Опанування як необхідна умова створення психологічної безпеки особистостіСкачати 64.98 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір64.98 Kb.
Заграй Л.Д.

Завідувач кафедри соціальної психології,

доктор психологічних наук, доцент

(ДВНЗ «Прикарпатський національний

університет імені В. Стефаника)

Опанування як необхідна умова створення психологічної безпеки особистості

Проблема психологічної безпеки особистості є на сьогоднішній день як ніколи раніше актуальною, оскільки наше суспільство, країна, світ зіткнулися з певними викликами, що загрожують безпеці людства. Тому кому як не психологам необхідне обговорення цих питань, з метою визначення шляхів створення умов психологічної безпеки особистості, подолання негативних наслідків впливу суспільно-політичної нестабільності та визначення прийомів і способів формування життєстійкості особистості у сучасному мінливому та нестабільному світі.

Психологічна безпека в широкому змісті слова означає усвідомлене, рефлексивне і дієве ставлення людини до умов життя, що забезпечує їй відчуття цілісності, конгруентності, рівноваги та розвитку. А це означає, що людина суб’єктивно готова до будь-яких зовнішніх змін, в тому числі і до того, що зміни можуть бути непередбачуваними, а збіг обставин – несприятливим. Це означає також, що людина віддає собі відлік як у своїх об’єктивних зв’язках з дійсністю, в своїй об’єктивній включеності у кожну ситуацію, яка виникла, так і в своєму суб’єктивному ставленні до того, що відбувається – у своїх почуттях, думках, намірах і зв’язках з цією ситуацією.

Психологічна безпека – це захищеність психіки кожного індивіда, особистості, її душевного здоров’я, духовного світу [5]. Відчуття захисту значною мірою визначається соціальною безпекою спільноти, суспільства, країни. Соціальна безпека – це стан суспільних відносин, при якому людина може самостійно, без втручання і тиску ззовні вільно вибирати і реалізовувати свою стратегію поведінки, духовного, соціального, економічного і політичного розвитку. Порушення будь-якого із цих складових призводить до дестабілізації внутрішнього стану особистості, напруги, стресу, фрустрації, невдоволення, переживання конфлікту, кризи та певних відповідних реакцій – агресії, депресії, невмотивованих дій тощо.

Причинами дестабілізації внутрішнього світу особистості можуть бути: вплив суспільства на погляди конкретної особистості, що обмежують її право на свободу думки, дій; психологічні травми і катастрофи, які можуть бути зумовлені як фізичними впливами середовища (паводки, землетруси тощо), так і соціальними процесами; різка зміна цінностей і моральних принципів в результаті соціальних потрясінь, суспільних змін, революцій, війн. Такі ситуації часто сприймаються особистістю як критичні і можуть призвести до неадекватної поведінки особистості, втрати активної життєвої позиції, нездатності до саморегуляції, адаптації в суспільному середовищі.

Виділяють два основних підходи до забезпечення психологічної безпеки людини у критичних ситуаціях, які доповнюють один одного. Згідно першого, стан безпеки можна забезпечити шляхом ліквідації самих джерел небезпеки (звичайно, якщо вони очевидні, тоді проблема зникає сама по собі). У такому випадку особиста безпека людини значною мірою може забезпечуватися впливом зовнішніх сил, з мінімальною участю її самої.

Згідно другого підходу, особиста безпека людини є результатом подолання нею негативних впливів завдяки особистісним якостям. У такому випадку психологічна безпека є здатністю людини зберігати своє благополуччя (фізичне, психічне, матеріальне тощо) як при наявності критичних ситуацій, так і при їх відсутності. У такому трактуванні джерела психологічної безпеки особистості знаходяться в ній самій, забезпечуючи мобільність реагування на небезпеку в ситуаціях запізнення чи відсутності соціальної допомоги. У психологічній науці такий підхід отримав назву диспозиційного.

Хоча існує інший підхід – ситуаційний, відповідно до якого реакція людини на ситуацію небезпеки залежить від здатності індивіда сприйняти, інтерпретувати її певним чином і діяти в залежності від наявності у досвіді необхідних практик опанування.

З психологічної точки зору, ситуація представляє собою єдність зовнішніх зусиль і їх суб’єктивну інтерпретацію, обмежену у часі і спонукаючу людину до активності С.К.Нартова-Бочавер [3]. Ситуація містить наміри, домагання суб’єкта, детермінована його попередньою поведінкою і звернена у майбутнє через висунення нових вимог до суб’єкта і ситуації. На думку П. Левіна, руйнівна сила критичної ситуації залежить від її індивідуальної значущості для людини, міри психологічної захищеності та здатності особистості до саморегуляції [6].

Отже, щоб зрозуміти поведінку людини, причини її вчинків, емоційне самопочуття, недостатнє знання об’єктивних обставин і факторів її життя, важливо знати як вона сприймає та інтерпретує події та життєві ситуації. Особистість не просто існує у певній ситуації, але інтерпретує події і обставини життя, що й визначає ставлення до них, їх емоційне переживання. При цьому вплив її суб’єктивних уявлень часто є сильнішим за вплив об’єктивних факторів. Таким чином, з психологічної точки зору, критичні ситуації, ситуації небезпеки трактуються як життєві обставини, які в уявленнях людини представляють складну психологічну проблему, що вимагає вирішення, подолання, опанування.

Відомо, що опанування завжди включає когнітивну оцінку, яка передбачає відповідні інтелектуальні дії, а саме осмислення і переінтерпретацію ситуації, аналіз та обмірковування способів її вирішення. Все це дозволяє людині зпрогнозувати можливі труднощі, проаналізувати травмуючі, складні життєві події, включаючи аналіз помилок та їх причин, максималізувати власні ресурси на ефективне опанування.

Чим більш визначеною є критична ситуація, тим більш однотипові реакції вона актуалізує і тоді складно вести мову про індивідуальний характер реагування на неї. Якщо зовнішня ситуація є менш визначеною, у її сприйнятті та інтерпретації в більшій мірі проявляються індивідуальні особливості її учасників. Успішність вирішення такої ситуації буде залежати від здатності до інтерпретації, розуміння ситуації та наявності у досвіді людини репертуару конструктивних способів опанування. Процеси подолання людиною складних, критичних ситуацій в психологічній науці прийнято означувати як адаптивна поведінка, чи копінг-поведінка.

Проблема «копінга» (опанування) особистості у критичних ситуаціях в психології вперше стала розглядатися на початку XX століття представниками психоаналітичного напраму і була пов’язана з поняттям психологічного захисту, що означувало захисну реакцію Его від усвідомлення чи прийняття людиною неприємного факту життя. Ф. Е. Василюк класифікує різні механізми переживання критичних ситуацій. До непродуктивних способів переживання критичних ситуацій відносить психологічний захист, що призводить до оманливого зниження рівня травмуючого впливу критичної ситуації, зумовлюючи навіть дезадаптаційний ефект. До продуктивних способів дослідник відносить опанувальні стратегії. Вони передбачають «реалістичне розуміння цілісної ситуації» [2]. Спеціалістами виділяються конструктивні і неконструктивні стратегії опанування. Конструктивні – досягнення цілей, звернення за допомогою до інших, ретельний аналіз проблеми і шляхів її вирішення, зміна ставлення до ситуації, зміни своїх установок, стереотипів, рис. Неконструктивні — пасивність, уникнення, агресивні реакції, імпульсивна поведінка, емоційні зриви тощо [1].

Опанування є індивідуальним способом взаємодії із критичною ситуацією відповідно до її логіки, суб’єктивної значущості і психологічних ресурсів особистості. Особистість намагається на когнітивному, емоційному та поведінковому рівнях опанувати ситуацією, справитися із специфічними зовнішніми і внутрішніми вимогами, які зумовлюють напругу і актуалізацію її ресурсів.

На рівні когнітивному визначається значущість ситуації для людини. Якщо вона спричинена зовнішніми обставинами, то сприймається як неминуча. Людина може відчувати особисту відповідальність за ситуацию, що виникла, звинувачувати себе в цьому. При цьому вона або не бачить конструктивного виходу із ситуації, або оцінює значущість для себе критичної ситуації, шукає шлях виходу із неї, застосовуючи конструктивні чи неконструктивні способи опанування. У тому випадку, коли відповідальність за виникнення ситуації покладається на оточення, то і вирішення її стає його прерогативою, тоді вести мову про конструктивний спосіб опанування не доводиться.

На емоційному рівні реалізується можливість людини контролювати свої емоції. У такому випадку визначальну роль відіграє міра індивідуальної емоційної значущості ситуації, досвід успішного вирішення подібної ситуації у минулому, наявність емоційних технік опанування. Від таких чинників залежатиме емоційне сприйняття ситуації, яке може коливатися від самоопанування до істерики чи пасивності, бездіяльності. Поведінкова реакція людини залежить від когнітивної оцінки, інтерпретації ситуації, емоційного сприйняття та засвоєної схеми поведніки у критичних ситуаціях.

Отже, для того, щоб особистість могла відчувати безпеку та впевненість у складних, критичних ситуаціях їй необхідно володіти: інтерпретативною компетентністю – здатністю аналізувати, означувати критичну ситуацію; емоційними техніками опанування (самоопанування) та відповідною системою дій по подоланню, вирішенню ситуації.

1. Анцыферова Л. И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита / Л.И. Анцыферова // Психологический журнал. – 1994. – Т. 15, №1. – С. 3-18.

2. Василюк Ф. Е. Психология переживания [Текст] / Ф.Е. Василюк. – М.: МГУ, 1984. – 240с.

3. Нартова-Бочавер С. К. «Coping behavior» в системе понятий психологии личности / С.К. Нартова-Бочавер // Психологический журнал. – 1997. – Т. 18, № 5. – С. 20-30.

4. Совладающий интеллект: человек в сложной жизненной ситуации / А.В. Либина. – М. : Эксмо, 2008. – 400 с.

5. Психологическая безопасность: Учебное пособие // Соломин В. П. Шатровой О. В., Михайлов Л. А.,Маликова Т. В. - Дрофа; М. – 2008. – 288 с.6. Levin, Peter A. Waking the Tiger-Healing Trauma. The Innate Capacity to Transform Overwhelming Experiences / Peter A. Levin with Ann Frederick. Berkeley, California: North Atlantic Books, 1997.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка