«Організація обліку розрахунків з покупцями І замовниками в пп «Зарічне» Бердичівського району Житомирської області»Сторінка2/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Механізм та інструменти управління розрахунками з покупцями і замовниками в сучасних умовах господарювання

На сучасному етапі економічного розвитку вітчизняні підприємства не спроможні ефективно управляти дебіторською заборгованістю при розрахунках з покупцями, яка займає вагому частку в оборотних активах, що спричиняє кризу взаємонеплатежів. Покупці, укладаючи угоди закупівлі, не прогнозують свої фінансові можливості; постачальники, попередньо отримавши оплату за продукцію і надання послуг, не виконують своїх зобов'язань; банки затримують розрахунки за наявності коштів клієнтів, затягують строки здійснення платіжних операцій, не забезпечують дисципліни розрахунків.

Очевидно, що позикові операції через дебіторську заборгованість мають алгоритм управління, наведений на рис. 1.3.1.

Рис. 1.3.1. Алгоритм управління дебіторською заборгованістю для забезпечення рівноцінних грошових потоків
Механізм управління - це спосіб організації управління суспільними справами, де взаємопов'язані методи, засоби і принципи, що зрештою забезпечує ефективну реалізацію цілей управління [41].

Для забезпечення платоспроможності, ліквідності, прибутковості підприємства шляхом створення ефективного механізму управління дебіторської заборгованості передбачає виконання таких етапів управління дебіторською заборгованістю (рис. 1.6.).

На першому етапі слід визначити обсяг необхідної для аналізу інформації який необхідно здійснити. Що стосується інформаційних ресурсів, то, як показує практика, можна зупинитися на тому, що є в наявності, головне, що б всі задіяні в процесі управління дебіторською заборгованістю співробітники могли вчасно отримати інформацію, що цікавить їх.

Реалізація другого етапу дозволить розробити індивідуальні умови надання комерційних кредитів різним покупцям. Для цього потрібно провести аналіз платоспроможності та ліквідності потенційних покупців шляхом здійснення розрахунку загальноприйнятих показників: коефіцієнта загальної ліквідності, коефіцієнта абсолютної ліквідності, коефіцієнта швидкої ліквідності. Умови кредитування є досить важливим чинником, який впливає на обсяги продажу. Вони полягають у встановленні для окремих покупців: 1) строків оплати, 2) знижок за своєчасність оплати, 3) строків дії знижок.


Етапи управління

оцінка можливостей рефінансування портфеля дебіторської заборгованості

розробка змін умов кредитування різних дебіторів з метою збільшення обсягів продажу

моніторинг складових портфеля дебіторської заборгованості та структурування її за термінами погашення

визначення допустимого обсягу портфеля дебіторської заборгованості на основі прогнозованого обсягу реалізації

формування умов надання комерційних кредитів та процедури інкасації дебіторської заборгованості

формування інформаційної бази

Рис. 1.6. Етапи управління дебіторською заборгованістю


Неможливо встановити однакові для всіх підприємств строки оплати покупцями відвантаженої продукції, знижки та строки дії знижок, їх повинно встановлювати підприємство самостійно залежно від своїх потреб та специфіки функціонування.

Третій етап управління дебіторською заборгованістю передбачає визначення допустимого обсягу портфеля дебіторської заборгованості на основі прогнозованого обсягу реалізації.

Реалізація четвертого етапу управління дебіторською заборгованістю забезпечить: 1) контроль за поточним обсягом дебіторської заборгованості підприємства; 2) відслідковування обсягів дебіторської заборгованості всіх покупців за термінами погашення; 3) виявлення дебіторів із найбільшим обсягом простроченої дебіторської заборгованості; 4) розробку невідкладних заходів в управлінні дебіторською заборгованістю.

П'ятий етап управління дебіторською заборгованістю дозволяє обґрунтувати доцільність змін у кредитній політиці. Для збільшення обсягів продажу або прискорення інкасації дебіторської заборгованості підприємство прагне змінювати умови кредитування. Для цього подовжуються строки кредитування, надаються знижки покупцям, які платять вчасно і не мають безнадійної заборгованості, здійснюється перехід від роботи за передоплатою до продажу в кредит.

Заключний етап передбачає оцінку можливостей рефінансування дебіторської заборгованості. Підприємство для трансформування дебіторської заборгованості в грошові кошти може застосовувати такі форми рефінансування: факторинг, облік векселів, виданих покупцями продукції; форфейтинг.

Управління підприємством відображає сукупність взаємопов'язаних процесів планування, організації, мотивації та контролю, які забезпечують формування та досягнення цілей підприємства.

Реалізація функцій управління здійснюється за допомогою системи методів управління. Привести в дію організовану систему, щоб отримати потрібний результат, можливо лише шляхом впливу на неї управляючого органу чи особи. При цьому необхідні певні інструменти погодженого впливу, які і забезпечують досягнення поставлених цілей. Такі інструменти дістали назви методів управління.

Економічні методи управління дебіторською заборгованістю реалізують матеріальні інтереси участі людини у виробничих процесах шляхом використання товарно-грошових відносин.

Соціольно-психологічні методидебіторської заборгованості реалізують мотиви соціальної поведінки людини.

Організаційні методи управліннядебіторською заборгованістю — це комплекс способів та прийомів впливу на людей, заснованих на використанні організаційних відносин та адміністративній владі керівництва.

Зміст регламентуючих методівдебіторської заборгованості полягає у формуванні структури та ієрархії управління, делегуванні повноважень та відповідальності членам організації, визначенні орієнтирів діяльності .підлеглих, наданні методичної, інструктивної та іншої допомоги виконавцям.Розпорядчі методи управліннядебіторською заборгованістю охоплюють поточну оперативну організаційну роботу, тобто визначення і розподіл конкретних завдань виконавцям, контроль за їх виконанням, проведення нарад тощо.


    1. Міжнародні нормативи та зарубіжний досвід в організації облікового процесу розрахунків з покупцями та замовниками

Вивчення і розуміння сутності міжнародних принципів бухгалтерського обліку, а також практики ведення обліку в зарубіжних країнах значно збагатить інтелектуальний потенціал українських облікових працівників, фінансових директорів, менеджерів. Тому для більш детального вивчення теми дослідження, розглянемо які особливості ведення обліку розрахунків з покупцями і замовниками існують в обліковій практиці наших найближчих країн-сусідів.

В Росії для обліку розрахунків з покупцями і замовниками використовується рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками», як і в Україні, призначений для узагальнення інформації про розрахунки з покупцями і замовниками. Аналітичний облік по рахунку 62 на підприємствах Росії ведеться по кожному пред’явленому покупцем рахунку, а при розрахунках плановими платежами –по кожному покупцю і замовнику. Аналітичний облік по кожному покупцю ведеться у відомості № 38 АПК. В кінці місяця дані по рахунку 62 переносяться в журнал-ордер №11 – АПК, а з нього – в головну книгу.

План рахунків дає найголовніші вказівки відображати отримання коштів по дебету, а перерахування по кредиту. Розглянемо план рахунків Росії та Білорусії і порівняємо його з українським планом рахунків (табл. 1.4.1.).

Розглядаючи дану таблицю видно, що план рахунків Росії та Білорусії

досить схожий, це пов’язане з тим, що дані країна є «вихідці» з колишнього СССР, проте у плані рахунків Росії не відкриті субрахунки до рахунку «Розрахунки з покупцями і замовниками».


Таблиця 1.4.1

Порівняльна характеристика рахунків, призначених для обліку розрахунків з покупцями та замовниками та резерву сумнівних боргів


Україна

Білорусія

Росія

Рахун-ки

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

38 «Резерв сумнівних боргів»

62 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

82 «Резерв сумнівних боргів»

62«Розрахунки з покупцями та замовниками»

63 Резерв сумнівних боргів»

Субра-хунки

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

362 «Розрахунки з іноземними покупцями»

363 «Розрахунки з учасниками ПФГ»


Не визначено

1. «Розрахунки в порядку інкасації»

2. «Розрахунки планових платежів»

3. «Векселі отримані»


Не визначено

Не визначено

Не визначено

Методи визначення резерву сумнівних боргів
1. на підставі платоспроможності окремих кредиторів;

2. за методом питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт. Послуг на умовах наступної оплати;

3. на підставі класифікації дебіторської заборгованості за періодами виникнення


Резерв сумнівних боргів формують на основі результатів проведених організацією в кінці кварталу або звітного року інвентаризації дебіторської заборгованості. Величина резерву визначається окремо по кожному сумнівному боргу в залежності від фінансового стану( платоспроможності ) боржника і оцінки ймовірного погашення боргу в повній або частковій сумі.

Резерв сумнівних боргів формується по кожному дебітору, при чому по сумнівній заборгованості з терміном виникнення:

1. понад 90 днів - до суми створюваного резерву включається повна сума виявленої , виходячи з інвентаризації заборгованості;

2. від 45 до 90 днів - 50 % від суми виявленої на підставі інвентаризації заборгованості;

3. до 45 днів - не збільшує суму створюваного резерву.


В Казахстані план рахунків має свої особливості. Облікові дані про заборгованість покупців і замовників в обліковій практиці підприємств Казахстану відображається на рахунках підрозділу 1200 «Короткострокова дебіторська заборгованість», який призначений для обліку короткострокової дебіторської заборгованості.

Порівняємо, як здійснюється облік дебіторської заборгованості в Україні, США, країнах ОАЕ та Естонії (таблиця 1.4.2.) [6].

Виходячи з даних таблиці 1.4.2. можна зробити наступні висновки про те, що поняття дебіторської заборгованості в усіх країнах світу однакове, тобто можна сказати, що це заборгованість покупців та замовників перед постачальниками. На нашу думку, хоча класифікація дебіторської заборгованості відрізняється у всіх країнах, які ми характеризуємо, але суть полягає в тому, що заборгованість розподіляється за строками виникнення.


Таблиця 1.4.2

Порівняльна характеристика обліку дебіторської заборгованостіОблік дебіторської заборгованості

Україна

США

Країни ОАЕ

Естонія

Поняття

Дебіторська заборгованість компанії - зобов'язання покупців чи інших контрагентів бізнесу перед компанією, по виплаті грошей за продані товари, продукцію, виконані роботи чи надані послуги

Класифікація

Безнадійна, довгострокова, поточна

Поточна, непоточна (довгострокова), безнадійна

Середньострокова, довгостроко-ва

Поточна, довгострокова

Класифікація заборгованості по відношенню відображення в звітах компаній

1) дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги;

2) інша дебіторська заборгованість1) рахунки до отримання;

2) векселі до отримання;

3) дебіторська заборгованість, не пов'язана з реалізацією


1) рахунки до отримання;

2) векселі до отримання; 3)дебіторська заборгованість, не пов'язана з реалізацією;

4) дебіторська заборгованість дочірніх та материнських підприємств;

5) дебіторська заборгованість пов'язаних підприємств;

6)розрахунки з акціонерами;

7) інша короткострокова дебіторська заборгованість


1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка