Опис виховної системи класуСкачати 115.66 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір115.66 Kb.
Опис виховної системи класу

Стрімка динаміка трансформації суспільства ставить перед системою освіти нові нетрадиційні завдання. Це зумовлено тим, що освіта покликана не тільки обслуговувати сьогоднішні соціально-економічні запити людини і держави, але й випереджати світові трансформаційні, глобалізаційні, інтегративні процеси. Нова філософія освіти наполегливо вимагає і нових підходів до виховання людини.

Українець в майбутньому – це особистість, в якій дитохомічно розвинені інтелектуальна та почуттєва сфери, який би гордо почував себе патріотом своєї країни і громадянином світу, знав і цінував досягнення національної культури і володів надбаннями світової культурної скарбниці. Сьогодні ми спостерігаємо суперечливий характер економічного, соціального, політичного розвитку суспільства і це приводить до того, що підлітки не завжди можуть знайти можливості до реалізації своїх знань і бажань. Тому провідною стратегічною ідеєю своєї роботи, як класного керівника, вважаю створення соціально-психологічних передумов для всебічного розвитку самодостатньої особистості. Особистості, яка уміє правильно обирати позицію щодо явищ у світовому просторі, застосувати отримані вміння і знання для ефективного спілкування, бути конкурентноспроможною, здатною створити власну модель успішного життя.

Самодостатня людина – це унікальна особистість без комплексів, душевних травм, відкрита для світу, цілеспрямована і впевнена. А головною ознакою такої людини є ніщо інше як повага до себе і усіх оточуючих. Самодостатність – це противага безділлю. Той, хто може щось зробити сам ніколи не буде принижувати іншого в контексті проробленої праці. Самодостатніми людьми не народжуються, а стають, заповнюючи внутрішню порожнечу корисним вмістом.

У сучасному світі творчість та саморозвиток займають одне з найголовніших місць у житті кожної людини. Саме тому основне завдання освіти в наші дні – формування конкурентноспроможної особистості, професіонала, який має стати, насамперед, творцем , а не споживачем створених благ.

Аналіз творчої спадщини видатних філософів і педагогів А. Дістервега, Я. А. Коменського, Г. В. Гегеля, І. Канта, Й.Г. Песталоцці, Г.С. Сковороди, М.Монтессорі, К. Д. Ушинського, А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського, С.Русової, уможливив окреслення таких провідних ідей, які мають особливу значущість у контексті проблеми розвитку творчої, гармонійної і самодостатньої особистості, що здатна відкривати шляхи духовного розвитку і соціального прогресу.

Зокрема Я. А. Коменський наголошував на доцільності реалізації прогностичної функції освіти. Прогностичні уміння вчителя є важливим компонентом успішної педагогічної діяльності. Про необхідність прогнозувати результати педагогічного процесу висловлювався німецький просвітитель та громадський діяч А. Дістервег. Він вказував , що успішна прогностично-педагогічна діяльність створює передумови для розвитку самодостатньої щасливої особистості. А. С. Макаренко наголошує , що результатом такої педагогіки буде вільна особистість , яка свідомо приймає рішення, діє і аналізує наслідки своїх дій, виходячи із власних потреб та інтересів. А вільна особистість може формуватися лише в умовах моральної атмосфери поваги до самої себе, оточуючих людей і навколишнього світу. Успішність виховання як цілеспрямованого процесу, зауважував В. О. Сухомлинський, залежить від мети виховної діяльності , яка має забезпечувати його перспективний творчий характер. Повноцінний розвиток особистості, її самоствердження і самореалізація здійснюється в процесі оптимального організаційного та прогностично спрямованого трудового виховання. Зокрема, Й. Г. Песталоцці приділяв велику увагу трудовому вихованню дітей. Багато розумного і оригінального місить досвід А. С. Макаренка з розвитку інтересів дітей у процесі трудового виховання. Він вважав, що життя і праця дитини повинні бути пронизані інтересом, що навіть зміст освітнього процесу визначається дитячим інтересом. Він однозначно переконував, що мета виховання полягає не тільки у вихованні людини творчої, людини – громадянина, але й у вихованні людини, яка «зобов’язана» бути щасливою. А зробити це можна, на його думку, тільки в умовах дитячого колективу, який живе повнокровним життям. "Колектив, який здатен виховувати особистість, складається із особистостей" - для мене це орієнтир у вихованні своїх школярів. Допомогти кожному із них знайти своє "Я" закладене природою, щоб самореалізуватися у дорослому житті. Тому у роботі з учнями дотримуюся таких принципів співпраці:
˃ не забороняти, а направляти;
˃ не керувати, а співкеровувати;
˃ не примушувати, а переконувати;
˃ не командувати, а організовувати;
˃ не обмежувати, а надавати свободу вибору.
Саме ці принципи уможливлюють прагнення в учнів ініціативи, самостійності та індивідуальності.

Процес виховання є безперервним, і класний керівник мусить, перебуваючи в постійному творчому пошукові, в тісному контакті та співпраці з батьками, громадою, знаходити все нові, більш удосконалені форми роботи з учнями, що сприятимуть реалізації головної мети педагогів, батьків, суспільства - виховання цілісної самодостатньої особистості, гідного громадянина держави.


Для досягнення бажаних результатів необхідно залучити і задіяти всі ланки: сім'ю, навчально-виховні заклади, громадські формування, спеціальні інституції держави. І лише комплексний підхід може принести очікувані результати. Тому основний акцент у своїй роботі ставлю на тісну співпрацю учнівського колективу, класного керівника і батьків.
"Успіхів у вихованні можна досягти лише у тісній співпраці з сім'єю"
В. Сухомлинський

Виховання дітей у сім'ї є першоосновою розвитку дитини. Особливу роль відіграє загальний мікроклімат, уклад сім'ї. Тому у своїй роботі я найперше відвідую сім'ї, щоб порозумітися з батьками, виробити спільну лінію виховання. Обов'язково залучаю до активної участі у виховній роботі не лише батьків, а й членів їх родин. Це спільні родинні свята, походи, екскурсії. Традиційними є вже батьківські збори, анкетування, дні відкритих дверей. Та найбільшу увагу я звертаю на батьківський всеобуч. Необхідно у наше суспільство повертати культ Матері, Батька, культ Родини, підвищувати відповідальність самих батьків за соціальне виховання власних дітей. Сім'я повинна правильно застосовувати методи заохочення та покарання. Кожен батько й мати мусять знати індивідуальні особливості своїх дітей. Тому родинні свята, і не лише, де члени родини є учасниками, а не просто глядачами, дають зможу ефективніше будувати виховний процес. Роботу з батьками будую на принципах творчого партнерства та взаємодопомоги.

Створити комфортне середовище творчої взаємодії класного керівника і учнів, у якому можна ефективно розв'язувати проблеми особистісного зростання учнів; забезпечити комплексний підхід до розв'язання завдань класного керівництва; сприяти соціалізації учнів; робити навчання у класі незабутнім, радісним, успішним дають змогу правильно дібрані форми виховної роботи. Сучасні методи роботи зі школярами мають орієнтуватися на потреби особистості, бажання школярів бути почутими, а головне враховувати їх точку зору. Тому у школі та в класі створюється комфортне середовище для творчої взаємодії класного керівника і учнів, у якому можна ефективно розв'язувати проблеми особистісного зростання учнів; забезпечити комплексний підхід до розв'язання завдань класного керівництва; сприяти соціалізації учнів. Робити навчання у класі незабутнім, радісним, успішним дають змогу правильно дібрані форми виховної роботи. Для досягнення результату необхідна системність в роботі й одночасна взаємодія різних напрямків виховання. Та особливу увагу надаю, згідно «Концепції національно –патріотичного виховання дітей та молоді» найбільш актуальним виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідею гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу житття, готовності до змін. В системі сучасної освіти для формування розвиненої та самодостатньої особистості важливе місце має зайняти:

1) Національно-патріотичне виховання – формування національної свідомості, любові до рідної землі через:

*години спілкування "Моє місто - Нововолинськ", "Рідне слово моє не мовчи";

*участь у краєзнавчих експедиціях, подорожах "Моя Батьківщина - Україна", "Волинь від краю і до краю";

*пішохідні та екскурсійні одно-, дво-, трьох-, п'яти- та десятиденні походи, поїздки по Україні;

*зустріч з відомими та цікавими людьми рідного краю (письменники, митці, воїни-афганці, учасники війни, воїни АТО);

*колективний випуск газети, листівок;

*відвідування та участь у виставках місцевих музеїв та міста Волині, України;

*бесіди "Україна в Європейському просторі.

В системі сучасної освіти для формування розвиненої та самодостатньої особистості важливе місце має зайняти:

2) формування рис толерантної особистості через:

*години спілкування "Що таке толерантність", "Культура особистості";

*тематичні збори кубриків класу;

*рольові ігри.

3) правове та превентивне виховання – виховання високого рівня правової культури,що передбачає знання законів і повагу до них, попередження шкідливих звичок:

*свята "Джентльмен-шоу", "Ми віримо в майбутнє твоє, Україно", "Лицарський турнір", "Міс Весна", "Міс Чарівність", "Мій пращур був із козаків";

*дні профілактики правопорушень;

*конкурси (участь у загальношкільних) патріотичних пісень, виступів;

*години спілкування "Я- громадянин незалежної України";

*бесіди (з класом та індивідуальні) "Навчання - право і обов'язок учня","Моє Я у сім'ї", "Повага до себе і до інших", "Вплив алкоголю і куріння на організм";

*відвідування музеїв при медичних університетах;

*акти - обмеження матеріально-побутових умов проживання і виховання школярів;

*усний журнал "Права та обов'язки дитини";

*зустріч з дільничими інспекторами, випускниками школи;

*дні туризму (спільно з батьками).

4) морально-духовне виховання – утвердження принципів загальнолюдської моралі, вічних цінностей життя:

*анкетування "Вивчення моральних якостей і рис характеру";

*акції "Допоможи товаришу", "Міжнародний день людей похилого віку", "Міжнародний день інвалідів", "Голуб миру";

*година спілкування "Милосердя - краса душі";

*усний журнал "Моральні ідеали та їхнє місце у житті людини";

*індивідуальні бесіди.

5) Фізичне та екологічне виховання – формування навичок здорового способу життя, виховання психічно і фізично розвиненої особистості через:

*подорож "Екологічними стежками Волині";

*фотовиставки "Дивосвіт природи", рейди;

*бесіди-інструктажі;

*свято "Тато, мама, я - спортивна сім'я;

*анкетування "Мій спосіб життя";

*години психолога "Як би ти жив,коли б усе тобі було б дозволено?";

*"Листи у майбутнє"

*шефська робота;

*трудовий десант;

*спортивні змагання.

6) Естетичне виховання – забезпечення високої художньо – естетичної культури особистості:

*виставка творчих робіт однокласників;

*відвідування опери, театру, тематичних виставок, лекцій у музеях;

*дискусії;

*участь у загальношкільних заходах ("Свято осені", конкурс малюнків, доробки);

*концерти

*звіт класу "Ось ми які" щорічно.

7. Родинне виховання – повага до батьків, людей старшого віку, сімейних та родинних традицій, через:

*родинне свято "Новорічний калейдоскоп", "Шкільна родина", свято матері, "День іменинника";

*аукціон сімейних традицій;

*арт-терапія;

*ведення літопису класу, фото- і відео альбому.

8. Навчально-виховний напрямок – розвиток допитливості, виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці, розширення кругозору:

*брейн-ринг, КВВ;

*свято "Я" - презентація себе (конкурс "Кращий учень класу");

*бал олімпійців класу (участь у шкільному);

*вітання "різних зірочок" класу (переможців олімпіад, конкурсів, змагань…);

*урок етикету;

*звіт кубриків;

*складання портфоліо класу;

*спільні презентації зі шкільним бібліотекарем;

9. Ціннісне ставлення вихованців до себе – пізнання самого себе, самореалізація через :

*індивідуальні звіти про власні здобутки;

*виховання самоповаги;

*формування емоційної культури;

*усвідомлення власної індивідуальності, неповторності;

*бесіди "Бережи честь змолоду", "Крок до зірок";

*навчання активу та юнг кубриків;

*персональні виставки.

Серед чинників, які впливають на розвиток і виховання особистості, все більшою стає частка засобів масової інформації. Різноманітні телепередачі, інтернет-інформація все більше здійснюють руйнівний вплив на молодь. Картини жорстокості, аморальності, легковажного ставлення до життя, пропагування безкінечного дозвілля без праці, низька мовна та етична культура – все це аж ніяк не сприяє розв’язанню виховних завдань. Тому часто на перший план виходить індивідуальна робота з учнями та їх батьками. Коли для підлітків брак живого спілкування, вони намагаються заповнити внутрішню порожнечу телевізором , відеоіграми. Бесіди, розвиток індивідуальних здібностей і талантів, відвідування сімей, анкетування психолога, індивідуальні спостереження – все це в комплексі з іншими формами роботи дає позитивний результат у вихованні, дає можливість дитині відшукати своє «Я». При плануванні роботи з учнівським колективом головним я вважаю ідею особистої спрямованості виховного процесу. У центрі стоять не програми чи заходи, а саме учень. Саме його індивідуальні нахили, інтереси й здібності. Спільно з психологічною службою школи проводжу моніторинг психічного розвитку особистості, інтересів, зайтятості в позашкільний час. На основі індивідуального вивчення кожної дитини складаю психолого-педагогічну характеристику. Отримані результати стають мені вказівником у співпраці з батьками та учнями, організації будь-якого заходу, підвищують його результативність.

Учні 5 -7 класів об’єднані в учнівську організацію «Шхуна «Фортуна». Основними напрямками діяльності якої є:

● чітко визначити і поглибити свої знання з історіїУкраїни;


● випробувати свої сили в різних видах змагань;
● прийняти участь у дискусіях з учнями різних вікових груп;
● відстоювати свою позицію та інтереси;
● відправитись в заочну подорож під назвою «Творчий круїз», де відпочинок переплітається з виступами, виставками, шоу-програмами;
● отримати навички туризму, випробувати себе в труднощах похідного життя; ● знайти цікавих та надійних друзів; ● проявити дотепність, творчість, майстерність та спритність у різних видах змагань, турнірів, фестивалях, експедиціях.

На основі шкільної учнівської організації побудоване самоврядування класу, на якому я будую всю свою виховну роботу. Керує учнівським колективом – капітан, обирається на демократичних засадах. До активу класу входить старпом, боцман і замісник боцмана. Клас поділений на кубрики за інтересами та виконує певний об’єм робіт ( «Освіта», «Журналісти», «Редколегія», «Дозвілля», «Спортмасовий», «Турбота», «Дисципліни і порядку»), керує й звітує за пророблену роботу – юнга. Капітан класу веде щоденник, де реєструються наші здобутки й недоліки роботи. По закінченню семестру кожний шестикласник може побачити власний рейтинг участі й виконання певних робіт. Я і батьки допомагаємо дітям своїм довір’ям, беремо участь у виховних заходах, разом виступаємо, радіємо успіхам. Створюємо оптимальний соціокультурний мікроклімат у класному колективі та умов самореалізації учнів у процесі пізнавальної, трудової, ігрової, спортивної, художньо-естетичної організаторської діяльності. Невід’ємною складовою системи виховної роботи з класом є організація та проведення екскурсій, поїздок, робота літніх класних таборів. Мета такої роботи – це здобуття дітьми знань та навичок ведення здорового способу життя, навчання конструктивного підходу до розв’язання різних життєвих ситуацій. Таким чином, творча діяльність виступає не просто цікавим життям у школі, це навчання жити творчо, змінювати на краще оточуючий світ, самореалізуватися.

Мої вихованці, батьки, я, як класний керівник, маємо ще багато планів на майбутнє. Вже працюємо над туристсько-краєзнавчою роботою, створенням власного сайту класу, в якому буде сторінка кожного учня, що міститиме портфоліо, особисті презентації. Вже ведемо фотоальбоми та відеоальбоми, розміщуємо їх на сайті школи. Я радію, коли на моїх очах із маленьких дітей виростають справжні патріоти України, конкурентоспроможні, цілісні, самодостатні особистості, що можуть реалізувати себе у майбутньому. Вірю в те, що зерна посіяні мною в душах школярів обов’язково проростуть добром і набуті у шкільні роки знання, уміння, вихованці перенесуть у доросле життя, для створення власної моделі успішного життя. Ініціативна, творча, самодостатня особистість, що може і хоче розбудовувати незалежну Україну – орієнтир моєї роботи, як класного керівника.

Література

1. Акімова О. В. Розвиток самодостатньої особистості, її соціалізація. // Наша школа. - 2006. - № 2-3.

2. Дем’янкова Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі: науково-методичний посібник.- Суми.: ТОВ Видавництво «Антей», 2006. 384с.

3. Дистервег Ф.А. Избранные педагогические сочинения / Адольф Дистервег; [сост. В.А.Розенберг]. – М.: Учпедгиз, 1956.

4.Крецул Л. І. Система роботи класного керівника по забезпеченню розвитку та саморозвитку особистості учня. // Наша школа. - 2005. - № 3.

5.Луцюк А. М. Василь Сухомлинський про педагогічну майстерність учителя: Монографія / А.М.Луцюк. – Луцьк: Надстир’я, 2003 – 208с.6.Сторощук І. А. Розвиток життєвої компетентності учнів (виховна система класу) // Сучасна школа України. - 2011. - №5. – С. 53-57.

7.Химич С. В. Мої вихованці – моє багатство. // Наша школа. - 2006. - № 1.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка