Організація та порядок розроблення нормативних документів в мінагрополітики україни соу 01-37-176: 2004Скачати 413.59 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір413.59 Kb.СТАНДАРТ МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра

_____________ Омельяненко

“___” ________ 200_ р.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ В МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
СОУ 01-37-176:2004

Київ


Мінагрополітики України

2004
ПЕРЕДМОВА


1 РОЗРОБЛЕНО: Український державний центр стандартизації та сертифікації “Украгростандартсертифікація”
РОЗРОБНИКИ: П.Воронін, А.Ніколенко (керівник розробки), Г.Примакова
2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Мінагрополітики України

“20” грудня 2004 р.

3 НА ЗАМІНУ: КНД У 46.21 8-94

4 ЗАРЕЄСТРОВАНО: УкрНДІССІ за №804/200821 від 03.02.2005 р.


5 ПЕРЕВИДАННЯ 2007-09 із зміною № 1: Затверджено та надано чинності Мінагрополітики України 16.07.2007 р., зареєстровано ДП УкрНДНЦ за № 804/20082/07 від 16.07.07 р.:

ІПС № 8-2007

_________________________________________________________________

Право власності на цей документ належить Мінагрополітики України.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково

на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. Стосовно врегулювання прав власності треба звертатись до Мінагрополітики УкраїниЗМІСТ


с.

1 Сфера застосування......................................................................................1


2 Нормативні посилання.................................................................................1
3 Терміни та визначення понять.....................................................................2
4 Правила розроблення стандартів організацій України.............................2
4.1 Загальні положення...................................................................................2
4.2 Організація розроблення стандартів організацій України.....................3
4.3 Розроблення першої редакції....................................................................3
4.4 Розроблення остаточної редакції.............................................................4
4.5 Затвердження та державна реєстрація.....................................................6
4.6 Видання стандартів організацій України................................................8
5 Правила розроблення правил усталеної практики (правил, зводів правил), технічних умов.........................................................................................8
6 Перевіряння, переглядання, внесення змін та скасування нормативних документів........................................................................................................12
7 Організація інформаційного забезпечення................................................13
Додаток А Приклад титульного листа стандарту організацій України, що розробляється в Міністерстві аграрної політики України........14
Додаток Б Перелік національних технічних комітетів стандартизації, які відносяться до сфери діяльності Мінагрополітики України.....15
Додаток В Перелік головних метрологічних служб Мінагрополітики

України.............................................................................................18


Додаток Г Приклад титульного листа правил усталеної практики, що розробляється в Міністерстві.......................................................19
Додаток Д Форма аркуша ухвалення стандарту Мінагрополітики............20
Додаток Е Форма остаточного звіту про науково-дослідну роботу...........22СТАНДАРТ МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНИХ

ДОКУМЕНТІВ В МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВНЫХ

ДОКУМЕНТОВ В МИНАГРОПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

Чинний від 2005-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює правила, як розробляти, приймати, змінювати та скасовувати нормативні документи (далі - НД) Міністерства аграрної політики (далі - Мінагрополітики) України. Стандарт розроблено в розвиток і з урахуванням положень основоположних стандартів національної стандартизації.

Цей стандарт застосовують технічні комітети з стандартизації (далі - ТК), головні, базові організації метрологічної служби, підприємства і організації, їх об’єднання, в тому числі спілки і асоціації, що входять до сфери, у якій реалізація державної політики належить до повноважень Мінагрополітики, які розробляють нормативну документацію галузевого призначення (стандарти, технічні умови, правила (кодекси) усталеної практики) на продукцію, процеси, послуги.

Цей стандарт можуть застосовувати підприємства і організації Мінагрополітики, які розробляють нормативну документацію ініціативно.(Змінено, Зміна №1)
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення

ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів

ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ 1.6:2004 Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів

СОУ 72.4-37-120:2004 Організація функціонування довідково-інформаційного фонду нормативних документів та порядок інформаційного


забезпечення підприємств, установ і організацій Мінагрополітики України

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Терміни, що вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять відповідають ДСТУ 1.1.
4 ПРАВИЛА РОЗРОБЛЕННЯ СТАНДАРТІВ МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
4.1. Загальні положення
4.1.1 Стандарти організацій України, як нормативні документи галузевого призначення Мінагрополітики України, розробляють на продукцію, процеси, послуги, якщо відсутні національні стандарти або якщо необхідно встановити вимоги, що перевищують чи доповнюють вимоги національних стандартів.

Види стандартів організацій повинні відповідати ДСТУ 1.0.4.1.2. Розроблення відбувається згідно з річним Планом стандартизації Мінагрополітики України, який формується підрозділом із стандартизації міністерства на основі пропозицій – заявок Державних Департаментів, департаментів міністерства, організацій, що розробляють (замовляють) стандарти, з наступним укладенням договорів.

Термін подання пропозицій до Плану на наступний рік до 1 грудня поточного року.(Змінено, Зміна №1)

4.1.3. Джерелами фінансування робіт з розроблення стандартів організацій є кошти державного бюджету, позабюджетні кошти міністерства, передбачені на виконання програм, а також кошти підприємств і організацій - суб’єктів господарювання – (замовників стандартів), передбачені на науково-технічне забезпечення.

4.1.4. Замовником робіт, які виконуються за кошти державного бюджету, є Мінагрополітики України; замовником робіт, які виконуються за позабюджетні кошти – Державні департаменти, асоціації, об’єднання і організації при міністерстві.

4.1.5. Стандарти організацій, які затверджені Мінагрополітики України, застосовують підприємства, установи і організації різних форм власності, що належать до сфери, у якій реалізація державної політики належить до повноважень міністерства, а також суб’єкти господарювання інших центральних органів виконавчої влади, на діяльність яких чи її результати поширюється чинність зазначених НД, за умови отримання згоди на їхнє застосування від Мінагрополітики України на договірних чи інших засадах.

4.1.6 Право власності на стандарти організацій, які розроблені за кошти державного бюджету, належить Мінагрополітики України; за позабюджетні кошти – Державним департаментам міністерства, за кошти підприємства

(організацій) – цим підприємствам (організаціям).4.1.7 Під час розроблення стандартів необхідно дотримуватись норм чинних технічних регламентів, законодавства України та вимог комплексу стандартів національної стандартизації. Порядок розроблення стандартів організацій повинен відповідати вимогам ДСТУ 1.2, загальні вимоги до побудови, викладення, оформлення та змісту – ДСТУ 1.5 та цьому стандарту.

4.1.8 З метою координації і контролю за розробленням стандартів та підготуванням їх до впровадження установлено такі етапи виконання робіт:

 • організація розроблення стандартів;

 • розроблення першої редакції проекту;

 • розроблення остаточної редакції проекту;

 • експертиза проекту;

 • затвердження та надання чинності стандарту;

 • державна реєстрація та видання стандарту.


4.2 Організація розроблення стандартів Мінагрополітики України
4.2.1 Стандарти організацій, замовником яких є Мінагрополітики України, розробляють на підставі договорів встановленої форми. Звітування по окремим етапам робіт відбувається згідно з календарним планом, який є невід’ємною частиною договору.

4.2.2 На розроблення стандарту організація-виконавець складає технічне завдання (далі ТЗ) за формою, наведеною у додатку 1 до Договору на розроблення науково-технічної продукції між Мінагрополітики України та організацією-виконавцем. До ТЗ додають перелік організацій (підприємств), яким проект стандарту буде надсилатись на відгук, та перелік організацій, з якими проект стандарту буде узгоджено. ТЗ є невід’ємною частиною договору.

(Змінено, Зміна №1)

4.2.3 ТЗ затверджує керівник організації-виконавця за погодженням з міністерством.

(Змінено, Зміна №1)

4.2.4 ТЗ на розроблення стандартів, які виконуються за позабюджетні кошти на замовлення Державних департаментів, асоціацій, об’єднань і організацій при міністерстві, погоджує керівник замовника.

(Долучено, Зміна №1)

4.3 Розроблення першої редакції

4.3.1 Першу редакцію проекту стандарту розробляють згідно з ТЗ, ураховуючи вимоги ДСТУ 1.2, ДСТУ 1.5 та цього стандарту. Після чого складають його пояснювальну записку відповідно до вимог ДСТУ 1.2.

Приклад оформлення титульного листа проекту стандарту Мінагрополітики України наведено в додатку А.4.3.2 Першу редакцію проекту стандарту разом з пояснювальною запискою розсилають на відгук організаціям (підприємствам) згідно з переліком, поданим в ТЗ.

До цього переліку включають також і ті організації з якими необхідно погодити остаточну редакцію проекту стандарту.4.3.3 Організації (підприємства), які одержали проект стандарту, складають відгук на нього, де обґрунтовують свої зауваження та пропозиції щодо: проекту стандарту в цілому; окремих розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, додатків у порядку викладення стандарту.

Відгук надсилають виконавцю не пізніше ніж як за один місяць, від дня одержання проекту стандарту.4.3.4 Після отримання всіх відгуків виконавець складає звіт відгуків за формою, наведеною у ДСТУ 1.2, де обґрунтовує урахування або відхилення кожного зауваження (пропозиції).
4.4 Розроблення остаточної редакції
4.4.1 Ураховуючи отримані зауваження (пропозиції), виконавець розробляє другу редакцію проекту стандарту та уточнює пояснювальну записку. Другу редакцію проекту стандарту разом з пояснювальною запискою та зводом відгуків направляють на погодження організаціям згідно з переліком, який наведено в ТЗ.

4.4.2 Проект стандарту на нові види продукції (послуг) повинен розглядатися на науково-технічній (вченій) раді, або дегустаційній комісії залежно від об’єкту стандартизації. Рішення оформлюють відповідним протоколом.

4.4.3 За наявності зауважень до другої редакції проекту стандарту виконавець може розробити третю редакцію. Остаточною редакцією проекту стандарту є така, яка погоджена з усіма організаціями, зазначеними в ТЗ.

4.4.4 За наявності суттєвих розбіжностей щодо проекту стандарту між виконавцем і погоджувальною організацією, питання вирішують на засіданні відповідного ТК з стандартизації (перелік ТК, які відносяться до сфери діяльності Мінагрополітики України наведено у додатку Б), або за його відсутності – на науково-технічній чи вченій раді організації виконавця (замовника). Погоджують стандарт на підставі протоколу цієї наради після урахування (за потреби) зауважень (пропозицій).

4.4.5 Проект стандарту організації повинен бути погоджений з:

- замовником (відповідний департамент міністерства, асоціація, об’єднання при міністерстві або підприємство-замовник (організація));

- основним користувачем стандарту (провідне підприємство (організація) сфера діяльності якого стосується об’єкта стандартизації);

- органами державного нагляду, якщо положення стандарту стосуються сфери їх діяльності згідно з чинними технічними регламентами, законодавством та положеннями про ці органи;

- головною організацією метрологічної служби відповідно до сфери її діяльності (перелік головних організацій метрологічної служби Мінагрополітики наведено у додатку В);

- технічним комітетом із стандартизації або за його відсутності з провідним науково-дослідним інститутом, сфера діяльності якого стосується об’єкта стандартизації;

- департаментом міністерства, сфера діяльності якого стосується об’єкта стандартизації;

- Державним центром “Украгростандартсертифікація” Мінагрополітики України (далі - ДЦ “Украгростандартсертифікація”).Необхідність погодження проекту стандарту з іншими зацікавленими організаціями визначає виконавець.

(Змінено, Зміна №1)

4.4.6 Якщо проекти стандартів, містять посилання на національні, міждержавні стандарти чи інші нормативні документи, чинні в Україні, які встановлюють вимоги щодо безпечності продукції для життя та здоров’я людей, майна, охорони довкілля, або посилання на правила та норми, встановлені органами державного нагляду, то додаткове погодження з цими органами не потребується, за винятком Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я. Погодження з Міністерством охорони здоров’я України є обов’язковим.

4.4.7 Проекти стандартів, що містять посилання на стандарти чи інші чинні нормативні документи, що встановлюють вимоги до тари, пакування, маркування і транспортування продукції, не погоджують з відповідними організаціями, якщо вони не містять додаткових вимог з цих питань.

4.4.8 Проекти стандартів на продукцію, яка згідно з законодавством про ветеринарну медицину підлягає ветеринарно-санітарному нагляду, підлягають обов’язковому погодженню з Державним департаментом ветеринарної медицини Мінагрополітики України після узгодження з Державним науково-контрольним інститутом біотехнології і штамів мікроорганізмів або Державним науково-дослідним інститутом ветеринарних препаратів та кормових добавок (відповідно до їх компетенції).

4.4.9 Погоджувальні організації складають і надсилають висновок протягом строку, що не перевищує одного місяця з дня отримання проекту стандарту. Лист про погодження має бути підписаний керівником (заступником керівника) організації. Погодження має бути з редакційними, інформаційними зауваженнями. Запис: “Погоджено із зауваженнями”, - не допускається.

4.4.10 Виконавець складає “Аркуш ухвалення”, форму якого наведено у додатку Д, у якому надає інформацію стосовно листів погодження або засвідчує погодження стандарту безпосередньо підписом керівника (заступника керівника) погоджувальної організації та печаткою.

(Долучено, Зміна №1)

4.5 Затвердження і державна реєстрація

4.5.1 Для затвердження стандарту до Мінагрополітики України подають:

 • остаточну редакцію проекту стандарту;

 • пояснювальну записку до проекту стандарту;

 • звід відгуків;

 • оригінали документів, що засвідчують погодження стандарту;

 • протокол засідання ТК (науково-технічної ради, дегустаційної комісії організації-виконавця);

 • протокол погоджувальної наради (якщо відбулася);

 • супровідний лист за підписом керівника організації-виконавця;

 • аркуш ухвалення.

(Змінено, Зміна №1)

4.5.2 (Вилучено, Зміна №1)

4.5.3 Стандарт організації затверджує Міністр або заступник Міністра Мінагрополітики.

Стандарти організацій, які розробляються на замовлення Державних департаментів міністерства, можуть бути затверджені керівниками цих департаментів.(Змінено, Зміна №1)

4.5.4 Одночасно визначають термін набуття чинності затвердженого стандарту з урахуванням часу на державну реєстрацію та підготовчі заходи щодо його впровадження, а також строк чинності, який має бути не менше п’яти років. За необхідності одночасно скасовують чинність інших нормативних документів, що суперечать упровадженому стандарту або втратили актуальність.

4.5.5 Позначення стандарту повинно складатися з:

 • індексу документа – СОУ (стандарт організації України);

 • коду групи згідно ДК 009 (перші три цифри кодового позначення виду економічної діяльності);

 • через дефіс – код Мінагрополітики України – 37;

 • через дефіс – порядковий реєстраційний номер, який надається ДЦ “Украгростандартсертифікація” або Державним департаментом (за домовленістю), якщо стандарт розроблено на його замовлення;

 • через двокрапку – рік прийняття (чотири знаки).

Приклад

СОУ 01.1-37-176:2004(Змінено, Зміна №1)

4.5.6 Якщо стандарт Мінагрополітики затверджує Державний департамент міністерства, або його власником згідно з 4.1.6 є організація (підприємство), то перед порядковим реєстраційним номером додатково проставляється його код згідно з Єдиним державним реєстром підприємства і організацій України (вісім знаків).

Приклад

СОУ 01.1-37-12345678-176:20044.5.7 Після затвердження та прийняття на засіданні президії (секції) Науково-технічної ради Мінагрополітики України (для стандартів, розроблених за кошти державного бюджету) стандарт подають до Державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” Держспоживстандарту України (ДП “УкрНДНЦ”) на обов’язкову державну реєстрацію. Правила подання на реєстрацію – згідно ДСТУ 1.6.

Перелік документів, які подають для реєстрації стандарту, включає: • затверджений стандарт у двох примірниках;

 • аркуш ухвалення;

 • копії документів, що засвідчують погодження стандарту;

 • інформаційна картка (згідно з додатком А ДСТУ 1.6);

- протокол засідання науково-технічної (вченої) ради організації-виконавця;

 • пояснювальну записку до остаточної редакції стандарту;

 • супровідний лист.

(Змінено, Зміна №1)

4.5.8 Зареєстрований примірник стандарту з оригіналами підписів (правдник), власником якого є Мінагрополітики України, виконавець обов’язково передає до фонду нормативних документів Мінагрополітики України (ДЦ “Украгростандартсертифікація”) для обліку, зберігання і подальшого розповсюдження.

Державні департаменти, підприємства (організації), які згідно з 4.1.6 є власниками стандарту, обов’язково передають до фонду відомості щодо стандарту: назва, строк дії, організація-виконавець (замовник) та інше.(Змінено, Зміна №1)

4.5.9 Виконавець комплектує справу стандарту, яку передає до ДЦ “Украгростандартсертифікація”.

У справі стандарту мають бути такі документи: • опис справи стандарту;

 • супровідний лист;

 • правдник стандарту, затверджений Мінагрополітики України і зареєстрований ДП УкрНДНЦ;

 • текст стандарту, ідентичний правднику, на магнітному носієві;

 • оригінал Аркуша ухвалення;

 • оригінали документів, що засвідчують погодження стандарту;

 • пояснювальна записка до остаточної редакції проекту;

 • звід відгуків;

 • протокол засідання науково-технічної ради організації-виконавця;

 • ухвала науково-технічної комісії (якщо її винесено);

 • інформаційна картка (копія);

 • реєстраційна картка (копія);

 • облікова картка (копія);

 • звіт про науково-дослідну роботу, форму і зміст якого наведено у додатку Е.

(Долучено, Зміна №1)
4.6 Розповсюдження стандартів Мінагрополітики України
4.6.1 Розповсюджує стандарти організація-замовник або організація, уповноважена на це Мінагрополітики України - ДЦ “Украгростандартсертифікація”, якщо стандарти є власністю міністерства.

(Змінено, Зміна №1)

4.6.2 Кількість примірників визначає замовник або згідно з заявками від зацікавлених підприємств і організацій. Розповсюдження стандарту відбувається згідно з заявками на договірній основі.

4.6.3 Кожний примірник стандарту, який розповсюджує ДЦ “Украгростандартсертифікація”, позначають відповідним штампом. Копію без штампу вважають недійсною.

(Долучено, Зміна №1)

5 ПРАВИЛА РОЗРОБЛЕННЯ ПРАВИЛА УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ (ПРАВИЛ, ЗВОДІВ ПРАВИЛ), ТЕХНІЧНИХ УМОВ
5.1 Правила усталеної практики (звід правил, правила) як окремий нормативний документ галузевого призначення розробляють, якщо необхідно встановити практичні прийоми чи методи проектування, виготовлення, монтажу, експлуатації або утилізації обладнання, конструкцій чи виробів в разі відсутності відповідних стандартів або технічних умов.

(Змінено, Зміна №1)

5.2 Правила усталеної практики розробляють ініціативно або на замовлення.

Право власності на правила усталеної практики належить тим суб’єктам господарювання, за кошти яких їх створено, або яким ці правила передані в установленому законодавством порядку. Якщо замовником правила усталеної практики є Мінагрополітики України, то право власності належить міністерству.(Змінено, Зміна №1)

5.3 Правила усталеної практики, затверджені Мінагрополітики України, застосовують підприємства і організації незалежно від форми власності, на діяльність яких чи її результати поширюється ці документи і які належать до сфери, у якій реалізація державної політики належить до повноважень міністерства.

(Змінено, Зміна №1)

5.4 Порядок розроблення правила усталеної практики повинен відповідати підрозділам 4.2-4.4 цього стандарту; побудова, викладення, оформлення – ДСТУ 1.5 та цьому стандарту.

(Змінено, Зміна №1)

5.5 Правила усталеної практики в загальному випадку повинні містити такі структурні елементи:

 • титульний лист;

 • передмова;

 • зміст;

 • вступ;

 • назва;

- сфера застосування;

 • нормативні посилання;

 • терміни та визначення понять;

 • познаки та скорочення;

 • вимоги до об’єкта стандартизації;

 • додатки;

 • бібліографічні дані.

Залежно від специфіки об’єкта стандартизації і сфери застосування правила усталеної практики допускається об’єднання, додавання окремих структурних елементів, або інший поділ правила усталеної практики на структурні елементи.

(Змінено, Зміна №1)

5.5.1 Форму титульного листа правила усталеної практики наведено у додатку Г. Після титульного листа за потреби може бути розміщений лист погоджень.

(Змінено, Зміна №1)

5.5.2 У структурному елементі “Передмова” наводять такі додаткові відомості про правила усталеної практики:

 1. розроблено – назва організації-виконавця;

 2. розробники – імена та прізвища розробників за абеткою;

 3. уведено вперше, якщо правила усталеної практики вводять вперше, або на заміну – вказують нормативний документ, який одночасно скасовують.

(Змінено, Зміна №1)

5.5.3 “Зміст” розташовують на окремій сторінці після “Передмови”. Зміст містить відомості про структурні елементи правила усталеної практики, які мають заголовки, включаючи додатки.

(Змінено, Зміна №1)

5.5.4 Структурний елемент “Вступ” подають, якщо необхідно обгрунтувати потребу розроблення правила усталеної практики або надати довідкову інформацію щодо них.

(Змінено, Зміна №1)

5.5.5 Назву правила усталеної практики розміщують на новій сторінці.

(Змінено, Зміна №1)

5.5.6 Розділ “Сфера застосування” повинен однозначно окреслювати об’єкт стандартизації, сферу застосування правила усталеної практики і за потреби може уточнювати, на які саме об’єкти вони поширюються.

(Змінено, Зміна №1)

5.5.7 Розділ “Нормативні посилання” подають, якщо в тексті правила усталеної практики є посилання на інші чинні в Україні документи.

(Змінено, Зміна №1)

5.5.8 В розділі “Терміни та визначення понять” наводять науково-технічні терміни, не встановлені іншими стандартами.

За необхідності можна наводити терміни, встановлені іншими стандартами з обов’язковими посиланнями на них.5.5.9 Розділ “Познаки та скорочення” подають, якщо необхідно пояснити познаки та скорочення, використані в тексті правила усталеної практики. Цей розділ можна поєднувати з розділом “Терміни та визначення понять”.

(Змінено, Зміна №1)

5.5.10 Розділ “Вимоги до об’єкта стандартизації” є основним у правилах усталеної практики. В цьому розділі повинні бути викладені методи (прийоми, способи, режими, норми) виконання різних видів робіт у технологічних процесах розробляння, виготовляння, зберігання, транспортування, експлуатування, ремонту та утилізування продукції (послуг). Крім цього розділ повинен містити вимоги до:

 • безпеки для життя і здоров’я людини під час виконування технологічних операцій,

 • охорони довкілля (гранично допустимі норми небезпечних речовин, вимоги до зменшення шкідливих впливів на довкілля технологічних процесів, вимоги щодо запобіганню аварійним скидам (викидам) забруднювальних речовин та ін.);

 • обладнання, інструменту, допоміжних матеріалів.

(Змінено, Зміна №1)

5.5.11 В розділі “Додатки” подають матеріал, що доповнює або уточнює положення правила усталеної практики. За статусом додатки можуть бути обов’язковими або довідковими.

(Змінено, Зміна №1)

5.5.12 Структурний елемент “Бібліографічні дані” подають без заголовка і розміщують на останній сторінці правила усталеної практики. До цього розділу включають: код УКНД згідно з ДК 004, до якого віднесено правила усталеної практики; ключові слова.

(Змінено, Зміна №1)

5.6 Проект правила усталеної практики погоджують з:

 • замовником (основним користувачем НД);

 • науково-дослідним інститутом, сфера діяльності якого стосується об’єкта стандартизації, або провідним підприємством (організацією), що виготовляє продукцію, надає послуги, чи виконує процеси, які визначено об’єктом стандартизації;

 • головною організацією метрологічної служби;

 • органами державного нагляду (якщо положення документу стосуються сфери їх діяльності);

 • ДЦ “Украгростандартсертифікація”.

Якщо замовник правила усталеної практики – Мінагрополітики України (Державний департамент міністерства), то “замовником” і “користувачем” документу є відповідні підрозділи міністерства.

(Змінено, Зміна №1)

5.7 Правила усталеної практики затверджує Міністр або заступник Міністра Мінагрополітики України. Правила усталеної практики, розроблені на замовлення Державних департаментів міністерства, можуть бути затверджені керівниками цих департаментів. Правила подання на затвердження, надання чинності, передачі до фонду нормативних документів Мінагрополітики України та розповсюдження – згідно з підрозділами 4.5, 4.6 цього стандарту.

(Змінено, Зміна №1)

5.8 Позначення правила усталеної практики галузевого призначення складається з:

 • коду продукції згідно з ДК 016 (перші три цифри);

 • через тире – код Мінагрополітики України – 37;

 • через тире – порядковий реєстраційний номер, який надається ДЦ “Украгростандартсертифікація” або Державним департаментом міністерства (за домовленістю);

 • через двокрапку – рік прийняття.

Приклад

Правила усталеної практики 29.3-37-125:2004.(Змінено, Зміна №1)

5.9 Якщо правила усталеної практики затверджені Державним департаментом міністерства, або власником документа згідно з 4.1.6 є організація (підприємство), то перед порядковим реєстраційним номером додатково проставляється код Державного департаменту або код підприємства (організації) – власника нормативного документа згідно з “Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України” (вісім знаків).

Приклад

Правила усталеної практики 29.3-37-12345678-125:2004.(Змінено, Зміна №1)

5.10 Правила розроблення технічних умов, їх побудова, зміст, оформлення, погодження, прийняття повинні відповідати ДСТУ 1.3 та 4.4.6 – 4.4.8 цього стандарту.

5.11 Порядковий реєстраційний номер технічних умов, розроблених на замовлення Мінагрополітики України (Державного департаменту міністерства), надає ДЦ “Украгростандартсертифікація” (Державний департамент).

(Змінено, Зміна №1)

5.12 Здавання технічних умов, власником яких є Мінагрополітики України, до фонду нормативних документів Мінагрополітики України здійснюють згідно з вимогами 4.5.8, 4.5.9.

(Долучено, Зміна №1)
6 ПЕРЕВІРЯННЯ, ПЕРЕГЛЯДАННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА СКАСУВАННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ
6.1 Стандарт Мінагрополітики, ТУ, правила усталеної практики перевіряють кожні п’ять років не пізніше ніж за 9 місяців до закінчення строку чинності, якщо не виникає потреби перевірити раніше.

Перевірку здійснює організація-виконавець за дорученням замовника.(Змінено, Зміна №1)

6.2 Під час перевіряння НД аналізують на відповідність вимогам чинного законодавства, національних, міждержавних, міжнародних стандартів та інших документів із стандартизації; потребам споживачів; рівню розвитку науки.

6.3 Під час перевіряння НД встановлюють необхідність:

 • перегляду

 • внесення змін

 • подовження строку чинності, не переглядаючи

 • скасування

про що складають відповідний висновок.

6.4 Підставою для переглядання НД можуть бути: результати перевірки; пропозицій користувачів; рішення замовника.

6.4.1 Переглядають НД з метою встановлення нових, більш прогресивних норм та вимог, спрямованих на підвищення якості продукції, процесів, послуг, норм та вимог з безпеки чи охорони довкілля та відповідності їх вимогам чинних технічних регламентів, законодавства, стандартів.

6.4.2 Під час розглядання НД розробляють новий документ. При цьому переглянутий скасовують, а в новому зазначають, замість якого він розроблений, та в позначенні змінюють рік прийняття.

6.5 Зміни до НД розробляють, якщо необхідно замінити чи вилучити певні положення, або внести нові відповідно до змін в законодавстві, технічних регламентах, стандартах та ін. НД.

Одночасно з проектом зміни готують пропозиції щодо змін взаємопов’язаних нормативних документів.6.5.1 Розроблення, погодження, затвердження та державна реєстрація (для стандартів організацій) зміни здійснюється згідно з вимогами до цього стандарту (підрозділи 4.2-4.5); побудова, виклад та оформлення зміни повинні відповідати вимогам ДСТУ 1.5 (для ТУ- ДСТУ 1.3).

6.5.2 Зміну погоджують ті самі організації, що погоджували НД.

6.5.3 Зміну щодо продовження, обмеження або зняття обмеження строку чинності НД можна не розробляти окремим документом, а встановлювати наказом Мінагрополітики України.

6.5.4 Порядковий номер кожній зміні надає „ДЦ „Украгростандартсертифікація (Державний департамент)”. Дату надання чинності визначає організація-виконавець”. Державна реєстрація – згідно з 4.5.7 .

(Змінено, Зміна №1)

6.5.5 Після реєстрації у місячний строк виконавець обов’язково передає зміну до фонду нормативних документів Мінагрополітики України. Правила передавання – згідно з вимогами 4.5.8, 4.5.9 .

(Змінено, Зміна №1)

6.6 Скасування стандарту організації, правила усталеної практики та ТУ здійснює орган, який затвердив цей документ, у випадках якщо: закінчено випуск продукції (використання процесу, надання послуг), регламентованих цим НД; розроблено новий нормативний документ на цю продукцію (процес, послуги); стандарт (правила усталеної практики, ТУ) втратив актуальність та ін. обгрунтованих випадках.

(Змінено, Зміна №1)

6.6.1 Виконавець подає НД, який підлягає скасуванню до органу, що його затвердив, разом з супровідним листом, висновком з результатами перевіряння та оригіналом документу, що підтверджує згоду замовника (основного користувача) на скасування НД. Документи на скасування подаються не пізніше ніж за 4 місяці до визначеної дати його скасування.

6.6.2 Інформацію про скасування стандарту (правила усталеної практики, ТУ) виконавець обов’язково подає до фонду нормативних документів Мінагрополітики не пізніше ніж за 2 місяця до встановленої дати.

(Змінено, Зміна №1)
7 ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
7.1 Міністерство аграрної політики України через фонд нормативних документів забезпечує підприємства, установи і організації Мінагрополітики, а також інших користувачів інформацією про стандарти організацій, технічні умови, правила усталеної практики, які затверджені Мінагрополітики України (Державним департаментом міністерства).

(Змінено, Зміна №1)

7.2 Інформація про чинні НД галузевого призначення, внесення змін, заміну і скасування НД надається у щорічному Переліку нормативних документів із стандартизації, сертифікації та метрології, власником яких є Мінагрополітики України.

(Змінено, Зміна №1)

7.3 Функціонування фонду нормативних документів Мінагрополітики та порядок інформаційного забезпечення підприємств, установ і організацій міністерства здійснюється відповідно до вимог СОУ 72.4-37-120.

(Змінено, Зміна №1)

ДОДАТОК А(обов’язковий)
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА СТАНДАРТУ

МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СТАНДАРТ МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра

________________

“___”______200_р.

МП

Організація функціонування довідково-інформаційного

фонду документів та порядок інформаційного забезпечення

підприємств, установ і організацій Мінагрополітики України


СОУ 01.1-37-176:2004

Київ


Мінагрополітики України

2007


ДОДАТОК Б

(довідковий)

Перелік національних технічних комітетів стандартизації,

які відносяться до сфери діяльності Мінагрополітики України


Номер та назва ТК

Назва організації, що здійснює функції секретаріату ТК

ТК 23 Продукція садів виноградників і виноробна продукція

Інститут винограду та вина “Магарач” м. Ялта, вул. Кірова, 31

ТК 24 Продукти з овочів та фруктів та устаткування для їх переробки

ДНДПКІ “Консервпромкомплекс” м.Одеса, пров. Високий, 13

ТК 29 Насіння і коренеплоди цукрових буряків

Інститут цукрових буряків

м.Київ, 03141, Клінічна, 25ТК 33 Рибне господарство

Південний НДІ морського рибного господарства і океанографії “ПівденНІРО” м.Керч,вул. Свердлова, 2

ТК 36 Хміль та продукти його переробки

Інститут сільського господарства “Полісся” м. Житомир, вул. Київське шоссе, 131

ТК 41 Зернові культури та продукти їх переробки

Київський інститут хлібопродуктів

м. Київ, вул. Верхній Вал, 72ТК 56 Цукор та крохмало-патокові продукти

УкрНДІ цукрової промисловості

м. Київ, вул. Лютеранська, 20ТК 58 Продукція соляної промисловості

УкрНДІсіль

Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Артема, 35ТК 60 Ефіроолійна продукція

Кримський аграрний інститут

м. Сімферополь, вул. Київська, 150ТК 61 Продукція конопель та кенафу

Інститут луб’яних культур

Сумська обл., м. Київ,

вул. Терещенків, 45


ТК 64 Спиртогорілчані вироби, дріжджі

УКРНДІ спирту і біотехнології продовольчих продуктів

м. Київ, пр. Бабушкіна, 3ТК 67 Пиво та безалкогольні напої

ЗАТ “Укрпиво”

М. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1ТК 69 Трактори і сільськогосподарські машини

ВАТ “НДІ фермерських машин”

м. Київ, вул. Дегтярівська, 62ТК 71 Овочі та баштанні культури, насіння та посадочний матеріал

Інститут овочівництва і баштанництва Харківська обл., Харківський р-н, п/в Селекційне

ТК 84 Продукція парфюмерно-

Інститут харчової хімії та технології

Продовження додатка Б1

2

косметичної продукції

м. Київ-123, вул. Осиповського, 2А

ТК 86 Рослинні олії, жири та продукти їх переробки

УкрНДІ олії та жирів

м. Харків, 61019, пр. Дзюби, 2аТК 110 Насіння сільськогосподарських культур

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення м. Одеса, Овідіопольська дорога, 3

ТК 111 Добрива та пестициди

Державне підприємство “Сертифікаційний центр продукції та послуг” (СЦ “ГАЛСЕРТ”), м.Львів, вул. Стрийська, 98

ТК 132 Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок

м. Львів-19, вул. Донецька,11ТК 140 Молоко, м’ясо та продукти їх переробки

Технологічний інститут молока та м’яса УААН

м. Київ, вул. М.Раскової, 4АТК 142 Грунтознавство

Національний науковий центр “Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського” (ННЦ ІГА)

М. Харків-24, вул. Чайковського, 4ТК 145 Меліорація і водне господарство

Інститут гідротехніки і меліорація (ГіМ)

м. Київ, вул. Васильківська, 37ТК 149 Ветеринарні біологічні препарати та засоби ветеринарної медицини для роботи з ними

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ)

м. Київ, вул. Донецька, 30ТК 152 Продукція кондитерська та харчоконцентратна

ЗАТ “Укркондитер”

М. Київ, вул. Верхній Вал, 72ТК 153 Хлібобулочні та макаронні вироби

Всеукраїнська асоціація пекарів

м. Київ, вул. Верхній Вал, 72ТК 154 Соки та соковмістні продукти

Державне підприємство “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості (ДП “УкрНДНЦ”)”

м. Київ, вул. Святошинська, 2ТК 158 Тваринництво: технології, племінна справа та відтворення

Інститут тваринництва УААН

п/в Куліничі, Харківський р-н,


Продовження додатка Б


Харківської обл., вул. Гвардійської армії, 7

ТК 159 Землеробство

ННЦ “Інститут землеробства УААН”

Смт.Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київської обл., вул. Машинобудівників, 2-б
(Змінено, долучено, Зміна №1)

ДОДАТОК В(довідковий)

Перелік головних метрологічних служб Міністерства аграрної

політики УкраїниНазва

Адреса

Телефон

1

Український державний центр

стандартизації та сертифікації

“Украгростандартсертифікація”


м. Київ, 02160

пр. Воз’єднання,158(044)-501-13-48

(багатоканальний)2

ЗАТ“НВО Харчопромавтоматика”

м. Одеса, 65059

вул. Краснова, 68(048)-728-99-47

8(048)-728-99-48

8(048)-728-19-02


3

Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини

м. Київ, 03151

вул. Донецька, 308(044)-242-01-47

4

Український метрологічний науково-впроваджувальний центр “Зеноприлад”

м. Одеса,

вул. Жуковського, 158(048)-728-73-42(Змінено, Зміна №1)

ДОДАТОК Г(обов’язковий)

Приклад титульного листа правила усталеної практики, що розробляється в Міністерстві аграрної політики України


ЗАТВЕРДЖУЮ

________________

(посада)

________________

(прізвище,ім’я, по-батькові)

______________________

(підпис)

“____”_________200___р.

МП
(повна назва правила усталеної практики)

Правила усталеної практики__________ ________________ :200__ р.

Чинні від ____________________

Дійсні до ____________________

ПОГОДЖЕНО РОЗРОБЛЕНО

________________________ ___________________________

(посада, назва організації) (посада,назва організації)

________________________ ___________________________

________________________ ___________________________

“____”__________200__ р. “____”_____________200___ р.

МП МП
ПОГОДЖЕНО

______________________

(посада, назва організації)

______________________

______________________

“____”__________200__ р.

МП


ДОДАТОК Д

(обов’язковий)


ФОРМА АРКУША УХВАЛЕННЯ СТАНДАРТУ

МІНАГРОПОЛІТИКИ
АРКУШ УХВАЛЕННЯ

________________________________________

назва стандарту Мінагрополітики України________________________________________

позначення стандарту

_______________________________________________

організація-виконавець


Керівник (заст. керівника)організації- _______________ _______________

виконавця та назва організації особистий підпис ім’я, прізвище

МП

Керівник служби стандартизації або _______________ _______________уповноважена особа особистий підпис ім’я, прізвище
Керівник розробки, посада ________________ ______________

особистий підпис ім’я, прізвище


Відповідальний виконавець ________________ ______________

особистий підпис ім’я, прізвище


СПІВВИКОНАВЦІ:


Керівник (заступник керівника) та ______________ ________________

назва організації-співвиконавця особистий підпис ім’я, прізвище

МП
Керівник розробки, посада ______________ ________________

особистий підпис ім’я, прізвище

Відповідальний виконавець ______________ _________________

особистий підпис ім’я, прізвище
ПОГОДЖЕНО:

Керівник (заст. керівника)______________ ____________________________

назва особистий підпис, ім’я, прізвище

організації, або вихідні реквізити листа

відомства погодження
Керівник (заст. керівника)______________ ____________________________

назва особистий підпис, ім’я, прізвище

організації, або вихідні реквізити листа

відомства погодження


Керівник (заст. керівника)______________ ____________________________

назва особистий підпис, ім’я, прізвище

організації, або вихідні реквізити листа

відомства погодженняПримітка 1. Аркуш ухвалення підписують всі розробники проекту, зазначені у передмові стандарту.

Примітка 2. Під грифом “ПОГОДЖЕНО” подають перелік всіх організацій, що погодили стандарт.

(Долучено, Зміна №1)
ДОДАТОК Е

(обов’язковий )


ФОРМА ОСТАТОЧНОГО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Е.1 Форма титульного аркуша звіту

УДК ___________

№ держреєстрації _____________
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

________________________________________________________________

(назва організації-виконавця)

________________________________________________________________

(адреса, телефон/факс)
ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник організації-виконавця

____________________________

____________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

“____”_______________20___ р.

МП
З В І Т

про виконання робіт із стандартизації за договором № ____

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(назва теми)

_________________ ______________ ______________________

Керівник служби (підпис) (ініціали, прізвище)

стандартизації або

уповноважена особа
_________________ ______________ ______________________

Керівник підрозділу (підпис) (ініціали, прізвище)

організації-виконавця
Результати роботи розглянуто науковою (науково-технічною) радою

Протокол № _______ від “___” ______________ 200 ___ р.


Е.2 Зміст основної частини звіту
2.1 Текст звіту в загальному випадку повинен містити :

- характеристику об’єкта стандартизації;

- мету роботи;

- актуальність роботи та висновки;

- етапи роботи;

- взаємозв’язок з іншими нормативними документами;

- галузь застосування;

- вказівки щодо зміни назви теми.


2.2 Звіт підписує особа, відповідальна за його складання
Е.3 Форма останньої сторінки звіту

Загальна кошторисна вартість розробки: ______________________ тис. грн.


Бухгалтер організації-виконавця _____________ ___________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.
ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу стандартизації,

метрології та сертифікації

сільськогосподарської

продукції _____________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


ЗВІТ ПРИЙНЯТО
ЗАМОВНИК

Директор департаменту

розвитку аграрного ринку

Мінагрополітики України _____________ _____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

“___”___________ 20___ р.

М.П.
ПРИЙНЯТО ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ
Директор

ДЦ “Украгростандартсертифікація”

(фонд нормативних документів

Мінагрополітики) ________________ А.І.Ніколенко“___” __________20___ р.
УКНД 01.120
Ключові слова: нормативний документ, порядок розроблення, стандартизація, звіт


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка