Організаційно-інформаційне забезпечення оцінювання надійності банкуСторінка1/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.14 Mb.
#10651
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6   7


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Пояснювальна записка


до випускної роботи
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ БАНКУ

Виконав: студент 4 курсу, групи БС-92

напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і

кредит» («Банківські технології і процеси»)

Цеба А. А.

Керівник: Малиш Г. А.

Рецензент: Ареф’єва Л. В.

Суми – 2013 року

РЕФЕРАТ
Випускна робота містить – 95 сторінок, 5 таблиць, 7 рисунків, 13 формул, список літератури з 52 найменувань, 5 додатків.
Створені засади ринкової економіки у банківській сфері України формують основу для конкуренції між її учасниками. Продовжується диференціація банківських установ за обсягом статутного капіталу, дохідністю та прибутковістю активів й капіталу, платоспроможністю і ліквідністю. Погіршення фінансового стану певних комерційних банків, внаслідок фінансово-економічної кризи, спричинило їх банкрутство та вживання заходів фінансового оздоровлення зі сторони Національного банку України.

В таких умовах принципового значення набуває проблема підвищення надійності банківських установ. Вирішення даної проблеми пов'язане з розробкою методики оцінювання і аналізу надійності комерційного банку та розробкою шляхів її забезпечення.

Наявні підходи до оцінки надійності банківських установ відрізняються за складом чинників, що включаються, системою показників, які характеризують складові надійності банку. Крім того, наявні методики в основному призначені для самих банківських установ і не дозволяють всім учасникам ринку за допомогою відкритої інформації з достатнім ступенем прозорості і достовірності дати об'єктивну оцінку надійності комерційного банку та банківської системи в цілому.

Актуальність теми обумовлена істотним підвищенням ролі оцінки надійності банку.

Метою роботи є теоретичне обґрунтування та надання рекомендацій щодо удосконалення організаційно-інформаційного забезпечення процесу оцінювання надійності банку.

Об'єктом дослідження є надійність банку.

Предметом дослідження є організаційний механізм процесу оцінювання надійності банку.

У процесі роботи використовувалися наступні методи дослідження: метод аналізу і синтезу при дослідженні й узагальнені вітчизняного і зарубіжного досвіду оцінювання надійності банківських установ; розрахунково-аналітичний – при аналізі і оцінці надійності банківської установи; абстрактно-логічний – при обґрунтуванні теоретичних узагальнень і висновків.

У роботі здійснено комплексне дослідження обґрунтування сутності надійності банку та особливостей її регулювання в умовах трансформаційної економіки України, що дозволило удосконалити методологічні підходи до оцінювання надійності банку. Було розглянуто зарубіжні методики щодо оцінювання надійності банку. Проведений аналіз інформаційного забезпечення надійності банку. На основі звітності за 2010-2012 рр., яка розміщена на офіційному сайті ПАТ «Умовний Банк», ми здійснили розрахунки надійності банку. Розглянуто стратегію управління надійністю ПАТ «Умовний Банк».

У четвертому розділі об’єктом дослідження є ПАТ «Умовний Банк». За проведеними дослідження можна зробити висновки, що у ПАТ «Умовний Банк» охорона праці здійснюється на належному рівні. Відповідно до законодавства відділення підпадає під об’єкти з кількістю працівників менше 50 осіб, тому функції служби покладені на керуючого відділенням. У відділенні є всі відповідні нормативні документи, та при прийомі на роботу проводяться відповідні інструктажі нових працівників.


Ключові слова: надійність банківської установи, процес та методи оцінювання надійності банку, інформаційне забезпечення оцінювання надійності.
Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Випускна робота


на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ БАНКУ

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


Виконав: студент 4 курсу, групи БС-92

напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)

Цеба А. А.


Керівник: ас. Малиш Г. А.

Консультант к.е.н., доцент Гончарова М.Л.

Суми – 2013 року

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………..

9

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ БАНКУ…………………………

12

1.1

Сутність та складові надійності банку……...………………….…

12

1.2

Інформаційне забезпечення оцінювання надійності банку……...

21

1.3

Зарубіжний досвід оцінювання надійності банків……………….

26
Висновки до розділу 1……………………………………………...

30

РОЗДІЛ 2

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»……

31

2.1

Організаційно-економічна характеристика ПАТ «Умовний Банк»………………………………………………………………...

31

2.2

Організаційно-методичні засади здійснення оцінки надійності ПАТ «Умовний Банк»………………………………….……….

41

2.3

Стратегія управління надійністю ПАТ «Умовний Банк»…………………………………………………………..…….

49
Висновки до розділу 2…………………...……………..………….

53

РОЗДІЛ 3

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ НАДЙНОСТІ БАНКУ……………..

54

3.1

Напрями удосконалення методів оцінки надійності банківської установи…………………………………………………………….

54

3.2

Перспективи розвитку системи оцінювання надійності банків в Україні……………………………………...………………………

60
Висновки до розділу 3……………………...……………………...

65

РОЗДІЛ 4

Охорона праці У ПАТ «Умовний Банк»…………….….

67

4.1

Правові та організаційні основи охорони праці у ПАТ «Умовний Банк»………....................................................................

67


4.2

Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці у ПАТ «Умовний Банк»……………………….………………………………………..

70

4.3

Профілактика травматизму та професійних захворювань у ПАТ «Умовний Банк»……………............................................................

75
Висновки до розділу 3………………………………...…..……….

78

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….

80

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………..…..

82

ДОДАТКИ………………………………………….………….……...…………...

88

ВСТУП


Створені засади ринкової економіки у банківській сфері України формують основу для конкуренції між її учасниками. Продовжується диференціація банківських установ за обсягом статутного капіталу, дохідністю та прибутковістю активів й капіталу, платоспроможністю і ліквідністю. Погіршення фінансового стану певних комерційних банків, внаслідок фінансово-економічної кризи, спричинило їх банкрутство та вживання заходів фінансового оздоровлення зі сторони Національного банку України.

В таких умовах принципового значення набуває проблема підвищення надійності банківських установ. Вирішення даної проблеми пов'язане з розробкою методики оцінювання і аналізу надійності комерційного банку та розробкою шляхів її забезпечення.

Наявні підходи до оцінки надійності банківських установ відрізняються за складом чинників, що включаються, системою показників, які характеризують складові надійності банку. Крім того, наявні методики в основному призначені для самих банківських установ і не дозволяють всім учасникам ринку за допомогою відкритої інформації з достатнім ступенем прозорості і достовірності дати об'єктивну оцінку надійності комерційного банку та банківської системи в цілому.

Актуальність теми обумовлена істотним підвищенням ролі оцінки надійності банку.

Проблемами надійності банків та її оцінки присвячено праці багатьох провідних зарубіжних і вітчизняних учених. Серед фахівців, які приділили увагу даній тематиці, можна назвати таких авторів, як: Мороза A.M., Кочеткова В.М., Пернарівський О.В., Вітлінського В.В., Герасимовича A.M, Мстоян К.В., Кириченко О.А., Фетисов, Г.Г. та інших.

Метою роботи є теоретичне обґрунтування та надання рекомендацій щодо удосконалення організаційно-інформаційного забезпечення процесу оцінювання надійності банку.

Реалізація поставленої мети обумовила необхідність вирішення в роботі наступних завдань:


 • визначити сутність та складові надійності банку;

 • розглянути інформаційне забезпечення оцінки надійності банку;

 • розглянути та дослідити зарубіжні методичні підходи до оцінки надійності банку;

 • провести організаційно-економічну характеристику ПАТ «Умовний Банк»;

 • розглянути організаційно-методичні засади здійснення оцінки надійності ПАТ «Умовний Банк»;

 • розглянути стратегію управління надійністю ПАТ «Умовний Банк»;

 • удосконалити методи оцінки надійності банківської установи;

 • визначити перспективні напрямки розвитку системи оцінювання надійності банків в Україні;

 • визначити правові та організаційні основи охорони праці у ПАТ «Умовний Банк»;

 • здійснити аналіз санітарно-гігієнічних умов праці у ПАТ «Умовний Банк»;

 • проаналізувати профілактику травматизму та професійних захворювань у ПАТ «Умовний Банк».

Об'єктом дослідження є надійність банку.

Предметом дослідження є організаційний механізм процесу оцінювання надійності банку.

У процесі роботи використовувалися наступні методи дослідження: метод аналізу і синтезу при дослідженні й узагальнені вітчизняного і зарубіжного досвіду оцінювання надійності банківських установ; розрахунково-аналітичний – при аналізі і оцінці надійності банківської установи; абстрактно-логічний – при обґрунтуванні теоретичних узагальнень і висновків.

Інформаційною базою для виконання дипломної роботи є законодавчі та нормативно-правові акти Верховної Ради України та НБУ, офіційні матеріали Національного банку України, монографії та науково-аналітичні статті вітчизняних та зарубіжних авторів, книги та навчальні посібники, а також джерела мережі Інтернет.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ БАНКУ

1.1 Сутність та складові надійності банку

Аналізуючи наукові праці щодо діяльності банків та властивостей, що її характеризують, можна зробити висновок, що у банківській практиці досить часто ототожнюють такі фінансові категорії як: «надійність», «стабільність» та «стійкість», і в той же час розглядають одну через іншу.

Ми вважаємо, що прирівнювати ці поняття некоректно. На нашу думку, доцільним розмежування їх економічного змісту та визначення взаємозв’язку між ними, що відображено на рисунку 1.1.

Рисунок 1.1  Взаємозв’язок ознак, що характеризують результат діяльності комерційного банку [1]

На рисунку 1.1 ми можемо спостерігати, що категорія «надійність» містить в собі категорії «стабільність» та «стійкість» та характеризує комерційний банк як фінансово-кредитний інститут. Поняття «стабільність» включає в себе поняття «стійкість» і являється характеристикою банківської установи з позиції теперішнього й перспективного розвитку [2].

Поняття «надійність» часто тлумачиться в залежності від контексту, в якому воно розглядається (таблиця 1.1).


Таблиця 1.1  Методичні підходи щодо трактування поняття надійність [3,4,5,6,7]

Визначення

Автор

Надійність – це можливість системи виконувати покладені на неї функції впродовж визначеного проміжку часу за певних умов експлуатації.

Мстоян К. В. [3]

Надійність – це здатність забезпечити безумовну збереженість клієнтських коштів і повне виконання своїх зобов’язань.

Кириченко О. А. [4]

Надійний банк – це такий банк, діяльність якого безсумнівно призводить до реалізації інтересів конкретного суб'єкта.

Фетисов Г. Г. [5]

Надійність – це здатність вчасно і будь-якій ситуації виконувати покладені на себе зобов’язання.

Єрмасова Н. Б. [6]

Надійний банк – це банк, який здатен виконати свої зобов’язання вчасно і в повному обсязі та демонстрував цю здатність в минулому.

Ожегов С. І. [7]

Надійність – це привабливість як об’єкта для вкладення капіталу, що підтверджуватиметься високою прибутковістю у порівнянні з іншими об’єктами, а також стійкістю до зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на нього.

Герасимович А. М. [6]

Надійний банк – це банк, який в минулому демонстрував високі позитивні результати роботи, не порушував нормативні вимоги до банківської діяльності, має достатній рівень ліквідності та ефективну систему захисту від ризиків.

Парасій-Вергуненко І. М. [6]

Науковець Фетисов Г. Г. відмітив, що «стійкий банк» - це фундаментальне поняття, і зазначив, що воно є первинним по відношенню до поняття «надійний банк». Надійність залежить від стійкості. Якщо надійний  це не завжди стійкий банк, то стійкий банк  це завжди надійний. Надійний банк, наприклад, може виконати свої зобов'язання перед клієнтом, але це буде суперечити його стійкості і може викликати скорочення прибутку і навіть призвести до збитків [5]. Отже, Фетисов Г. Г. доводить, що в основі надійності банку є його стійкість.

На нашу думку, поняття «надійність» і «стійкість» банку є дуже близькими за своїм економічним змістом, але перше є більш широким.

Стосовно банків розглядають поняття «фінансової стійкості», яке характеризують ліквідність, платоспроможність, прибутковість та захищеність від ризиків.

Для обґрунтування терміну «фінансова стійкість», зупинимось на деяких її трактуваннях, що зустрічаються в окремих наукових дослідженнях (таблиця 1.2).
Таблиця 1.2  Підходи до трактування поняття «фінансова стійкість»[7,8]

№ п/п

Особливості підходу

Представники

1

Фінансова стійкість  відповідність діяльності банку основним плановим (нормативним) узагальнюючим показникам, що синтезують характеристики економічних складових фінансової стійкості: обсягу й структури власних засобів, рівня доходів і прибутку, норми прибутку на власний капітал, достатності ліквідності, мультиплікативної ефективності власного капіталу, створення банком доданої вартості.

Панова Г. С., Заруба О. Д., Святко С. А., Шиллер Р. І., Масленченков Ю. С., Вітлінський В. В., Пернарівський О. В..

2

Фінансова стійкість – це динамічна, інтегральна характеристика спроможності банку як системи трансформування ресурсів і ризиків, повноцінно (з максимальною ефективністю і мінімальним ризиком) виконувати свої функції, витримуючи вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.

Кочетков В. М., Склеповий Є. В., Шелудьком Н. М..

3

Поняття фінансової стійкості ототожнюється з ліквідністю та платоспроможністю.

Антонова Н. Г., Песселя М. А., Андреева В. Г.,. Захарова Н. Н..

4

Поняття фінансової стійкості деякою мірою ототожнюється з прибутковістю банку: рівень фінансової стійкості визначають прибутковість банку та його здатність виплачувати дивіденди за акціями; своєрідним відображенням стійкого перевищення доходів над витратами і є фінансова стійкість.

Пантелєєва В. В., Халяви С. П., Бєлих Л. П..

Щодо першого підходу, то варто відзначити, що повна орієнтація на планові показники, а саме відповідність (невідповідність) останнім при визначенні фінансової стійкості є певною мірою некоректною, оскільки їх розрахунок є не точним.

У другому підході визначення фінансової стійкості здається дещо абстрактним, оскільки у ньому чітко не пояснено, в чому ж суть «повноцінної трансформації ресурсів та ризиків». Крім цього, незрозумілим є ігнорування таких важливих параметрів банківської діяльності, як ліквідність і платоспроможність, які безпосередньо мають відношення до поняття фінансової стійкості банку. Враховуючи те, що банк – складна динамічна система, котра постійно розвивається, необхідно погодитись з тим, що фінансова стійкість є динамічною категорією.

У третьому ж підході увагу акцентують на показниках, які мають значний вплив на фінансову стійкість, адже, лише маючи достатній рівень ліквідності та платоспроможності, можна говорити, що банк є стійким, проте ототожнювати дані категорії недоцільно, оскільки «фінансова стійкість» – значно ширше поняття. Наприклад, як відзначає Вітлінський В. В., «платоспроможність – це, в свою чергу, складова частина показника фінансової стійкості банку. А ліквідність та прибутковість – показники, що деталізують поняття платоспроможності комерційного банку» [8].

Щодо четвертого підходу то, дійсно прибуток має пряме відношення до фінансової стійкості, впливає на підвищення її рівня, адже дає здатність нарощувати капітал та покривати деякі збитки. Однак ототожнювати дані поняття недоцільно, адже фінансова стійкість  поняття значно ширше. Необхідно відмітити, що для визначення впливу рівня прибутковості на фінансову стійкість варто враховувати періодичність, обсяги та джерела отримання прибутку, а не лише констатацію факту прибутку як такого. Адже, по-перше, для забезпечення фінансової стійкості пріоритетне значення має саме стабільність отримання прибутку; по-друге, як відомо, високі прибутки асоціюються з підвищеним рівнем ризику, що в свою чергу, ставить під загрозу фінансову стійкість комерційного банку; по-третє, банки мають дотримуватися раціонального механізму розподілу прибутку, зокрема на поповнення резервних і страхових фондів, що теж є важливим фактором при забезпеченні фінансової стійкості.

Регулярна виплата дивідендів також ще не є свідченням фінансової стійкості банку, оскільки часто високі дивіденди, як і високі ставки за строковими депозитами пропонують проблемні банки для залучення більшої кількості інвесторів. Банки мають обов’язково зберігати баланс між часткою виплати дивідендів та рівнем капіталізації прибутку, що безпосередньо відбивається на достатності капіталу як факторної ознаки стійкого фінансового стану комерційного банку.

В економічних дослідженнях діяльності банківських установ окрім терміну «стійкість» є поняття «стабільність». З наукової точки зору «стабільність — це здатність системи функціонувати, не змінюючи структуру та знаходитись у рівновазі, підтримувати сталість у часі» [2]. Якщо стійкість, це здатність «опиратися та вистояти» під впливом зовнішнього та внутрішнього середовища, то стабільність банку, в свою чергу, визначається мінімальними змінами в його роботі та збереженням високих позитивних результатів.

Коли клієнти обирають комерційний банк, перш за все, вони прагнуть максимального задоволення своїх потреб. І здатність банку забезпечити певною мірою прагнення клієнтів визначає його надійність. Станом на 01.01.2013 року в Україні зареєстровано 176 банків і всі вони мають ліцензію на здійснення банківських операцій [9]. Це свідчить про високу конкуренцію на ринку банківських послуг. Банківська конкуренція – це жорстке суперництво між установами, а здатність забезпечити собі вигідну позицію в цьому сегменті є конкурентоспроможністю банку [5]. Щоб досягнути достатнього рівня конкурентоспроможності потрібно:


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка