«Організація обліку розрахунків з покупцями І замовниками в пп «Зарічне» Бердичівського району Житомирської області»Сторінка7/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Список використаної літератури


 1. Аудит: Практическое пособие /А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В. Савченко и др.; Под ред. А. Кузьминского. – К.: «Учетинформ», 1996. – 283 с.

 2. Бухгалтерський фінансовий облік: посіб. / Н.В. Чабанова, Ю.А. Василенко – К.: Видавничий центр "Академія", 2005. – 672 с.

 3. Бухгалтерський облік: навч. посіб./ Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, С.А. Береза. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 672 с.

 4. Бухгалтерський фінансовий облік у зарубіжних країнах: навч. посіб. [для студ. cпец. ”Облік і аудит” вищих навч. закладів] / Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 544 с.

 5. Бухгалтерський фінансовий облік: підруч. [для студ. cпец. ”Облік і аудит” вищих навч. закладів] / за ред. Ф.Ф. Бутинця. – 7-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 832с.

 6. Василюк М.М. Механізм управління дебіторською заборгованістю в сучасних умовах господарювання / М.М. Василюк // Вісник Прикарпатського університету. – 2009. – №7. – С. 35.

 7. Господарський кодекс України від 16 січня 2004 № 436. [Електронний ресурс] – Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua

 8. Гура Н. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами / Н. Гура // Бух. облік і аудит. – 2005. – № 4. – С. 29-35.

 9. Дерій В. Проблеми обліку витрат і доходів підприємств та перспективи їх вирішення в Україні / В. Дерій // Бух. облік і аудит. – 2008. – №4. – С.7-11.

 10. Економіка сільського господарства: підруч. / П.П. Руснак, В.В. Жебка, М.М. Рудий, А.А. Чалий; за ред. П.П. Руснака. – К.: Урожай, 1998. – 319 с.

 11. Жук В. Чи може замовник розрахуватися із субпідрядником самостійно / В. Жук // Все про бух. облік. – 2005. – № 7. – С. 15.

 12. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: наказМ-ва фінансів України від 30.11.1999 р. за № 291. [Електронний ресурс] – Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua

 13. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержані цінності: наказ М-ва фінансів України від 16.05.96 р. за № 99 [Електронний ресурс] – Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua

 14. Канцедал Н.А. Облік розрахунків з підприємницької діяльності сільськогосподарських формувань : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / Н.А. Канцедал – Нац. аграр. ун-т. – К., 2006. – 20 с.

 15. Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 485 с.

 16. Кредисов А.І. Маркетинг / за ред. А.І. Кредисова. – К.: Україна, 1994. – 399 с.

 17. Кужель О. Перевірки проведення готівкових розрахунків із покупцями / О. Кужель // Податки ти бухгалтерський облік. – 2005.– № 95 19 с.

 18. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: підруч. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча – К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ", 2005. – 504 с.

 19. Кучеренко Т. Регламентування облікової політики фінансової звітності / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. 2009. – № 5. – C. 24-34.

 20. Левкина Л. Податковий та бухгалтерський облік сумнівної та безнадійної заборгованості / Левина Л. // Вісник бухгалтера і аудитора. – 2005. – № 19 – 19 с.

 21. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. навч. посіб. / О.В. Лишиленко – К. : Центр учбової літератури, 2004. – 528 с.

 22. Ломидзе Ю. Модель многоуровневой системы управления сельским хозяйством России / Ю. Ломидзе // АПК: экономика, управление. – 2008. – № 4. – С. 24-28.

 23. Лучко М.Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: навч. посіб. / М.Р. Лучко, І.Д. Бенько – К.: Знання, 2006. – 311 с.

 24. Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях: підруч. / Т.Г. Марени; за ред. В.Я. Амбросова. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 896 с.

 25. Матвєєва В. Договір поставки: правові та облікові тонкощі / В. Матвєєва // Податки та бухгалтерський облік. – 2002. – № 7. С. 15 – 19.

 26. Матицина Н. Основні засади регулювання розрахункових відносин через управління дебіторською заборгованістю / Н. Матицина // Бух. облік і аудит. – 2008. – № 9. – С. 39-42.

 27. Моссаковський В. Концепція обліку в Україні / В. Моссаковський, Т. Кононенко //Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №11. – С. 8-13.

 28. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: підруч. / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін.; за ред. М. Ф. Огійчука. – 4-те вид., перероб. і допов. – К.: Алерта, 2007. – 979 с.

 29. Організація бухгалтерського обліку. навч. посіб. / за ред. В.С. Леня – К.: Центр навч. літ-ри, 2006. – 696 с.

 30. Організація бухгалтерського обліку: навч. посіб. / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова. – 2-е вид., доп. і перер. – Житомир: ЖІТІ, 2005. – 576 с.

 31. Основи менеджменту: підруч. / Р. Гріфін, В. Яцура. – Львів: БаК, 2003. – 624 с.

 32. Островська Г.Й. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Г.Й. Островська – Тернопіль: ТДЕУ, 2005. - 360 с.

 33. Петришина Н.С. Удосконалення системи управління дебіторської заборгованості / Н.С. Петришина: матеріали Міжнародної наук.-практич. конф. [Інноваційний розвиток економіки і фінансів України в умовах глобалізації], (Хмельницький, 22-24 травня 2008 р.) – Хмельницький, 2008. – С. 345-349.

 34. Положення(стандарт) бухгалтерськогообліку 10 «Дебіторська заборгованість»: наказ М-ва фінансів України від 8 жовтня 1999 р. N 237. [Електронний ресурс] – Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua

 35. Положення(стандарт) бухгалтерськогообліку 11 «Зобов’язання»: наказ М-ва фінансів України від 31 січня 2000 р. №20. [Електронний ресурс] – Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua

 36. Положення (стандарт) бухгалтерськогообліку 16 «Витрати»: наказ М-ва фінансів України від 31 грудня 1999 р. N 318. [Електронний ресурс] – Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua

 37. Положення(стандарт) бухгалтерськогообліку 2 «Баланс»: наказ М-ва фінансів України від від 31 березня 1999 р. N 87. [Електронний ресурс] – Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua

 38. Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Інструкція правл. НБУ від 29 берез. 2003 р. № 135. [Електронний ресурс] – Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua

 39. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 лип. 1999 р. № 996. [Електронний ресурс] – Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua

 40. Про застосування міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів: указ президента України від 04 жовтня 1994р. №5674. [Електронний ресурс] – Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua

 41. Савченко В.Я. Аудит: навч. посіб. / В.Я. Савченко – К.: КНЕУ, 2004. – 322 с.

 42. Cем’янчук В.Т. Облікове забезпечення системи управління дебіторською заборгованістю / В.Т. Сем’янчук: матеріали підсумкової наук.-прак. конф. ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», (Запоріжжя, 25-26 березня 2010 р.) – Запоріжжя, 2010. – С. 128-133.

 43. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Р.А. Слав’юк – К.: ЦУЛ, 2005. – 406 с.

 44. Сльозко Т.М. Організація обліку: навч. посіб. / Т.М. Сльозко – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.

 45. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / В.В. Сопко – 3-те вид., перероб.і доп. – К.: КНЕУ, 2005. – 578 с.

 46. Сопко В.В. Організація і методика проведення аудиту / В.В. Српко, Н.Т. Верхоглядова – К.: ВД "Професіонал", 2005. – 624с.

 47. Сук Л.К. Використання трансфертних цін у бухгалтерському обліку / Л.К. Сук, П.Л. Сук // Бух. облік і аудит. – 2009. № 2 – С. 14-21.

 48. Сук Л.К. Облік розрахунків з постачальниками і покупцями / Л.К. Сук //Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2001. № 7. С. 2-8.

 49. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: підруч. / Н.М. Ткаченко – 6-те вид. – К.: А.С.К., 2005. – 784 с.

 50. Тормоса Ю. Г. Ціни та цінова політика: навч.-метод. посіб. [для самост. вивч. дисц.] / Ю.Г.Тормоса – К.: КНЕУ, 2003. – 91 с.

 51. Уланчук В. Удосконалення первинного обліку в аграрних підприємствах сьогодення / В. Уланчук, Н. Оляднічук // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 1 – С. 120-125.

 52. Хомин П. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами / П. Хомин // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2001. – № 8 – С. 2-9.

 53. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підруч. / Ю.С. Цал-Цалко. – 2-ге вид., доп. – Житомир: ЖОО ГО “Спілка економістів України”, 2009. – 516 с.

 54. Цивільний кодекс України від 16 січня 2004 № 435. [Електронний ресурс] – Джерело доступу: http:www//zakon.rada.gov.ua

 55. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: навч. посіб. / Л.О. Шкварчук – К. : Кондор, 2003. – 214с.

 56. Щуров Г. Реформованому селу – надійну охорону праці / Г. Щуров // Охорона праці. – 2008. – № 9

 57. Юрловський Б. Як відображати в бухгалтерському і податковому обліку сумнівні борги / Б. Юрловський // Консультант бухгалтера. – 2004. – № 6. – С. 14-20.

 58. http://disser.com.ua/contents/36195.html

 59. http://www.nbuv.gov.ua

 60. http:www//zakon.rada.gov.ua

 61. .http://www.slovnik.com.uaДодатки


1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка