Одеський національний університет імені І. І. МечниковаСкачати 211.07 Kb.
Дата конвертації08.09.2017
Розмір211.07 Kb.


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "____"___________20___ р. №_____Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної та прикладної психології

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
3.01. ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

напряму підготовки 6.030102. Психологія
Інституту математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна системаорганізації навчального процесу

2011 - 2012

3.01. Вступ до спеціальності Робоча програма навчальної дисципліни для студентів


за напрямом підготовки 6.030102. Психологія

«___»_________ , 2011 – 2012 уч.рік

Розробник: ШРАГІНА Л.І., канд. психол. наук, доцент, на основі ГСВОУ

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної та прикладної психології

Протокол №___від. "___"____________20___ р.

Завідувач кафедрою соціальної та прикладної психології
______________________ (________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

"____"__________20__ р.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
________________________________________________________________________

(шифр, назва)
Протокол №___від. "___"__________20___ р.

«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)
________20___ р.

________20___ р.

 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування

показників

Галузь знань,

напрям підготовки,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

1,5 України

2,0 ECTS

Галузь знань

0301.Соціально-політичні науки

Нормативна


Напрям підготовки

6.030102 Психологія


Модулів – 1

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

1-й

1-й

Загальна кількість

годин - 81Семестр

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 6
самостійної роботи

студента – 3
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Бакалавр

____________________________18 год.

8 год.

Практичні, семінарські

18 год.

4 год.

Самостійна робота

45 год.

69 год.

Вид контролю:

модульний контроль

залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних/індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 4/5

для заочної форми навчання ­ 1/6


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Вступ до спеціальності
Мета

Мета курсу – ознайомити студентів з видами професійній діяльності психолога, завданнями і методами його роботи, напрямами, областями і установами для роботи психологів як дослідників, практиків і викладачів. Дати уявлення про зміст і процес надбання професії психолога у вузі, покласти початок опануванню студентами системою наукових психологічних понять, отримати уявлення про відмінності житейської, наукової і практичної психології.


Завдання

Формування попередніх знань про професію психолога, його роботу та оволодіння її основами при навчанні у вузі.

Ознайомлення студентів із структурою психологічної науки та її містом в системі інших наук; з психологічними категоріями і поняттями предмету психології, здобуття уявлень про практичну психологію як галузь психологічної науки.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

- загальний вміст основних видів професійної діяльності психолога, їх особливості;

- в загальному вигляді систему психологічних наук і області практичної роботи психологів;

- основні елементи системи професійної підготовки психологів.


вміти:

- реферувати та творчо аналізувати наукову літературу з психологічної проблематики.


3. Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Психологічна наука і її місце в системі інших наук. Основні теоретичні підходи у вітчізняній та зарубіжній психології.

Завдання психології: пізнавальна, прикладні, психологічна допомога.

Основні галузі психології.

Міфологічне, життєве, наукове і навколонаукове знання про психіку. Найважливіші поняття психології: психіка, особа, пізнавальні процеси, психічний розвиток. Структура психіки і особи. Чинники психічного розвитку.

Теоретична робота в психології. Різноманітність концепцій і напрямів в розумінні головних детермінант психічних явищ і їх розвитку. Знайомство з основними загальними теоретичними підходами в сучасній вітчизняній і зарубіжній психології. Різномаїття підходів: біоцентричний, соціоцентричний і інтеракціоністичний напрями в розумінні головних детермінант психічних явищ і їх розвитку. Основні теоретичні напрями в західній психології: психоаналіз, гуманістична психологія, теорії рис. Соціально-когнітивний підхід, гештальтпсихологія.
Тема 2. Система психологічної служби. Центри та заклади науково-дослідної, прикладної та практичної психології в Україні.

Провідні учбові та науково-дослідні психологічні центри. Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Науково-практичний центр політичної психології. Інститут педагогіки і психології професійної освіти. Київської національний університет ім. Тараса Шевченка. Факультет психології. Львівський державний університет ім. І. Франка. Відділення психології. Одеський державний університет ім. І. І. Мечнікова. Відділення психології. Харківський державний університет. Психологічний факультет. Учбова та науково-дослідна робота на відділенні психології філософського факультету Львівського державного університету. Випускаюча кафедра та її загальна характеристика. Товариство психологів України, його центральні органи та регіони.


Тема 3 Паспорт спеціальності

Об'єкт і основні види діяльності психолога.

Історія професійного застосування психологічних знань.

Специфіка психологічного знання. Потреби людини і психологічні послуги. Поняття професії і спеціальності. Типи професій по предмету праці. Коротка історія психологічної професії.

Види професійної діяльності психолога: дослідження, психодіагностика, психокорекція, психологічний супровід, психопрофілактика, консультування, психотерапія (у рамках психологічної моделі), ведення тренінгів, викладання.

Області роботи психолога: психологічна служба освіти, бізнес, реклама, менеджмент, сімейні консультації і специфіка роботи з сім'ями, служби зайнятості, міліція та ін.

Психологічні типи психологів: дослідник, консультант, психотерапевт, викладач, ведучий тренінгів, теоретик, змішані типи. Зв'язок з рисами темпераменту і характеру, індивідуальним стилем діяльності.
Тема 4. Становлення особи професіонала.

Психолог як фахівець і психолог як особа. Спеціальні знання і авторитет психолога. Особистісте зростання психолога як умова визнання його професіоналізму. Модель діяльності практичного психолога – якості кваліфікованого і некваліфікованого психолога.

Професіограма і психограма психолога: вимоги професії до його знань, умінь і психологічних якостей. Рівні розвитку професійно важливих якостей психолога. Психограма і акмеограма практичного психолога. Психологічні вимоги до його особистості: альтруїзм, гуманістична спрямованість, розвинена емпатія, рефлексія, чутливість, експресивні, комунікативні, організаторські здібності, толерантність, критичність мислення, гнучкість, нестандартне мислення, оптимізм, віра в успіх, постійний самоаналіз як умова самовдосконалення.

Протипоказання для роботи психологом: низький рівень комунікативних здібностей, психічні хвороби, високий егоїзм, висока ригідність, слабка воля, відсутність толерантності та прагнення до саморозвитку, висока імпульсивність.

Досягнення оптимального функціонування в професійній діяльності як одне з важливих завдань професійного саморозвитку психолога. Запобігання емоційному вигоранню.

Етапи професійного розвитку психологів. Значення цілеспрямованого професійного самовизначення і саморозвитку. Активізація своєї суб'єктної активності. Творчий підхід до своєї роботи. Кризи розчарування.Тема 5. Етичний кодекс професійної діяльності психолога

Практичний психолог як суб'єкт професійної діяльності. Професійна компетентність практичного психолога як система професійних знань, умінь і навичок, що забезпечують успішне виконання професійних функцій. Основні принципи етичного кодексу практичного психолога: принцип професійної компетентності (знання суті соціально-психологічних явищ і особливостей їх прояву в конкретних умовах і ситуації, досконале володіння психологічним інструментарієм); принцип незавдання шкоди клієнту (взаємоповага психолога і клієнта, забезпечення для клієнта безпеки методик, які застосовує психолог, запобігання неправильним діям замовника); принцип неупередженості (наукова обrрунтованість, об'єктивність в оцінці та інтерпретації даних, зваженість висновків); принцип конфіденційності (збереження таємниці результатів дослідження, коректне використання інформації психологічного характеру); принцип позитивно орієнтованої активності психолога (надання клієнту допомоги в реалізації позитивних цілей, творчого потенціалу, усунення того, що цьому заважає).


Тема 6. Особливості підготовки спеціалістів з вищою освітою.

Учбовий план підготовки бакалаврів і фахівців на факультетах психології. Коротка характеристика змісту циклів дисциплін у складі учбового плану. Особливості організації процесу навчання у ВНЗ і елементи пропедевтики в освоєнні методів учбової роботи на лекціях, семінарах, практичних заняттях, самостійній роботі, іспитах і заліках. Планування часу. Можливості особистістого росту і розвитку професійно значимих якостей в ході навчання психології. 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усьогоу тому числі

Усьогоу тому числі

лекц.

семін.

сам.

робота

лекц.

семін.

сам.

робота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Змістовий модуль 1. Професія – психолог.

Тема 1.

Психологічна наука і її місце в системі інших наук. Основні теоретичні підходи у вітчизняній та зарубіжній психології.


4

4

10
2

2

10

Тема 2. Система психологічної служби. Центри та заклади науково-дослідної, прикладної та практичної психології в Україні.
2

2

10
1
10

Тема 3. Паспорт спеціальності.
4

4

5
2

1

5

Тема 4. Становлення особи професіонала.
4

4

5
2
5

Тема 5. Етичний кодекс професійної діяльності психолога.
2

2

10
1

1

10

Тема 6. Особливості підготовки спеціалістів з вищою освітою.
2

2

5


5

Контрольна робота


24

Усього годин

81

18

18

45

81

8

4

69
 1. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Основні теоретичні підходи у вітчізняній та зарубіжній психології.

4

2

Області та завдання професійної діяльності психологів

4

3

Особливості організації процесу навчання у вузі. Особливості підготовки спеціалістів з вищою освітою .

2

4

Види професійної діяльності психологів й відповідні компетенції

4

5

Етичний кодекс професійної діяльності психолога

2

6

Видатні психологи, які працювали в Одесі.

28. Самостійна робота для денної форми навчання

Підготовка до семінарських занять.

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Основні теоретичні підходи у вітчізняній та зарубіжній психології.

10

2

Області та завдання професійної діяльності психологів

5

3

Особливості організації процесу навчання у вузі. Особливості підготовки спеціалістів з вищою освітою .

10

4

Види професійної діяльності психологів й відповідні компетенції

10

5

Етичний кодекс професійної діяльності психолога

5

6

Видатні психологи, які працювали в Одесі.

5
Разом

45


9. Самостійна робота для заочної форми навчання

Підготовка до семінарських занять.

Виконання контрольної роботиз/п

Назва теми

Кількість годин

1

Основні теоретичні підходи у вітчізняній та зарубіжній психології.

10

2

Області та завдання професійної діяльності психологів

5

3

Особливості організації процесу навчання у вузі. Особливості підготовки спеціалістів з вищою освітою .

10

4

Види професійної діяльності психологів й відповідні компетенції

10

5

Етичний кодекс професійної діяльності психолога

5

6

Видатні психологи, які працювали в Одесі.

5
Виконання контрольної роботи

24
Разом

69 1. . Методи навчання:

Лекційно-семінарська система з пасивними, активними та інтерактивними формами участі студентів.
11. Методи контролю

Форми поточного контролю:

Усне опитання

Контрольна робота

Перевірка конспектів

Перевірка завдань для самостійної роботи
Тестування

Ессе: «Чому я вибрав професію «психолог»?


Форма підсумкового контролю:

для денної форми навчання – модульний контроль;

для заочної форми навчання – залік.12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

СумаЗмістовий модуль № 1

ТІ

Т2

ТЗ

Т4

Т5

Т6

10020

20

20

20

10

10

ТІ, Т2 ... Т6 - теми змістових модулів
Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

відмінно

зараховано

85-89

B

Дуже добре

75-84

С

Добре

70-74

D

Задовільно

60-69

Е

Допустимо

35-59

FХ

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення:


Рекомендована література (базова й допоміжна).

14. Рекомендована література
Базова

1. Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С. Введение в профессию «психолог»: Учебное пособие / Под ред. И.Б. Гриншпуна.- М.: «МОДЭК», 2004. - 464 с.

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию - М: АСТ, 2008. - 352 с.

3. Карандашев В.Н. Введение в профессию. М. Изд-во: Высшее профессиональное образование, 2009. - 512 с.

4. Климов Е.А. Психология профессионала. М.: Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. - 400 с.

5. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 1996. - 512 с.

6. Локалова Н. П. Психология. Введение в профессию. Изд-во: Питер, 2010. - 176 стр.

7. Маленова А. Ю. Введение в профессию в схемах и таблицах: Учебно-методическое пособие. Омск: Изд-во ОмГУ, - 2004. – 44с.


Допоміжна

1. Болотова А.К., Макарова И.В. Прикладная психология. М.: Аспект-пресс, 2001, 383 с.

2. Дружинин В.Н. (ред.) Психология. СПБ., 2001.

3. Немов Р.С. Психология. Кн.1, М., 2003.

4. Соколова Е.Е. Общая психология. В 7 томах. Том 1. Введение в психологию. М.: Академия, 2008. - 352 с.

5. Усачева И.В. Курс эффективного чтения учебного и научного текста. М., 2002.6. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб: Питер, 2000.

15. Інформаційні ресурси

  • конспекти лекцій;

  • список літератури;

  • джерела Інтернет.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка