Ольга Третяк Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини в навчально-виховному процесіСторінка1/10
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.97 Mb.
#1017
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Національна академія педагогічних наук України

Інститут проблем виховання

Ольга Третяк


Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини в навчально-виховному процесі

Методичний посібник
Київ - 2013

Національна академія педагогічних наук України

Інститут проблем виховання
Ольга Третяк

Методика виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини в навчально-виховному процесі
Методичний посібник

Київ - 2013

УДК 37. 015. 31: 17. 022. 1: 3733

ББК 74. 200. 51

Т 66


Рецензенти:

Третяк О.П. Методика виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини в навчально-виховному процесі: метод. Посіб. ⁄Ольга Третяк; Ін-т проблем виховання НАПН України. – К.: вид-во, 2013. – 136 с.

Пропонуємо навчально-методичний посібник „Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини у навчально-виховному процесі”, що адресується до уваги вчителів-практиків, в організації виховної роботи, спрямованої на виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини. Запропоновані автором заняття дозволять дітям подолати труднощі у спілкуванні, поведінці і емоційному розвитку, що сприятиме покращенню їхнього психологічного здоров’я у цілому.

Посібник призначений для вчителів початкової школи, вихователів груп продовженого дня, психологів, батьків, для студентів психолого-педагогічного факультету.


Програма „Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини”
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У сучасних умовах Україна прагне побудувати правову державу, створити демократичне, гуманне суспільство. Але без забезпечення основних життєвих прав людини, справжнього ставлення до неї як до найвищої цінності не можна гармонізувати ні відносини між державою і особистістю, ні відносини між людиною і суспільством, ні відносини між людьми.

Не можна сподіватися на покращення морально-етичної ситуації у країні, подолання духовної кризи в суспільстві без відродження у молоді таких важливих моральних цінностей, як людяність, справедливість, відповідальність, почуття власної гідності, толерантності.

Програма „Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини” побудована на основі ігрових технологій, спрямованих на забезпечення психологічної комфортності, ситуації успіху, виховання у молодших школярів доброзичливих, гуманних взаємин, ціннісного ставлення до людини. При створенні програми нами було творчо використанні матеріали В.А. Киричок, С.А. Гарячої, А.Е. Шемшуріної, О.В. Хухлаевої та ін..

Не завжди ціннісне ставлення несе за собою моральний вчинок чи моральну поведінку. На наш погляд, існує дві основних причини. Перша причина – брак „моральних вправ,” несформованість навичок до моральних вчинків, поведінки. Моральні знання не досягли рівня морального ставлення. Друга причина – неусвідомленість себе, нерозуміння необхідності діяти згідно моральних принципів. Діти знають, що існують моральні правила, але не мають уявлення, чому необхідно їх виконувати. Основні мотиви моральної поведінки - страх перед покаранням або бажання отримати похвалу. У дітей ще несформоване ціннісне ставлення у стосунках з оточуючими. Вони не усвідомлюють, що доброзичливо ставитися необхідно не тому, що так говорять (будуть картати або хвалити), а для того, щоб зробити приємне іншим і самому отримати від цього задоволення. Як справедливо стверджує Е.Фромм, необхідно виховувати не „авторитарну совість ” – поступати морально, тому що тебе покарають. Необхідно виховувати „гуманну совість ” – поступати ціннісно у ставленні до інших людей, тому що на цьому тримається життя в суспільстві та й у всьому світі. Дітям не вистачає етичних знань про моральні цінності, їхні особливості та значення.

Більшість дітей прагматично орієнтується на бажання мати „практичні” якості. У переважної більшості дітей молодшого шкільного віку поки ще не сформоване розуміння моральних цінностей. Бажання дітей спрямовані більше до матеріальних цінностей, з метою отримання вигоди для себе, тоді як про високі моральні якості діти поки не мають глибокого уявлення. Обмеженість етичних знань, відсутність життєвого досвіду, прикладів ціннісного ставлення до людей, високої моральності веде до зубожіння духовного світу підростаючого покоління. Життєві уявлення дітей відображають їхній маленький життєвий досвід, несформованість моральних уявлень, ідеалів. Це ще раз переконує нас у необхідності організації такої виховної роботи, яка б розширювала морально-етичний світогляд молодших школярів та визначала їхнє ставлення до інших людей.

Діти молодшого шкільного віку потребують особливої уваги у плані з виховання ціннісного ставлення до іншої людини, оскільки саме в цей період є найбільш сенситивним – діти виявляють емоційну чуттєвість та бажання до засвоєння моральних правил поведінки і гармонійних стосунків з оточуючими.

Ефективність впливу ігрових технологій на формування дитячої особистості прямо залежить від дій педагога. У процесі ігрової діяльності у молодших школярів формується орієнтація на загальний зміст людських взаємин і стереотипів поведінки через взаємодію партнерства і лідерства спостерігається зорієнтованість на певний стиль поведінки у цьому сенсі. Гра допомагає вихованцям краще виразити власні почуття, розв’язати внутрішні конфлікти, опанувати правила етикету, отримати досвід конструктивної взаємодії, позитивно сприймати оточуючих, що є підґрунтям ціннісного ставлення один до одного. Ціннісне ставлення до людини − важлива загальнолюдська цінність. Ставлення до людей складає основну канву людського життя, її стрижень. Те, чого варта людина, визначається її ставленням до інших. Ціннісне ставлення до людини у молодших школярів – це визнання людини найвищою цінністю, що виявляється у людяності, гідності, справедливості, толерантності, відповідальності, та спонукає до відповідних вчинків.

Нами виокремлено ключові показники ціннісного ставлення до людини: людяність, повага до людської гідності, справедливість, толерантність, відповідальність.

Стрижневою категорією ціннісного ставлення до людей виступає людяність. Людяність – у межах моральної свідомості - це знання правил поведінки та спілкування в школі, вдома, на вулиці, в громадських місцях. Уявлення про „добро” як життєву цінність людини і „зло” як його протилежність. Усвідомлення, що людина – вища цінність суспільства. Людяна особистість завжди проявляє інтерес до іншої людини, несе благо, благополуччя і радість іншим, дотримується правил поведінки, відчуває радість і горе інших, співрадіє, співпереживає. Позитивне прийняття себе та інших (4 кл). Людяна особистість вміє: спілкуватися без роздратувань і грубощів; намагається втішити, розрадити оточуючих, безкорисливо допомагає іншим; не бере участі в мобінгу (фізичному і психічному цькуванні більш слабких дітей).

За своєю суттю у вихованні ціннісного ставлення до людини важливе значення займає людська гідність. Гідність – визначає особливе моральне ставлення людини до себе, що виявляється в усвідомленні своєї самоцінності і моральної рівності серед людей; ставленні до людини, в якому визнається її безумовна цінність. Основні ознаки і прояви поваги до людини та її гідності – це: бажання виявляти повагу до людини, вимогливість у ставленні до себе та інших, емоційне переживання власної гідності, визнання прав кожної людини, вміння об’єктивно оцінювати себе (самокритичність) та інших, визнання досягнень інших людей та своїх власних, вміння відстоювати власну гідність. Однак буває важко вирішувати конфлікти, сперечатись без образ, доводити свою правоту з гідністю, поступатися з доброї волі, і не завжди ми самі протестуємо проти приниження власної гідності. Все це спонукає нас до виховання у дітей почуття людської гідності.

Справедливість полягає в усвідомленні загального співвідношення цінностей, благ та конкретний розподіл їх між індивідами, належний порядок людського співжиття, що відповідає уявленням про сутність людини і її невід’ємні права. Під справедливістю розуміється вид міжособистісної взаємодії, що ґрунтується винятково на значущості справ (чи поведінки) суб’єктів взаємодії. Кожна людина визнає справедливість необхідною, що є свідченням її високої суб’єктивної ціни для індивіда [1, С.65]. Справедливими вважають не тільки тих, хто має уявлення про справедливість, чесність, обов’язок, а й тих, хто прагне ставитись справедливо до всіх незалежно від власних уподобань, ніколи не обманює, виступає проти насильства, зла, несправедливості.

Толерантність характеризується здатністю ставитися з терпінням до інтересів, переконань, вірувань, звичок і поведінки оточуючих. Толерантність проявляється у повазі до кожної людини: дитини і дорослих, близьких і незнайомих. Вона передбачає стриманість у словах і діях, вміння визнавати свої помилки у ставленні до інших. Толерантність передбачає гуманне ставлення до людей іншої національності, віросповідання, різного світогляду. Толерантна людина завжди зважає на думки інших, не насміхається і не кривдить інших. Ця моральна якість є запорукою успішного самовираження і самореалізації особистості, що сприяє підняттю і перетворенню її в найвищу цінність.

Важливим показником ціннісного ставлення до людини виступає відповідальність, що виявляється у її ставленні до обов’язків даного слова, певних зобов’язань тощо. Відповідальність може бути реалізованою за умови свободи волевиявлення, принциповості і рішучістю особистості, повагою до себе і людей. Відповідальна людина усвідомлює сутність понять „обов’язок”, „відповідальність”, охоче виконує свої обов’язки як вдома, так і в школі, вимоглива до себе та інших, відчуває, що можна робити, а що ні, ретельно виконує свої обов’язки без нагадувань і спонукань, дотримується слова, вміє передбачати наслідки власних дій, міру припустимої поведінки.

Ці категорії взаємопов’язані між собою, взаємодоповнюють та взаємопроникають одна в одну.

Програма представлена у чотирьох модулях для учнів 1 – 4 класів: „Пізнай себе і прояви,” „Мене можна цінувати за те, що я вмію робити,” „Вчимося володіти собою,” „Я та інші”. У кожному наступному класі матеріал поглиблюється, розширюються та ускладнюються відповідно до вікових особливостей, щоб отримати знання, моральні переконання, вміння та навички ціннісного ставлення до оточуючих.

Дана програма може слугувати основою для проведення морально-етичних бесід, тренінгових занять, які можуть бути проведені на уроках та в позаурочний час на класних годинах або на виховних заняттях з самопізнання і самовиховання. Заняття побудовані за принципом тісного взаємозв’язку і системи самопізнання та інформації про оточуючий світ людей, діалектики виховання і самовиховання. Лише через вироблення звичок моральної поведінки, в основі яких лежать доступні дітям моральні поняття і моральні почуття та відносини, що передають їх, можна виховати відповідну моральну поведінку дітей молодшого шкільного віку. Запропонована програма з виховання ціннісного ставлення до людини в учнів 1 – 4 класів дає змогу для подальших творчих пошуків вчителів та вихователів початкової школи.

Мета програми:

- розширення кола знань про моральний світ, ціннісне ставлення до людини;

- розкриття дітям позитивних якостей в оточуючих її людей;

- виховання людяності, що сприятиме саморозвиткові особистості молодшого школяра;

- попередження зневажливого ставлення до особистості дитини через ситуації морального вибору;

- сприяння досягненню учнями морально значущих цілей у повсякденній діяльності;

Кожне заняття має забезпечується методично: інформацією для ведучого та методиками для роботи з молодшими школярами.

За структурою заняття складаються з наступних частин:

• вступна частина, яка актуалізує життєві знання і досвід молодших школярів;

• основна частина, спрямована на формування нових знань та уявлень;

• заключна частина, яка передбачає відповідну поведінку та ціннісне ставлення до оточуючих, усвідомлення отриманого досвіду, рефлексію.

Перший рік навчання

1 клас


35 годин (1 година на тиждень)


К-сть годин

Зміст навчального матеріалу

Очікуваний виховний результат

Пізнай себе і прояви

4 год.

1. Я тепер школяр.

2. Вчимося товаришувати.

3. Живімо дружно.

4. Аукціон „чарівних” слів.Учень (учениця):

- знає правила товаришування;

- вчиться жити в колективі;

- вміє розрізняти доброзичливі ставлення і недоброзичливі;4 год.

1. І дівчатко, і хлоп’ятко має право на ім’я.

2. Від „Я ”до .„Ми”.

3. Ти і Ви.

4. Граємо за правилами.- знає імена однокласників;

- вчиться організовувати дитячі ігри;

- вміє шанобливо звертатися до старших на „Ви”;


4 год.

1. Хто я? Який я?

2.Вивчаємо азбуку доброзичливості.

3. „Торкнися лагідно душі”.

4. Я умію чути і слухати думку інших.- вчиться висловлювати оцінні судження;

- має уявлення про необхідність доброзичливого ставлення до людей;

- вміє наводити приклади доброзичливого ставлення;


5 год.

1. Подорож на планету „Емоцій”.

2. Чи вміємо ми співчувати?

3. Даруймо радість іншим.(2 год.)

4. Створюємо рецепт радості.
Учень (учениця):

- знає про користь позитивних емоцій;

- вчиться керувати собою, зважає на емоційний стан людини;

- вміє розумно виявляти позитивні емоції, щоб бути здоровим і щасливим;5 год.

1. Вчимося цінувати оточуючих.

2. Слушні поради.

3. Вчимося на помилках.

4. Мої найкращі якості.

5. Мої здібності і таланти.


Учень (учениця):

- знає сутність поняття „цінувати,” „поважати;”

- вчиться оцінювати вчинки інших, свої власні; вміє уважно слухати;

- вміє вибачати і вибачатися;5 год.

1. Що означає бути людяним?

2. Драбинка Добра і Зла.

3. Казкова подорож до добрих справ (2 год).

4. „Порадіємо за товариша”.Учень (учениця):

- знає правила поведінки та спілкування в школі, вдома на вулиці, в громадських місцях;

- вчиться відчувати радість і горе інших;

- вміє спілкуватися без роздратувань і грубощів;4 год.

1. Дружба – найбільший скарб.

2. Яким потрібно бути…

3.Непорозуміння і суперечки з друзями.

4. Чи вміємо ми прощати?

Учень (учениця):

- знає яким потрібно бути, щоб мати друзів;

- вчиться уникати конфліктів;

- вміє миритися;4 год.

1. Гра „Чарівний стілець”.

2.Гуртом весело будь-яку справу робити.

3.Плетемо „Павутинку добра”.

4.Цінуємо один одного…Учень (учениця):

- знає правила колективної співпраці;

- вчиться працювати у парі та у групі;

- вміє брати участь у колективній роботі;

Другий рік навчання

2 клас


35 годин (1 година на тиждень)К-сть годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Мене можна цінувати за те, що я вмію робити

4 год.

1. Ми знову разом.

2. Симпатія - антипатія.

3. Які якості є моральними?

4.Чарівні слова відкривають серця.Учень (учениця):

- має уявлення про моральні якості;

- знає правила товаришування;

- вчиться жити в колективі;

- вміє вживати ввічливі слова і звороти;4 год.

1. Позитивне ставлення до життя.

2. Урок милосердя.

3. Дослухайтесь серця.

4. Ми партнери.
Учень (учениця):

- знає поняття позитивна налаштованість;

- вчиться виявляти сердечність;

- вміє оцінювати свої вчинки та вчинки оточуючих людей з позиції сердечності, добра;4 год.

1. Мої обов’язки вдома і в школі.

2. Допоможемо один-одному.

3. Що ми найбільше цінуємо?

4. Що нас об’єднує?Учень (учениця):

- усвідомлює сутність поняття „відповідальність;”

- вчиться охоче ставитися до своїх обов’язків, як вдома так і в школі;

- вміє дотримуватися слова, відчуває, що можна робити, я що ні.5 год.

1.Вдячність у нашому житті (2год.).

2. Мої вчителі.

3. Найкраща у світі родина моя.

4. Я у світі і світ у мені.Учень (учениця):

- знає позитивні якості, за які поважають;

- вчиться з повагою і вдячністю ставитись до рідних;

- вміє аналізувати своє та інших ставлення до рідних;5 год.

1.Справедливість – життя людей.

2. Чи завжди ми справедливі ?

3. Шляхи порозуміння .

4. Я вірю в себе!

5.Гра: „Асоціативні зв’язки” .


Учень (учениця):

- знає про справедливість, чесність, обов’язок;

- вчиться ставитися справедливо до всіх незалежно від власних уподобань;

- вміє бути справедливим, ніколи не обманює;5 год.

1. Правила дружби.

2. Вчимося домовлятися.

3. Зухвалість і чемність.

4. Заздрість – руйнівна якість.

5. Мій характер.


Учень (учениця):

- знає „золоте правило ввічливості”

- вчиться домовлятися;

- вміє робити правильні оцінні судження;4 год.

1. Шануймо татка й неньку.

2. Мій родовід.

3. Моральний взірець.

4. Українські пошанівні традиціїУчень (учениця):

- знає про найпростіші права й обов’язки дитини в сім’ї;

- вчиться ставитися ввічливо, з повагою;

- вміє висловлювати почуття любові, поваги, турботи, співчуття до своїх батьків, рідних;4 год.

1.Цнуймо оточуючих.

2.Гра-подорож „Добро і користолюбство – дві стежини”

3. Я – приязний і ввічливий.

4. Від щирого серця.Учень (учениця):

- знає про вчинок – шанування;

- вчиться чинити безкорисливо;

- вміє бути приязним та оцінювати себе та інших людей;

Третій рік навчання

3 клас


35 годин (1 година на тиждень)


К-сть годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Вчимося володіти собою

4 год.

1. Людина – поміж людей.

2. Чи розуміємо ми один одного?

3.Чи важко бути людяним?

4. За що ми цінуємо інших?
Учень (учениця):

- має уявлення про людину, як найбільшу цінність;

- знає правила товаришування;

- цінує – своїх товаришів;

- вміє розрізняти доброзичливі ставлення і недоброзичливі;

- прагне до порозуміння з однолітками і дорослими;


4 год.

1. Відповідальність – як важлива моральна якість.

2. Я і мої друзі.

3. Про щедрість і жадність.

4. Рецепти гарного настрою.Учень (учениця):

- усвідомлює сутність понять „обов’язок,” „відповідальність”;

- вчиться вимогливо ставитися до себе та інших;

- вміє передбачити наслідки власних дій, міру припустимої поведінки;4 год.

1. Повага до інших.

2. Права і гідність дитини в Конституції України.

3. Особистісна гідність.

4. Я і мій клас.Учень (учениця):

- знає права людини, дитини, учня, члена колективу;

- вчиться об’єктивно оцінювати себе (самокритичність) та інших;

- вміє проявляти повагу до інших людей та до себе;5 год.

1.Толерантність – дорога до миру.

2. Толерантність в дитячому колективі.

3. Портрет толерантної людини.

4.Особливості спілкування з ровесниками з різних країн.

5. Фестиваль народів України.


Учень (учениця):

- знає про повагу до людини;

- вчиться поважати оточуючих людей;

- вміє радіти успіхам інших; не насміхається і не кривдить інших; (представників інших етносів, релігій, фізичними вадами) тощо.4 год.

1. Ти і Я, і Ми разом.

2.Як бути цікавим для інших?

3. Спілкування хлопчиків і дівчаток.

4. Чарівна рука.

5. Портрет моєї особистості.


Учень (учениця):

- знає про роль спілкування;

- вчиться ввічливо ставитися до дітей іншої статті;

- вміє аналізувати свої помилки у стосунках між хлопчиками та дівчатками;5 год.

1. Від чого залежить успіх?

2.Совість і відповідальність(2год)

3. Щастя і гармонія.

4. Спілкування по телефону.
Учень (учениця):

- знає сутність слова „совість”, розуміє, що таке добре і що таке погано;

- вчиться бачити красу людських взаємин;

- вміє дарувати радість людям,;4 год.

1. Від чого залежить настрій?

2. Ділимося позитивними емоціями.

3. Міміка і жести.

4.Як навчитися стримувати себе?Учень (учениця):

- знає про важливість підтримання дружніх стосунків;

- вчиться розпізнавати свої почуття, примножувати позитивні емоції;

- вміє стримувати себе від образливих слів у стосунках з людьми;4 год.

1. Шість кроків до розв’язання конфліктів.

2. Доброта, справедливість, відповідальність, як моральні цінності.

3. Вчимося співпрацювати.

4. Як стати кращим?Учень (учениця):

- знає секрети уникнення з конфліктних ситуацій;

- вчиться проявляти доброту, справедливість, відповідальність;

- вміє висловлювати бажання бути кращим;

- володіє елементами самовиховання;
Четвертий рік навчання

4 клас


35 годин (1 година на тиждень)


К-сть годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Я та інші

4 год.

1. Людина серед людей.

2. Секрети людяності.

3. Я – особисте, Я - колективне.

4. Твоя життєва позиція.Учень (учениця):

- знає правила товаришування;

- вчиться жити в колективі;

- уміє розрізняти доброзичливі ставлення і недоброзичливі;4 год.

1. Україна – багатонаціональна країна.

2. Якою має бути сучасна людина?

3. Від розуміння себе до розуміння інших.

4. Чи вміємо ми виправляти свої помилки?Учень (учениця):

- знає про толерантність як форму поваги до людини;

- вчиться повазі до кожної людини: дитини і дорослих, близьких і незнайомих;

- вміє проявляти стриманість і діях, визнає свої помилки у ставленні до інших. Зважає на думки інших.4 год.

1. Ділова гра „Як поважати гідність інших”.

2. Скринька добрих справ.

3. Портрет мого друга.

4. Наш пароплав ефективного спілкування.
Учень (учениця):

- знає правила культурної розмови;

- вчиться давати оцінку діям, вчинкам;

- уміє помічати усе позитивне в кожній людині;5 год.

1. Хто користується авторитетом?

2. Моя візитівка.

3. Урок самопрезентування.

4. Гра – подорож „Останній герой”.

5. Акція „Серце нашого класу”.


Учень (учениця):

- має уявлення про авторитет у колективі;

- вміє презентувати себе; об’єктивно оцінювати свої вчинки;

займає активну життєву позицію;

5 год.

1. Культура мови.

2.Вчитися мистецтву дискутування.

3.Вчимося мистецтву робити компліменти.

4. Правила користування інтернетом.

5. Дерево любові.


Учень (учениця):

- знає правила культури спілкування;

- вчиться правильно висловлювати свою думку;

- вміє проявляти повагу до співрозмовника;5 год.

1. Позитивне ставлення до себе та до інших.

2. Привітність у культурі українців.

3. Гра „Світлофор”.

4. Гра – мандрівка „Місток дружби”.

5. Моральні ділеми.


Учень (учениця):

- знає правила ввічливості;

- вчиться аналізувати свої вчинки;

- вміє відчувати радість від творення добра;4 год.

1. Я – реальне, Я – ідеальне.

2. Яким я бачу себе і яким мене бачать інші люди..

3. Вчимося бачити гарне в інших людей.

4. Краса душевна і духовна.Учень (учениця):

- знає про людські чесноти;

- вчиться прагнути до встановлення доброзичливої атмосфери в колективі;

- вміє аналізувати свої якості та інших;4 год.

1. Акція „Людина, ти велична!”

2. Гра – подорож у часі „Як люди вчилися цінувати одне одного”.

3. Свято „Найкращі люди нашого класу”.

4. Вікторина „Людина – найвища цінність”.Учень (учениця):

- знає про ціннісне ставлення до людини;

- вчиться аналізувати свої вчинки;

- вміє відчувати радість від творення добра;
Зразки тренінгових занять з виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів
І „Пізнай себе і прояви”
Заняття 1. „ Я – тепер школяр ” (1 клас)Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка