Опис досвіду формування в учнів соціально – психологічної І практичної готовності до служби у Збройних силах України шляхом використання на уроках інноваційних технологій навчанняСкачати 104.71 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір104.71 Kb.
#10204


ОПИС ДОСВІДУФормування в учнів соціально – психологічної і практичної готовності до служби у Збройних силах України шляхом використання на уроках інноваційних технологій навчання


Шевага Михайло Михайлович

вчитель предмета «Захист Вітчизни»

Чортовецької ЗОШ І – ІІІ ступенів

Освіта ХХІ століття… Про неї багато говорять, пишуть, сперечаються. Не вщухають дискусії щодо термінів навчання, стандартів освіти, новітніх педагогічних технологій, ролі вчителя в освітньому процесі.

Високий темп розвитку й удосконалювання науки і техніки, потреба суспільства в людях освічених, здатних швидко орієнтуватися в обстановці, потреба в людях із новим світоглядом, новим типом мислення, новими знаннями, які можна застосовувати за будь – яких обставин, людях з умінням мислити, а не тільки накопичувати певну суму знань і поглядів вимагає від нас, вчителів, нового підходу до процесу навчання, підбір таких форм і методів навчання, які б формували особистість з новим світоглядом. Державною національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті, концепцією загальної середньої освіти повинен бути здійснений кардинальний підхід від традиційного інформаційно – пояснювального навчання, зорієнтованого на передачу готових знань до особистісно – розвивального, спрямованого не тільки на засвоєння знань, але й на способи навчальної діяльності, на розвиток творчої особистості учня.

Проте існує ще одна не менш важлива проблема - це виховання справжнього патріота своєї держави. Саме ці завдання ґрунтовно описані в Концепції національно – патріотичного виховання. В умовах реальної військової агресії та захоплення території України Російською Федерацією, проблема захисту Вітчизни потребує кардинального покращення та посилення.

Конституцією України (ст.17,ст.65) визначено, що захист Вітчизни є найважливішою функцією держави та обов’язком громадян України і відповідно до ст. ст. 1, 8, 9 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» в усіх загальноосвітніх навчальних закладах та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, в обов’язковому порядку, введений для вивчення предмет «Захист Вітчизни (допризовна підготовка)». До останнього часу на Україні сучасне навчання і виховання, на жаль, розвивали в дітях лише одну сторону здібностей - виконавчу, а більш складна і важлива сторона, творча, віддавалася волі випадку і у більшості залишалася на жалюгідному рівні.

В даний час йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий освітній простір, заснованого на особистісно-орієнтованій філософії. У психолого-педагогічному плані основні тенденції вдосконалення освітніх технологій характеризуються переходом від функції навчання як запам'ятовування до процесу розумового розвитку, від статичних знань до динамічних систем розумових дій, від орієнтації на середнього учня до диференційованих і індивідуалізованих програм навчання, від зовнішньої мотивації до внутрішньої регуляції.


На сучасному етапі розвитку України, коли існує втрати державної незалежності, виникає нагальна необхідність здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей:

- готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

- повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України);

- участь у громадсько-політичному житті країни

Тому, в ситуації, що склалася в нашій державі, при плануванні уроків, гурткової роботи та при проведенні позакласних виховних заходів, я беру за основу Концепцію Національно – патріотичного виховання дітей та молоді

(додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16. 06. 2015 р. № 641).

Згідно Концепції національно – патріотичного виховання складовою частиною патріотичного виховання, а в часи воєнної загрози – пріоритетною, є військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування у зростаючої особистості готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу у Збройних Силах України як особливому виді державної служби.

Тому мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

- підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя;

- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства,

- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

- спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.
Нинішні діти дуже відрізняються від минулих поколінь. Сучасний підліток мало читає, набагато більше часу дивиться телевізор, вільно здійснює навігацію в Інтернеті. Ряд філософів вважають, що у підлітка сьогодні формується так звана кліпова свідомість. Дитина не може більше 5-7 секунд концентруватися на якомусь предметі, вона натискає на кнопку, клацає і переходить до сприйняття наступного сюжету.

Учитель повинен уміти організувати освітній простір уроку таким чином, щоб процес навчання відбувався на рівні сучасних можливостей і потреб підростаючого покоління початку XXI століття. Для цього педагог повинен володіти сучасними технологіями, мати здатність створювати навчальні ситуації на основі використання комп'ютерних і Інтернет ресурсів.

Безсумнівно, що робота з комп'ютером у школі викликає у дітей підвищений інтерес і посилює мотивацію навчання. Використання комп'ютерних технологій створює можливості доступу до великих масивів раніше.

Тому інноваційна значущість мого досвіду полягає у поєднанні елементів багатьох інноваційних технологій (особистісно орієнтованого навчання, ІКТ, інтерактивних методів, проблемного навчання, нетрадиційних уроків та ін.) із традиційними, що разом спрямовані на розвиток пізнавальної активності учнів на уроках з предмета «Захист Вітчизни». Тому при підготовці до уроків я ретельно продумую кожний етап, корегую матеріал, застосовую презентації при вивченні окремих тем. Ілюстративний матеріал до уроків добираю так: 1. Сканую ілюстрації з підручника, додаткової наукової та методичної літератури;

 2. Використовую матеріали з цифрового фотоапарату та камери;

 3. Використовую ресурси Internet , особливо таких популярних освітніх сайтів:

  • www.uroki.net.ua

  • www.teachergournal.com.ua

  • www.metodportal

  • www.osvita.ua

Основні дидактичні переваги використання інноваційних технологій у навчанні біології:

 1. Залучення учнів до активної навчально – пізнавальної діяльності завдяки новизні і не традиційності викладу матеріалу;

 2. Підвищення інтересу і загальної мотивації до навчання;

 3. Формування вмінь самостійно здобувати якісні знання (пошук інформації в мережі Internet);

 4. Забезпечення об’єктивності контролю та перевірки знань (здійснення проміжного, тематичного контролю знань, розв’язування тренувальних тестів);

 5. Індивідуалізація навчання шляхом вибору темпу і змісту завдання відповідно до здібностей і нахилів;

 6. Розвиток творчого мислення (експериментування, встановлення причинно – наслідкових зв’язків тощо);

 7. Розвиток абстрактного мислення (заміна конкретних біологічних об’єктів на схематичні чи символічні зображення.

Кажуть, що всі діти талановиті. І це щира правда. Все залежить від вчасно виявленого таланту і від його розвитку. А щоб розвивати талант, потрібно створити умови, щоб іскра в душі дитини могла розгорітися.

Новизна педагогічного досвіду полягає в тому, що вчитель

 • створює середовище, що сприяє активізації пізнавальної діяльності

учнів;

 • організовує спілкування в режимі співробітництва;

 • дозволяє зробити процес навчання особистісно-орієнтованим;

 • ставить і вирішує нові нетрадиційні освітні завдання (формування

дослідницьких, інформаційних, комунікативних та інших умінь учнів,

розвиток їх мислення і креативних здібностей, формування модельних

уявлень).

Практичну цінність представляють:


 • розробки уроків предмета «Захист Вітчизни»;

 • позакласні заходи;

 • нестандартні завдання, дидактичний

матеріал, апробовані в ході педагогічної діяльності і можуть бути

використані в практичній діяльності вчителів; • застосування сучасних комп'ютерних технологій:

 • оптимальне поєднання традиційних і активних методів і форм

навчання, які передбачають застосування елементів різнорівневого

навчання; • підвищується навчальна мотивація, досягаються високі результати;

 • учні з інтересом і творчою активністю відносяться до навчального

предмета «Захист Вітчизни»;

Позакласна робота

Значущість гурткової роботи визнають абсолютно всі: на уроках

формуються знання і уміння учнів, а навички ефективно формуються під час

міжпредметної позаурочної діяльності. А який виховний потенціал мають

заняття гуртка: культура спілкування, обмін досвідом, пізнання нового через

обмін інформацією, емоціями. А спільні інтереси учнів, дружні стосунки...

Не можна позбавляти підлітків можливості корисного спілкування з

учителями та між собою.

На заняттях гуртків учитель, займається більш поглибленим

вивченням питань, що стосуються курсу допризовної підготовки, прийняття

рішень в стресових ситуаціях. А тому заняття гуртка відвідують лише учні,

що мають достатні знання з предмету.

Головне, щоб ніхто з учнів не залишився байдужим, ними були отримані практичні навики в поводженні зі зброєю, виконанні пострілу та ураження цілей. Адже вільна від жорсткої регламентації, обов’язковості, позашкільна діяльність розкриває широкі можливості для вияву самостійності, самоактивності, що вельми імпонує учням підліткового віку.

Значна частина уроку «Захист Вітчизни» для посилення ефективності навчального процесу припускає завчасну підготовку робочих місць з застосуванням інтерактивних методів навчання. Організація уроку з використанням робочих місць, у свою чергу, припускає хорошу попередню підготовку помічників вчителя з числа учнів. Для кожного робочого місця для учнів готується підготовлена інструктивна записка.

Навчальні питання теми конкретного уроку зі стройової підготовки вчитель формулює так, щоб вони якомога більше розкривали зміст теми уроку, полегшували її логічне і повне сприйняття юнаками, служили тезами для самостійної роботи учнів, значно спрощуючи її і скорочуючи час, необхідний для її виконання.

В процесі формування вмінь і навичок вчитель використовує принципи індивідуально-диференційованого підходу, а саме:


 • навчальна діяльність учнів має бути мотивованою;

 • засвоєння знань кожним учнем повинно відбуватися в індивідуальному темпі, на рівні складності, який обирається ним самостійно в залежності від особистих здібностей і потреб;

 • можливість переходу на вищий рівень складності у будь-який час;

 • у процесі навчання повинен здійснюватися постійний зворотній зв’язок між учнями й вчителем;

 • широке використання відеоматеріалів у навчально-виховному процесі;

 • діяльність кожного учня має бути контрольована і керована вчителем.

В процесі викладання здійснюється керівництво індивідуально-диференційованим навчанням учнів на основі:

 • психолого-педагогічного аналізу особистісних якостей учнів;

 • розробці загальної концепції диференціації змісту навчального матеріалу за обсягом та рівнем складності та його розподіл за часом, формами і методами реалізації;

 • оцінки результатів і корекції знань та вмінь кожного учня.

Зазвичай, по закінченню роботи з використанням інтерактивних методів навчання, учні проводять рефлексію та підводять підсумки, відмічаючи досягнення та

недоліки. Аналіз листів самооцінювання учасників проектів свідчать, що

 90% дітей подобається нові види роботи,

 70% назвали рекомендації учителів зручними і зрозумілими;

 50% виконали творчі завдання;

 100% здобули дослідницькі навички;

Отже, формуючи вміння і навички, використовуючи як традиційні, так і інноваційні форми і методи організації навчально-виховного процесу, можна зробити процес навчання цікавим, корисним, не обтяжливим, приємним для учнів, забезпечити умови для розвитку їх індивідуальних здібностей. Як результат роботи – наявність мотивації до самовдосконалення, вироблення інтересу до навчальної діяльності у значної частини школярів. Учні постійно приймають участь у різноманітних змаганнях,в Козацьких забавах , грі «Сокіл» («Джура»), та ін. на шкільному і районному рівнях, займаючи при цьому призові місця. Вони активні і включаються у всі види шкільної і позашкільної діяльності, проявляють ініціативу, виявляють відповідальне ставлення до вивчення інших шкільних предметів.

 • Серед проблем, які впливали на хід роботи можна назвати такі:

 • низька комп’ютерна грамотність учнів;

 • перевантаженість комп'ютерного класу;

 • необхідність створення медіа-центру на базі шкільної бібліотеки.

Отже, використання різноманітних інноваційних методів і форм навчання у поєднанні із традиційними методами, залучення учнів до спортивно – масової роботи в школі і в районі, проведення різних благодійних акцій на підтримку нашої армії створює великий стимул для формування в учнів соціально – психологічної і практичної готовності до служби у Збройних силах України. А вивчення

окремих тем курсу предмета «Захист Вітчизни» (допризовної підготовки) та

в позаурочній роботі підтвердили ефективність цієї інноваційної педагогічної

технології в розвитку знань, умінь та навичок. Тому такі форми роботи сприяють підвищенню зацікавленості учнів, застосуванню досягнутого на уроках в

інших класах, повазі батьків до результатів роботи дітей, самоствердженнюособистості.
Скачати 104.71 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка