«організація споживчого банківського кредитування»Сторінка1/10
Дата конвертації17.04.2016
Розмір0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра банківської справи

КУРСОВА РОБОТА


з дисципліни

«Банківські операції»


на тему:

«ОРГАНІЗАЦІЯ СПОЖИВЧОГО БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ»

 

Студента (ки) IV курсу, групи Ф-11напряму підготовки «Фінанси і кредит»,

спеціалізація: «Фінанси»

Мартиненко Н. В.

Керівник: к.е.н., доцент, Башлай С. В.

Національна шкала __________________
Кількість балів: _______ Оцінка: ECTS _______

Члени комісії:

______________

(підпис)

____________________________________
(Науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали)

______________

(підпис)

____________________________________
(Науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали)

______________

(підпис)

____________________________________
(Науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали)

Суми – 2014 рік

ЗМІСТ
ВСТУп 9

РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРгАНІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОГО БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 11

1.1 Сутність та зміст споживчого банківського кредитуванння 11

1.2 Види споживчих банківських кредитів 15

1.3 Соціальне і економічне значення споживчого кредитування у країнах з ринковою економікою 19

Висновки за розділом 1 25

РОЗДІЛ 2
Механізм здійснення споживчого банківського кредитування 27

2.1 Попередній етап організації банківського кредитування фізичних осіб 27

2.2 Поточний епап споживчого банківського кредитування 31

2.3 Підсумковий етап механізму здійснення банківського кредитування фізичних осіб 38

Висновки за розділом 2 43

Розділ 3
Аналіз споживчого банківського кредитування в україні 45

3.1 Аналіз кредитної діяльності банків України 45

3.2 Аналіз кредитного портфелю банків України для фізичних осіб 50

3.3 Проблеми споживчого кредитування в Україні та напрями їх вирішення 54

Висновки за розділом 3 55

ВИСНОВКИ 58

Список використаної джерел 61
ВСТУп


Необхідною умовою стабільного функціонування всієї банківської системи та забезпечення економічного зростання в сучасних умовах є розвиток банківського кредитування. Оскільки в Україні більшість населення не спроможна купувати товари тривалого використання за рахунок власних доходів, а українські банки опинилися в умовах жорсткої конкуренції як з боку іноземних, так і вітчизняних банків, найактуальнішою потребою постає вироблення принципів розширення сфери і вдосконалення механізмів кредитування, в тому числі споживчого.

Споживче кредитування з кожним роком набуває все більшої актуальності. Це пов’язано з тим, що всі ланки суспільства прагнуть ефективно функціонувати, а без розвитку банківської інфраструктури, насамперед споживчого кредитування, неможливий підвищити життєвий рівень всіх верств населення.

Наведені обставини зумовлюють незаперечну актуальність теми даної курсової роботи.

Метою курсової роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів організації споживчого банківського кредитування.

Відповідно до поставленої мети були визначені наступні завдання:описати поточний етап організації споживчого банківського кредиту;

  • розглянути підсумковий епап здійснення кредитування фізичних осіб;

  • проаналізувати кредитну діяльність банків України (щодо реального сектору економіки);

  • провести аналіз банківського кредитного порфлеля для фізичних осіб;

  • визначити проблеми споживчого кредитування та запропонувати шляхи їх вирішення.

Об’єктом дослідження даної роботи є сукупність економічних відносин з приводу передачі тимчасово вільних коштів на задоволення споживчих потреб населення.

Предметом дослідження є організація споживчого банківського кредитування.

При написанні даної роботи було використано ряд методів наукового дослідження. При дослідженні сутності споживчого банківського кредитування було застосовано такі методи як порівняння та узагальнення. Характеризуючи класифікацію споживчого кредиту був використаний такий метод емпіричного рівня як опис. Даний метод, разом з такими загальнонауковими методами як аналіз, синтез, абстрагування та конкретизація, також був використаний при визначення механізму здійснення банківського кредитування фізичних осіб. Методи статистичного зведення, групування, графічного зображення і аналізу були використані у третьому розділі даної роботи, а саме при побудові нових таблиць та їх аналізу.

Інформаційною базою при написанні курсової роботи, крім наукових праць вчених-економістів, підручникив, навчальні посібників, статтей з періодичних видань, стали законодавча база України, яка регулює діяльність банків та статистичні дані Національного банку України.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка