Окр “Магістр” зфн київ – 2010 нубіп україниСторінка1/6
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.91 Mb.
#10916
  1   2   3   4   5   6
НУБІП УКРАЇНИ

ННІ бізнесу

Кафедра економічної теорії

Навчально –методичний комплекс

з дисципліни “Макроекономіка”

для спеціальності 8.000007 -«Адміністративний менеджмент»

ОКР “Магістр”


ЗФН

Київ – 2010НУБІП УКРАЇНИ

Факультет аграрного менеджменту
Кафедра економічної теорії
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету аграрного менеджментудоцент Ковтун О.М.____________________
«______»___________________ 2010 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Мікроекономіка» для спеціальності - 8.000007

«Адміністративний менеджмент » за ОКР “Магістр ”ЗФН

Курс.........................................................1


Семестр ..................................................1

Кількість тижнів.................................

Лекції4

Семінари 10


Самостійна робота під керівництвом

викладача.............................................. год.

Самостійна робота...............................94год.

Іспит................................. перший семестр

Всього кредитів (годин).............3 (108 год.)

Форма контролю- іспит

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет аграрного менеджменту
Кафедра економічної теорії
АНОТАЦІЯ

робочої навчальної програми з дисципліни

«Мікроекономіка» для спеціальності

«Адміністративний менеджмент » за ОКР “Магістр”

Курс-перший

Семестр – перший

Кількість тижнів-18

Кількість годин за тиждень-2

Самостійна робота під керівництвом

викладача – 2 год.

Залік - перший семестр

Зміст дисципліни

Курс передбачає розглянути найновіше трактування теорії мікроекономіки з акцентом на зв’язок її з управлінською практикою і розробкою соціальної політики. Цей підхід ґрунтуватиметься на розкритті ринкового механізму. Значне місце відведено обґрунтуванню ефективного використання виробничих ресурсів підприємств, що діють в різних ринкових системах: досконалої конкуренції , монопольних та олігополістичних ринків, ринків монополістичної конкуренції.Висвітлюються також формування і особливості функціонування ринків факторів виробництва: капіталу, землі та праці. Розкривається взаємодія фірм, роль невизначеності і асиметричної інформації, стратегії ціноутворення фірм в умовах ринкової влади.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

МОДУЛЬ 1

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки

 • проблема обмеженості ресурсів і необхідності вибору, альтернативність цілей використання обмежених ресурсів і раціональність поведінки суб’єктів ринкових відносин;

 • предмет курсу, суб’єкти та об’єкти економічних відносин на мікрорівні: індивід, домогосподарство, ділова одиниця (фірма), держава. Методологія мікроекономічного аналізу, мікроекономічні моделі;

 • мета і завдання дисципліни, взаємозв’язок з іншими дисциплінами.

Тема 2. Ринок: попит, пропозиція та їх взаємодія

 • ринок як механізм координації економічного вибору;

 • попит і закон попиту, аналіз зміни попиту загалом та величини (обсягу) попиту;

 • пропозиція і закон пропозиції, аналіз зміни пропозиції загалом та величини (обсягу) пропозиції;

 • взаємодія попиту і пропозиції, ринкова рівновага, вплив змін попиту та пропозиції на стан рівноваги, сталість і динамічність ринкової рівноваги.

Тема 3. Еластичність попиту і пропозиції

 • концепція еластичності взаємозв’язаних показників, еластичність попиту за чинниками впливу: за власною ціною блага, за ціною благ комплементів та субститутів (перехресна еластичність), за доходом; фактори впливу на еластичність попиту за ціною;

 • еластичність пропозиції та фактори впливу на її рівень, еластичність пропозиції за власною ціною блага та цінами факторів виробництва;

 • оцінка та прогнозування наслідків змін ринкових умов з використанням найпростіших математичних функцій.

Тема 4. Теорія корисності та оптимальний вибір споживача

 • потреби та економічні блага, поняття корисності, кардиналістська теорія корисності, сукупна та гранична корисності, функція корисності, перший та другий закони Госсена;

 • порядковий (ординалістський) підхід до аналізу корисності та попиту, аксіоми порядкового підходу;

 • криві байдужості як спеціальний інструментарій мікроекономічного аналізу, гранична норма заміщення благ, бюджетні обмеження і можливості споживача, вплив зміни доходу та цін на розміщення бюджетної лінії;

 • оптимум споживача як модель раціонального споживчого вибору, рівновага споживача: економічна, алгебраїчна, графічна інтерпретація; різні випадки досягнення рівноваги: внутрішня та кутова.

Тема 5 Аналіз поведінки споживача

 • реакція споживача на зміну цін товарів, лінія “ціна – споживання”, побудова кривої індивідуального попиту споживача;

 • реакція споживача на зміну його доходу, лінія “дохід – споживання”, поняття “повноцінних” і “неповноцінних” благ, крива Енгеля, функції Торнквіста;

 • розкладання сукупної зміни обсягу попиту на дві складові: ефект доходу та ефект заміщення; парадокс Гіффена;

 • формування ринкового попиту як суми індивідуальних попитів, поняття про надлишок споживача.

Тема 6. Теорія виробництва

 • поняття фірми, виробництво та його фактори, технології виробництва, фактор часу і періоди функціонування фірми, поняття і параметри виробничої функції; сукупний, середній та граничний продукт;

 • виробництво в короткостроковому періоді, правило спадної віддачі (продуктивності) змінного фактора виробництва;

 • виробництво в довгостроковому періоді: виробнича функція з двома змінними факторами, ізокванта, взаємозамінність виробничих факторів, гранична норма технічного заміщення;

 • збільшення випуску за рахунок пропорційного нарощування ресурсів; постійна (стала), спадна та зростаюча віддача від масштабу, причини позитивного та негативного ефекту від масштабу.

Тема 7. Витрати виробництва

 • концепція витрат, бухгалтерські та економічні витрати, поняття альтернативних витрат, постійні та змінні витрати; сукупні, середні та граничні витрати;

 • витрати виробництва в короткостроковому періоді, типовий характер змін витрат – закон зростаючих граничних витрат (зниження дохідності);

 • витрати в довгостроковому періоді: ізокоста, вибір комбінації виробничих факторів за критерієм мінімізації витрат, еквімаржинальний принцип мінімізації витрат.

МОДУЛЬ 2

Тема 8. Ринок досконалої конкуренції

 • ознаки й умови досконалої конкуренції, попит, дохід та прибуток конкурентної фірми;

 • визначення оптимальних обсягів випуску: два підходи; пропозиція фірми та галузі в короткостроковому періоді; рівновага фірми та галузі в короткостроковому періоді;

 • пропозиції фірм у довгостроковому періоді, тривала рівновага фірми, галузі, ринку та механізм її підтримки;

 • ефективність ринку досконалої конкуренції.

Тема 9. Монопольний ринок

 • ознаки “чистої монополії”, бар’єри вступу до монопольного ринку, попит та дохід фірми-монополіста;

 • вибір монополістом обсягу виробництва та ціни, вплив на поведінку монополіста цінової еластичності попиту; визначення монопольної ціни та цінова дискримінація, рівновага фірми-монополіста в довгостроковому періоді;

 • економічні наслідки монополізації галузі, порівняльна оцінка конкурентного та монопольного ринків.

Тема 10. Олігополія

 • основні ознаки олігополії: нечисленність фірм в олігополістичних галузях, загальна взаємозалежність олігополістів, однорідність або диференційованість продукту, високі бар’єри для вступу до галузі;

 • теоретичні моделі олігополії : модель дуополії Курно та Бертрана, лідерство у встановленні цін (квазімонополія), ламана крива попиту на продукцію олігополіста, ціноутворення за принципом “витрати плюс”, теорія ігор;

 • особливості організації олігополістичного ринку: взаємозалежність олігополістів, цінові війни і схильність до змови; картелі, нецінова конкуренція;

 • суспільна оцінка олігополістичного ринку та ефективність олігополії порівняно з іншими ринками.

Тема 11. Ринок монополістичної конкуренції

 • ознаки монополістичної конкуренції, умови вступу до галузі, спосіб дій фірми на ринку монополістичної конкуренції;

 • еластичність попиту фірми в умовах монополістичної конкуренції, визначення оптимального обсягу виробництва та цінова політика, умова досягнення та підтримання беззбитковості в довгостроковому періоді;

 • суть та передумови нецінової конкуренції, поглиблення диференціації продукту та рекламна діяльність;

 • суспільна ціна монополістичної конкуренції, порівняльна характеристика з іншими ринковими структурами.

Тема 12. Утворення похідного попиту

 • попит на продукт та попит на фактори виробництва (похідний попит), споживання факторів виробництва, виробнича функція, витрати виробництва та попит на фактори виробництва;

 • похідний попит на досконало конкурентному ринку продукту: індивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва, цінова еластичність попиту на ресурс виробництва;

 • монопольний похідний попит: монопольний ринок продукту та ринок факторів виробництва, функція монопольного похідного попиту;

 • похідний попит та принцип оплати факторів: порівняння граничного доходу та граничних витрат товаровиробника при споживанні одного фактора, вартісний граничний продукт та ціна фактора.

Тема 13. Ринок праці

 • праця як фактор виробництва, її мобільність; характеристика досконало конкурентного ринку праці; граничний виграш виробника від найму праці та обґрунтування рішення про найм; формування індивідуального, галузевого та ринкового попиту на працю;

 • ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку: обґрунтування вибору робітника щодо праці і відпочинку, ринкова пропозиція послуг праці, рівновага на ринку праці;

 • ринок праці з недосконалою конкуренцією: попит монополії на працю та монопольна рівновага, монопсонічний та олігопсонічний ринки, двостороння монополія.

Тема 14. Ринок капіталу

 • капітал як ресурс тривалого використання; форми капіталу; рух капіталу та капітальні фонди;

 • поняття вибору у часі, споживання та інвестиції, уподобання у часі, побудова бюджетного обмеження для випадку вибору обсягів споживання між теперішніми та майбутніми періодами, оптимальний вибір;

 • поняття дисконтованої величини, види процентних ставок, реальна та номінальна процентні ставки, рівень дохідності, показники теперішньої та майбутньої вартості у прийнятті інвестиційних рішень; рівновага на ринку капіталу, формування процентної ставки як рівноважної ціни капіталу;

 • ринок землі: особливості землі як фактора виробництва, формування пропозиції та попиту на землю, фактори впливу на попит на землю, рента, ціна землі як капіталізована рента.

Розподіл годин з дисципліни "Мікроекономіка” для спеціальності

Адміністративний менеджмент ”
№ п/п

Назва теми

Самостійна робота під керівн. викл., год.

Самостійна робота, год.

1

Предмет і метод мікроекономіки

2

2


2

Попит, пропозиція, їх взаємодія

2

2

3

Еластичність попиту і пропозиції

2

2


4

Теорія корисності та оптимальний вибір споживача

2


2

5

Аналіз поведінки споживача

2

2

6

Теорія фірми: виробництво

2

2

7

Витрати виробництва

4

4
Контрольна робота за модулем 1

1
8

Ринок досконалої конкуренції

4

4

9

Монопольний ринок

2

2

10

Олігополія

2

2

11

Ринок монополістичної конкуренції

2

2

12

Утворення похідного попиту

2

2

13

Ринок праці

2

4

14

Ринок капіталу

4

4
Контрольна робота за модулем 2

1Всього

36

36

Навчально – методичні матеріали


Література

 1. Рудий М.М. Мікроекономіка: Навч. посіб. –К.: Каравела; Видавець Піча Ю.В., 2008. – 312

 2. Рудий М.М., Жебка В.В. Мікроекономіка . Навч.пос. -К.: Центр учбової літератури, 2008.- 360 с.

 3. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2т. \ Общ. Ред В.М. Гальперин - С-Пб: Экон. шк., 1996. - т 1.- 349 с.

 4. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с англ. В. Лукашевича и др. \ Под общ. ред. Б.Лисовика и В.Лукашевича. - С-Пб.: Экономическая школа, 1994 - 448 с.

 5. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закл. освіти : У 2 ч. \ С. Будаговська, О.Кілієвич, І.Луніна та ін .; за заг. ред. С. Будаговської. К.: - Основи, 1998.-518 с.

 6. Піндайк Р.С. Рубінфельд Д.Л. Мікроекономіка \ Пер з англ . А. Олійника, Р. Скільського .- К: Основи, 1996. - 646 с.

 7. Семюельсон. Пол. А., Нордхауз Вільям Д. Мікроекономіка \ Пер. з англ. - Основи, 1998. - 676 с.

 8. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика \ Пер. с. англ. - М.: Финансы и статистика, 1992. - 384 с.

 9. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки.- К.: Знання, 1998. - 674 с.

 10. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход : Учеб. Для вузов пер. с англ.; под ред .Н.ЛФроковой.-М: ЮНИТИ, 1997-767 с.


Перелік наочних та інших посібників, методичних вказівок для проведення конкретних видів занять

 1. Рудий М.М., Методичний посібник з мікроекономіки для студентів економічних спеціальностей ., Київ, НАУ, 2004. –180 с.

 2. Гамілтон Джонатан. Методичний посібник до “Мікроеконміки” Роберта С.Піндайка та Даміска. Л., Рубінфелда \ Пер. з англ. А. Олійника та Р.Скільського. - К.: Основи, 1996-223 с.

 3. Микро-, макроэкономика : Практикум \ Под общ. ред. Ю.А Огибина. - С-Пб: Литера плюс, С-Пб оркестр, 1994.- 432 с.

 4. Набір тестів для контролю знань за окремими темами.

 5. Комплект задач для проведення контрольних робіт.


НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАНвикладання мікроекономіки для спеціальності
Адміністративний менеджмент ” за ОКР “Магістр”

Укладач: доцент М. М.Рудий


КИЇВ – 2008

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка