Орієнтовні питання до іспитуСкачати 59.54 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір59.54 Kb.
#17648

Орієнтовні питання до іспиту


з дисципліни “Теорія ймовірностей та математичній статистиці”

для студентів 2 курсу спеціальності “Прикладна лінгвістика 1. Предмет теорії ймовірностей. Короткі відомості про виникнення і розвиток теорії ймовірностей

 2. Елементи комбінаторики (перестановки, розміщення, сполучення).

 3. Випадкові події. Операції над подіями.

 4. Класичне означення ймовірності.

 5. Геометричні ймовірності. Ймовірність появи події принаймні один раз.

 6. Формула повної ймовірності. Теорема гіпотез (формула Байєса).

 7. Повторні незалежні випробування. Формула Бернуллі.

 8. Локальна і інтегральна теореми Муавра-Лапласа. Теорема Пуассона.

 9. Одномірні випадкові величини. Класифікація випадкових величин

 10. Розподіл дискретних випадкових величин. Функція розподілу випадкової величини.

 11. Розподіл неперервних випадкових величин.

 12. Числові характеристики одновимірних випадкових величин. Математичне сподівання. Властивості математичного сподівання.

 13. Математичне сподівання неперервної випадкової величини.

 14. Дисперсія. Властивості дисперсії. Середнє квадратичне відхилення.

 15. Початкові і центральні моменти, інші числові характеристики. Мода і медіана.

 16. Основні дискретні розподіли випадкових величин.

 17. Біноміальний розподіл. Розподіл Пуассона. Геометричний розподіл.

 18. Основні неперервні розподіли випадкових величин. Рівномірний розподіл.

 19. Експоненціальний (показниковий) розподіл.

 20. Нормальний розподіл. Властивості функції Лапласа

 21. Граничні теореми теорії ймовірностей. Лема Маркова.

 22. Теорема і нерівність Чебишева. Теореми Бернуллі і Пуассона

 23. Поняття про центральну граничну теорему. Теорема Ляпунова

 24. Предмет і задачі математичної статистики

 25. Первинна обробка статистичних даних

 26. Графічне зображення варіаційних рядів. Емпірична функція розподілу

 27. Точкові оцінки параметрів. Довірчі границі для середніх

 28. Статистичні гіпотези і критерії для їх перевірки

 29. Критерій 2 _ Пірсона.

 30. Метод найменших квадратів (загальна постановка задачі).

 31. Приклади застосування методу найменших квадратів у випадках, коли функцiя f(x) лiнiйна i коли вона виражається многочленом другого порядку.

 32. Основи теорії кореляції. Умовні математичні сподівання

 33. Лінійна кореляція. Аналіз лінійної кореляції за даними випадкової вибірки. Оцінка значимості коефіцієнта кореляції.

 34. Рангова кореляція. Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена.

 35. Аналіз двох вибірок. Критерій Стьюдента.

Зразок екзаменаційного білету


 1. Теоретичні питання.

1). Випадкова величина її закони розподілу .

2). Точкові статистичні оцінки: зміщені і незміщені, ефективні і грунтовні. 1. Практичні завдання І-го рівня:

1). Скільки різних слів можна скласти з літер вашого: а) імені? б) прізвища?

2). Встановити тип закону розподілу випадкової величини, знайти числові характеристики, обчислити ймовірність попадання в заданий інтервал, побудувати графік щільності та функції розподілу.


 1. Практичні завдання ІІ-го рівня:

1). Партія однотипних деталей містить 90% стандартних, а решта-браковані. Навмання із неї було взято 400 деталей. Яке значення повинно набути число стандартних деталей mi, щоб імовірність події (4i) дорівнювала 0,5.

2).За рівнем значущості =0,01 перевірити гіпотезу про нормальний розподіл генеральної сукупності, якщо відомі емпіричні та теоретичні частоти:nk

8

16

40

72

36

18

10

nk *

6

18

36

76

39

18

7

З дисципліни „Теорія ймовірностей та математична статистики” студенти складають письмовий іспит. Іспит з курсу “Теорія ймовірностей та математична статистики” проводиться по закінченню третього семестру. Письмовий іспит з курсу проводиться у відповідності з навчальним планом факультету англійської мови та робочою програмою курсу, затвердженою на засіданні кафедри інформатики та комп’ютерних технологій. Термін часу, протягом якого виконуються письмові завдання – 2 години.

Письмове завдання білету складається з трьох блоків : двох теоретичних питань (репродуктивний і творчий рівень складності, та чотирьох практичних завдань: перші два завдання простіші (творчий рівень складності), наступні два завдання більш складні (інноваційний рівень складності).


 1. Теоретичні питання, включають 2 теоретичних завдання з переліку орієнтовних питань до заліку.

Об’єктом контролю виконання теоретичного завдання є перевірка засвоєння основ математичного апарату, необхідного для розв‘язання практичних задач, творчого використання знань з теорії.

Під час письмової відповіді на теоретичне питання студент повинен сформулювати основні означення і властивості, навести методи розв’язання, привести доведення основних теорем. 1. Задачі репродуктивного і творчого рівня дають можливість виявити ступінь оволодіння студентом необхідним рівнем знань, охоплюють питання всіх ключових проблем предмету.

 2. Задачі інноваційного рівня орієнтовані на перевірку практичних умінь по використанню різноманітних методів розв’язання задач, та задачі прикладного змісту

Під час розв’язання задач студент повинен використовувати раціональну методику розв’язання та аналізу задачі і обґрунтовано пояснити одержані результати.

Критерії оцінок на письмовому екзамені


Перший блок оцінюється таким чином:

“3” бала за правильну, ґрунтовну та повну відповідь, з наведенням доведення необхідних теорем.

“2” бала за правильну повну відповідь, але без доведення.

“1” бал за неповну, але правильну відповідь.Другий блок оцінюється таким чином:

Правильне вирішення задачі з використанням необхідної методики, що супроводжується поясненням кожної дії – “2”.

Правильне вирішення задачі з використанням необхідної методики, без пояснення алгоритму завдання, або ж використання правильного підходу до вирішення задачі, пояснення кожної дії, але з помилками в розрахунках – “1”.

Третій блок оцінюється так:

Правильне вирішення задачі з використанням необхідної методики, що супроводжується поясненням кожної дії – “3”.

Правильне вирішення задачі з використанням необхідної методики, без пояснення алгоритму завдання – “2”.

Правильний кінцевий результат розв’язку задачі, проте відсутні будь-які коментарі до використаної методики, або правильний опис алгоритму розв’язання задачі, але неправильне використання деяких методів розв’язання, математичні помилки – “1”.Загальна оцінка за письмовий екзамен:

 1. відмінно” від “14”-“16” балів;

 2. добре" від “11”-“13” балів;

 3. задовільно” від “8”-“10”;

 4. незадовільно” до “8” балів.

Для підрахунку підсумкового рейтингу екзаменаційна оцінка трансформується в екзаменаційні бали :

відмінно” – 100 балів;

добре” – 85 балів;

задовільно” – 70 балів;незадовільно” – 50 балів.
Скачати 59.54 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка