Опис досвіду роботи вчителя хімії та біології Пишної В. О. ВступСкачати 82.73 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір82.73 Kb.
#2413
Опис досвіду роботи вчителя хімії та біології Пишної В.О.

Вступ

Сьогодні існує багато форм і методів навчання хімії та біології, що орієнтовані на краще засвоєння учнями матеріалу, підвищення якості їх умінь і навичок. Але для досягнення цієї мети необхідно урок будувати таким чином, щоб він був не лише цікавим, але і не перевантаженим для учня. Ефективність його зростає , коли поряд із класичними методами широко використовуються активні форми навчання.

З метою стимуляції пізнавального ставлення до навчання, розвитку творчого і продуктивного мислення, уміння спілкуватися один з одним, я використовую різні форми і методи навчання.

У цьому навчальному році я працюю над проблемою «Активізація пізнавальної діяльності учнів в умовах компетентісного підходу до вивчення хімії та біології».Мета: - формування в учнів засобами навчального предмета системи знань про речовини, живі об’єкти та хімічні і біологічні процеси, які необхідні для соціалізації та самореалізації особистості, підвищення рівня навчання, творчої компетентності учнів;

- формування активної діяльності учнів, самостійності за умов гуманізації навчального процесу для розвитку предметних компетентностей як умови формування наукового світогляду учнів на уроках хімії та біології.Актуальність проблеми

Оновлення сучасної системи освіти змінює вимоги до знань, умінь та навичок з предмету хімія та біологія на компетентний підхід до навчання як учителя, так і учня, головне питання якого: «З якою метою навчати?»

Актуальність даної проблеми визначається змінами, що відбуваються в умовах реформування середньої освіти. Зміст ті завдання шкільного курсу хімії та біології вимагають нових переходів до організації навчальних процесів, спрямованих на розвиток здібностей школярів, формування навичок самостійного наукового пізнання та самореалізації особистості.

Новизна проблеми: переосмислення змісту та розробка нових підходів до вивчення хімії та біології із застосуванням активних методів навчання, розвиток предметних компетентностей, формування наукового світогляду учнів . Для розв’язання цієї проблеми працюю над такими завданнями :


 • формування та розвиток умінь активної пізнавальної діяльності школярі;

 • виховання самостійності.

Об'єктом дослідження є навчально-виховний процес з хімії та біології у школі.

Предмет дослідження: зміст, форми й методи організації навчання та керування пізнавальною діяльністю школярів .

Провідні ідеї досвіду:

1. Розвиток компетентностей учнів на уроках хімії як інтегрованого результату навчальної діяльності, організація навчання учнів з урахуванням логіки пізнання, створення умов для вияву потенційних можливостей школярів, розвиток в учнів інтересу до самопізнання і самовизначення, прагнення до творчості.

2. Розкрити науковий та світоглядний потенціал предметів хімія та біологія, як умову формування майбутнього інтелекту нації. Оволодіваючи світоглядом, дитина по-новому починає бачити світ як дещо єдине ціле, прагнутиме до гармонії з природою.

3. Ефективне використання інтерактивних методів навчання в системі роботи вчителя хімії та біології.Наукове теоретичне обґрунтування проблеми.

1. Компетентнісний підхід в навчально – виховному процесі. Г. Кравченко 2004. - 112с.

2. Положення вітчизняної психології про організацію навчально-пізнавальної діяльності. Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін, В.В. Давидов. - 96 с

3. Енциклопедія інтерактивного навчання. О. Пометун. - 36-62с.Методологічна основа досвіду:

 • Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ ст. »(1993 р.)

 • Закони України « Про освіту»(1991р.), «Про загальну середню освіту»(1999р.)

 • Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) (2001 р.)

 • Національна доктрина розвитку освіти (2002 р.)


Реалізація провідних педагогічних ідей

«Навчання і виховання – велика справа: ним вирішується доля людини.

Молоді покоління – це гості сьогодення і господарі майбутнього»(В. Бєлінський).

Головним завданням школи є підготовка дитини до самостійного життя , а суспільство потребує виховання громадянина з високим рівнем активності, ціліснім баченням проблем, готовністю до їх вирішення. Тому зрозуміло, що навчальна діяльність насамкінець повинна не просто дати школяреві суму знань, умінь та навичок, а – сформувати його компетентність. «Під компетентністю розуміють структуровані набори знань, умінь, навичок і ставлень , що набувають у процесі навчання» [1. 112с.].

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів визначають 5 ключових компетентностей:уміння вчитися, здоров'язберігаючу, загальнокультурну(комунікативну), соціально-трудову, інформаційну. Кожна компетентність має три компонента: мотиваційний, змістовий, процесуальний.

Компетентність «уміння вчитися» є однією з основних компетентностей.

Змістовий компонент цієї компетентності представлений програмою , там є обов’язків мінімум знань , які повинен засвоїти учень; вимогами до засвоєння навчального матеріалу: учень повинен «знати», «вміти».

На уроках хімії та біології я формую основні поняття, теорії і закони, які з року в рік розширюються, поглиблюються. Теоретичний матеріал завжди поєдную з практикою (лабораторні, практичні роботи, під час яких досліджуємо властивості речовин, органи, системи органів, явища, правила безпечної поведінки людини). При цьому використовую різні стилі навчання : візуальний(таблиці), сприйняття на слух,сприйняття на дотик (деякі речовини можна поторгати руками), сприйняття в динаміці (5 кл. – атоми, молекули, рух молекул, прості і складні речовини; 7 кл. – закон збереження маси речовини). Крім того, формую досвід роботи учнів з текстами підручника (вміння виділити головне – 5-6 кл.), навички співпраці в інтерактивній групі, самостійного опрацювання матеріалу.

Мотиваційний компонент. Формуючи мотиваційний компонент «уміння вчитися», на своїх уроках використовую :


- «Коло ідей». Наприклад:хімічні властивості кислот. З якими з цих речовин буде взаємодіяти HCl ?
- проблемні ситуації. Наприклад: «Скільки ніг у павука і з чого утворилися павутинні бородавки?», «Наш організм складається з тканин. А кров – це тканина чи ні?»

 • ситуації успіху- обов’язкова відзнака учня і похвала

 • ситуація здивування – Наприклад: жаба хапає здобич на відстані до 10 см. Увесь процес викидання язика і повернення його зі здобиччю в рот триває 1/15 с. Людина цього не помічає.

 • незакінчена думка: «а найбільша квітка у…»

 • виправи помилку: «сіль складається з металу і гідроксогрупи»

Процесуальний компонент компетенції «уміння вчитися» включає загальнонавчальні уміння і навички. Учні володіють навичками читати,писати, рахувати. Моє завдання на уроках удосконалити це вміння, і зробити це швидко. Тому використовую в практиці роботи:

 • складання учнями асоціативних схем:

«гронування»

Членистоногі

павукоподібні ракоподібні комахи
павуки кліщі креветки краби з повним перетворенням
омари лангусти з неповним перетворенням

«асоціативний кущ»:

Пасльонові Бобові Айстрові


Капустяні Розові Лілійні Злакові


Дводольні Однодольні
Рослини


«павутинка думок»

основні кислотнісередні оксиди

основні солі неорганічні сполуки основи розчинні
кислі кислоти нерозчинні

одноосновні багатоосновні
 • складання алгоритму дій. Наприклад:

V II

10

P O 1) Шукаємо НСК – 10

2)Ділимо НСК на валентність першого елемента

3) Ділимо НСК на валентність другого елемента

- кооперативне навчання, робота в парах, групах;

- розвиток уміння ставити запитання і давати відповідь на запитання – використовую м’ячик;

- уміння аналізувати, порівнювати, робити висновки, класифікувати,узагальнювати;

- використання само- і взаємоконтролю під час перевірки знань.Здоров’язберігаюча компетентність характеризує вміння людини вести здоровий спосіб життя в усіх сферах діяльності.(Мотиваційний компонент цієї компетентності полягає в конкретних знаннях про явища, ситуації, речовини, предмети, які повсякчас оточують людину). Як вчитель основ здоров’я , я знайомлю з умовами для фізичного, психічного і соціального здоров’я. Але й на уроках хімії і біології я приділяю велику увагу безпеці життя і здоров’я учнів. Це і проведення інструктажів з БЖД, дотримання правил поведінки у кабінеті хімії, поводження з легкозаймистими і отруйними речовинами. Учні вміють працювати зі скляним посудом, нюхати речовини, надавати першу допомогу при отруєннях, переломах, зупинці серця, опіках, сонячному та тепловому ударах. Тобто формую в учнів потребу піклуватися не тільки про своє здоров’я, а й здоров’я оточуючих людей.

Загальнокультурна компетентність. Під час формування цієї компетентності я ставлю за мету:

 • формування позитивного ставлення учнів до найважливіших надбань і досягнень національної, європейської, світової науки та культури;

 • усвідомлювати значення життя і діяльності визначних діячів науки (про Д.І. Менделєєва). Щоб привернути увагу використовую незвичне запитання: Якою по рахунку дитиною був Менделєєв у сім'ї ?

 • вміння невимушено спілкуватися, дотримуючись мовної культури, толерантності.

Соціально-трудова компетентність характеризується мірою сформованості вмінь та досвіду повноцінно працювати в учнівському колективі, суспільстві. На своїх уроках я розкриваю шкідливість куріння, алкоголізму, наркоманії. Ми з учнями вчимося відмовлятись від шкідливих звичок, говорити чітко і впевнено «ні»; позитивно вирішувати конфліктні ситуації, або зовсім уникати їх. Приділяю увагу професійному самовизначенню старшокласників. Для цього є уроки знайомства з виробництвом (цукру, добрив, кислот), технологіями та наслідками діяльності заводів, ТЕЦ, АЕС.

На кожному уроці індивідуально працюю з учнями початкового рівня, формую і поглиблюю вміння трудитися: писати(списувати текст), читати частину тексту. Проте 1 учень має низький рівень - Клеїн 7 кл.Інформаційна компетентність передбачає здатність учня орієнтуватися в інформаційному просторі: книжковому та комп’ютерному. Вміння самостійно добувати інформацію я формую на репродуктивному рівні – знайти інформацію (принести, прочитати) та на творчому рівні (підготувати інформаційне повідомлення із декількох джерел, написати реферат).

Результативність

Завдяки активізації пізнавальних інтересів учнів в процесі викладання хімії та біології , розвитку предметних компетентностей як умови формування наукового світогляду учнів на уроках хімії та біології, досягнено таких результатів: • перемоги моїх вихованців на шкільних конкурсах створення проектів «Юний хімік» Дрогалева О.(9 кл.), «Антинікотинова, антиалкогольна, антинаркотична реклама» Кудря В.( 11 кл.), «Урбанізація довкілля» Перкіна І. (11 кл.);

 • участь та зайняте І місце в обласному конкурсі «Свій голос віддаю на захист природи» Шкатуляк А. ( 9 кл.)

 • участь у Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок»


Отже, в умовах глобалізації, що характеризується стрімким розвитком високих технологій потрібно постійне удосконалення способів і моделей передачі знань, пошук альтернативних видів навчання, забезпечення взаємозв’язку з практикою, розвитку творчих здібностей майбутніх спеціалістів, розвитку їхніх загальних компетентностей.

Скачати 82.73 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка