Огляд розвитку психології здоров’я в україні за останні рокиДата конвертації11.09.2017
Розмір70.4 Kb.
Для цитування: Луценко О.Л. Огляд розвитку психології здоров’я в Україні за останні роки / О.Л. Луценко / Актуальні проблеми теорії і практики психологічної допомоги: Матеріали міжнародної наукової конференції VII Харківські міжнародні психологічні читання 25-26 листопада 2015р. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 100-103.
ОГЛЯД РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЇ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ ЗА ОСТАННІ РОКИ

О. Л. Луценко

кандидат психологічних наук, доцент кафедри прикладної психології, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,

Харків, Україна

olena.lutsenko@karazin.ua

Психологія здоров’я – галузь сучасної наукової та прикладної психології, що надзвичайно динамічно розвивається в усьому світі.

Вона сформувалася як науковий напрямок на базі філософії, наукових відкриттів 19-го століття, медичної та клінічної психології, епідеміології та суспільної охорони здоров’я, соціології, антропології та психосоматичної медицини [3].

Психологи, які працюють в цьому напрямку, використовують здебільшого біопсихосоціальний підхід, що фокусується, по-перше, на біології або фізіології, яка лежить в основі здоров’я, по-друге, на психології або думках, відчуттях та поведінці, що відображаються на здоров’ї та, по-третє, на шляхах, якими суспільство та культура впливають на нього [3].

За багатьма визначеннями, психологія здоров’я – це міждисциплінарна галузь психології, яка присвячена розвитку і підтримці здоров’я та попередженню і лікуванню хвороб. Зокрема, діяльність відділу психології здоров’я Американської Психологічної Асоціації повертається навколо: 1) вдосконалення внеску психології в розуміння здоров’я та хвороби через загальні та клінічні дослідження; 2) сприяння інтеграції біомедицинської інформації щодо здоров’я та хвороб та поточного психологічного знання; 3) поліпшення освіти та послуг в межах психології здоров’я та хвороби; 4) інформування психологічної та біомедицинської громадськості та суспільства загалом про результати сучасних досліджень та розвиток послуг в цій сфері [2].

В нашій країні теж спостерігаються тенденції привертання уваги психологів до питань психології здоров’я, але тематика досліджень та науковий дискурс українських робіт, звичайно, мають свої особливості.

Тому метою нашого дослідження став огляд здобутків української психології здоров’я за останній період, а саме, 2013 – 2015 роки. Така ідея виникла у нас завдяки спостереженню поточних публікацій в офіційному виданні Європейського Суспільства Психології Здоров’я – журналі The European Health Psychologist [4], в якому регулярно друкуються звіти делегатів різних країн щодо розвитку психології здоров’я в їхніх державах.

Для збору інформації ми використовували пошукові системи мережі Інтернет: Google та Google Scholar. Пошуковими категоріями виступали статті, конференції, дисертації/автореферати дисертацій, посібники/підручники, монографії та програми дисципліни «психологія здоров’я». Ми не шукали проекти НДР, тому що їх результати обов’язково висвітлюються у статтях.

Загалом були отримані такі результати: серед джерел, датованих 2013-2015рр. було знайдено 60 наукових статей, 9 конференцій, 3 дисертації, 6 програм дисциплін, жодної праці великого обсягу (монографії або підручника/посібника). Зупинимося окремо на змістовних особливостях даних категорій джерел.

Статті1. Характер проаналізованих статей дозволив класифікувати їх на декілька груп. Найбільша частина статей (24% від їх загальної кількості) присвячена аналізу зв’язків індивідуально-психологічних особливостей досліджуваних зі схильністю або здатністю їх вести здоровий спосіб життя. Мова йде про роль захисних механізмів, установок тощо. На другому місці (17%) – статті клінічного характеру, зокрема, з проблем вагітних, осіб з розладами особистості, формування здоров’я недоношених дітей, дітей з синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю, ДЦП, порушеннями дихання і т.п. На третьому місці опиняються роботи двох груп, які зустрілися з однаковою частотою (по 11%). Перша група – праці з менеджменту охорони здоров’я та організації здоров’язберігаючих умов в організаціях різних типів. Друга група – проблеми здоров’я, в тому числі, психологічного здоров’я у представників різних соціальних груп (дітей, підлітків, дорослих або людей похилого віку, селян або городян, чоловіків та жінок, людей з різною освітою). Четверте місце посідають теж дві групи статей (по 8% в кожній). Це: 1) статті, присвячені підготовці кадрів, які мають відповідати за популяризацію, формування здорового способу життя у інших (педагоги, соціальні працівники, медики, куратори) та 2) роботи, що стосуються вивчення конкретних порушень здорової поведінки, наприклад, тютнопаління або неправильної харчової поведінки. П’яте і останнє місце займають з однаковою частотою три групи публікацій (по 7%). 1) статті, які описують проблеми зі здоров’ям в певних професійних групах, наприклад, серед медиків, педагогів, спортсменів. 2) статті, присвячені теоретико-методологічним аспектам досліджень в сфері психології здоров’я. 3) статті, де обговорюються різні види інтервенцій щодо формування здорового способу життя та їх ефективність. Наприклад, використання засобів арт-терапії, естетотерапії, психологічні вправи для формування мотивації підтримки здоров’я тощо.

Конференції. Вже в сьомий раз в різних містах нашої країни проводиться тематична міжнародна науково-практична конференція «Здоров’я, освіта, наука та самореалізація молоді». Останні рази вона проводилася у місті Луцьк (2013р.), далі у м. Чернівці (2014р.) та у м. Рівне (2015р.).

Також сім років проводиться, та в 2015 році у восьмий раз буде проводитись Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів з міжнародною участю ”Проблеми формування здорового способу життя у молоді” в м. Одеса.

12 грудня 2014р. у м. Київ пройшла науково-практична конференція Київського регіонального науково-практичного товариства психіатрів, наркологів та медичних психологів «Магістральні шляхи оптимізації психолого-психіатричної допомоги населенню України на сучасному етапі», де обговорювались розробки та впровадження підходів до оптимізації психолого-психіатричної допомоги постраждалим і вимушеним переселенцям внаслідок збройних конфліктів, мирних протистоянь, радіаційних аварій на ядерних реакторах, а також застосування «брудної бомби» і тактичної ядерної зброї.

Деякі конференції, які не були повністю тематичними, містили окремі секції, присвячені психології здоров’я, як, наприклад, Х науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Психологічні проблеми сучасності», що проходила у Львові, 11-12 квітня 2013р. або І Міжнародна науково-практична конференція «Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід», що відбулася 18-19 жовтня 2013р. у Харкові.

Всі конференції охоплювали за тематикою від теоретико-методологічних до суто прикладних і навіть організаційних питань, наприклад, чинників розвитку психологічної освіти та психологічної практики в Україні на шляху інтеграції в Болонський процес або ролі студентського самоврядування в формуванні здорового способу життя молоді.

Дисертації. Знайдені дисертаційні дослідження присвячені професійним, соціально-психологічним та особистісним аспектам, що мають відношення до формування психологічної складової здоров’я молоді. Зокрема, у дослідженні Гончаренко Н.В., яке було виконане в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України, вивчені психологічні чинники збереження психічного здоров’я майбутніх лікарів. Роботу Каніболоцької М.С., що виконана в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України, присвячено соціально-психологічним особливостям ставлення до здоров’я молоді з різним економічним статусом. В дисертації Габелкової О.Є., що була виконана на кафедрі прикладної психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, відображені особистісні особливості студентської молоді, схильної до порушень поведінки у сфері здоров’я та розроблений новий психометричний тест: «Опитувальник порушень здорової поведінки».

Навчальні програми. Курси з психології здоров’я пропонуються у багатьох ВНЗ, в яких є навчання за спеціальністю «психологія». Зазвичай вони мають назву «Психологія здоров’я», хоча є і більш специфічні, наприклад, «Соціально-психологічні проблеми здоров’я» або «Ортобіоз особистості».

Окремо варто сказати про організаційні системні заходи, зокрема, науково-практичний проект «Здоров’я студентів», що реалізується в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна та має в якості завдань впровадження концепції здоров’я як глобальної цінності; впровадження моніторингу здоров’я студентів; підтримку та ініціювання студентських акцій оздоровчої спрямованості; організацію старшокурсниками-медиками волонтерського руху по розповсюдженню основ медичних знань, навичок невідкладної допомоги, здорового способу життя, планування та самоконтролю тренувального процесу тощо [1].Висновки. Розвиток психології здоров’я в Україні характеризується певними диспропорціями. Вони полягають в тому, що, по-перше, дуже велика кількість робіт присвячені студентству і молоді та зроблені на відповідних вибірках. Дуже мало робіт вивчають дорослих осіб і людей похилого віку. Зрозуміло, що це пов’язано з доступністю студентських вибірок для аналізу та відсутністю в країні наукових фондів, які б фінансували більш складно організовані дослідження. По-друге, мало робіт стосуються розробки та апробації інтервенцій з формування здорового способу життя, тобто прикладного та найбільш дієвого аспекту сфери психології здоров’я.

Обмеження та перспективи дослідження. Безумовно наш пошук міг не виявити певні джерела, які не були розміщені в мережі Інтернет або не знаходились за ключовими словами через якісь технічні причини. Проте такий огляд надає загальне уявлення про тенденції, які спостерігаються у розвитку цієї галузі в нашій країні, що дозволить краще проводити порівняльний аналіз з відповідними дослідженнями в інших країнах, бачити існуючі прогалини та більш усвідомлено обирати предмети та об’єкти досліджень психологам, які працюють в цьому напрямку.

Література

  1. Проект «Здоров’я студентів». – Електронний ресурс, режим доступу: http://www.univer.kharkov.ua/ua/student/sport/student_health.

  2. American Psychological Association (2008). – Електронний ресурс, режим доступу: www.apa.org/ppo/issues/phealthdis.html.

  3. Gurung R. A. R. Health Psychology. A Cultural Approach. – 2nd edition / R.A.R. Gurung. – Belmont, CA, USA: Wadsworth, 2010. – 518 p.

  4. The European Health Psychologist. Bulletin of the European Health Psychology Society. – 2015. – V. 17. – Issue 4.

1 Ми не наводимо бібліографію статей та матеріалів конференцій, оскільки список літератури буде надто довгим для формату даного видання.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка