуатацію;

     експлуатації, обслуговування, ремонту, модернізації;

     зняття з експлуатації, демонтажу;

     перевезення, зберігання чи захоронення,

     якщо це не відповідає вимогам санітарного законодавства.


 

     1.10. Правилами встановлюються загальні вимоги до організації протирадіаційного захисту в ситуаціях, які вимагають втручання, а також в умовах практичної діяльності під час медичного опромінення пацієнтів.


 

     1.11. Із сфери дії Правил виключено наступні джерела випромінювання природного походження:

     джерела, пов'язані з фоновим вмістом природних радіонуклідів в організмі людини та природному середовищі;

     теригенна та космічна компоненти природного фону на рівні ґрунту;

     інші не модифіковані людською діяльністю джерела природного походження, щодо яких Міністерством охорони здоров'я України не передбачено спеціальних умов регулювання і контролю.
 

     1.12. У Правилах використані такі скорочення:

     АМАД - медіанний за активністю аеродинамічний діаметр;

     ДВ - допустимий викид;

     ДЗ - допустиме забруднення поверхонь радіоактивними речовинами;

     ДІВ - джерело іонізуючого випромінювання;

     ДР - допустимий рівень;

     ДС - допустимий скид;

     ЗС - зона спостереження;

     ІДК - індивідуальний дозиметричний контроль;

     ЗІЗ - засоби індивідуального захисту;

     ЗІЗОД - засоби індивідуального захисту органів дихання;

     КР - контрольний рівень;

     МЗА - мінімально значуща активність;

     МКРЗ - Міжнародна комісія з радіологічного захисту;

     МОЗ України - Міністерство охорони здоров'я України;

     НРБУ-97 - Норми радіаційної безпеки України 1997 р. ( v0062282-97 );

     НРБУ-97/Д-2000 - Норми радіаційної безпеки України, доповнення: радіаційний захист від джерел потенційного опромінення; 2000 р.;

     РАВ - радіоактивні відходи;

     РБ - радіаційна безпека;

     СДК - система дозиметричного контролю;

     СЗЗ - санітарно-захисна зона;

СППРВ - Санітарні правила поводження з радіоактивними відходами;

     ТУЕ - трансуранові елементи.


 

     1.13. У Правилах терміни вживаються в такому значенні:

     Аварійне опромінення - див. опромінення.

     Аварійний план - план дій у разі аварії на будь-якому об'єкті, де здійснюється практична діяльність, пов'язана з радіаційними або радіаційно-ядерними технологіями.

     Аварія промислова - це така аварія, наслідки якої не поширюються за межі території виробничих приміщень і проммайданчика об'єкта, а аварійного опромінення зазнає лише персонал.

     Аварія радіаційна - будь-яка незапланована подія на будь-якому об'єкті з радіаційною чи радіаційно-ядерною технологією, якщо при виникненні цієї події виконуються дві необхідні та достатні умови:

     втрата контролю над джерелом;

     реальне (або потенційне) опромінення людей, пов'язане з втратою контролю над джерелом.

     Глобальна - комунальна радіаційна аварія, під вплив якої потрапляє значна частина території чи вся територія країни та її населення.

     Комунальна - радіаційна аварія, наслідки якої не обмежуються приміщеннями об'єкта та його проммайданчиком, а поширюються на навколишні території, де проживає населення, яке може реально або потенційно зазнавати опромінення.

     Локальна - комунальна радіаційна аварія, під час якої в зоні аварії проживає населення загальною чисельністю до десяти тисяч чоловік.

     Промислова - радіаційна аварія, наслідки якої не поширюються за межі території виробничих приміщень і проммайданчика об'єкта, а аварійного опромінення зазнає лише персонал.

     Радіаційно-ядерна - будь-яка незапланована подія на об'єкті з радіаційно-ядерною технологією, яка відбувається з одночасною втратою контролю над ланцюговою ядерною реакцією і виникненням реальної чи потенційної загрози спонтанної ланцюгової реакції.

     Регіональна - комунальна радіаційна аварія, під час якої в зоні аварії опиняються території декількох населених пунктів, один чи декілька адміністративних районів і навіть областей з загальною кількістю населення більше десяти тисяч чоловік.

     Транскордонна - глобальна радіаційна аварія, коли зона аварії поширюється за межі державних кордонів країни, в якій вона відбулася.

     Аеродинамічний діаметр (d ) - діаметр сферичної частинки ae

одиничної густини (1 г * см(-3), що має таку ж сталу швидкість
гравітаційного осідання, як і аерозольна частинка, що
розглядається.

     Активність - величина, що визначається відношенням кількості спонтанних перетворень ядер dN за інтервал часу dt:


 

dN
A = ----.

dt


     

Одиниця вимірювання - бекерель (Бк).

     Альфа-випромінювання (альфа-випромінювання) - див. випромінювання.

     Атомна станція (далі - АС) - підприємство, що використовує ядерний реактор (реактори) для виробництва енергії.

     Електрична станція (далі - АЕС) - атомна станція, призначена для виробництва електричної енергії.

     Станція теплопостачання (далі - АСТ) - атомна станція, призначена для виробництва гарячої води.

     Теплоелектроцентраль (далі - АТЕЦ) - атомна станція, призначена для виробництва теплової та електричної енергії.

     Безпосередньо іонізуюче випромінювання - див. випромінювання.

     Бета-випромінювання (бета-випромінювання) - див. випромінювання.

     Біофізичні вимірювання - визначення кількості чи концентрації радіоактивних речовин в організмі (органах) людини чи біопробах (сеча, кал, мазки тощо).

     Непрямі (вимірювання in vitro) - вимірювання вмісту радіонуклідів у продуктах екскреції чи інших біопробах.

     Прямі (вимірювання in vivo) - визначення вмісту радіонуклідів у організмі людини з використанням систем детектування.

     Випромінювання:

     альфа (альфа-випромінювання) - корпускулярне іонізуюче випромінювання, яке складається з альфа-частинок (ядер гелію), що випромінюються при радіоактивному розпаді чи при ядерних реакціях, перетвореннях;

     бета (бета-випромінювання) - корпускулярне електронне або позитронне іонізуюче випромінювання з неперервним енергетичним спектром, що виникає при перетвореннях ядер чи нестабільних частинок (наприклад, нейтронів). Характеризується граничною енергією спектра Е(бета) чи середньою енергією спектра;

     гамма (гамма-випромінювання) - короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі < 0,1 нм, що виникає при розпаді радіоактивних ядер, переході ядер із збудженого стану в основний, взаємодії швидких заряджених частинок з речовиною (див. гальмівне випромінювання), анігіляції електронно-позитронних пар тощо;

     безпосередньо іонізуюче - іонізуюче випромінювання, що складається з заряджених частинок (електронів, протонів, альфа-частинок тощо), які мають кінетичну енергію, достатню для іонізації атомів і молекул речовини;

     гальмівне - електромагнітне випромінювання, що виникає при розсіюванні (гальмуванні) швидкої зарядженої частинки в кулонівському полі атомних ядер та електронів. Є істотним для легких частинок - електронів та позитронів. Спектр гальмівного випромінювання неперервний, максимальна енергія дорівнює початковій енергії зарядженої частинки. Приклади: гальмівне рентгенівське випромінювання в рентгенівській трубці, гальмівне гамма-випромінювання швидких електронів прискорювача при їх потраплянні в мішень тощо;

     іонізуюче (електромагнітне, корпускулярне) - випромінювання, що при взаємодії з речовиною безпосередньо або непрямо викликає іонізацію та збудження її атомів і молекул;

     моноенергетичне - іонізуюче випромінювання, що складається з частинок одного виду чи фотонів однакової енергії;

     непряме іонізуюче - іонізуюче випромінювання, що складається з фотонів та/або незаряджених частинок, які внаслідок взаємодії з речовиною створюють безпосередньо іонізуюче випромінювання;

     рентгенівське - електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі 10(-5)-10(-2) нм. Випромінюється під час гальмування швидких електронів у речовині (безперервний спектр) та під час переходу електронів із зовнішніх електронних оболонок атома на внутрішні (лінійний спектр). Джерела - рентгенівська трубка, деякі радіоактивні ізотопи, прискорювачі та накопичувачі електронів (синхротронне випромінювання);

     характеристичне - фотонне випромінювання з дискретним енергетичним спектром, що виникає при зміні енергетичного стану електронів атома.

     Внутрішнє опромінення - див. опромінення.

     Водний скид (скид) - надходження стічними водами в навколишнє середовище (за межі проммайданчика) радіоактивних речовин, що утворилися чи застосовуються на підприємстві.

     Втручання - вид діяльності у сфері радіаційного захисту, що завжди спрямований на зниження та відвернення неконтрольованого та непередбачуваного опромінення або ймовірності опромінення в ситуаціях:

     аварійного опромінення (гострого, короткочасного або хронічного);

     хронічного опромінення від техногенно-підсилених джерел природного походження;

     інших ситуаціях тимчасового опромінення, визначених регулюючим органом як таких, що вимагають втручання.

     Безумовно виправдане - втручання, за якого значення відвернутих ним доз настільки великі, що користь для здоров'я від даного втручання явно перевищує той сумарний збиток, яким ця акція супроводжується.

     Безумовно виправдане термінове - втручання, за реалізації якого відвернута доза, пов'язана із загрозою виникнення гострих клінічних проявів променевого ураження: променевої хвороби, променевих опіків шкіри, радіаційних тиреоїдітів тощо.

     Виправдане - втручання, за якого користь для здоров'я від дози, яку відвертають, є більшою від загального збитку, завданого введенням втручання.

     Невиправдане - втручання, за якого величина дози, яку ним відвертають, є меншою від деякого мінімального рівня, визначеного як межа виправданості. Межі виправданості відповідає така величина дози, яку відвертають, за якої користь (для здоров'я) від втручання виявиться меншою від величини завданого збитку.

     Газо-аерозольний викид (викид) - надходження в атмосферу радіоактивних речовин з технологічних контурів та систем вентиляції підприємства.

     Групи джерел, які опромінюють потенційно:

     перша група - джерела, що опромінюють потенційно, можуть призвести до опромінення окремого індивіда або обмеженої групи людей;

     друга група - джерела, які опромінюють потенційно та пов'язані з радіаційною аварією, наслідками якої можуть стати опромінення значних контингентів населення та/або радіоактивне забруднення об'єктів довкілля;

     третя група - джерела, які опромінюють потенційно та реалізація яких пов'язана з подіями, що можуть відбутися у майбутньому (в тому числі віддаленому) на звільнених від санітарного нагляду об'єктах в результаті природних аномальних процесів і катастроф, а також ненавмисного втручання людини, через що під опромінення може потрапляти населення, що проживає в момент цієї події;

     четверта група - джерела, що опромінюють потенційно пацієнтів, яким проводять радіорентгентерапевтичні та радіорентгендіагностичні процедури.

     Дезактивація - видалення радіоактивних речовин з якої-небудь поверхні чи з якого-небудь середовища або зниження рівня забруднення фізичними чи хімічними засобами.

     Джерело іонізуючого випромінювання (джерело випромінювання) (далі - ДІВ) - об'єкт, що містить радіоактивну речовину, або технічний пристрій, який створює або в певних умовах здатний створювати іонізуюче випромінювання. На стадії проектування будь-якої практичної діяльності джерело іонізуючого випромінювання розглядається як джерело, яке опромінює як поточно, так і потенційно.

     Відкрите - радіонуклідне джерело, під час проведення робіт з яким можливе надходження радіонуклідів, що містяться в ньому, в навколишнє середовище; будь-яке джерело, що не підпадає під визначення закритого джерела.

     Закрите - радіоактивна речовина, повністю укладена в тверду захисну оболонку з нерадіоактивного матеріалу чи інкапсульована у тверду захисну оболонку, достатньо міцну, щоб запобігти будь-якому розосередженню речовини за нормальних умов експлуатації та зносу протягом установленого терміну служби, а також в умовах непередбачених неполадок. Поняття "закрите джерело" включає як радіоактивну речовину, так і оболонку чи капсулу, за винятком таких випадків:

     капсула та оболонка призначені тільки для цілей зберігання, транспортування і захоронення;

     радіоактивна речовина в ядерному реакторі чи тепловиділяючий елемент (далі - ТВЕЛ).

     Звільнене від регулюючого контролю (в рамках даного документа) - джерело в рамках практичної діяльності, радіаційний вплив якого є настільки низьким, що не вимагає застосування спеціальних обмежувальних заходів і не підлягає регулюючому контролю.

     Індустріальне - джерело іонізуючого випромінювання штучного або природного походження, яке цілеспрямовано використовується у виробничій, науковій, медичній та інших сферах з метою отримання матеріальної чи іншої користі.

     Техногенно-підсилене природного походження (далі - ТПДПП) - джерело іонізуючого випромінювання природного походження, що в результаті господарської та виробничої діяльності людини було піддане концентруванню або збільшилася його доступність, унаслідок чого виникло додаткове (до природного радіаційного фону) випромінювання.

     Джерело іонізуючого випромінювання, звільнене від регулюючого контролю, - див. джерело іонізуючого випромінювання.

     Джерело іонізуючого випромінювання відкрите - див. джерело іонізуючого випромінювання.

     Джерело іонізуючого випромінювання закрите - див. джерело іонізуючого випромінювання.

     Джерело іонізуючого випромінювання індустріальне - див. джерело іонізуючого випромінювання.

     Добровольці - особи, які не відносяться до категорії персоналу, але свідомо та добровільно надають допомогу пацієнтам під час проведення рентгенологічних чи радіологічних процедур або беруть участь у проведенні медико-біологічних досліджень.

     Довгоіснуючі радіоактивні відходи - див. радіоактивні відходи.

     Доза (в рамках даного документа) - узагальнена назва ефективної, еквівалентної або поглиненої дози.

     В органі (D ) - середня в органі чи тканині поглинена доза, T яка розраховується за формулою:

     D = (епсілон) / m ,

T T T

     де (епсілон) - сумарна енергія, що виділилася в органі чи T


тканині T;
m - маса органа чи тканини.
T
Еквівалентна в органі або тканині T (H ) - величина, яка
T

визначається як добуток поглиненої дози D в окремому органі або


T

тканині T на радіаційний зважуючий фактор w :


R

     H = D * w .

      T T R


 

     Одиниця еквівалентної дози в системі СІ - зіверт (Зв). 1 Зв = 100 бер.

     Ефективна (E) - сума добутків еквівалентних доз H в окремих T


органах і тканинах на відповідні тканинні зважуючі фактори w :
T

E = (сума) H * w .


T T

     

Використання поняття ефективної дози допускається при значеннях еквівалентних доз, нижчих за поріг виникнення детермінованих ефектів.

     Колективна еквівалентна - сума індивідуальних еквівалентних доз опромінення певної групи населення за певний період часу:
 

нескінченність dN
S = (інтеграл) H * ----- * dH ,

T 0 T dH T


T

dN
де ----- * dH - кількість осіб, які отримують еквівалентну

dH T
T

дозу в межах від H до H + dH ,


T T T

     

або сума добутків середньогрупових еквівалентних доз на число осіб у відповідних групах, що утворюють колектив, для якого вона розраховується: _

     S = (сума) H * N ,

      T i T,i i _

     де H - середня ефективна доза на підгрупу населення i; T,i

     N - кількість осіб в підгрупі.

      i

     Одиниця вимірювання - людино-зіверт (люд.-Зв).

     Колективна ефективна - сума індивідуальних ефективних доз опромінення в конкретній групі населення за певний період часу:
 

нескінченність dN
S = (інтеграл) E * ---- * dE

T 0 dE


     

або сума добутків середньогрупових ефективних доз на число осіб у відповідних групах, що утворюють колектив, для якого вона розраховується: _

     S = (сума) E * N , i i i
 

     де dN - кількість осіб, які отримують ефективну дозу в межах від Е до Е + dЕ;

     _

     E - середня ефективна доза на підгрупу населення i;      i

     N - кількість осіб в підгрупі.

      i

     Одиниця вимірювання - людино-зіверт (люд.-Зв).

     На одиницю концентрації (об'ємної) (g в повітрі чи (тау)


питній воді - річна ефективна доза внутрішнього опромінення для
одного з шести референтних віків (, що розраховується за формулою:

     g = e * V ,

(тау) (тау) (тау)


 

     де V - референтний об'єм повітря, що вдихається (тау)
протягом одного року, або референтний об'єм споживання питної води
для індивідуумів з референтним віком (тау).

     

На одиницю перорального/інгаляційного надходження (e ) - (тау) річна ефективна доза внутрішнього опромінення для одного з шести референтних віків (тау), що розрахована при одиничному (1 Бк) пероральному або інгаляційному надходженні.

     Очікувана еквівалентна в органі чи тканині T (H (тета),(тау), накопичена до віку (тета) при надходженні


T

радіонукліда у віці (тау), розраховується за формулою:


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка