Основи здорового способу життяСкачати 375.55 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації01.05.2016
Розмір375.55 Kb.
  1   2   3
Розробка уроку з основ
здоров»я
8 клас
на тему:

«Основи здорового способу

життя»

Вчитель основ здоров»я

Юрченко М.Л.

Ми всі однаковою мірою перебуваємо

в небезпеці, і коли ми усвідомимо

цю небезпеку, то залишиться

надія, що спільними зусиллями

ми зможемо подолати її.

А. Ейнштейн

ХІД УРОКУ.

І. Організаційний етап ( 1 - 2 хв.)

- Привітання.

- З’ясування відсутніх

- Готовність учнів групи до уроку.Психологічний настрій.

Добрий день. Я рада вітати вас на уроці.

Ви - молоді, завзяті та кмітливі. Ви – сповненні сил та енергії. Ви маєте багато мрій, бажань, задумів і планів на майбутнє. Щодня ви пізнаєте життя, відкриваєте для себе світ, відкриваєте світу себе. Ви хочете все осягнути, все зрозуміти і щоб вас зрозуміли. Ви мрієте про успіх, кохання і щастя, бо ви – молоді. Усе життя для вас попереду. Уже сьогодні ви тримаєте у власних руках своє майбутнє. І лише ви самі відповідальні за нього. Дуже хочеться, щоб кожен з вас показав себе сьогодні через знання і дії на уроці. Отож запрошую вас до співпраці. А хороші оцінки, які я сподіваюсь, ви отримаєте, забезпечать вам хороший настрій.
ІІ. Актуалізація опорних знань.

Вчитель.

1. Завдання. Опрацюйте отриманий текст. Виберіть правильну відповідь.

(Учні отримують листки з наступним текстом):

1. Валеологія — це:

а) здоровий організм;

б) наука про довкілля;

в) наука про формування, збере­ження і зміцнення здоров'я;

г) наука про спадковість і мінливість.
2. Здоров'я — це:

а) стан фізичного, психічного та соціального благополуччя;

б) методи попередження захворювань;

в) відсутність хвороб;

г) високий рівень медицини.
3. Фактори зміцнення здоров'я:

а) чисте повітря, тривалий сон, сонячне проміння;

б) мала рухливість, незначні стреси, спілкування з природою;

в) особиста гігієна, рухова активність, повноцінне харчування;

г) спиртні напої, тютюнові вироби, дискотеки.
4. Процеси, що визначають стан здоров'я організму:

а) відтворення, споживання здоров'я;

б) відсутність хвороб, тривалість життя;

в) формування, відновлення здоров'я;

г) антропометричні дані.

5. Гігієна — це наука, що вивчає:

а) довкілля;

б) методи попередження захворю­вань;

в) порушення нормальної життєді­яльності організму;

г) дію факторів зовнішнього сере­довища на організм людини.
6. Фактори, що послаблюють здоров'я:

а) відсутність активного відпочин­ку, вживання вітамінів;

б) сонячне проміння, природні ландшафти;

в) гіподинамія, збудники захворю­вань.


7. Процеси, що визначають стан здоров'я організму:

а) хвороби, смертність, народжува­ність;

б) спосіб життя, споживання про­дуктів, спілкування;

в) відтворення, формування, спо­живання продуктів.


8. Фактори формування здоров'я:

а) спосіб життя, стан довкілля;

б) здоров'я батьків, лікування;

в) культура відносин, період відпо­чинку;

г) засоби масової інформації.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Мозковий штурм.

Вчитель. Шановні учні, спробуйте дати відповідь на запитання:

1. За якими ознаками ви можете визначити стан свого здоров’я?

(колір обличчя, постава, температура, аналіз крові)

2. Які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово „хвороба”?

(біль, страждання, смерть)

Вчитель. Отож, сідайте зручно, розслабтесь. Зробіть вдих і неповний видих. За­тисніть ніс пальцями та визначте, скільки секунд ви можете не дихати. Коли робите вдих, підніміть руку для визначення часу.

Оцінювання тесту «Моє здоров'я»

Затримка понад 40 с — здоровий.

Від 20 до 40 с — здоров'я послаблене.

Менш ніж 20 с — є захворювання.

Цей тест свідчить ще й про те, що чис­те повітря — це запорука здоров'я, нор­мальної життєдіяльності організму. Без нього ми не витримаємо ані хви­лини. Навколишнє середовище — це повітря, яким ми дихаємо, вода, яку ми п'ємо, земля, яка нас годує.

Протягом останніх 100 років людська цивілізація своєю господарською ді­яльністю змінила навколишнє сере­довище за складом та якістю, не пе­редбачаючи, як зміниться при цьому сама людина, її здоров'я. На думку вчених, здоров'я населення на 20 % залежить від екологічного стану при­роди, а 80 % захворювань пов'язано з вживанням забруднених шкідливи­ми речовинами продуктів. Серед негативних показників населення України ви­окремлюють усе більше таких, що залежать від стану навколишнього середовища.

При цьому на першому місці — хво­роби органів дихання, на другому — системи кровообігу, на третьому — нервової системи та органів чуттів. За статистикою щодо захворювань, серед школярів середнього віку 78 % дітей мають порушення фізіологічних процесів, тобто імунітету — захисної реакції організму від хвороб.
З кожним роком по Україні спостерігається погіршення стану здоров'я дітей: хворобливість,

відхилення в роботі внутрішніх органів, зниження рухової активності, 90 відсотків

учнів-випускників - нездорові, мають ті чи інші відхилення в здоров'ї. Наше майбутнє

залежить насамперед від того, наскільки нам удасться зберегти основні природні параметри, що забезпечують повноцінне життя – певний газовий склад атмосфери, чистоту грунту, сприятливий тепловий режим у біосфері, низький радіаційний фон Землі.

Давайте пригадаємо:

- Постановка проблемного питання:

Як впливає забруднене навколишнє середовище на здоров’я людини ?У нас працює група інформаторів, які мали випереджувальні завдання.

Повідомлення учня.

Працюючи в мережі Інтернет я зустріла такі цікаві факти:

Серед екологозалежних захворювань виокремлюють такі:

1. Індикаторна патологія. До них належать профзахворювання, онкозахворювання, уроджена патологія, генетичні дефекти, алергози, ток­сикози, ендемічні захворювання.

Ці захворювання значною мірою залежать від якості навколиш­нього середовища.

2. Екологозалежні патології із се­реднім показником залежнос­ті — це загальна смертність дітей, хронічний бронхіт у дітей, заго­стрення захворювань серцево-су­динної та дихальної систем.

3. Помірний ступінь залежності від якості навколишнього середови­ща мають захворювання: хроніч­ний бронхіт і пневмонія в дорос­лих, серцево-судинна патологія, патологія вагітності.

Вчитель. Вам навели наслідки порушень стану навколишнього середовища, наші хвороби.

- Постановка проблемного питання:

У чому ж їх причини? (пошуки відповіді)Відповіді учнів.

1. Жителі України мешкають у зоні екологічного лиха.  1. Зону було визначено насампе­ред техногенною аварією на АЕС у Чорнобилі в 1986 році, потім — накопиченням токсичних речо­вин у результаті господарської та військової діяльності.

  2. Певну роль відіграло також за­бруднення повітря, води, ґрунтів у результаті роботи підприємств металургійної, коксохімічної, на­фтової промисловості; теплових, атомних електростанцій тощо, особливо в Донбасі.

Вчитель.

Радіаційне забруднення стало актуальним для України в резуль­таті аварії на Чорнобильській АЕС, внаслідок якої постраждало близько 3,5 млн осіб, 116 тис. отримали ви­сокі дози радіації, 22 тис— серед­ні. Упродовж десяти років померло 168 тис. потерпілих. На 300—400 років «знищено»

1 тис. км2 території, активним елементом Цезій-137 заражено 29 тис. км2 землі. Екологічна оцінка збитків — 200 млрд доларів США.

Значну небезпеку для життя людини становлять наслідки промене­вої хвороби, що можуть проявитися через 10-20 років. Це ті дози радіації, які у два-три рази більші за природний фон.

Екологічна ситуація в Україні склалася так, що дослідники з сумом і розпачем свідчать: навряд чи навіть 5% населення може бути визнане обєктивно здоровим. Отже, під переважну більшість обєктивно нездорових підпадає і більша частина молоді

Вчитель. Порушень на­вколишнього середовища багато — це й хімічні забруднення, що спричиня­ють «озонові дири», «кислотні дощі», парниковий ефект, фізичні, про які ми говорили сьо­годні (радіація). Але важливо зна­ти, що є ряд постанов Міністерства екології та природних ресурсів, охорони здо­ров'я України, що вказують шляхи по­долання екологічної кризи в нашій країні, профілактичні заходи щодо збереження здоров'я населення. Я, хочу сказати, що наше майбутнє – в наших руках.

Учень читає вірш.

Подивіться навкруг,

Що з природою стало:

Дихать зовсім нічим,

Люди всі у печалі.

Може десь у лісах

Ще щебече пташина,

Але в нашій душі

Сум мелодії лине.

Ліси наші в’януть,

Нема більше рік,

Пташки покидають

Край рідний навік.

Нечисте повітря,

У грунті нітрати,

І слово «Чорнобиль»

Нам страшно згадати…

І щоб на світі

Не сталось біди,

Шануйте природу,

Усюди й завжди!

Так, що треба тепер

Об’єднатись нам дружно,

Щоб собі повернуть

І діброви, й стежини.

І ми будем нести

Людям квітку надії,

Бо давно уже це

Увійшло в наші мрії.

Вчитель. Прикро, але ситуація зі станом здоров’я в Україні дедалі гіршає. Багато людей утрачають своє здоров’я задарма, не замислюючись про наслідки. Здоров’я не можна купити ні за які гроші, його можна сформувати шляхом одержання знань і постійною роботою над собою, а саме дотриманням правил здорового способу життя.

Сьогодні на уроці у вас є можливість почути, побачити і діяти самим, застосовуючи отриманні знання за попередні роки навчання, і використати їх у вивченні теми. Ми повинні узагальнити, поглибити, розширити і закріпити діапазон ваших знань про здоровий спосіб життя.

Тому тема сьогоднішнього уроку:


(учні записують в зошити тему уроку)

IV. Вивчення нового матеріалу.

Вчитель.

Першим питанням теми розглянемо:

Поняття «Здоровий спосіб життя», його основні складові.

Індикатори здорового способу життя.

Сьогодні епіграфом нашого уроку будуть слова великого вченого фізика Енштейна.(вчитель зачитує епіграф уроку).

«Здоровий спосіб життя» - звучить настільки знайомо, що ми, в своїй переважній більшості, просто пропускаємо цю фразу повз нашої свідомості. Мозку навіть ні за що зачепитися в цьому буденному словосполученні. Наші дитячі асоціації, що складаються із закликів журналу «Здоров'я» загартовуватися і робити вранці зарядку, а також гасла в спортивному залі школи «Швидше! Вище! Сильніше!» так і залишилися в нашому глибокому дитинстві. «Доросле» життя внесло свої корективи. Уявіть собі типовий день вигаданої людини:

Ранок. Ледве піднявши себе з ліжка, швидко зібрався, на ходу випивши чашку кави (щоб нарешті прокинутися), вибіг на вулицю в світ штовханини у транспорті та пробок на дорогах, щоб дістатися до роботи. Вдень понервував з дрібних та не дуже приводів, позаздрив знайомому або колезі, не пообідав, пробігав увесь день або просидів за комп'ютером, жодного разу не вставши і, так само як і вранці, проштовхавшись у транспорті, повернувся додому. Увечері обжерся, дістався до дивана та, потягуючи сигаретку та пиво, утикнувся в телевізор. Заснув з думками, що будуть вихідні, буде мангал, будуть шашлики, і взагалі - добре посидимо.

Нічого спільного не знаходите? Ми всі в тій чи іншій мірі живемо за схожим сценарієм. І коли організм починає хворіти без видимої причини, коли сонливість стає хронічною, на роботі не можемо зконцентруватися, якісь депресії і взагалі незадоволення життям якесь підозріле... Ось тут-то і стоїть той «камінь біля доріг» - «на право підеш - коня втратиш, на ліво - голову».

Занервували - схопилися за сигарету. Відчули невпевненість - трохи випили «для хоробрості».. .

І помітили - розслабився, повеселішав... Просто та без особливих зусиль, створили собі «щасливу реальність», у якій і проблеми якось віддалилися, впевненості стало більше,

а головне стало якось легко... Скажете:- « Ну і що тут такого?! У мене дід усе життя палив (пив) і помер в 99 років», а про себе подумаєте - «А що мені загрожує? Я ж не п'ю непробудно, контролюю себе. Палю...ну то й що? Захворію раком легенів? Це про когось іншого, а у мене генетична стійкість». Так ось кажучи та думаючи так, забувається простий факт, що дід жив при іншій екології, і ритм життя у нього, певно, був іншим, та і «натурального» у нього в житті було більше.

От так ось «полегшуємо» собі існування, а проблеми по суті то нікуди не йдуть, навпаки - ростуть. ... І апатія постійна, та ще й безсоння з'явилося... Для деяких покурити та трохи випити вже недостатньо. Наркотики. А з ними «ілюзія життя». Так виглядає шлях в нікуди.

Існує інша реальність, інший шлях вирішення проблем. Відчуваєте занепад сил - йдіть у тренажерний зал. Відчуваєте емоційне виснаження - йдіть у басейн або займіться йогою. Заперечите: «Немає часу» або «зараз немає грошей». Це всього лише відмовки. Порахуйте, скільки часу ви проводите біля телевізора і скільки грошей ви витрачаєте на пиво та сигарети. А потім замисліться: які інвестиції ви робите в самого себе? Щоб одержати від організму безперебійну роботу та гарний настрій в нього треба щось вкласти. Дати йому нові сили, енергію та душевний спокій.

Людина - істота вільна. Вона сама визначає для себе свій власний спосіб життя. І хочеться сподіватися, що все-таки розум візьме верх над суєтою та лінню, і вибір буде зроблено правильний. Задумайтесь, юні друзі. Наша зустріч сьогодні – можливість поміркувати, зробити для себе висновки.
Вчитель.

Питання до класу: «Що важливіше - здоров'я або гроші?», то напевно відповідь «здоров'я» буде стовідсотковим.. Якщо поставити питання по-іншому: «Що ви робите для свого здоров'я щодня?», то відповіді навряд чи зазвучать так само бадьоро. Тому що, як правило, здоров'я сприймається, як щось само собою зрозуміле, і піклуватися про нього починають, коли виявляється його недостача. Простіше кажучи, щира відповідь на перше питання - здоров'я або гроші - залежить від того, що в даний момент в дефіциті. Що таке гроші, зараз ми не обговорюємо. А що таке здоров'я? Давайте пригадаємо?

Відповіді учнів.

  1. Здоров'я динамічний стан організму, що забезпечує повно­цінну фізичну та психічну працездат­ність людини.

  2. "Здоров`я - це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад".

Вчитель.

Те, що погіршення здоров’я молоді – основного і найпродуктивнішого носія генофонду нації – може призвести до демографічної катастрофи, не може бути піддане сумніву.

Піклуватися про своєчасну профілактику свого здоров'я - це не означає бути в постійній душевній і фізичній напрузі і страху за життя. Це, якщо завгодно, ощадливість життя, забезпечення природного її протікання. Духовний і душевний дискомфорт є причиною багатьох нездужань. Організм не захворює сам - людина робить це. Розум і тіло постійно підштовхують один одного до здоров'я або хвороби. І безпосередньо примусити свій організм стати здоровим ми не можемо - нам залишається тільки не заважати йому в цій діяльності.

Завдання:

Наведіть приклади висловів учених, поетів про здоров’я.Вправа « Ланцюжок »

( учні висловлюються по – черзі)
ВИЗНАЧЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЗА РІЗНИМИ АВТОРАМИ

«Здоров’я людини — щастя. Найбільше щастя полягає в пречудовій мудрості. Людське щастя розкривається в розсудливості та цнотливості. Насолода людини — у діяльності, а фізичний стан має поєднуватися з душевною активністю.»

Арістотель

 

«У тілі людини є чотири соки: кров, флегма, жовта і чорна жовч... Якщо соки змішані в певних кількостях і нормальні, — людина здорова.»Авіценна

 

«Здоров’я — стан рівноваги між вимогами середовища та силами організму.»О. О. Остроумов

  «Здоров’я — це стан повного фізичного, душевного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад.»ВООЗ, 1958

 

«Хіба здоров’я не диво?»А. П. Чехов
 «Здоров’я — такий стан організму людини, коли функції всіх його органів і систем врівноважені із зовнішнім середовищем і відсутні будь-які хворобливі зміни. Саме поняття «здоров’я», як і поняття «норма», є умовним і об’єктивно встановлюється на основі антропометричних, клінічних, фізіологічних і біохімічних показників.»

Л. О. Брусіловський

«Здоров’я... — стан індивіда, чий організм функціонує добре.»

Енциклопедія Ларусса

 

«Якщо фізіологічні та психологічні процеси знаходяться у відповідності та гармонії один з одним, тоді даний стан означатиме здоров’я... Здоров’я людини характеризується як гармонійний розвиток, за якого всі сторони її життєдіяльності, фізіологічні та психічні, фізичні та духовні, біологічні та соціальні, знаходяться у відповідності одна до одного.»О. М. Ізуткін

 

«Здоров’я — це стан, за якого всі функції тіла та розуму зберігають нормальну активність.»Медична енциклопедія, Філадельфія, 1964

 

«Здоров’я — природний стан організму, що є виразом його досконалої саморегуляції, гармонійної взаємодії всіх органів і систем і динамічної рівноваги з оточуючим середовищем.»С. М. Павленко

 

«Здоров’я — природний стан організму, що характеризується його врівноваженістю з оточуючим середовищем і відсутністю будь-яких хворобливих змін. Здоров’я людини визначається комплексом біологічних (спадкових і набутих) соціальних чинників.»БСЭ, 1972

 

«Здоров’я — це такий стан, коли всі частини організму організовані й функціонують у такий спосіб, щоби забезпечити людині можливість доброго життя та збереження виду. Здоров’я — це стан, що узгоджується з природою.»О. Тьомкін

 

«Під здоров’ям у загальному плані розуміють можливість людини адаптуватися до змін оточуючого середовища, взаємодіючи з ним вільно, на основі біологічної, психологічної та соціальної сутності людини.»М. Попов, П. Михайлов

 
«Здоров’я — це перша і найважливіша потреба людини, що визначає її здатність до праці, гармонійний розвиток особи, вона є головною передумовою до пізнання оточуючого світу, до самоствердження і щастя людини, до подальшого розвитку людського суспільства.»М. С. Бєдний

 

Так само українська мудрість дає рецепти, як бути здоровим.(учні кажуть по черзі прислівя)   

УКРАЇНСЬКІ ПРИКАЗКИ ТА ПРИСЛІВ’Я ПРО ЗДОРОВ’Я

 Аби моя голова здорова була, то все гаразд буде.Без здоров’я нема щастя.

Без здоров’я ніщо людині не миле.

Бережи і шануй честь змолоду, а здоров’я — під старість.

Бережи одежу знова, а здоров’я — змолоду.

Було б здоров’я, а все інше наживем.

Вартість здоров’я знає лише той, хто його втратив.

Веселий сміх — здоров’я.

Все можна купити, тільки здоров’я — ні.

Дай, Боже, здорово сходити, а на друге заробити!

Держи голову в холоді, а живіт в голоді — будеш здоровий.

Держи голову в холоді, ноги в теплі, проживеш довгий вік на землі.

Добре здоровому вчити хворого.

Журба здоров’я відбирає, до гробу попихає.

Здоровий хворого не розуміє.

Здоровому все здорово.

Здоровому все на здоров’я йде.

Здоровому пироги не вадять.

Здоров’я більше варте, як багатство.

Здоров’я — всьому голова.

Здоров’я — це маєток.

Здоров’я — найдорожчий скарб.

Здоров’я маємо — не дбаємо, а стративши — плачемо.

Ліпше здоров’я, як готові гроші.

Над здоров’ям нема старшого.

Найбільше щастя в житті — здоров’я.

Не просімо хліба у Бога, а просімо здоров’я.

Той здоров’я не цінить, хто хворий не був.

Хай Бог дасть на здоров’я!

Хто здоров, той ліків не потребує.

Худоба — річ набута, а здоров’я — ні.

Щоб ти був здоров, як вода!

Як хочеш здоров’я мати, мусиш рано вставати, а звечора рано лягати.

Вчитель.Не випадково, вітаючи один одного з днем народження або з приводу іншого свята чи події, ми бажаємо здоров’я і щастя. Дійсно, ці два поняття нерозривно взаємопов’язані. Безперечно, без здоров’я не може бути щастя.

Багато людей нерозумно і довго випробовують стійкість свого організму, коли зловживають алкоголем, палять цигарки або вживають наркотики. І, нажаль, в умовах нашого суспільства спостерігається тенденція проявів негативної поведінки саме у дітей та підлітків. Вони вже не бачать в цьому чогось поганого, що шкодить їх здоров’ю. Тому сьогодні особливо важливо сформувати потребу в здоровому способі життя, а також в задоволенні від повноцінного життя.


  У філософському розумінні спосіб життя - це синтетична характеристика сукупності типових видів життєдіяльності людей (індивідів та соціальних утворень) у поєднанні з умовами життя суспільства. Спосіб життя найсуттєвіше впливає на здоров’я людини. Змінити його відповідно до принципів здорового способу життя складно, але можливо, бо це залежить від самої людини.Спосіб життя охоплює всі сфери суспільства: працю і побут, суспільне життя і культуру, поведінку (стиль життя) людей та їх духовні цінності.

Проблема формування здорового способу життя досить ретельно висвітлюється в багатьох соціально-філософських, педагогічних, соціологічних, медичних працях.Особливої актуалізації ця проблематика набула у другій половині ХХ століття як у світі в цілому, так й в Україні.

Питання до учнів:

  • Які науки, що ви вивчали в школі розглядають поняття здорового способу життя?

(відповідь учня)

Вчитель. Слід підкреслити, що цим питанням приділяють увагу різні науки – медицина, гігієна, охорона здоров’я, екологія, педагогіка, психологія, соціологія, фізична культура і нова наука - валеологія. (наука про здоровий спосіб життя.)
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка