«Організаційно-економічний механізм інвестування апк»Скачати 73.06 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір73.06 Kb.
#10542
ТипРеферат
Уманський державний педагогічний університет

імені Павла Тичини
Цикл наукових праць на тему

«Організаційно-економічний механізм інвестування АПК»
Резнік Надія Петрівна – к.е.н., доцент, кафедри економіки підприємства, фінансів і туризму Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

РЕФЕРАТ РОБОТИ
Економічна криза, що торкнулася усіх галузей агропромислового комплексу України, найсуттєвіше відобразилася саме на інвестиційній діяльності. Розрив зв’язків у сфері виробництва й розподілу матеріально-технічних ресурсів, втрата координації і наявність примітивної ринкової інфраструктури, а також посилення диспаритету цін на продукцію сільського господарства зробили, практично, неможливим ефективний розвиток сільського господарства без відповідних додаткових вкладень у галузь.

Таким чином, вихід із економічної кризи в Україні вимагає збільшення обсягів інвестицій. Розвиток інвестиційного процесу вимагає вирішення комплексу теоретичних і практичних завдань, що стосуються послідовного проведення державної політики із залучення та ефективного використання інвестиційних ресурсів як необхідної умови подолання кризових явищ в економіці України.

Разом з тим, в умовах трансформації економіки кардинальні зміни відбулися в організації інвестиційного процесу, виникла об’єктивна необхідність формування принципово нового механізму фінансування інвестиційної діяльності. Це обумовлено низкою обставин: суттєвою зміною інвестиційного статусу і ролі держави та недержавних структур, розмежуванням їх функцій у сфері інвестиційної діяльності; значним скороченням частки централізованих інвестицій в їх загальному обсязі, зміною структури останніх за формами власності у зв’язку з проведенням приватизації; значним зростанням кількості об’єктів інвестування, зміною складу і співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел інвестицій, способів і критеріїв їх розподілу.

Інвестиційні процеси в агропромисловому комплексі мають свої особливості, обумовлені його специфікою, а тому вимагають наукового дослідження. Крім того, перехід агропромислового комплексу до ринкової системи господарювання пов’язаний із формуванням нової моделі інвестиційного процесу. Складнощі якісних перетворень в інвестиційній сфері вимагають розробки нового (адекватного умовам) економічного механізму залучення і використання інвестицій в агропромисловому комплексі України.

Наукове узагальнення накопиченого досвіду, визначення перспектив інвестиційних процесів визначають у цілому актуальність теми дослідження.

Питання розвитку інвестиційної діяльності завжди знаходились у центрі уваги багатьох учених-економістів, зокрема фундаментальний економіко-теоретичний аналіз розвитку інвестиційних процесів висвітлено в працях І.О.Бланка, Л.Гітмана, Дж.Кейнса, В.А.Лушкіна, К.Маркса, В.Л.Осецького, А.А.Пересади, С.К.Реверчука, О.М.Соколової, В.І.Ульянова, В.Г.Федоренка, І.Фішера, М.Фрідмена, У.Шарпа та ін. Безпосередньо проблеми розвитку інвестування в АПК України досліджувалися багатьма науковцями, серед яких Л.О.Абсава, К.С.Берестовий, О.П.Бондарчук, С.О.Гуткевич, А.Д.Діброва, О.М.Дуфенюк, М.І.Кісіль, В.В.Ковальов, М.Ю.Коденська, Г.П.Лайко, А.С.Музиченко, В.Б.Ніколенко, К.А.Пріб, Г.В. Сєніна, В.К.Терещенко, А.В.Чупіс, О.М.Шестопаль та ін. Певний вклад у розвиток і суттєве поглиблення окремих аспектів організаційно-економічного механізму інвестування в АПК внесли вчені – В.М.Алексійчук, В.Г.Андрійчук, В.І.Артиш, О.Г.Боброва, М.Я.Дем’яненко, В.В.Іванишин, П.А.Лайко, О.М.Могильний, Б.Й.Пасхавер, Г.М.Підлісецький, Л.М.Римарєва, В.П. Ситник, В.Г.Чабан, В.С.Шебанін та інших. Визначення передумов розвитку механізму інвестування підприємств АПК є важливим з погляду на подальші дослідження інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі.

Відповідно метою створення циклу наукових праць монографії на тему «Організаційно-економічний механізм інвестування АПК» постало зосередження уваги сучасників на проблемах розробки науково обґрунтованих пропозицій та заходів щодо удосконалення організаційно-економічного механізму залучення інвестицій в агропромисловий комплекс України.

Проблема монографії  дослідження процесу формування та розвитку організаційно-економічного механізму залучення інвестицій в АПК.

Конкретне завдання у межах загальної проблеми, вирішення якої передбачалося у науковій праці  виявити сутність та головні тенденції інвестиційної діяльності в АПК, пов’язаних із змінами ринкової кон’юнктури та обмеженістю інвестиційних ресурсів і визначення шляхів подальшого розвитку та удосконалення організаційно-економічного механізму залучення інвестицій у вітчизняний агропромисловий комплекс.

У монографії висвітлено сучасну економічну сутність інвестицій, розкрито їх понятійний аспект в економічних теоріях різних наукових шкіл та визначено джерела економічних досліджень, принципи, завдання, зміст, форми, методи інвестиційної діяльності та зазначено особливості аграрного виробництва та економічні умови інвестування.

Питання інвестиційної діяльності підприємств АПК розглядалися у багатьох наукових працях, однак праксеологічні проблеми поліпшення інвестиційно-інноваційної і техніко-технологічної діяльності аграрних підприємств ще не мають остаточного вирішення. Тому наукова спрямованість у монографії полягає у теоретичному обґрунтуванні й практично-методичній розробці моделі макроекономічного сприяння та формування інструментів організаційно-економічного механізму інвестування в АПК.

Основні завдання проекту: 1. Визначення економічного змісту інвестицій та характерних особливостей використання в АПК;

 2. Дослідження стану і тенденцій інвестиційних процесів в АПК України;

 3. Виявлення основних тенденцій розвитку інвестиційної діяльності в АПК, пов’язаних із змінами ринкової кон’юнктури та обмеженістю інвестиційних ресурсів;

 4. Узагальнення механізмів активізації інвестиційної діяльності на підприємствах АПК;

 5. Висвітлення нових та модернізація існуючих форм і методів залучення інвестицій в агропромисловий комплекс України;

 6. Визначення шляхів подальшого розвитку та удосконалення організаційно-економічного механізму залучення інвестицій у вітчизняний агропромисловий комплекс.

Теоретичною і методологічною базою дослідження послужили діалектичні методи пізнання і теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених, законодавчі і нормативні правові акти, що регламентують інвестиційну діяльність, зокрема при дослідженні використовувалися наступні методи дослідження: монографічний, розрахунково-конструктивний, абстрактно-логічний, графічний, порівняльного економічного аналізу тощо.

Інформаційною базою дослідження виступають офіційні статистичні та оперативні дані Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки, Міністерства фінансів, бюлетені Рахункової палати України, інформація із глобальної мережі Internet, розробки наукових та економічних організацій, учених і фахівців України та інших країн а також результати власних досліджень і розрахунків.Наукова новизна праці полягає у: виявленні чинників, що перешкоджають підвищенню інвестиційної активності в АПК; аналізі і обґрунтуванні соціально-економічних, культурно-історичних, теоретико-методологічних аспектів інвестиційного процесу в агропромисловому комплексі на сучасному етапі; визначенні категоріально-понятійного апарату про суть і зміст інвестицій, а також класифікацію інвестицій; виявленні особливостей державного регулювання та ринкової саморегуляції інвестиційної діяльності АПК України; обґрунтуванні необхідності урахування специфіки агропромислового комплексу, який є складною багатогалузевою виробничо-економічною системою, у складі якої виділяють три основні сфери; дослідженні економічного інструментарію та ефективних джерел інвестування АПК; узагальненні зарубіжного досвіду інвестування агропромислового комплексу; висвітленні методології та методики визначення інвестиційної привабливості агропромислового комплексу; обґрунтуванні необхідності урахування основних напрямів і показників оцінки державної підтримки і регулювання агропромислового комплексу після вступу України у світову організацію торгівлі (СОТ).

Практична значимість полягає у можливості розв’язання значної прикладної проблеми, що надасть змогу використовувати результати дослідження при розробці заходів економічної політики в АПК України.

Сукупність теоретичних, практичних і методичних питань щодо формування та ефективного функціонування організаційно-економічного механізму залучення інвестицій в АПК висвітлених у монографії можуть бути корисними для науковців, працівників управлінських структур АПК, керівників і спеціалістів аграрних підприємств, викладачів, студентів тощо.

Результатами дослідницької роботи стало написання підручника для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра, з галузі знань «Економіка і підприємництво»  „Економіка підприємства” (гриф МОН України, лист № 1/ІІ-5913 від 12.07.2009 р.) а також навчального посібника «Економіка аграрних підприємств», для студентів економічних спеціальностей ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації, який рекомендований до друку Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол №2 від 20 вересня 2010 року), який був впроваджений у навчально-виховний процес Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини під час викладання навчальних курсів „Економіка і організація агропромислових формувань”, „Економіка і організація інноваційної діяльності”, „Інвестиційний менеджмент”.

Матеріали дослідження використовуються у роботі науково-дослідної лабораторії «Проблеми інвестиційного менеджменту» при виконанні держбюджетної теми „Ціновий механізм забезпечення конкурентоспроможності АПК України” (номер державної реєстрації 0109U000009).Зібраний, проаналізований, узагальнений матеріал та результати дослідження можуть бути використані при читанні курсів з економічних дисциплін та укладанні підручників, навчальних посібників та іншої навчально-методичної літератури.

Основні науково-технічні результати роботи втілилися в:

  • розробці концепції формування і функціонування організаційно-економічного механізму інвестиційного процесу в АПК;

  • здійсненні аналізу теорії і практики становлення організаційно-економічного механізму інвестування АПК в Україні;

  • обґрунтуванні теоретичних положень подальшого розвитку та удосконалення організаційно-економічного механізму залучення інвестицій у вітчизняний агропромисловий комплекс.

  • уточненні понятійного аспекту інвестування в цілому та інвестиційної діяльності в агропромисловому комплексі зокрема ;

  • підготовці підручника «Економіка підприємства»;

  • підготовці навчального посібника «Економіка аграрних підприємств»;

  • підготовці і запровадженні у практику ВНЗ (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Уманський національний університет садівництва,) лекційно-практичного курсу «Економіка аграрних підприємств»;

Каталог: sites -> default -> files
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации

Скачати 73.06 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка