Основи формування регіональної політики розвитку малого підприємництваСкачати 399.85 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір399.85 Kb.Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарстваБейгул Світлана Богданівна

УДК 330.322.001.8Основи формування регіональної політики

розвитку малого підприємництва

Спеціальність 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Харків 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Полтавському національному технічному

університеті імені Юрія Кондратюка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор

Дубіщев Віктор Петрович,

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка,

завідувач кафедри економічної теорії

та міжнародної економіки
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,

академік академії економічних наук УкраїниПоважний Олександр Станіславович,

Донецький державний університет управління,


проректор із навчальної роботи, завідувач кафедри фінансів

кандидат економічних наук,

член-кореспондент академії економічних наук України

Мірошниченко Олексій Володимирович,

Миколаївський державний гуманітарний університет

імені Петра Могили,

доцент кафедри фінансів і кредиту


Провідна установа – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Луганська філія

інституту економіко-правових досліджень НАН України, відділ

регіональних проблем розвитку зовнішніх економічних зв’язків (м. Луганськ).
Захист відбудеться "14" грудня 2006 р., о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01 Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти і науки України за адресою:

61002, м. Харків, вул. Революції, 12.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківської національної академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12.
Автореферат розісланий "14" листопада 2006 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради ___________ Т.В. Момот


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Сучасний період розвитку продуктивних сил регіонів України потребує поглибленого обґрунтування процесу удосконалення розвитку малого підприємництва, яке відіграє системоутворюючу функцію в економіці країни і здійснює закономірний вплив на її економічне зростання, вирішення актуальних соціально-економічних проблем.

Державна політика розвитку малого підприємництва, як самостійного елемента ринкової економіки, є одним із найбільш дійових важелів розв’язання таких економічних і соціальних завдань, як сприяння структурній перебудові економіки держави, зміцнення економічної бази регіонів, швидкого насичення ринку якісними товарами й послугами, послаблення монополізму, розвиток конкуренції, впровадження досягнень науково-технічного прогресу й інновацій, підвищення експортних можливостей країни, забезпечення зайнятості значної частини населення за рахунок створення додаткових робочих місць, визначення позитивного іміджу України з метою інтеграції в європейську та світову економічні системи. Державна політика в цій сфері спрямована на приєднання України до міжнародних програм, підписання двосторонніх та багатосторонніх міжнародних і міжвідомчих угод щодо підтримки малого підприємництва. На основі вищезазначеного закономірною є постановка питання щодо виконання комплексу взаємопов’язаних досліджень, спрямованих на забезпечення сприятливих правових і організаційно-економічних механізмів із метою формування та вдосконалення управління процесом ефективного розвитку малого підприємництва в Україні в системі дій центральних, регіональних і місцевих органів державної виконавчої влади та цілеспрямованої їх координації.

Для розвинутих держав світу, таких як США, Англія, Німеччина, Італія, Японія та ін., проблеми даного напряму відносяться, в основному, до удосконален­ня діяльності малих форм виробництва, а для економіки України – це становлення і визначення можливих економічно вигідних шляхів подальшого розвитку.

Актуальність даної проблеми, недостатність наукових розробок і практичних рекомендацій щодо прискорення формування малого підприємництва зумовили вибір теми і основні напрями дисертаційного дослідження.

Значний внесок у створення теоретичних основ підприємництва протягом XVII-XIX ст. ст. зробили відомі західні вчені Р.Кантильон, К.Маркс, А.Маршалл, Дж.С.Міль, Д.Рікардо, П.Самуєльсон, А.Сміт, Ж.-Б.Сей, Ф.Хайєк, Й.Шумпетер та інші. Серед вітчизняних учених, які досліджують проблеми формування малого підприємництва на загальнодержавному і регіональному рівнях, слід назвати В.Н. Амітана, О.І. Амошу, А.Є. Ачкасова, О.В. Безверху, П.Т. Бубенка, В.Н. Василенка, В.М. Геєца, А.П. Голикова, П.Н. Данилишина, М.І. Долішнього, С.І. Дорогунцова, В.П. Дубіщева, А.П. Кисельова, Г.В. Ковалевського, О.В. Кужель, І.І. Лукінова, В.К. Мамутова, В.П. Ніколаєва, Г.І. Онищука, М.Д. Пістуна, М.Д. Прокопенка, О.М. Ройтера, В.П. Семиноженка, О.А. Слюсаренка, В.І. Сегрієнка, О.М. Тіщенка, В.І. Торкатюка, Н.Ф. Тимчука, В.В. Фінагіна, Л.Г. Червову, М.Г. Чумаченка, Л.С. Шевченка, Л.М. Шутенка й ін.

Однак, ще немало проблем існуючої системи розвитку малого підприємництва, особливо на регіональному рівні, залишаються нерозв’язаними. У зв’язку з цим особливу актуальність мають такі питання, як підвищення ефективності державної політики в даному секторі економіки, аналіз теоретичних положень, накопиченого досвіду, а також розроблення схеми управління системою розвитку і підтримки суб’єктів підприємницької діяльності.

Постановка задачі обґрунтування наукових основ формування ефективного регіонального розвитку малого підприємництва в Україні є логічним продовженням ідей та розвитком розроблених форм господарювання в наукових роботах вищезазначених учених. Це відповідає сучасним стратегічним векторам реформування і розвитку економіки, які відображені в Указах Президента України №956/96 від 12.05.1998 р. "Про державну підтримку малого підприємництва", №906/2000 від 25.07.2000 р. "Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності", №89/2000 від 22.01.2000 р. "Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва", в Законі України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні", затверджену Президентом України 21.12.2000 р. №2157-ІІІ, а також в Указі Президента №778/2005 від 12.05.2005 р. "Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва" та в Указі Президента України від 01.06.2005 р. №901/2005 "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики".

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові дослідження були виконані згідно з планом фундаментальних держбюджетних науково-дослідних робіт Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка на 2004-2006 рр. відповідно до проблеми: "Механізм формування фінансово-інвестиційного потенціалу регіонів в умовах сталого розвитку України", відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 1.09.2004 р., код КПВК 2201020 "Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах", у рамках якої здобувачем, як співвиконавцем, запропонований механізм комплексного оцінювання показників розвитку малого і середнього підприємництва в господарській діяльності Полтавського регіону, підготовлене і представлене економічне забезпечення вирішення проблеми системного аналізу діяльності малих підприємств. Матеріали дослідження використані в розробленні цієї теми.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретико-методологічних засад підвищення ефективності становлення і функціонування малого підприємництва на державному і регіональному рівнях.

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність розв’язання таких задач:

визначити поняття, роль та зміст малого підприємництва в системі сучасних ринкових відносин суспільства; • узагальнити закордонний досвід і розробити науково-методичні рекомендації щодо його раціонального використання;

 • проаналізувати тенденції розвитку малих підприємств у Полтавській області;

 • обґрунтувати системоутворюючі фактори регіональної політики розвитку малого підприємництва;

 • визначити теоретичні і практичні шляхи дійової державної підтримки розвитку малого підприємництва;

 • розробити економіко-математичну модель прогнозування напрямів ефективного розвитку малого підприємництва в регіоні;

 • розробити науково-практичні рекомендації щодо удосконалення структури регіонального управління малим підприємництвом;

 • здійснити науково-практичний аналіз нових принципів формування кадрової політики в процесі розвитку малого підприємництва в регіоні;

 • обґрунтувати необхідність вдосконалення існуючої системи нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності.

Об’єктом дослідження є процес функціонування сектору малого підприємництва на регіональному рівні.

Предметом дослідження є сукупність організаційно-економічних відносин, які виникають в процесі формування ефективної регіональної політики та вдосконалення механізмів організації управління сектором малого підприємництва економіки на державному і регіональному рівнях.

Методи дослідження. В основу роботи покладена діюча система економічних законів та категорій ринкової економіки, що визначають пізнання малого підприємництва на регіональному рівні в Україні.

Системний принцип методичного забезпечення виконаного досліджен­ня поглиблений завдяки застосуванню комплексного аналізу економічних і соціальних явищ, синтезу їх результатів. У процесі дослідження використано методи: логічного узагальнення - за допомогою якого забезпечено послідовність проведеного наукового дослідження; порівняльного та статистичного аналізу – для обробки вихідних матеріалів, які дозволили об’єктивно відобразити динаміку розвитку малого підприємництва; економіко-математичного моделювання – для виявлення та наукового обґрунтування позицій розвитку малого підприємництва та визначення резервів для підвищення його ефективності; за допомогою діалектичного методу, системного і структурного аналізу, синтезу були розроблені основні положення стратегії управління системою розвитку і підтримки суб’єктів підприємницької діяльності на регіональному рівні, обгрунтовано пропозиції щодо розвитку інфраструктури, проаналізовано рівень фінансово-кредитної та інвестиційно-інноваційної діяльності.

Дослідження базувалися на Законах України, Указах Президента України, Постановах Кабінету Міністрів України, регіональних і галузевих нормативно-правових документах, статистичних матеріалах загальнодержавного рівня, регіональних програмах соціально-економічного розвитку, результатах авторських досліджень.

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна результатів дослідження, одержаних автором, полягає в наступному.

вперше:

- розроблено економіко-математичну модель прогнозування напрямів ефективного розвитку малого підприємництва в регіоні, яка дозволила провести функціонально-комплексну оцінку їх пріоритетності. За допомогою методу аналізу ієрархічного впливу різних факторів на оцінку досягнутого ефекту доведено, що в найбільшій мірі на розвиток підприємництва в Полтавському регіоні впливають такі фактори, як додана вартість, рівень безробіття та рівень грошових доходів населення;- запропоновано структурну схему управління системою розвитку і підтримки суб’єктів підприємницької діяльності у Полтавському регіоні, з якої видно, що центральне місце в ній займає комплексна програма розвитку малого підприємництва Полтавської області на 2005-2006 рр., яка узагальнює необхідні напрями щодо управління підприємницькими процесами регіону;

удосконалено:

- механізм впливу макроекономічних факторів на подальший розвиток малого підприємництва в регіоні з боку органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, які передбачають фінансове забезпечення реалізації регіональних комплексних програм, фінансово-кредитну та інвестиційну підтримку, подальше формування мережі регіональних фондів та кредитно-гарантійних установ;

- форми і методи запровадження цілеспрямованої, послідовної та передбачуваної регуляторної політики на державному і регіональному рівнях у сфері підприємницької діяльності;

дістали подальший розвиток:

- характеристика малого підприємництва, роль і значення його в складі господарського комплексу регіону і держави в цілому;

- методичні підходи щодо напрямів запровадження навчання основам теорії і практики підприємництва у сфері державної освіти, забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів через розвинуту мережу центрів перепідготовки.

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони дають змогу відповідним державним органам на загальнодержавному та регіональному рівнях в Україні вирішувати наступні проблеми, а саме: вдосконалювати нормативно-правове забезпечення регулювання малого підприємництва; забезпечувати адекватність регіональної політики розвитку малого підприємництва на основі економіко-математичної моделі прогнозування напрямів ефективного розвитку малих підприємств у регіоні; запроваджувати механізм підготовки кваліфікованих кадрів для малих підприємств у регіонах України.

Отримані у дисертаційній роботі результати доведені до рівня конкретних механізмів, заходів і пропозицій та використані в практиці реалізації регуляторної політики на загальнодержавному та регіональному рівнях в Україні.

Основні результати дисертаційної роботи використані Полтавською обласною державною адміністрацією в процесі розроблення довгострокової регіональної програми розвитку малого підприємництва у Полтавській області (довідка №1-64/822 від15.11.2005р.).

Окремі положення дисертації також використані під час підготовки робочих програм, матеріалів лекцій і семінарів та курсового і дипломного проектування з навчальних дисциплін "Економіка промисловості", "Банківська справа", "Менеджмент організацій" у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка (довідка №62-11-1383 від 10.10.2006 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою роботою, в якій представлені власні авторські розробки, отримані шляхом узагальнення та аналізу теоретичного й практичного матеріалу стосовно основ регіональної політики розвитку малого підприємництва. Викладені в дисертації наукові результати, які виносяться на захист, отримані автором особисто.

Апробація результатів дисертації. Результати проведеного дослідження були представлені автором і схвалені на науково-практичних конференціях і семінарах:


 • Всеукраїнській науково-практичній конференції "Економічні проблеми розвитку регіонів та підприємств на початку ХХІ століття" (Полтава, 2001 р.); Міжнародній науково-практичній конференції "Україна наукова 2003" (Дніпропетровськ – Донецьк – Київ, 2003 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених "Економіко-математичні методи прийняття управлінських рішень на сучасному етапі" (Дніпропетровськ, 2003р.); підсумкових науково-практичних конференціях професорсько-викла­дацького складу, аспірантів і студентів Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка (Полтава, 2001, 2002, 2003, 2004 рр.); Всеукраїнській науково-практичній конференції "Фінансові засади інноваційного забезпечення сталого розвитку регіонів України" (Полтава, 2005 р.).

Публікації. Основні ідеї, положення і результати за темою дисертації викладені в 12-ти наукових публікаціях у фахових виданнях, які визначені ВАК України. Загальний обсяг – 5,1 друкованих аркушів, з яких 4,6 д.а. належать автору.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел і літератури (143 найменування). Загальний обсяг дисертації – 194 сторінки. Робота містить 31 таблицю, 18 рисунків, додатки на 44 сторінках.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі розкрита актуальність теми, об’єкт, предмет, мета, завдання дослідження, методичне й інформаційне забезпечення, показано його наукову новизну та зв’язок роботи з дослідженнями Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, практичне використання результатів дослідження.

Розділ 1. Основи становлення і розвитку малої підприємницької діяльності в ринковій економіці. Розв’язання проблеми формування основ політики розвитку малого підприємництва на регіональному рівні розглядається як двоєдине завдання обґрунтування сутності цього процесу і форм реалізації територіального фактора в господарському механізмі країни. При цьому регіон як економічна категорія на рівні понять в основному визначається за допомогою трьох складових: регіон соціальний; регіон економічний; регіон природно-ресурсний.

Узагальнено ж регіон можливо визначити як історично сформовану територіальну спільність із властивою їй специфікою відтворювального процесу, розміщенням ресурсного потенціалу й адекватною системою управління.

Обґрунтування передумов виділення регіональної ланки у визначенні основ політики розвитку в ній малого підприємництва проводиться з урахуванням двох підходів.

Перший – заснований на тому, що об’єктивною передумовою виділення регіональної ланки в структурі господарського комплексу України є закономірність історичного розвитку і практика розміщення продуктивних сил.

Другий підхід базується на висвітленні передумов виділення й обґрунтування регіональної ланки за допомогою сутнісного пізнання такого явища, як розвиток малого підприємництва.

Тому пізнання сутності малого підприємництва і його залежності від дії регіональних факторів визначає необхідність системного і цілісного підходу щодо обґрунтування механізму формування ефективного розвитку малого підприємництва. Світова економічна наука постійно приділяє увагу йому як одному із закономірних, постійно діючих чинників соціально-економічного прогресу країни. Проте, це поняття постійно поповнюється елементами нового змісту, що зумовлює необхідність його системного вивчення.

Розуміння сутності малого підприємництва нерозривно пов’язане з об’єктивними законами ринкової економіки. Органічні еволюційні прикмети бізнесу, з точки зо­ру методу історизму, виявляються ще в надрах первіснообщинного та рабовласницького ладу, з розвитком – у феодальному суспільстві, на нижчій і вищій стадії капіталізму.

В колишньому Радянському Союзі розвиток малого підприємництва правомірно визначити наступними основними періодами.

1985-1987 рр. характеризувалися поглибленням та розвитком основних трьох форм господарського розрахунку на підприємствах, численністю учасників підприємництва і його експериментальним характером, формуванням емоційно-психологічних основ підприємницької діяльності. Цей етап можна назвати експериментальним.

У 1988-1990 рр. метою розвитку малого підприємництва було насичення внутрішнього ринку споживчими товарами. Даний етап називають "етапом кооперативного руху". Він послужив акселератором у накопиченні й перерозподілі капіталів, дозволив отримати початкові знання, навички роботи малого підприємства. Характерною особливістю цього періоду було прийняття у 1988 р. Закону "Про кооперацію в СРСР".

1991-1992 рр. співпадають із першими роками незалежності України, цей період відповідає поглибленню ринкових відносин, реалізації альтернативних форм господарювання на власній законодавчій базі України. При цьому відбулися докорінні зміни у відношенні держави до розвитку підприємництва взагалі, що відкрили досить широкі можливості. Так, у 1991 р. були прийняті такі законодавчі акти, як Закони України „Про підприємництво” та „Про підприємства в Україні”.

1992 рік характеризувався найбільш бурхливим зростанням чисельності малих підприємств (рис. 1). Але, згідно з поширеною думкою провідних економістів, цей період "шокової терапії" був малоконструктивним для прискорення й ефективного розвитку економіки держави і, зокрема, сфери малого підприємництва.

У 1993-1994 рр. іде інтенсивний спад у створенні малих підприємств та у темпах росту числа працюючих на них. Проявляється загальноекономічна криза. Стає більш жорстокою податкова система, що призводить до появи тіньової економіки. Також можна відмітити відсутність стабільної державної політики щодо малих підприємств.

Рис. 1. Динаміка зміни числа малих підприємств в Україні


До 1995 року виявилось, що вже практично вичерпані ніші й можливості надприбуткової діяльності. На цьому етапі визначилися нові якісні зміни у динаміці й структурі малого підприємництва з уповільненням зростання кількості малих підприємств.

У 1996-2000 рр. намітилась тенденція до збільшення кількості малих підприємств, але знизилася чисельність зайнятих на них. Звужується сфера діяльності малих підприємств, багато з них працюють у торгово-посередницькому напрямі. З’являються податкові платежі для деяких сфер діяльності. Відсутній механізм державної та регіональної підтримки малих підприємств. Але серед усіх негативних тенденцій є можливість спостерігати поліпшення умов реєстрації малих підприємств.

Як свідчать світова практика і дослідження вітчизняних вчених, періоди розвитку малого під­приємництва складаються з наступних чотирьох фаз: зародження, бурхливе зростання, насичення і саморегуляція із структурними змінами. При цьому, за різ­ними прогностичними оцінками, перша фаза повинна тривати один рік, друга – 2-3 роки, третя – менше року. В українському малому підприємництві поки що триває лише перша фаза, тобто зародження, а тому треба терміново нарощувати темпи здійснення досліджень із метою інтенсифікації розвитку малого підприєм­ництва в державі.

Вищенаведені підходи до наукового обґрунтування процесу формування основ регіональної політики розвитку малого підприємництва дозволяють зроби­ти щодо першого розділу наступні висновки. Закономірною основою пізнання сутності становлення та розвитку малого підприємництва в сучасних умовах є розроблення й удосконалення цілісного підходу до регіональної економічної політики на основі теоретичних, науково-обумовлених шляхів до пізнання явища, яке вивчається на категорійному рівні відносно вихідних категорій ринкової економіки; у зв’язку з цим у процесі виконання даного дослідження звертається особлива увага на обґрунтування чинників подальшого розвитку малого підприємництва в регіонах України; підхід до розроблення й удосконалення теоретичних основ економіки регіону і її важливої складової частини – малого підприємництва на базі використання аналізу різних економічних шкіл світу є закономірним у процесі розроблення методів наукового пізнання регіонального явища; в зв’язку з цим у роботі здійснюється науковий аналіз, який відображає об’єктивну причинно-наслідкову закономірність розвитку даного явища; одним із таких підходів правомірно вважати аналіз відносно законів діалектики, обумовлюючих пізнання регіонального явища на його сутнісному рівні, а також відносно дії інших економічних законів і категорій; комплексний підхід до пізнання передумов впливу регіональної ланки на розвиток малого підприємництва, обґрунтований на основі статистичної причинності спільно з теоретичним обґрунтуванням на сутнісному рівні, тобто при посередництві генетичного і системного видів зв’язків, дозволяє визначити суть і зміст регіонального явища у системі економічних законів та категорій; даний підхід обумовлює методичну основу регіонального дослідження розвитку малого підприємництва; важливим фактором розвитку малого підприємництва є діяльність державних органів влади та органів місцевого самоврядування як одного з механізмів збалансування та вирішення інтересів різних соціальних груп; рекомендується створення діючого механізму організації та управління регіональних програм розвитку малого підприємництва за рахунок взаємодії органів державного та регіонального управління, навчально-наукових закладів та об’єднань підприємців для всебічного аналізу стану підприємництва в регіонах та подальшого впливу на вироблення політики підтримки в різних галузях підприємництва; впровадження цих заходів дозволить створити систему впливу на процеси у сфері підприємництва, підвищити ефективність органів управління на підставі взаємодії цих органів з підприємницькими структурами.

На сучасному етапі підвищення ролі малого підприємництва в економіці США, Німеччини, Італії та інших розвинутих держав – це не випадковість, а необхідна закономірність, яка викликана самим ходом історії і потребами, які виникли у процесі розвитку продуктивних сил і технологій. Діяльність малих підприємств західноєвропейських держав – це основа всього їх соціального й економічного життя і вирішальна передумова їх подальшого господарського розвитку. Спираючись на позитивний досвід і враховуючи недоліки, які мали місце у процесі становлення малого підприємництва як у розвинутих країнах, так і в державах колишнього соціалістичного табору, доведено, що для успішного проведення ринкових реформ в Україні і її регіонах необхідно здійснювати інтенсивний розвиток малого і середнього підприємництва та створити реально діючу систему його державної підтримки, спираючись на впровадження коректної законодавчої бази.

Розділ 2. Регіональна політика розвитку малого підприємництва. Механізм формування основ регіональної політики розвитку малого підприємництва передбачає, в першу чергу, визначення ролі в цьому процесі держави і регіону. Враховується той факт, що в умовах поглиблення процесу розподілу праці мале підприємництво виступає одним із суттєвих факторів процесу оптимізації регіональної економіки. У зв’язку з цим наявність і значення регіонального підприємництва вимагає визначення нових завдань із формування й реалізації дійової стратегії щодо нього на всіх рівнях у державі. Така стратегія повинна базуватися на системному підході до розв’язання багатьох проблем цього напряму економіки, у тому числі і в Полтавському регіоні, на прикладі якого обґрунтовано відповідні методичні й економіко-математичні підходи, етапи соціально-економічного розвитку якого визначили провідні форми господарювання, зумовлені спеціалізуючою його спрямованістю.

Поглиблену форму господарювання у Полтавській області отримали нафтогазодобувна, переробна, машинобудівна, харчова галузі, які стали реальною базою для створення малих підприємств з відповідним економічним потенціалом та структурою виробництва (рис. 2).


Рис. 2. Виробництво промислової продукції Полтавської області за видами діяльності у 2004 р. (відсотків до загального обсягу)


Аналіз економічних показників на узагальненому рівні, а саме стосовно показників стану розвитку малого підприємництва у Полтавській області, свідчить про поступове їх зростання. Так, за даними Полтавської обласної державної адміністрації, у 2004 р. налічувалось 7559 одиниць малих підприємств, що на 1431 мале підприємство більше ніж у 2000 р. У результаті у 2004 р. на 10 тис. населення припадало 48 малих підприємств проти 37 порівняно з 2000 р. Логічним є зростання кількості населення, зайнятого в малому підприємництві Полтавської області. Загалом, у 2004 р. у сфері малого бізнесу було зайнято 60882 чоловіки, що на 8,2% більше порівняно з 2000 р., кількість яких складала 55891 чоловік.

У Полтавській області отримали розвиток усі види підприємств. При цьому більшість малих підприємств у Полтавському регіоні базується на колективній і приватній власності (заснованій на власній та родинній праці). Однак неоднорідність виробничого потенціалу, недостатня забезпеченість сировиною, високий ступінь монополі­зації, недостатній потік інвестицій, низька купівельна спроможність населення, висока конкуренція з іноземними виробниками – найбільш гострі проблеми регіонального виробничого комплексу, що виникли в період становлення ринкової економіки у Полтавському регіоні і стали відповідним гальмом для активізації підприємництва.

У розділі визначено особливості, характерні для малого підприємництва, а саме: формування конкурентного середовища, швидка реакція на зміни ринкової кон’юнктури, інноваційні процеси та ін. При цьому слід особливо підкреслити, що досить важливим фактором, на тлі якого відбувається процес активного розвитку малого підпри­ємництва за кордоном, є потужна його державна підтримка, що залишається нерозв’язаною проблемою на загальнодержавному та регіональному рівнях в Україні.

Підтримка малого підприємництва успішно здійснюється як у країнах з розвиненою економікою, так і у постсоціалістичних країнах. У зв’язку з цим ще більшого значення набуває підтримка малого підприємництва в Україні та її регіонах.

З точки зору системного підходу підтримку малого підприємництва слід розглядати як складну систему, що виконує відповідні функції з метою створення рівних умов для всіх суб’єктів малого бізнесу, надання допомоги на етапі становлення та подальшого функціонування.

Складність системи підтримки малого підприємництва в Україні полягає у тому, що вона є багаторівневою. У ній правомірно виділити три рівні: державний, регіональний і місцевий. У свою чергу кожен рівень системи підтримки являє собою також систему конкретних форм щодо реалізації загальних функцій: управлінських, регулюючих, забезпечуючих та ін.

Таким чином, базуючись на результатах дослідження, автор вважає, що основна причина слабкого спрацювання регіональних програм розвитку малого підприємництва полягає у відсутності механізму їх реалізації. Тому закономірною є постановка питання про необхідність як на адміністративному, так і науковому рівнях систематичного забезпечення формування конкретних підходів у державній політиці підтримки і розвитку малого підприємництва.

У першу чергу, це стосується організації необхідної фінансової підтримки забезпечення регіональних програм розвитку малого підприємництва, фінансово-кредитної, інвестиційно-інноваційної підтримки, вдосконалення його регіональної інфраструктури, довідково-інформаційного та консалтингового забезпечення тощо. Інакше перша фаза розвитку малого підприємництва – його становлення – може затягтися на невизначений термін.

Однією з проблем забезпечення формування ефективного механізму розвитку малого підприємництва є представлене та доведене дисертантом економіко-математичне обґрунтування факторів, що його визначають.

На цій основі в роботі пропонується прогнозна модель оцінки потенційних можливостей малого підприємництва. При створенні прогнозної моделі припускається, що все господарство регіону необхідно вважати однією еко­номічною одиницею без розбивки на складові галузі. В такій системі є мож­ливість узагальнено розглядати процеси виробництва, накопичення капіталу та йо­го розподіл, збільшення або зменшення чисельності населення та аналіз динаміки інших соціально-економічних показників розвитку регіону й держави взагалі.

За змістом цільова спрямованість розробленої програмної моделі полягає у визначенні оптимального рівня витрат і співвідношення провідних факторів виробництва – праці, капіталу, інвестицій, інновацій і ін., використання яких спрямоване на максимізацію валового випуску продукції в регіоні.

З’ясування впливу економічних факторів на розвиток малого підпри­ємництва в регіоні реалізоване за допомогою регресивно-функціонального аналізу з урахуванням показників регіонального розвитку, рівнів прибутків населення, рівня безробіття, доступності кредитів.

Виходячи з логіки зв’язку між доданою вартістю випуску продукції малих підприємств регіону SE та валовою доданою вартістю ДВ(Х), припускаємо, що SE є частиною ДВ(Х), тобто

SE = α (Х) ДВ(Х), 0 < α (Х) < 1, (1)

де SE – додана вартість продукції, яка випущена малими підприємствами регіону;

α (Х) – доля продукції малих підприємств;

ДВ(Х) – валова додана вартість;

Х – пояснюючі змінні величини (фактори).

Взагалі ж, одні й ті ж фактори (Х) – наприклад, рівень безробіття, відповідно впливають і на долю малого підприємництва в економіці, і на обсяг ДВ(Х).Рис. 3. Порівняння структурованих даних основних показників розвитку економіки Полтавського регіону


З метою побудови багатофакторної регресійної моделі та з урахуванням найбільш значущих можливих факторів, які реально впливають на показник SE, треба мати їх як чисельну оцінку, так і статистичні дані. Для Полтавського регіону такими факторами вибрані наступні (рис. 3): ДВ – валова додана вартість, млн. грн. (Х1 = ln ДВ); Х2 – грошові прибутки населення на одну особу, грн.; Х3 – прожитковий місячний мінімум, грн.; Х4 – чисельність зареєстрованих безробітних, тис. чоловік; Х5 – середньорічна чисельність наявного населення, тис. осіб; Х6 – кількість приватних автомобілів у Полтавській області, тис; SE – додана вартість продукції, що вироблена малими підприємствами (робіт, послуг) у діючих цінах, млн. грн. (Y = ln SE).

Таким чином, визначено кількість факторів m = 6, кількість вимірів n = 44 = = 16. Тобто n > m + 1, що дає можливість вести розрахунки за цими даними. За вищенаведеними міркуваннями вибираємо математичну модель прогнозування у вигляді:. (2)

З точки ж зору відповідності формулі (1) обрано log-linear модель:. (3)

Як показав аналіз, обрана модель є адекватною, що і підтверджує правильність вибору моделі. Підрахунок коефіцієнтів проведений за принципом методу найменших квадратів за формулою:, (4)

де Х – матриця вимірів;– стовпчики значень, .

Таким чином, розроблена економіко-математична модель прогнозування ефективних напрямів розвитку малого підприємництва в регіоні свідчить про те, що найбільше впливають на це такі фактори, як валова додана вартість і рівень безробіття.

Ураховується, що нестимулюючі ставки податків, особливо у виробничій сфері, відсутність диференційованого підходу до середовища малого підприєм­ництва, тобто відсутність конкретної підтримки підприємців з боку державної і місцевої влади, та інші недоліки стосуються як Полтавської області, так і інших регіонів. Тобто це – загальнонаціональні проблеми, і розв’язання їх можливе лише в умовах взаємоузгоджених рішень на загальнодержавному та регіональному рівнях.

Розділ 3. Основні напрями вдосконалення управління розвитком мало­го підприємництва. Закономірним чинником зростання рівня ефективності розвитку малого підприємництва в системі регіональних соціально-економічних перетворень є вибір адекватної дії економічних законів моделі управління, яка повинна бути спрямована на забезпечення інноваційного змісту підприємницької діяльності і відпрацювання оптимальних орієнтирів управлінської стратегії в короткостроковому і в довгостроковому періодах. Даний підхід передбачає аналіз напрацьованого правового досвіду щодо забезпечення регуляторних заходів в Україні. В роботі, на прикладі Полтавського регіону, запропонована й апробована структурна схема управління системою розвитку малого підприємництва (рис. 4).

Із наведеної схеми видно, що центральне місце в ній займає комплексна програма розвитку малого підприємництва Полтавської області на 2005-2006 рр., яка узагальнює необхідні напрями щодо управління підприємницькими процесами регіону.

До об’єктивних передумов регіонального планування розвитку малого підприємництва належать соціально-економічні, визначені територіальним розподілом праці, різницями в природних умовах, і адміністративно-правові, пов’язані з адміністративно-територіальним розподілом. У зв’язку з цим управління розвитком малого підприємництва в регіоні на основі розроблення комплексних програм, як свідчать проведені дослідження, полягає в обґрунтуванні напрямів і перспектив, які б перетворювалися на конкретний інформаційний матеріал щодо відпрацювання як економічної, так і соціальної політики з метою ухвалення відповідних правомірних управлінських рішень, розрахованих на можливість обґрунтування оптимальної стратегії економічної діяльності в регіоні та отримання, в межах нього, позитивних кінцевих результатів господарської діяльності. З метою ефективної реалізації комплексних програм виявилося необхідним проаналізувати у роботі низку наступних організаційно-економічних методів дослідження економічного районування: типології і кластерної класифікації, програмування, комплексних науково-технічних програм. При цьому доведено, що реалізація регіональних комплексних програм, які розроблені з урахуванням перелічених науково-методичних підходів, сприяє забезпеченню системності процесу активізації підприємницької діяльності на місцях, а також є логічним продовженням загальної політики регіонального розвитку, яка спирається на механізм державного регулювання пропорцій через упровадження структуроутворюючих інвестиційних проектів залучення іноземного капіталу, пільгового кредитування та інші чинники сталого розвитку регіонів України.

Рис. 4. Схема управління системою розвитку і підтримки суб’єктів підприємницької діяльності у Полтавському регіоні

Розробленню комплексної програми розвитку малого підприємництва регіону передує визначення цільової настанови – її концепції, як сукупності найбільш істотних елементів, котрі викладені в конструктивній, прийнятній для практики формі, що переведена в економіко-математичний алгоритм розв’язання конкретної проблеми.

По-перше, в ній передбачено розроблення стратегії і тактики розвитку регіону; по-друге, визначаються сильні та слабкі місця в конкурентному бізнес-середовищі; по-третє, забезпечуються комплексні діагностичні обстеження, які постійно використовуються іншими органами влади; по-четверте, забезпечується формування прогнозів і перспективних планів; по-п’яте, передбачається проведення комплексних діагностичних досліджень господарського комплексу регіону в цілому. Впровадження у практику цільової комплексної програми розвитку малого підприємництва Полтавського регіону на 2005-2006 рр. з використанням наведених вище науково-методичних розроблень дає позитивні результати (рис. 5).


Рис. 5. Обсяг виробленої продукції малими підприємствами Полтавського регіону

(в млн. грн.)
У дисертації розроблено рекомендації, щодо яких з метою впровадження ефективних методів управління розвитком малого підприємництва держава повинна сприяти терміновому розробленню навчальних планів, програм, методичних посібників для підготовки підприємців залежно від рівня базової підготовки, термінів навчання, підвищенню кваліфікації вчителів та викладачів, використанню державних теле- і радіоканалів з метою навчання широких верств населення основам підприємницької діяльності. При цьому система підготовки і перепідготовки кадрів повинна функціонувати з використанням можливостей міжнародних організацій та фондів і з урахуванням досвіду іноземних держав із питань підприємництва, налагодження ділових контактів.

З метою більш ефективного розвитку малого підприємництва у регіонах визначено ті проблемні питання, які існують на місцях і стримують розвиток підприємництва, у т.ч. необхідність упровадження єдиної державної регулятор­ної політики і, зокрема, суперечливість та неповнота чинних нормативно-правових актів, недосконалість структури місцевих органів виконавчої влади, яка, в цілому, відводить розв’язанню питань розвитку підприємницької діяльності другорядну роль.


ВИСНОВКИ

На основі проведених автором досліджень сформульовано низку принципо­вих узагальнюючих положень, висновків та рекомендацій як науково-методичного, так і практичного характеру щодо напрямів розв’язання актуальних регіональних соціально-економічних проблем формування ефективного розвитку малого підприємництва в умовах трансформаційних змін в економіці держави.

Результати досліджень полягають у наступному.

1.  Мале підприємництво є закономірно визначеною складовою об’єктивного процесу формування економічної системи як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях в Україні.

Мале підприємництво є системоутворюючим фактором формування ринкових відносин у суспільстві.

Мале підприємництво є провідним важелем розв’язання економічних та соціальних проблем на макро- і мікрорівнях, а саме: забезпечення рівновагомого зростання валового внутрішнього продукту, забезпечення збалансованої соціальної політики на державному та регіональному рівнях, сприяння структурній перебудові економіки держави, зміцнення економічної бази регіонів, швидкого насичення ринку якісними товарами й послугами, послаблення монополізму, розвиток конкуренції, впровадження досягнень науково-технічного прогресу й інновацій, забезпечення зайнятості населення, інтеграція України в європейську та світову спільноту.

2.  Ринкова економіка в Україні не враховує повністю закономірностей розвитку регіональної політики в підприємницькому секторі, що обумовлює появу в ньому інших, відмінних від відомих у світовій практиці, особливостей, а саме: повільного впровадження інновацій внаслідок недостатньої кількості малих підприємств та рівня концентрації капіталу в них у виробничій сфері; обмеженості необхідної мобільності фінансово-інвестиційних ресурсів, нерівномірність їх розміщення серед регіонів України; неефективної підтримки і допомоги малим підприємствам на державному і регіональному рівнях у межах реалізації державної регуляторної політики. У зв’язку з цим залишається проблема визначення новітніх підходів щодо вирішення завдань розроблення додаткових науково обґрунтованих механізмів у підприємницькому секторі, дія яких повинна бути спрямована на прискорення процесу забезпечення сталої економічної стабільності в регіонах України.

3. Проведений аналіз показав, що мале підприємництво у Полтавській області має стабільний і динамічний характер, що є основою його сталого розвитку в короткостроковому і довгостроковому періодах. Прикладом цього є зростання соціально-економічних показників області.

У той же час вплив та реалізація загальнодержавних, регіональних та міжрегіональних факторів становлення малого підприємництва, а саме існуюча податкова система, законодавчий механізм фінансової підтримки малого підприємництва, його неузгодженість, визначають циклічність його розвитку.

Це свідчить про нагальну необхідність істотного підсилення ролі малого підприємництва в регіоні залежно від використання існуючого економічного потенціалу, природно-ресурсного, людського, інвестиційного потенціалів та інших регіональних чинників, які забезпечують необхідні умови для цього процесу.

4. Процес розвитку малого підприємництва залежить від сукупності організаційно-економічних, технологічних, політичних, правових і соціально-культурних факторів. Найбільше на розвиток малого підприємництва впливають такі фактори, як: економічна й політична стабільність у державі, тенденції розвитку міжнародних економічних відносин, доступність основних компонентів для організації підприємницької діяльності, науково-технічні розробки й устаткування, інноваційні процеси у всіх галузях господарювання, рівень розвитку інфраструктури, чисельність працездатного населення та рівень кваліфікації.

Одним із ключових факторів успішного розвитку й функціонування малого підприємництва є діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування як одного з механізмів збалансування інтересів держави та різноманітних соціальних груп.

5. Державна підтримка - це комплекс пріоритетних рішень, які визначають основні напрями і форми правового, економічного й організаційного сприяння розвитку малого підприємництва із взаємним урахуванням інтересів як держави, так і суб’єктів малого підприємництва.

Державна підтримка розвитку малого підприємництва проявляється в напрямах удосконалення його фінансового забезпечення, стимулюючих підходах щодо підтримки малого підприємництва на місцевому рівні, фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки за рахунок мікрокредитування та довгострокового кредитування на державному й регіональному рівнях, подальшого формування мережі регіональних фондів та кредитно-гарантійних установ у вигляді кредитних спілок, установ взаємного кредитування, інвестиційних та інноваційних фондів і компаній, ресурсної підтримки, удосконалення інфраструктури підтримки малого підприємництва, довідково-інформаційної та консультативної підтримки малого підприємництва, сучасних методів регіонального формування кадрів для малого підприємництва, що є системозабезпечуючим фактором у реалізації державної та регіональної політики розвитку малого підприємництва.

6. Математична модель рейтингового прогнозування ефективних напрямів розвитку малого підприємництва в регіоні, яка запропонована та обґрунтована в дисертації, дозволила провести функціонально-комплексну оцінку їх пріоритетності, а саме за допомогою методу аналізу ієрархічного впливу системоутворюючих факторів щодо їх вибору з наступною оцінкою досягнутого ефекту. Доведено, що в більшій мірі на подальший розвиток підприємництва в Полтавському регіоні впливають такі фактори, як додана вартість і рівень безробіття.

7. З метою прискореного розвитку підприємницької діяльності на регіональному рівні в Україні необхідно активно впроваджувати систему управління даним сектором економіки через розроблення й механізм забезпечення реалізації функціонування обласної цільової комплексної програми, в якій розписана стратегія діяльності усіх рівнів (держави, регіону і місцевого) в напрямі підтримки суб’єктів підприємництва та яка узагальнює необхідні напрями щодо управління підприємниць­кими процесами регіону.

Ефективність управління розвитком малого підприємництва на регіональному рівні знаходиться в прямій залежності від вибору пріоритетних напрямів та видів їх економічної діяльності.

8. Успішний розвиток і становлення малого підприємництва у державі та в регіонах залежить від неперервного характеру функціонування й оновлення системи підготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів щодо цього сектора економіки країни, у зв’язку з чим першочергово необхідно сприяти завершенню розроблення навчальних планів, програм і методичних посібників з метою навчання широких верств населення основам підприємницької діяльності.

9. Удосконалення існуючої системи нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності полягає у поглибленні регуляторної політики через реалізацію норм Закону „Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.

З метою подальшого впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності необхідно забезпечити проведення повного аналізу регуляторного впливу розроблених регуляторних актів; прозорість дій регуляторних органів шляхом оприлюднення проектів регуляторних актів, аналізу регуляторного впливу та інформації про здійснення регуляторної діяльності; розроблення й прийняття регуляторних актів, спрямованих на поліпшення підприємницького середовища; перегляд чинних нормативних актів щодо їх відповідності вимогам ринкової економіки; відстеження результативності регуляторних актів; взаємодія громадських організацій із регуляторними органами щодо організації громадського контролю за реалізацією регуляторної політики. Передбачувані заходи дадуть можливість удосконалювати систему нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності, а також відносини між державними органами та підприємницьким середовищем у реалізації регіональних факторів розвитку малого підприємництва.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Бейгул С.Б. Роль малого бізнесу в процесі реструктуризації госпо­дарського механізму Полтавського регіону // Регіональна економіка. – ІРЕ НАН України. – Львів, 2003. – №3. – С. 82-88.

 2. Бейгул С.Б. Методологічні основи процесу управління розвитком малого підприємництва в регіоні // Економіка і регіон. – Науковий вісник ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2004. – №2. – С. 48-53.

 3. Бейгул С.Б. Регіональні важелі та форми удосконалення інфраструктури малого підприємництва в Україні // Коммунальное хозяйство городов. – Научно-техн. сборник. – Вып. 54. – К.: Техніка, 2004. – С. 223-231.

 4. Бейгул С.Б. Регіональна політика розвитку малих підприємств у регіоні // Економіка і регіон. - Науковий вісник ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2005. - №2. – с. 66 – 70.

 5. Бейгул С.Б. Нормативно-правове регулювання підприємницької діяль­ності та основні напрямки його удосконалення // Економіка і регіон. – Науковий вісник ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2005. – №1. – С. 38-40.

 6. Бейгул С.Б. Регіональні соціально-спрямовані шляхи розвитку малого підприємництва // Регіональні перспективи. – Кременчук, 2003. – №9-10. – С. 25-27.

 7. Онищенко В.А., Иваницкая С.Б., Граниш В.В. Правовые основы управления размещением инвестиций на региональном уровне // Регіональні перспективи. – Кременчук, 2001. – №5-6 (18-19). – С. 107-110. (Особистий внесок здобувача: висвітлені умови державного регулювання інвестиційної діяльності на загальнодержавному рівні).

 8. Онищенко В.А., Иваницкая С.Б. Регулирование инвестиционной деятельности региона // Економічні проблеми розвитку регіонів та підприємств на початку ХХІ століття. Т.2. – ПДТУ ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2001. – С. 33-35. (Особистий внесок здобувача: висвітлені умови державного регулюван­ня інвестиційної діяльності на регіональному рівні, а саме республіканськими та місцевими органами влади).

 9. Бейгул С.Б. Регіональні важелі інвестиційної підтримки малого підприємництва // Економіка і регіон. – Науковий вісник ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003. – №1. – С. 36-39.

 10. Бейгул С.Б. Мировой опыт территориального устройства и его исполь­зование при формировании хозяйственного механизма регионов Украины // Україна наукова. – Т. 1. Серія "Державне управління, політологія". – Дніпропет­ровськ – Донецьк – Харків, 2003. – С. 7-9.

 11. Бейгул С.Б. Основні напрями реструктуризації господарського комплексу регіону // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 84-86.

 12. Бейгул С.Б. Закономірності розвитку малого підприємництва в регіонах України // Економіка і регіон. - Науковий вісник ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2004. - №1. – с. 50 – 53.АНОТАЦІЯ

Бейгул С.Б. Основи формування регіональної політики розвитку малого підприємництва. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економі­ка. – Харківська національна академія міського господарства, Харків, 2006.

Робота містить обґрунтування механізму розв’язання проблеми формування основ розвитку малого підприємництва в Україні на регіональному рівні на початку 2000-х років. У результаті проведеного дослідження обґрунтовано й розроблено основи механізму реалізації закономірностей регіонального становлення малого підприємництва.

У роботі проаналізовано сучасний стан і напрями розвитку малого підприємництва на загальнодержавному і регіональному рівнях; поглиблено теоретико-методологічні засади та методичні підходи дослідження процесів розвитку малого підприємництва. Із використанням економіко-математичного аналізу визначено вплив факторів соціально-економічного розвитку регіонів на інтенсивність поліпшення показників цього сектору бізнесової економіки; розроблено комплекс науково обґрунтованих рекомендацій і пропозицій щодо практичної реалізації методів його активізації. У роботі вперше запропоновано і методично апробовано схему формування дійової політики управління розвитком малого підприємництва в регіоні через посередництво обласної комплексної програми, що сприяє прискоренню темпів приросту показників діяльності суб’єктів малого бізнесу і підвищенню ефективності їх роботи.

Ключові слова: мале підприємництво, економіка регіону, підприємницька інфраструктура, інвестиції, інновації, приватна власність, бізнес-інкубатор, мікрокредитування.
АННОТАЦИЯ

Бейгул С.Б. Основы формирования региональной политики развития малого предпринимательства. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.10.01 – размещение продуктивных сил и региональная экономика. – Харьковская национальная академия городского хозяйства, Харьков, 2006.

Региональная система малого предпринимательства в современных условиях требует глубокого научно-методического обоснования и решения проблем формирования и развития малого предпринимательства на современном этапе трансформационных процессов в Украине.

В диссертационной работе решение путей развития малой предприни­мательской деятельности правомерно предполагает использование законов экономического развития применительно к предпринимательскому сектору экономики.

Диссертация содержит научное обоснование основ ускорения механизма эффективного развития малого предпринимательства в Украине на государственном и региональном уровнях в период 2000-2006 гг.. В результате проведенного исследования автором обоснованы пути научно-прикладного характера по уяснению сущности малого предпринимательства в Украине. Подход к решению вышеназванной проблемы, а также обоснование эффективных форм обеспечения активизации регионального развития малого предпринимательства осуществлены на базе реализации экономико-математической модели, определяющей теоретическим путем оптимальные факторы, такие как: валовая добавленная стоимость, уровень доходов населения, его численность, занятость и др., которые существенно влияют на уровень развития предпринимательства. На этой основе проанализированы закономерности направленности специализации региона и обеспечения эффективной и действенной политики развития малой предпринимательской деятельности как в регионах, так и в Украине в целом.

На основе анализа становления и функционирования малого предпринимательства в Полтавской области отражена зависимость основных тенденций предпринимательского роста от организационно-экономических условий и региональных факторов.

Автором выявлены социально-экономические предпосылки процесса развития малого предпринимательства в Полтавском регионе, прежде всего – это разносторонняя поддержка существующих и создание новых субъектов малого предпринимательства, поддержка и реализация инновационных и инвестиционных проектов малого бизнеса, развитие ведущих отраслей хозяйствования, развитие микрокредитования малого бизнеса, усовершенствование механизмов регуляторной политики, благотворительная нормативно-правовая база.

В работе показано, что одной из проблем управления развитием малого предпринимательства в регионе является недостаточность научно-методического обеспечения для обоснования действенных комплексных региональных программ, представляющая собой совокупность взаимосвязанных звеньев в стратегии регионального развития, которые автору удалось довести до практического использования. На этой основе диссертантом предложена структурная схема управления системой развития и поддержки субъектов предпринимательской деятельности в Полтавском регионе, которая обобщает необходимые направления в управлении предпринимательскими процессами региона.

Ключевые слова: малое предпринимательство, экономика региона, предпринимательская инфраструктура, инвестиции, инновации, частная собственность, бизнес-инкубатор, микрокредитование.
ANNOTATION

Beygul S.B. The Basis of Forming of the Small Business Undertaking Regional Policy. - Manuscript.

The dissertation is submitted for a Candidate of Science (Economics), specialty 08.10.01 – The Productive Forces Placement and Regional Economics. – Kharkiv National Academy of Municipal Economy, Kharkiv, 2006.

The dissertation contains the scientific substantiation of the mechanism for solving problems of the small business undertaking bases development forming on the beginning of 2000. As the result the bases of the mechanism for the realization of regional small business undertaking formation are developed.

The current state and the directions of the small business undertaking development on the state and regional levels have been analyzed. The theoretical and methodological bases and methodological approaches to the processes of the small business undertaking development investigation have been extended. On the basis of realization of the economic and mathematical pattern, the influence of the factors of the social and economic region development on the intensiveness of the sector’s factors improvement is determined. The complex of the scientifically valid recommendations and the propositions for the practice realization of energization’s methods are developed. The scheme of the regional small business undertaking policy by means of complex regional program realization is firstly proposed and methodologically approved.

All propositions are contributed to the growth rate of the indicators of the small business undertaking activities acceleration and the effectiveness of their work increase.

Key words: small business undertaking, the economy of the region, business undertaking infrastructure, investments, innovations, private ownership, business incubator, microcredit accommodation.

_____________________________________________________
Підписано до друку "13" листопада 2006 р. Формат 60х90 1/16.

Папір для лазерних принтерів.

Умовн. друк. арк. 0,9. Обл.-вид. арк. 1,0.

Замовлення № 220. Тираж 100 прим.

Безкоштовно.

_____________________________________________________


Видрукувано з авторського оригіналу

у редакційно-видавничому відділі

Полтавського національного технічного університету

імені Юрія Кондратюка36601, Україна, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24,

тел. (053-22) 2-28-50


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка