«Організація обліку розрахунків з покупцями І замовниками в пп «Зарічне» Бердичівського району Житомирської області»Сторінка3/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Зазначимо, що в Естонії сума сумнівного боргу списується на витрати не залежно від того, застосовні до неї заходи по стягненню чи ні.В більшості країн англо-американської системи крім резерву по сумнівних боргах, компанії можуть створювати інші види резервів, зокрема, резерв на покриття повернень товарів та знижок.

В Україні існує чітка регламентація рахунків бухгалтерського обліку, що дає змогу чітко на всіх підприємствах країни визначити суму заборгованості покупців та замовників, що не можна сказати про США та Естонію, де підприємства самостійно розробляють плани рахунків.

Як правило, у підприємства виникають наступні проблеми пов'язані з дебіторською заборгованістю:  1. визнання дебіторської заборгованості по рахунках - що вважати дебіторською заборгованістю?

  2. оцінка дебіторської заборгованості - в якій оцінці, або за якою вартістю відображена ти дебіторську заборгованість?

  3. "стягнення" дебіторської заборгованості - як отримувати гроші по неоплачених рахунках та відображати це в бухгалтерських записах?

Отже, в кожній країні є свої підходи до методології обліку, що викликає певні особливості в організації обліку. Доречним тут стають слова Ф. Ф. Бутинця: «Зарубіжний облік не найкращий, так само як і не все в нашому обліку погано. Те, що для інших країн є добрим, може виявитись для нас значним кроком назад» [6].

Висновки до розділу 1

В процесі господарської діяльності між суб’єктами господарювання виникають розрахункові взаємовідносини. Ці відносини пов’язані з формуванням основних та оборотних засобів, реалізацією виробленої продукції і наданих послуг, з придбанням товарно-матеріальних цінностей, з розподілом прибутку, а також з розрахунками з фінансовими органами і органами соціального страхування, соціального забезпечення тощо.

Найбільшу частку у розрахункових операціях займають розрахунки підприємства з контрагентами. Основними контрагентами для підприємства є покупці і замовники.

Розрахунки між підприємствами можуть здійснюватися в двох формах: готівковій та безготівковій. Підприємства самостійно обирають форми розрахунків з покупцями і зазначають їх в укладених угодах.

Управління підприємством відображає сукупність взаємопов'язаних процесів планування, організації, мотивації та контролю, які забезпечують формування та досягнення цілей підприємства.

Механізм управління - це спосіб організації управління суспільними справами, де взаємопов'язані методи, засоби і принципи, що зрештою забезпечує ефективну реалізацію цілей управління.

Регулювання розрахунків підприємства з його контрагентами відбувається за допомогою великого комплексу нормативно-правових актів. Частина нормативних документів стосується врегулювання питань організації розрахункових операцій, а інша – питань налагодження обліку розрахунків.

В кожній країні є свої підходи до методології обліку, що викликає певні особливості в організації обліку.Розділ 2. Побудова системи облікового забезпечення управління розрахунками з покупцями та замовниками в ПП «Зарічне» Бердичівського району Житомирської області
2.1. Організаційна характеристика та оцінка економічного стану розвитку підприємства
ПП «Зарічне» створено у відповідності до статуту на базі колективного сільськогосподарського підприємства і в якості юридичної особи воно має майно, відокремлене від майна учасників підприємства, та будь-якої третьої особи, має право від свого імені набувати майнових та немайнових прав і нести обов’язки.

Рис. 2.1.1. Організаційно – управлінська структура ПП «Зарічне»Збори пайовиків

Ревізійна комісіяЗасновник підприємства

Структурні підрозділи підприємства

Планово-економічна служба

Соціальна інфраструктура

Служба загально-господарського керівництва


Служба керівників виробничих підрозділів

Бухгалтерська служба

Виробнича інфраструктура

Служба обслуговування

Зоотехнічна служба

Агротехнічна служба

Інженерно-технічна служба

Заготівельно-господарське обслуговування

Промислові виробництва

Їдальня
Організаційно-управлінська структура підприємства та умови діяльності його підрозділів визначаються внутрішніми документами. Організаційно-управлінську структуру ПП «Зарічне» ілюструє рис. 2.1.1.Рис 2.1.2. Місце ПП «Зарічне» в економічній системі регіонуЮридична адреса

Житомирська область, Бердичівський район, сРайгородок

Регіон

Власник


Барановська В.А.

Класифікаційні ознаки

ЄДРПОУ

КОАТУУ


КФВ

КОПФГ


03744623

1820388301

20 – колективна власність

240 – ПП


КВЕД

01.11.0 – вирощування зернових, технічних та решти культур, не віднесених до інших класів рослинництва

01.21.0 – розведення великої рогатої худоби

51.70.0 – інші види оптової торгівлі

52.11.0 – роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом

Постачальники

ЗАТ “Бердичів – нафтобаза”

Паливно-мастильні матеріали

ТОВ МПТЗ “Агро деталь”

ремонт агровузлів

АТС “Майстер”

Послуги зв’язку


Покупці

Фінансово – інформаційне обслуговування

Податкова інстанція

Статистичні органи

Бердичівська державна податкова інспекція

Бердичівський відділ статистики

ТОВ “Бердичівський маслозавод”

Молоко


СТОВ “Черемки”

Кукурудза

ЗАТ “Ареал”

Соняшник


Банки

Бердичівський АКІБ “Укрсиббанк”

Бердичівський ТВБВ “Приватбанк”

Конкуренти

ТОВ “Аларіт-Трейд”

СТОВ “Перемога”

СТОВ “Добробут”

Основним напрямком діяльності ПП «Зарічне» в рослинництві є зерновий, в тваринництві – молочно-м'ясний. Ресурсне забезпечення підприємства: сіножаті, пасовища, органічні добрива.

Для ефективного функціонування підприємства важливими є активи та джерела їх утворення. Проаналізуємо структуру активів і джерел утворення майна підприємства на основі показників табл. 2.1.1. і 2.1.2.
Таблиця 2.1.1

Характеристика активів ПП «Зарічне»Види активів

Роки

2010 р. до 2008 р.

2008

2009

2010

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

(+,–) тис. грн.

%

Незавершене будівництво

4

0,1

4

0,1

4

0,04

 

 

Основні засоби

3274

45,5

2674

31,6

3226

34,8

-48

98,5

Довгострокові біологічні активи

702

9,8

1435

17,0

1570

16,9

868

у 2,2 рази

Виробничі запаси

449

6,2

115

1,4

155

1,7

-294

34,5

Поточні біологічні активи

1800

25,0

2807

33,2

3353

36,2

1553

у 1,9 рази

Незавершене виробництво

302

4,2

610

7,2

511

5,5

209

у 1,7 рази

Готова продукція

155

2,2

60

0,7

16

0,2

-139

10,3

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги

315

4,4

314

3,7

254

2,7

-61

80,6

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

-

-

-

-

1

0,01

1

-

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

25

0,3

25

0,3

11

0,1

-14

44,0

Інша поточна дебіторська заборгованість

28

0,4

33

0,4

59

0,6

31

у 2,1 рази

Грошові кошти в національній валюті

105

1,5

169

2,0

66

0,7

-39

62,9

Інші оборотні активи

38

0,5

213

2,5

44

0,5

6

у 1,2 рази

Всього

7197

100

8459

100,0

9270

100

426,4

у 1,3 ризи

Із даних табл. 2.2 бачимо, що за досліджуваний період основні засоби зменшились на 1,5 %, або на 48,0 тис. грн. Виробничі запаси в 2008 р. становили 449,0 тис. грн., а в 2010р становлять 115,0 тис. грн., тобто зменшились на 65,5 % або на 294,0 тис. грн. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги зменшилась на 19,4 %. Негативним є те,що грошові кошти в національній валюті зменшилися на 39,0 тис. грн.


Таблиця 2.1.2

Характеристика джерел формування активів ПП «Зарічне»Види джерел формування майна

Роки

2010 р. до 2008 р.

2008

2009

2010

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

(+,–)

тис. грн.%

Статутний капітал

195,0

2,7

195,0

2,3

195,0

2,1

0,0

100,0

Додатковий вкладений капітал

1278,0

17,8

1278,0

15,1

1278,0

13,8

0,0

100,0

Інший додатковий капітал

2013,0

28,0

441,0

5,2

327,0

3,5

-1686,0

16,2

Резервний капітал

400,0

5,6

400,0

4,7

400,0

4,3

0,0

100,0

Нерозподілений прибуток

1575,0

21,9

3406,0

40,3

4073,0

43,9

2498,0

у 2,6 рази

Інші забезпечення

22,0

0,3

36,0

0,4

24,0

0,3

2,0

109,1

Довгострокові кредити банків

-

-

712,0

8,4

568,0

6,1

568,0

-

Інші довгострокові зобов’язання

1282,0

17,8

1282,0

15,2

1282,0

13,8

0,0

100,0

Короткострокові кредити банків

-

-

-

-

250,0

2,7

250,0

-

Кредиторська заборгованість за товари,роботи, послуги

126,0

1,8

226,0

2,7

426,0

4,6

300,0

у 3,4 рази

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 
 

 

 

 

 

з одержаних авансів

3,0

0,04

3,0

0,04

3,0

0,03

0,0

100,0

з бюджетом

72,0

1,0

52,0

0,6

122,0

1,3

50,0

у 1,7 рази

з позабюджетних платежів

2,0

0,03

1,0

0,01

4,0

0,04

2,0

у 2,0 рази

зі страхування

8,0

0,1

36,0

0,4

13,0

0,1

5,0

у 1,6 рази

з оплати праці

68,0

0,9

108,0

1,3

53,0

0,6

-15,0

77,9

з учасниками

123,0

1,7

253,0

3,0

193,0

2,1

70,0

у 1,6 рази

Інші поточні зобов’язання

-

-

-

-

29,0

0,3

29,0

-

Доходи майбутніх періодів

30,0

0,4

30,0

0,4

30,0

0,3

0,0

100,0

Всього

7197,0

100,0

8459,0

100,0

9270,0

100,0

2073,0

у 1,3 рази

З даних табл. 2.3 бачимо,що протягом звітного періоду відбулися суттєві змін в джерелах формування активів. Зокрема сума іншого додаткового капіталу змінилась, тобто зменшилась на 1686,0 тис. грн., або на 83,8 %, що є суттєвим показником. Але поряд з тим спостерігається збільшення нерозподіленого прибутку більше ніж в 2,5 рази. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги зросла на 300,0 тис. грн., або в 3,38 рази. Збільшились поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом на 69,4 %, зі страхування – на 62,5 %, з учасниками – на 56,9%, але з оплати праці зменшились на 22,1 8%. Що є досить негативним для досліджуваного підприємства.


2.2. Оцінка стану облікового процесу розрахунків з покупцями та замовниками
Організація облікового процесу ─ це сукупність заходів власника (керівника) підприємства, які мають цілеспрямований характер щодо створення, забезпечення, постійного впорядкування і вдосконалення функціонування та здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Облікова політика це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

Облікова політика – це форма діяльності суб’єктів у галузі бухгалтерського обліку з метою реалізації власних інтересів

Згідно з п. 5 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», право встановлення облікової політики підприємства цілком і повністю полишає на розсуд суб’єкта господарювання. При цьому підприємство самостійно:  • обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;

  • розробляє систему і форму внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;

  • затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і реєстрів аналітичного обліку [42,c.254].

Основним документом, який визначає облікову політику підприємства є Наказ про облікову політику підприємства. Згідно нього організацію та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві покладено на бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером.

Організація бухгалтерського обліку підприємства залежить від обсягу облікових робіт, наявності комп'ютерної техніки, інших умов, а також від облікової політики, яку обрало підприємство. А облікова політика – це не просто сукупність способів ведення обліку, обраних відповідно до умов господарювання, але й вибір методики обліку, яка надає можливість використовувати різні варіанти відображення фактів господарського життя в обліку. Іншими словами, облікову політику в широкому розумінні можна визначити як управління обліком, а у вузькому – як сукупність способів ведення обліку.

Бухгалтерська служба ПП «Зарічне» налічує чотирьох бухгалтерів, які виконують певну ділянку облікової роботи. Ці дані наведені у табл. 2.2.1.

Основними джерелами інформації для контролю розрахункових відносин за товарними операціями є первинні документи з обліку розрахунків з постачальниками та підрядчиками.


Таблиця 2.2.1

Кількість облікових працівників і розподіл облікових обов’язківПрізвище, ім’я, по-батькові

Посада

Освіта

Стаж роботи

Виконує ділянку облікових робіт, складає звітність

Слюсар Надія Іванівна

Головний бухгалтер

Вища, агрономія

36

Веде 31, 36, 63, 372, 64 рахунки, ПДВ, звіт з праці, статистична звітність, річний звіт

Денисюк Ольга Сергіївна

Бухгалтер

Вища, економічна

30

Веде 66, 684, 671 рахунки, 1- ДФ

Добровінська Валентина Аліфонівна

Касир

Середня спеціальна, бухгалтерський облік

33

Каса, рахунки 231, 232, 235

Хмильовська Любов Миколаївна

Бухгалтер

Середня спеціальна, економічна

28

Веде 22, 208, 207, 203, 205 рахунки

Згідно Наказу про облікову політику для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві використовують журнально-ордерну форму. Схема організації обліку операцій за журнально-ордерною формою наведена на рис. 2.2.1.


Первині

документи

Допоміжні книги

Оборотні відомості за аналітичними рахунками

Журнали-ордери

Головна книга

Баланс та інші форми звітності

запис звірка


Рис. 2.2.1. Схема обліку операцій за журнально-ордерною формою
Ця форма передбачає використання журналів-ордерів, призначених для відображення кредитових оборотів по рахунках бухгалтерського обліку.
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка