Організаційно-інформаційне забезпечення оцінювання надійності банкуСторінка6/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7ДОДАТКИ


Додаток А
Таблиця А.1  Фактори, що визначають надійність банку [2].

Фактори надійності банку

Зовнішні фактори

Економічні:

 • стан економіки країни;

 • характер інфляційних процесів;

 • рівень розвитку виробництва;

 • добробут населяння;

 • стан платіжного балансу;

 • характер зовнішньоекономічних відносин;

 • стан обслуговування державного боргу;

 • інвестиційний клімат;

 • стан світової економіки.

Фінансові:

 • законодавча база;

 • грошово-кредитна політика НБУ;

 • стан грошового ринку;

 • стан фінансового ринку;

 • рівень розвитку платіжної системи;

 • рівень розвитку системи страхування вкладів;

 • податкова система;

 • ступінь взаємної довіри між економічними суб’єктами.

Політичні:

 • політична стабільність;

 • стійкість уряду.

Соціальні:

 • рівень довіри до банківської системи;

 • соціальна стабільність.

Форс-мажорні обставини:

Внутрішні фактори

Якість фінансового менеджменту:

 • якість управління активами;

 • якість управління зобов’язаннями;

 • якість управління капіталом;

 • якість управління ризиками;

 • ліквідність;

 • рентабельність;

 • якість формування резервів;

 • якість фінансової звітності;

 • рівень забезпеченості власним капіталом.

Якість організаційного менеджменту:

 • організаційна структура банку;

 • організація системи контролю;

 • організація системи безпеки;

 • якість управління персоналом;

 • рівень розвитку інформаційних технологій;

 • компетентність керівників;

 • склад засновників;

 • характер взаємовідносин з інсайдерами банку;

 • професійний рівень персоналу;

 • склад акціонерів банку

 • вид капіталу за національною належністю.

Якість маркетингу:

 • якість процесу планування;

 • конкурентоспроможність банківських продуктів;

 • якість системи просування банківських продуктів.

Додаток Б


Таблиця Б.1  Звіт пр. фінансовий стан ПАТ «Умовний Банк» за 2010-2012 рр.

Найменування статті

2010 рік

2011 рік

2012 рік

1

2

3

4

АКТИВИ

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

8 700 965

16 592 376

25 356 346

Кошти обов'язкових резервів банку в НБУ

1 540 194

1 356 840

1 238 199

Торгові цінні папери

84 401

122 841

20

Кошти в інших банках

10 068 760

3 851 211

3 137 515

Кредити та заборгованість клієнтів

85 585 345

101 040 530

113 759 164

Цінні папери в портфелі банку на продаж

83 498

83 638

286 673

Цінні папери в портфелі банку до погашення

708 257

72 227

239 567

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії

1 025 367

979 744

1 178 522

Інвестиційна нерухомість

0

1 507

13 762

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

188

188

0

Відстрочений податковий актив

2 681

257

19 420

Основні засоби та нематеріальні активи

1 801 944

2 018 056

2 475 773

Інші фінансові активи

644 495

788 814

985 136

Інші активи

154 409

164 387

103 074

Необоротні активи, утримані для продажу, та активи групи вибуття

40 534

40 479

47 549

Усього активів

110 441 038

127 113 095

148 840 720

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ


Кошти банків

14 559 473

10 104 288

11 912 840

Кошти клієнтів

74 449 731

91 288 195

106 324 238

Боргові цінні папери, емітовані банком

6 299 283

6 323 709

7 995 554

Інші залучені кошти

1 415

51 415

3 103

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

35 634

20 913

51 277

Відстрочені податкові зобов'язання

140 745

4 910

84 525

Резерви за зобов'язаннями

83 602

38 800

39 588

Інші фінансові зобов'язання

1 646 737

1 157 456

2 297 367

Інші зобов'язання

109 173

150 683

605 241

Субординований борг

1 235 277

1 225 747

1 226 226

Усього зобов'язань

98 561 070

110 366 116

130 539 959

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ


Статутний капітал

8 860 202

13 545 172

14 897 555

Емісійні різниці

0

19 709

19 709

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1 499 979

1 572 310

1 571 423

Резервні та інші фонди банку

1 105 116

1 177 136

1 250 569

Резерви переоцінки

414 671

432 652

561 505

Усього власного капіталу

11 879 968

16 746 979

18 300 761

Усього зобов'язань та власного капіталу

110 441 038

127 113 095

148 840 720

Додаток В
Таблиця В.1  Нормативно-правова база з питань ОПБНС станом на 01.01.2013р.

п/п


Нормативно-правові акти (Закони, накази, Положення, інструкції тощо), що повинні бути на підприємстві (установі, організації)

Відмітка про наявність

Відмітка про відповідність чинному законодавству

Висновки/

Коментарі1

2

3

4

5

1

Програма (текст) вступного інструктажу з охорони праці та тексти інструктажу на робочих місцях.

+

+

Відповідає в повному обсязі

2

Положення про систему управління охороною праці (СУОП)

+

+

Відповідає в повному обсязі

3

Перелік професій працівників, звільнених від проведення первинного, повторного і позапланового інструктажів (за погодженням з державним інспектором з нагляду за охороною праці).

-

-

Усі працівники при прийнятті на роботу і процесі роботи проходять в банку навчання з питань охорони праці і один раз на рік перевірку знань нормативних документів про охорону праці.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці забороняється.

У разі незадовільних знань з питань охорони праці працівники повинні пройти повторну перевірку знань.


4

Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

+

+

Відповідає в повному обсязі

5

Положення про порядок виконання робіт з підвищеною небезпекою.

+

+

Відповідає в повному обсязі
Перелік професій працівників, які

+

+

Банк зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на

Продовження таблиці В.11

2

3

4

5

6

повинні проходити попередній або періодичні медичні огляди.роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба в професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

7

Перелік посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню та періодичну перевірку знань з питань охорони праці.

+

+

Усі працівники при прийнятті на роботу і процесі роботи проходять в банку навчання з питань охорони праці і один раз на півроку перевірку знань нормативних документів про охорону праці.


8

Перелік робіт, на яких забороняється застосування праці жінок.

+

+

Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці.
9

Перелік робіт, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.

+

+

Забороняється застосування осіб молодше 18 років на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці. Забороняється залучати неповнолітніх до нічних, надурочних та робіт у вихідні дні.
10

Склад постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

+

+

Комісія має право безперешкодно перевіряти в банку виконання вимог щодо охорони праці і вносити обов'язкові для розгляду власником пропозиції про усунення виявлених порушень нормативних актів з безпеки і гігієни праці.

Додаток Г


Таблиця Г.1 – Відповідність нормативним положенням ОПБНС на об’єкті дослідженняНазва діючого в установі (організації) нормативного документу

Розділ, пункт, інформація, на які йдеться посилання

Відповідність нормативним

1

2

3

4

1

Програма (текст) вступного інструктажу з охорони праці та тексти інструктажу на робочих місцях

п. п. 2.3 відмічено, що всі працівники при прийнятті на роботу і процесі роботи проходять в банку навчання з питань охорони праці і один раз на рік перевірку знань нормативних документів про охорону праці.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці забороняється.

У разі незадовільних знань з питань охорони праці працівники повинні пройти повторну перевірку знань.


Відповідає в повному обсязі


п. п. 2.4 зазначено, що банк зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба в професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Відповідає в повному обсязі

п. п. 2.9 відмічено, що застосування праці жінок та осіб молодше 18 років на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці,

Відповідає в повному обсязі

п. п. 3.1 зазначено, що в банку не існує важких та шкідливих умов праці, але для інформування працівників в Інструкцію вносяться дані чинного законодавства з питань охорони праці.

Відповідає в повному обсязі

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка