Організаційно-інформаційне забезпечення оцінювання надійності банкуСторінка5/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.14 Mb.
#10651
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7
Надійність банку: сутність, складові та фактори впливу [Текст] // Ефективна економіка.  2012.  №5.  С. 24-27.  ISBN 631-273-105-720-1.

 • Кириченко, О. А. Банківський менеджмент [Текст]: навч. посіб. / О. А. Кириченко, І. В. Гіленко, С. В. Сиротян.  Київ: Знання-Прес, 2002.  438с.  ISBN 106-269-549-981-4.

 • Фетисов, Г. Г. Надёжность коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки. Автореф. Дисс на соиск. уч. ст. к.э.н. / Г. Г. Фетисов – М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2008.  С.12-13  ISBN 966-394-373-0.

 • Єрмасова, Н. Б. Аналіз банківської діяльності [Текст]: навч. посіб. / Н. Б. Єрмасова, А. М. Гарасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2003.  436с.  ISBN 966-7938-51-4.

 • Ожегов, С. И. Словарь русского язика. – 17-е изд., стереотип.-М.: Рус.яз., 2005. – 797с. ISBN 978-966-134-086-7.

 • Вітлінський, В. В. Фінансова стійкість як системна характеристика комерційного банку / В. В. Вітлінський, О. В. Пернарівський // Банківська справа.  2010.  №6.  С. 48-51  ISBN ISBN 966–574–010–5.

 • Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish.

 • Крухмаль, О. В. Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / О. В. Крухмаль. – Суми, 2007. – 20 с.

 • Пернарівський, О. В. Інформаційне забезпечення аналізу надійності комерційних банків / О. В. Пернарівський // Вісник НБУ. – 2008. – № 4. – С. 44-48.

 • Про банк [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.privatbank.ua.

 • Дані фінансової звітності банків [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://privatbank.ua/ua/about/finansovaja-otchetnost.

 • Лютий, І. О. Банківський маркетинг [Текст] : підручник / І. О. Лютий, О. О. Солодка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776с.  ISBN 976-316-654-133-0.

 • Давыдов, Л. В. Теоретические аспекты проблемы финансовой стабильности коммерческого банка // Финансыи кредит. – 2005. – №2. – С. 2-5.

 • Адамик, Б. П. Національний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посіб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 278 с.ISBN 983-841-078-130-7.

 • Бугулов, В. М. Національний банк та його операції: Конспект лекцій / Межрегіональна академія управління персоналом. – К.: МАУП, 2007. – 44 с.ISBN 152-852-183-960-1.

 • Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІП від 07.12.2000 р.

 • Коваленко, В. В. Методологія оцінки фінансової стійкості комерційного банку: вітчизняний і зарубіжний досвід // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.10: Збірник наукових праць. – Суми, 2004. – 386с.  ISBN 304-263-124-046-1.

 • Козьменко, С. М. Стратегічний менеджмент банку: навч. посіб. / С. М. Козьменко, Ф. І. Шпиг, І. В Волошко – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. –734с.  ISBN 326-453-124-236-9.

 • Кочетков, В. І. Сучасна практика рейтингової оцінки діяльності комерційних банків // Економіка України : Політико-економічний журнал. – 06/2005 . – N6  С.25-31.

 • Мертенс, О. К. Ефективність банківської системи України // Банківська справа.  2009. - №6. - С.29-35.

 • Панова, Г. С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. – М.: Финансы и статистика, 2006. – С.179-252.  ISBN 936-274-259-073-5.

 • Петриненко, Л. Ю. Критерії стійкості комерційного банку. // Фінанси України.  №7. – 2000. С.128-135.

 • Інтернет-портал Асоціації українських банків [Електронний ресурс]: режим доступу: www.aub.com.ua.

 • Кривенко, Л. В. Методичні підходи до визначення оцінки фінансової стійкості банківської системи / Л. В. Кривенко, О. В. Лукянець // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2008. – №3. – С. 108-111.

 • Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс] : Постанова Правління Національного банку України, від 28.08.2001 № 368.  Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01.

 • Вітлінський, В. В. Моделювання економіки [Текст] : навч. посіб. / В. В. Вітлінський.  К.: КНЕУ, 2005.  408с. – ISBN 512-555-91-678-1.

 • Богатов, О. И. Рейтинговое управление экономическими системами / О. И. Богатов, Ю. Г. Лысенко, В. Л. Петренко, В. Г. Скобелев. – Донецк: ДонГУ, 2009. – с. 24-30.  ISBN 483-269-638-459-3.

 • Єріна, А. М. Статистичне моделювання та прогнозування [Текст] : навч. посіб. / А. М. Єріна.  К.: КНЕУ, 2007.  170с.  ISBN 342-549-47-823-6.

 • Герасимович, А. М. Аналіз діяльності комерційного банку [Текст] : навч. посіб. / За ред. д-ра екон. наук, проф. Ф. Ф. Бутинця, д-ра екон. наук, проф.. А. М. Герасимовича.  Житомир: Рута, 2001.  384 с.  ISBN 9-4783-9845-5.

 • Гордіца, Т. М. Сучасні методики рейтингування банків України: теорія і практика інформаційної відкритості для вкладників грошових коштів / Т. М. Гордіца // Збірник наукових праць «Економічні науки». – Випуск 7, 2011 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpen/2011_7/23SMR.pdf.

 • Досяк, О. І. Система автоматизованого аналізу фінансового стану підприємства / О. І. Досяк // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009.– Вип. 19.3. – С.286-294.

 • Лернер, Ю. И. Оценка финансовой устойчивости банковской структуры. / Ю. И. Лернер // Вісник економічної науки України. – №2. – 2010. – С.69-73.

 • Турило, А. М. Рейтингова система оцінки фінансового стану комерційного банку / А. М. Турило, І. С. Вчерашня // Вісник КТУ, вип. 28. – 2011. – С. 260-263.

 • Ковалев, В. В. Финансовый анализ [Текст]: / В. В. Ковалев,  М.: Финансы и статистика, 2007 - 536 с.  ISBN 5-248-01365-8.

 • Парасій-Вергуненко, І. М. Аналіз банківської діяльності [Текст]: навч. посіб. /1. М. Парасій-Вергуненко  К.: КНЕУ, 2003р.  347с. .  ISBN 966-571-137-3.

 • Тиркало, Р. Фінансовий аналіз комерційного банку, основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг. [Текст] : навч. посіб. / Р. Тиркало, 3. Щибоволок  К. «Слобожанщина», 2005.  243с.  ISBN 966-825-264-3.

 • Усоскин, В. М. Современный коммерческий банк// Управление и операции. – М.: ИПЦ «Вазар-Ферро», 2004р. – С. 11-17.

 • Любіч, О. О. Теоретичні основи прийняття фінансових рішень на макрорівні : наук. вид. / О. О. Любіч.– К.: НДФІ, 2004. – 348 с.  ISBN 752-457-312-101-4.

 • Дубовой В.М., Ковалюк О.О. Моделі прийняття рішень і управління розподіленими динамічними системами [Текст]: монографія / В.М.Дубовой , О.О. Ковалюк. – Вінниця, 2008. – 185 с.  ISBN 966-96545-0-5.

 • Організаційно-методичні підходи до запровадження в НБУ системи оцінки стійкості фінансової системи: інф.-анал. матер. / За ред. В. І. Міщенка, О. І. Кірєєва, М. М. Шаповалової. – К.: Центр наукових досліджень НБУ, 2005. – 97 с.  ISBN 237-129-692-677-0.

 • Вітлінський, В. В. Моделювання економіки [Текст] : навч. посіб. – 2-ге вид., без змін / В. В. Вітлінський. – К.КНЕУ, 2007. – 408 с.  ISBN: 856-367-12-678-8.

 • Степаненко, С. В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології) [Текст] : монографія/ С. В. Степаненко. – К.: КНЕУ, 2008. – 312 с.  ISBN 3-3213-0251-1.

 • Гевко, І. Б. Методиприйняття управлінських рішень [Текст] : підруч. / І. Б. Гевко. – К.: Кондор, 2009. – 187 с. – ISBN 5-86476-063-3.

 • Вітлінський, В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. В.Вітлінський, П. І. Верченко.- К.: КНЕУ, 2000. – 292 с. – ISBN 966-96545-2-1.

 • Иванов, В. В. Анализ надежности банка [Текст] : Практическое пособие. / В. В. Иванов. – М. : Русская Деловая Литература, 2006г. – 320 с.  ISBN 966-566-142-6.

 • Карчева. Г. Розвиток інформаційного забезпечення банківського нагляду НБУ / Г. Карчева // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 5. – С. 68–71.

 • Науменко, В. Спроба оцінити надійність / В. Науменко // Вісник Національного банку України. – 1998. – № 4. – С. 35–38.

 • Петрук, О. М. Банківська справа: навч. посіб. / О. М. Петрук, за ред. д.е.н., проф. Ф. Ф. Бутинця. – К. : Кондор, 2004. – 461 с.  ISBN 8-6334-9215-4.

 • Принципы рейтингового анализа. Методология [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.credit-rating.com.ua/ru/ratings /methodologies.html.

 • Шпиг Ф. І., Стратегія управління діяльністю комерційного банку : [монографія] / Ф. І. Шпиг, О. В. Деркач. – Львів : ВАТ «Бібльос», 2000. – 124 с. ISBN 9-6564-4235-4.
  Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
  123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
  123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
  123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
  123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7
  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка