«Організація обліку розрахунків з покупцями І замовниками в пп «Зарічне» Бердичівського району Житомирської області»


Об’єкти, суб’єкти контролю розрахунків з покупцями і замовникамиСторінка6/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.06 Mb.
#10802
1   2   3   4   5   6   7

3.2. Об’єкти, суб’єкти контролю розрахунків з покупцями і замовниками
У ринковій економіці між підприємствами постійно здійснюються угоди згідно закупілі засобів праці, реалізації продукції (робіт, послуг). За всі придбані активи потрібно сплачувати грошові кошти і відповідно одержувати платежі за реалізовану продукцію чи зроблені послуги.

Розрахунки, що виникають між підприємствами та установами здійснюються за допомогою грошей. Таким чином, грошові розрахунки виступають важливим фактором забезпечення кругообігу засобів, а їх своєчасне завершення слугує необхідною умовою безперервного процесу виробництва.

З метою проведення контролю розрахункових операцій необхідно використовувати різні методи перевірки. Крім того, слід проводити суцільні чи вибіркові інвентаризації розрахунків.

Об’єкти контролю стану розрахунків з покупцями та замовниками


 • Форми бланків документів, регістрів обліку, звітності

 • Порядок укладання договору про повну матеріальну відповідальність

 • Порядок проведення інвентаризації розрахунків

Елементи облікової політики

Операції з обліку розрахунків з покупцями і замовниками

Інформація про порушення ведення обліку, недостачі, зловживання, які знайшли документальне підтвердження в актах ревізії, перевірок, висновках аудиторів, постановах правоохоронних органів

Записи в регістрах обліку та звітностіРис. 3.2.1.Об’єкти контролю стану розрахунків з покупцями і замовниками
Незалежно від методу перевірки, людині яка здійснює контроль необхідно встановити:

• реальність заборгованості;

• причини та терміни виникнення заборгованості;

• правильність відображення у бухгалтерському балансі залишків;

• реальність повернення та обґрунтованість списання заборгованості;

• суми заборгованості, з яких минув строк позовної давності;

•правильність відображення заборгованості на рахунках обліку та у фінансовій звітності;

• наявність актів звірки розрахунків чи гарантійних листів, в яких боржники визнають свою заборгованість та дотримання строків позовної давності.

Перш ніж здійснювати контроль розрахункових операцій, необхідно встановити його основні завдання, до яких належать:

1. Оцінка стану розрахунково-платіжної дисципліни по всіх видах розрахунків з кредиторами підприємства;

2. Встановлення наявності фактів порушень чинних нормативно-правових актів щодо правомірності, доцільності та обгрунтованості управлінських рішень при виконанні розрахункових операцій;

3. Розробка заходів з реалізації результатів контролю стосовно попередження зловживань і порушень при здійсненні розрахункових операцій.

До основних напрямів контролю відносять перевірку:


 • достовірності даних бухгалтерського обліку операцій із зобов'язаннями;

 • наявності, правильності оформлення і дотримання умов договорів та інших документів, що визначають права та обов'язки сторін з постачання матеріальних запасів, виконання робіт (надання послуг);

 • дотримання діючих нормативних актів в частині відшкодування витрат по службовим відрядженням в межах України;

 • дотримання чинного законодавства, правомірності, доцільності та обґрунтованості управлінських рішень відповідних посадових осіб при здійснення розрахункових операцій з покупцями.

Джерелами інформації для контролю операцій з покупцями і замовниками є:

• первинні документи (виписки банку, касові ордери, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні);

• облікові регістри (журнал №1, 2, 9, Головна книга);

• форми звітності (форма №1 «Баланс», декларації по податкам);

• дані інвентаризації, акти звірки розрахунків тощо.

Основним об'єктом (рис. 3.2.1.) у даномувипадку будуть розрахунки зпокупцями і замовниками.

Контроль розрахункових операцій слід починати з перевірки правильності оплати за реалізовані матеріальні цінності, а також повноти списання відвантажених цінностей.

Під час перевірки на ПП «Зарічне» необхідно встановити, чи правильно відображені за статтями балансу відповідні залишки заборгованості. З цією метою порівнюють залишки за кожним видом розрахунків на одну і ту саму дату за даними аналітичного обліку із залишками за синтетичним рахунком 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками», Головною книгою і Балансом. За наявності розходжень контролеру слід перевіряти реальність і документальну обґрунтованість заборгованості за кожним покупцем чи замовником.При цьому необхідно пам'ятати, що такі розходження є наслідком занедбаності обліку розрахункових операцій або результатом зловживань.Кожна сума заборгованості на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» розглядається з погляду виникнення боргу, причини і давності її створення, реальності одержання. Під час контролю дебіторської заборгованості необхідно з'ясувати її категорії.

Підчас перевірки розрахунківіз покупцями на ПП «Зарічне» перевіряючий повинен встановити:

- чи укладені договори поставки продукції;

- чи правильно вираховуються суми, належні підприємству за прийняту продукцію.

При здійсненні такої перевірки, людині яка здійснює контроль на ПП «Зарічне» треба з'ясувати повноту і своєчасність розрахунків при розрахунках з іногородніми покупцями; чи вкладались акти взаємозвірки та відображались результати звірки в обліку.

Необхідно також врахувати знижки з ціни, що їх надають клієнтові, а також повернення товарів покупцями.Для здійснення контролю важливо знати відсоток безнадійної дебіторської заборгованості, для того щоб перевірити інформацію про створення резерву сумнівних боргів. Згідно з принципом обережності підприємство повинно наприкінці року визначити суму безнадійних боргів і створити резерв для її погашення за рахунок витрат поточного року.

Для отримання інформації про реальний стан дебіторської заборгованості можна надіслати листи-запити підприємствам-боржникам про звірку даних та самостійно провести зустрічні перевірки.

Особливу увагу, на мою думку, перевіряючий має зосередити на контролі позовної давності заборгованості, що значиться на балансі як реальна, а насправді строки її стягнення через арбітраж чи суд адміністрацією підприємства пропущені, тому вона підлягає списанню на збитки. Тобто перевіряючий мусить виявити причини безгосподарності, місце утворення збитків та винних за них осіб.

З'ясовують, чи немає випадків приховування дебіторської заборгованості відбиттям в балансі згорнутого сальдо замість розгорнутого.

Необхідно підкреслити, що зменшення дебіторської заборгованості не порушує рівності активу й пасиву балансу. Іноді окремі керівники та головні бухгалтери вуалюють дебіторську заборгованість, щоб мати підставу для одержання премій. У зв'язку з цим необхідно перевіряти первинні документи.

Завданням аудиту розрахунків з покупцями і замовниками на ПП «Зарічне» є перевірка реальності та правильності її оформлення, правильності визначення ймовірності повернення цієї заборгованості.Під час контролю дебіторської заборгованості розрахунків із покупцями і замовниками може визначитися загальна сума дебіторської заборгованості.Перевіряється заборгованість у розрізі окремих покупців, замовників і дат виникнення заборгованості, термін утворення якої більше року. Така заборгованість (за наявністю виправдних документів) може бути віднесена до позареалізаційних витрат і списана на збитки як дебіторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності, або за іншими боргами, нереальними до стягнення за рішенням інвентаризаційної комісії.

Необхідно вивчати аналітичні рахунки за кожним дебітором і встановити, чи немає знеособлених аналітичних рахунків.Важливим є вивчення показників якості та ліквідності дебіторської заборгованості.

За даними відомості обліку з покупцями і замовниками, при здійсненні контролю можна скласти аналітичну таблицю, за якою аналізується стан дебіторської заборгованості за строками виникнення.

Щомісячне ведення такої відомості дає змогу бухгалтеру аналізувати дебіторську заборгованість і своєчасно вживати заходів щодо усунення простроченої заборгованості. Такий аналіз заборгованості здійснюється за даними внутрішньої звітності підприємства і використовується для потреб управління.
3.3. Аналіз розрахунків з покупцями і замовниками
Аналітична обробка даних – це окрема ланка з перетворення їх на інформацію аналізу, що є основою для вивчення даних, одержання висновків і розробки пропозицій, які будуть використані для обґрунтування і прийняття управлінських рішень.

Основними джерелами даних для проведення аналізу розрахунків підприємства з його контрагентами є: 1. наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених;

 2. первинні документи з обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні, платіжні документи тощо);

 3. регістри обліку (Журнал-ордер та відомості аналітичного обліку);

 4. фінансова звітність підприємства (Баланс, Звіт про фінансові результати, Примітки до річної фінансової звітності);

 5. статистична звітність (форма № 1-Б Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість).

Організація проведення аналізу розрахунків з покупцями і замовниками і використання його інформації при управлінні включає в себе ряд взаємопов’язаних етапів:

1. Підготовка та опрацювання вихідних даних для отримання аналітичної інформації;

2. Вивчення аналітичної інформації:

1) оцінювання стану і досягнутих результатів діяльності господарства;

2) формування висновків і пропозицій;

3. Розробка заходів і прийняття управлінських рішень за результатами аналізу.

Організація проведення аналізу на підприємствах повинна плануватися. Для здійснення аналітичної роботи потрібно залучати висококваліфікованих робітників, які виконують роботу з використанням новітніх технічних засобів і технологій.

Все це дасть змогу підвищити ефективність проведення аналізу і якість отриманої інформації, що вплине на обґрунтованість прийняття управлінських рішень.

Аналіз розрахунків з покупцями і замовниками є однією із складових аналізу фінансового стану підприємства, його вплив на фінансове становище підприємства розглянемо далі.

Особливу увагу в процесі аналізу дебіторської заборгованості приділяють статті «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги», яка має найбільшу питому вагу в загальній сумі дебіторської заборгованості. Згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку ця дебіторська заборгованість відображається в балансі за чистою реалізаційною вартістю, тобто як сума дебіторської заборгованості за мінусом сумнівних та безнадійних боргів.

З метою аналізу розрахунків з покупцями і замовниками складається аналітична таблиця за формою табл. 3.3.1.
Таблиця 3.3.1.

Аналіз дебіторської заборгованості за товари , роботи,послуги.Покупец

(замовник)Дата

утворенняЗаборгованість

на початок періодувідвантажено

сплачено

Заборгованість

на кінець періодудата

сума

У т.ч

ПДВ


дата

сума
1

2

3

4

5

6

7

8

9

За даними цієї аналітичної таблиці визначають:

1) загальну суму дебіторської заборгованості (підсумок гр. 3 + + гр. 5 – гр. 8 = гр. 9);

2) заборгованість щодо окремих покупців, замовників і строків виникнення заборгованості понад один рік. Таку заборгованість за наявності виправдувальних документів можна віднести до позареалізаційних витрат і списати на збитки як дебіторську заборгованість, стосовно якої минув строк позовної давності, або записати (з рішення інвентаризаційної комісії) до резерву сумнівних боргів;

3) за даними відомості обліку розрахунків з покупцями і замовниками (або попередньої аналітичної таблиці) складається така аналітична таблиця за формою (табл. 3.3.2.), за якою аналізується стан дебіторської заборгованості за часом виникнення.
Таблиця 3.3.2.

Аналіз стану дебіторської заборгованості.Статті

Дебіторської

заборгованості


Усього на кінець звітного періоду

У тому числі за часом виникнення

До одного Місяця

Від одного до трьох місяців

Від трьох до шести місяців

Від шести місяців до року

Понад один рік

1

2

3

4

5

6

7

Регулярне ведення такої відомості дає змогу бухгалтеру аналізувати дебіторську заборгованість і своєчасно вживати заходів для усунення простроченої заборгованості. Цей аналіз здійснюється за даними внутрішньої звітності підприємства і використовується для потреб управління. Але, як відомо, для зовнішніх користувачів інформації також дуже важливий стан дебіторської заборгованості підприємства, бо зростання її завжди свідчить про фінансову нестабільність. За даними бухгалтерської звітності (ф. 1, ф. 2) можна визначити низку показників, що характеризують стан дебіторської заборгованості.

До цих показників належать:

1. Оборотність дебіторської заборгованості:

Од = В : Д,

де Од — оборотність дебіторської заборгованості;В — виручка від реалізації продукції;Д — середня дебіторська заборгованість.

2. Період погашення дебіторської заборгованості:

Пд = 360 днів : Од,

деПд — період погашення дебіторської заборгованості;Од — оборотність дебіторської заборгованості.

3. Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів:

Да = [Дз : Па] 100,

де Да — частка дебіторської заборгованості в поточних активах;Дз — дебіторська заборгованість;Па — поточні активи (2 + 3 розділ активу балансу).

4. Відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виручки від реалізації визначається за формулою:

Дз = Д : В,

де Д — середня величина дебіторської заборгованості;В — виручка від реалізації продукції.

5. Частка сумнівної дебіторської заборгованості в загальному обсязі заборгованості, %.

Показник сумнівної дебіторської заборгованості може бути взятий з балансу (рядок 162 ф. 1).

Методика аналізу показників оборотності дебіторської заборгованості: дані за звітний період порівнюють з даними за минулий рік (або інший звітний період), визначають зміни і вивчають причини цих змін, їхню якісну характеристику. Деякі показники за минулий період (оборотність дебіторської заборгованості, або відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виручки від реалізації) переносяться з розрахунку, складеного за підсумками минулого року чи іншого виробничого періоду.

Якщо порівняти показники дебіторської заборгованості, можна зробити висновок щодо того, поліпшився чи погіршав стан розрахунків з покупцями проти минулого року. Якщо на підприємстві зросла сумнівна дебіторська заборгованість, а також загальна частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних коштів, то можна зробити висновок про зниження ліквідності поточних активів у цілому, а отже, про погіршання фінансового стану підприємства. Важливим у процесі аналізу дебіторської заборгованості є контроль за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості.

Значне перевищення дебіторської заборгованості завжди загрожує фінансовій стійкості підприємства і потребує залучення додаткових джерел фінансування.


3.4. Оцінка резервів аналітично-контрольної роботи в системі управління розрахунками з покупцями і замовниками
Як і бухгалтерський облік, організація та методика аналізу та аудиту потребує постійного удосконалення.

Попередній, поточний та наступний внутрішній контроль операцій покупцями є ефективним за умов застосування методичних прийомів: документальних (арифметична перевірка, формальна перевірка, логічна перевірка, економічна перевірка, нормативно-правова перевірка, взаємний контроль, зустрічна перевірка, аналітична перевірка фінансової звітності) і фактичних (обстеження, перевірка майна в натурі, інвентаризації розрахунків з учасниками).

В результаті проведення внутрішнього контролю можуть бути встановлені наступні порушення:

а) порушення, пов’язані з неправильним веденням обліку: • залишок за дебетом рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» не відповідає заявленому в установчих документах;

 • невідображення здійснених операцій;

 • недотримання вимог нормативних документів;

в) порушення, пов’язані з неправильним оформленням та відсутністю документів:

 • використання прострочених документів та відсутність оформлених відповідно до чинного законодавства документів;

 • безпідставне виправлення записів у документах;

 • відсутність оригіналів або завірених відповідно до законодавства документів;

 • наявність фіктивних документів;

г) порушення, пов’язані з розрахунками:

 • неправильне обчислення податку на прибуток;

 • невиплата дивідендів за привілейованими акціями;

 • неправильне обчислення дивідендів;

 • порушення нормативних документів;

д) порушення, пов’язані з укладанням колективного договору, оформленням змін чи доповнень до нього та його виконанням.

Для більш ефективного здійснення внутрішнього контролю неможливо обійтись без комп’ютерного збору та аналітичного опрацювання інформаційної бази проведення.

Суттєвим недоліком при раціоналізації обліку є здійснення бухгалтерських робіт вручну, що значно підвищує витрати часу.

Для комп’ютеризації обліку в досліджуваному підприємстві можна скористатися такими системами бухгалтерського програмного забезпечення: • універсальні бухгалтерські (міді-бухгалтерія);

 • локальні автоматизовані робочі місця;

 • комплекси пов’язаних автоматизованих робочих місць.

Універсальною і найбільш доступною у використанні є програма «1С: Бухгалтерія». Ця програма може застосовуватися на підприємствах усіх форм власності і вона має можливості одночасного ведення податкового, бухгалтерського, кількісного і валютного обліку.

На нашу думку, автоматизація обліку в ПП «Зарічне»» є важливою умовою функціонування сучасного підприємства, а для підприємства з такими обсягами діяльності і чисельністю працівників обов’язковою і необхідною.

Повна комп’ютеризація обліково-звітних робіт дасть змогу:


 1. підвищити продуктивність праці працівників бухгалтерії;

 2. знизити трудомісткість виконання обліково-звітних робіт;

 3. підвищити оперативність отримання інформації для прийняття управлінських рішень;

 4. зменшити витрати часу на виконання бухгалтерської роботи;

 5. знизити витрати, внаслідок скорочення штату бухгалтерії.

Якщо підприємство вирішить замінити існуючу форму обліку на комп’ютеризовану, то необхідно здійснити підготовчі етапи:

 • визначитись з датою введення комп’ютеризованої форми обліку (найкраще з початку року, місяця, кварталу);

 • здійснити інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей та розрахунків на дату запровадження автоматизації обліку;

 • закрити всі рахунки та скласти Баланс підприємства;

 • визначитись з ділянками автоматизації обліку;

 • розробити точний графік документообороту та раціонально розподілити обов’язки працівників бухгалтерії;

 • обрати програмний продукт з урахуванням особливостей підприємства;

 • визначитися з сумою коштів на запровадження інформаційної системи обліку.

Застосування інформаційних систем в обліку значно раціоналізує роботу бухгалтерського апарату підприємства, що цілком виправдає витрати на її впровадження.
Висновки до розділу 3
Аналізуючи дебіторську заборгованість слід звертати увагу не лише на їх динаміку і структуру. Необхідно вивчити причини виникнення кожного виду заборгованості, виходячи з конкретної ситуації на підприємстві. На нашу думку для оперативного прийняття рішень стосовно розрахунків з покупцями і замовниками необхідно виважено підходити до формування самої розрахункової політики підприємства, тобто застосовувати заходи щодо діагностування контрагентів і відповідно віднесення їх до певної групи згідно з класифікацією покупців. Така класифікація дозволить конкретизувати розрізи формування облікової та аналітичної інформації щодо стосунків з клієнтами для забезпечення потреб управління і своєчасного прийняття рішень щодо подальшої взаємодії з тим чи іншим покупцем.

Стратегічний напрям розвитку вітчизняного обліку на найближчу перспективу полягає в теоретичній розробці і наступному поетапному введенні концептуальних основ управлінського обліку. На сьогодні розробка чіткої структури управлінського обліку і відповідно потужної автоматизованої системи для підприємств, є однією з умов їх виживання.

Економічна ситуація на підприємствах України вимагає від суб’єктів господарської діяльності своєчасного прийняття ефективних управлінських рішень. Зробити це неможливо без достовірної, належним чином обробленої та підготовленої для управління інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства. Інструментом для одержання такої інформації виступає система бухгалтерського обліку.

Висновки і пропозиції
В процесі виробничої діяльності кожне сільськогосподарське підприємство, як юридична особа вступає в господарські зв’язки з іншими юридичними і фізичними особами. Господарські зв’язки – необхідна умова діяльності підприємства, оскільки вони забезпечують безперебійну поставку мінеральних добрив, пального, запасних частин та інших мінеральних цінностей. Оформляються і закріплюються господарські зв’язки контрактами, відповідно до яких одне підприємство виступає постачальником (виконавцем робіт), а інше – покупцем, а значить і платником.

Чітка організація розрахунків зпокупцями та замовниками безпосередньо впливає на прискорення обертання оборотних активів і своєчасне надходження грошових коштів від реалізації.

Надзвичайно важливим є правильно вести документацію розрахунків: правильно та своєчасно заповнювати первинні документи, договори, всі їх реквізити, в установлені терміни передавати всі документи в бухгалтерію, контролювати всі розрахунки, оплату за продукцію, погашення дебіторської заборгованості.

Аналізуючи організацію бухгалтерського обліку на підприємстві, можна зробити висновки, що тут існують суттєві недоліки, наприклад: документування операцій проводиться не достатньо чітко, і, що саме головне, не повністю.

Основною формою взаємовідносин між виробниками та покупцями продукції все більш стає неефективний натуральний обмін (бартер).

Для усунення всіх недоліків, необхідно покращити систему контролю, дотримуватися вимог чинного законодавства, слідкувати за змінами в нормативній базі, звертати увагу на сучасний стан розвитку даного питання в Україні та за кордоном.

Важливим елементом стратегічної системи обліку є забезпечення бухгалтерів-аналітиків, контролерів та інших користувачів інформацією для визначення фінансового стану підприємства на найближчу та віддалену перспективу.

Важливою умовою подальшого вдосконалення облікової роботи є розробка спеціальних програм з автоматизації й обробки бухгалтерських даних.Досить важливим фактом покращення обліку є введення комп’ютерної форми обліку. Використання комп’ютерної техніки вносить значні зміни до організації бухгалтерського обліку, причому з допоміжного засобу обчислювальна техніка перетворюється на визначальний фактор організації обліку.
Каталог: ld
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Государственный образовательный
ld -> Кафедра теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін Затверджую
ld -> Погоджую: затверджую: Голова пк директор нвк сигляк А. І. Драбич О. І
ld -> Українська мова, 5-12 кл
ld -> Картка проекту Назва проекту Цінуй реальність! Мета проекту Виявити недоліки віртуального спілкування та
ld -> Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр
ld -> Лекція психолого-педагогічна корекція
ld -> Методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень
ld -> Лекція №1 Тема: Курс «Методика роботи з дитячим хореографічним колективом»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка