Одеський національний університет імені І. І. МечниковаСкачати 275.64 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір275.64 Kb.
#10028
ТипРобоча програма


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "____"___________20___ р. №_____Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної та прикладної психології

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор
______________________
«___»_________20___р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Практикум спеціалізації
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ
для спеціальності 7.03010201. Психологія, 8.03010201. Психологія
спеціалізації Організаційна психологія
Інституту математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 - 2012

Практикум спеціалізації ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ


Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю
7.03010201. Психологія, 8.03010201. Психологія

«___»_________ , 20__ - 20__

Розробник: ШРАГІНА Л.І., канд. психол. наук, доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної та прикладної психології

Протокол №___від. "___"____________20___ р.

Завідувач кафедрою соціальної та прикладної психології
______________________ (________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

"____"__________20__ р.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
________________________________________________________________________

(шифр, назва)
Протокол №___від. "___"__________20___ р.

«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

________20___ р.
________20___ р.

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показниківГалузь знань,

напрям підготовки,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів

1,0 України

1,5 ECTS

Галузь знань

0301.Соціально-політичні науки

За виборомМодулів - 1

Спеціальність

(професійне

спрямування):

7. 03010201. Психологія

8. 03010201. Психологія

Рік підготовки:

Змістових модулів - 1

5

6

Семестр

Загальна кількість годин – денна форма навчання – 54

заочна форма навчання- 36

10

11

Практичні, семінарські

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи

студента – 3Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Спеціаліст

Магістр


24 год.

4 год.

Самостійна робота

30 год.

32 год.

Вид контролю:

модульний контроль

___

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 4/5

для заочної форми навчання ­– 1/8


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

спецпрактикуму

«ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ»

Мета:

Закріпити в студентів теоретичні знання і дати практичні навички в області сучасних форм і методів роботи практичного психолога в діяльності організації.Завдання:

Розглянути напрямки роботи психологічної служби організації. Засвоїти основні види діагностики і методи корекційно-розвиваючої роботи, необхідні в роботі організаційного психолога, познайомитися з особливостями психологічного консультування в організації.


У результаті проходження практикуму студенти повинні

знати:

1. основні напрямки роботи організаційного психолога, основні нормативні документи.

2. специфіку діагностичної роботи організаційного психолога;

3. основні прийоми і методи корекційно-розвиваючої роботи;

4. знати особливості психологічного консультування в організації.

вміти:

1. проводити діагностичну роботу організаційного психолога;

2. застосовувати основні прийоми і методи корекційно-розвиваючої роботи;

3. ураховувати особливості психологічного консультування в організації.3. Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Психологічна служба організації: основні функції і напрямки роботи.

Мета, завдання й функції психологічної служби в організації. Основні напрямки роботи організаційного психолога, сучасні нормативні документи й рекомендації з їхнього оформлення. Кваліфікаційна характеристика посади психолога організації. Планування роботи психолога організації. Організація роботи практичного психолога.


Тема 2. Специфіка діагностичної роботи організаційного психолога.

Професійний відбір і добір кадрів, оцінка адаптації працівників до умов праці, їх професійної компетентності.

Модель визначення професійної придатності кандидата на роботу або працівника, що проходить атестацію. Схема складання плану психодіагностики в розв'язанні даних завдань. Діагностичні методи та методики для складання психологічної характеристики працівника і колективу в цілому.

Методики психологічного обстеження при розв'язанні завдань професійного відбору і визначення професійної компетентності персоналу.

Діагностика особистісних якостей, інтересів і схильностей. Діагностика нервово-психічної стійкості. Діагностика мотиваційної сфери. Діагностика комунікативних якостей. Діагностика професійної спрямованості. Діагностика професійної компетентності. Діагностика соціально-психологічних характеристик групових особливостей і процесів.
Тема 3. Корекційно-розвиваюча робота в організації.

Класифікація методів групової психокорекційної роботи. Основні прийоми і методи корекційно-розвиваючої роботи: ділові й рольові ігри, організаційно-діяльницка гра, методи ухвалення групового рішення (групова дискусія, сінектика, мозковий штурм), соціально-психологічні тренінги. Тренингові вправи, рольові й ділові ігри, фрагменти різних соціально-психологічних тренінгів у зв'язку із зазначеними напрямками роботи. Корекція і розвиток мотиваційної сфери. Корекція і розвиток емоційного потенціалу колективу. Корекція і розвиток міжособистісних відносин в організації. Розвиток особистості і особистісний ріст члена організації. Корекція професійної придатності, адаптації і компетентності.


Тема 4. Особливості психологічного консультування в організації.

Особистісто-орієнтоване консультування в організації. Схема консультаційної взаємодії психолога і клієнта. Бесіда як основа індивідуально-орієнтованого консультування. Практичні рекомендації із проведення особистісто-орієнтованого консультування в рамках організації.Соціально-організаційне консультування. Кадрове консультування як засіб розвитку організації. Коучінг як вид організаційного консультування.


Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числісемін.

сам. роботасемін.

сам. робота

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1.

Спецпрактикум

«ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ»

Тема 1. Психологічна служба організації: основні функції й напрямку роботи.
2

2
1

4

Тема 2. Специфіка діагностичної роботи організаційного психолога.
8

8
1

6

Тема 3. Корекційно-розвиваюча робота практичного психолога в орга­низації
10

14
1

14

Тема 4. Особливості психологічного консультування в організації.
4

6
1

8

Усього годин

54

24

30

36

4

32
 1. Теми практичних занять
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Психологічна служба організації: основні функції й напрямку роботи.

2

2

Специфіка діагностичної роботи організаційного психолога.

8

3

Корекційно-розвиваюча робота практичного психолога в орга­низації

10

4

Особливості психологічного консультування в організації.

4
Разом

248. Самостійна робота для денної форми навчання


з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Психологічна служба організації: основні функції й напрямку роботи.

2

2

Специфіка діагностичної роботи організаційного психолога.

8

3

Корекційно-розвиваюча робота практичного психолога в орга­низації

14

4

Особливості психологічного консультування в організації.

6
Разом

30


9. Самостійна робота для заочної форми навчання


з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Психологічна служба організації: основні функції й напрямку роботи.

4

2

Специфіка діагностичної роботи організаційного психолога.

6

3

Корекційно-розвиваюча робота практичного психолога в орга­низації

14

4

Особливості психологічного консультування в організації.

8
Разом

32


10. Методи навчання

Рольова гра.

Тренінги.

Ділова гра.

11. Методи контролю

Форми поточного контролю:

Усне опитання.

Перевірка конспектів.

Перевірка завдань для самостійної роботи.
Форма підсумкового контролю:

для денної форми навчання

 • спеціалісти – модульний контроль;

 • магістризалік;

для заочної форми навчання – ---.12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування самостійної роботи

СумаЗмістовий модуль № 1

ТІ

Т2

ТЗ

Т4

10010

20

40

30

ТІ, Т2 ... Т4 - теми змістового модуля

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

відмінно

зараховано

85-89

B

Дуже добре

75-84

С

Добре

70-74

D

Задовільно

60-69

Е

Допустимо

35-59

FХ

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни13. Методичне забезпечення

Конспекти лекцій з курсу «Організаційна психологія».

Ілюстративні матеріали до практикуму.

Рекомендована література (базова й допоміжна).
14. Рекомендована література
Базова

1. Бодров В.А. Психология профессиональной пригоднос­ти. М.: ПЕР СЭ, 2001. – 511 с.

2. Васильев Н.Н. Тренинг преодоления конфликтов. - СПб: Речь, 2002. - 174с.

3. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб., 2001.

4. Исмагилова Ф. С. Основы профессионального консуль­тирования.- М.: Издательство Московского психолого-со­циального института; Воронеж: Издательство НПО МО­ДЭК., 2003. - 256 с.

5. Кристофер Э., Смит Л. Тренинг лидерства. - СПб: Питер, 2001. - 320 с.

6. Организационная психология: мотивация деятельности, мотивация персонала. http://azps.ru/articles/personal.html

7. Петрушип С.В. Психологический тренинг в многочис­ленной группе. - М.: Академический проект, 2000. - 256 с.

8. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология. СПб., 2000.

9. Практикум по психологии профессиональной деятельности. Ред. Никифоров Г.С. и др. СПб., 2000.

10. Практикум по психологии менеджмента и профессио­нальной деятельности /Под ред. Никифорова Г.С., Дмитри­евой М.А., Снеткова В.М.- СПб: Речь, 2003. 448 с.

11. Психологические тренинги: тренинг в организации. http://azps.rи/training/indexrz.html

12. Пузиков В.Г. Технология ведения тренинга (методическое пособие для начинающих тренеров), СПб, 2005.

13. Сивуха С.В. Практикум по социальной психологии (со­циальное познание, эмоции, коммуникация, личность): Учеб.-метод. пособие - Мн.: ЕГУ, 2002. - 132 с.

14. Социальная психологиия: Практикум. Под ред. Фоломеевой Т.В. Издательство: Аспект-пресс: 2006. – 480 с.

15. Торп С., Клиффорд Дж. Коучинг: руководство для тре­нера и менеджера. – СПб: Питер, 2004. - 224 с.

16. Турпер Д. Ролевые игры. Практическое руководство. - СПб: Питер, 2002. - 352с. .

17. Управленческое консультирование. 1-2 т. Ред. Кубр М., Москва, 1992.

18. Управление персоналом. Практикум: упражнения, тес­ты. / Под ред. М.Н. Кулапова - М.:  Экзамен, 2003. – 256 с.

19. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. - М., Изд-во Института психотерапии. 2002. - 490 с.

20. Фопель К. Барьеры, блокады и кризисы в групповой работе. Сборник упражнений. - М.: Генезис, 2003. - 160 с.

21. Фопель К. Психологические группы: рабочие материа­лы для ведущего. - М.: Генезис, 2001. - 256 с.

22. Фролов С.С. Социология организаций.- М.: Гардари­ки, 2001. - 384 с.

23. Шейнис М.Ю. Рабочая книга психолога организа­ции. - Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 2001. – ­224 с.

24 Шрагіна Лариса. Психологічна криза як творчий процес//Психолог, № 38, 2010 г. стр. 31-32

25. Шрагина Л.И. Психологические кризис и консультирование как творческие процессы // Актуальні проблеми психологіі: психологія особистості, психологічна допомога особистості / За ред. С.Д.Максименка, М.В.Папучі – Київ, 2010. - Т. 11. Вип. 3. С.474-481


Допоміжна

1. Бардиер Г. Бизнес-психология. - М.: Генезис, 2002. ­412 с.

2. Захаров В.П., Хрящева Н.Ю. Социально-психологический тренинг, Ленинград, 1989.

3. Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведе­ние. - СПб: Питер, 2000. - 448 с.

4. Осипова А.А. Общая психокоррекция. М.: ТЦ «Сфера», 2000. - 512 с.

5. Петренко А. Безопасность в коммуникации делового че­ловека. - М.: Академический проект, 2000. - 256 с.

6. Практикум по возрастной психологии / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. - СПб.: Речь, 2001. - 688 с.

7. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности. Учебное пособие / Под об­щей ред. В.А. Бодрова. М.: ПЕР СЭ, 2003 - 768 с.

8. Практикум по общей, экспериментальной и приклад­ной психологии / Под ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. ­СПб: Питер, 2000. - 560 с.

9. Психология в управлении человеческими ресурсами: Учебное пособие / Под ред. Кабаченко Т.С. - СПб.: Питер, 2003.- 400 с. - с. 134-135.

10. Ратанова Т А., Шляхта Н.Ф. Психодиагностические методы изучения личности. - М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 1998. - 264 с.

11. Реддин Б. Дж. Тесты для менеджеров. - Ростов н/Д: Феникс,1997.-288 с.

12. Шнейдер Л.В., Вольнова Г.В., Зыкова М.Н. Психологи­ческое консультирование. - М.: Ижица, 2002. - 224 с.

13. Шпалинский В.В. Психология менеджмента: Учебное пособие. - М.: Изд-во УРАО, 2000. - 184 с.


15. Інформаційні ресурси

Базова й допоміжна література, джерела Інтернет.Додаток.

ПЛАН ЗАНЯТЬ
Тема 1

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ОРГАНІЗАЦІЇ:

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА НАПРЯМКИ РОБОТИ

Вивчення літератури до заняття 1:

1. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб., 2001. Гл.1

2. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология. СПб., 2000. Гл.1-2

Заняття 1.

Питання, що вивчаються

Роль і функції організаційного психолога в компанії

Планування роботи психолога організації. Організація роботи практичного психолога, сучасні нормативні документи і рекомендації по їх оформленню. Кваліфікаційна характеристика посади психолога організації.


Форми організації навчання

Інформаційне повідомлення (мінілекція).

Ділова гра «особистісто-професійний розвиток співробітників» (основні напрями роботи організаційного психолога):

– постановка перед студентами цілей і завдань ділової гри;

– самостійна робота студентів;

– обговорення, інтерпретація результатів (групова робота).

Коментарі і висновки викладача, оцінка виконання самостійної роботи.
Очікуваний результат

Після даного заняття студенти повинні:

– знати основні направки роботы організаційного психолога;

– вміти планувати роботу психолога організації, вести нормативну документацію.


Завдання до заняття 2.

Вивчення літератури до заняття:

 1. Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. СПб., 2003. Введение.

2. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб., 2001. Гл.3
Тема 2.

ЗМІСТ ДІАГНОСТИЧНОЇ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПСИХОЛОГА


Заняття 2.

Питання, що вивчаються.

Діагностична робота організаційного психолога

Методи діагностики - основний інструментарій організаційної психології.


Форми організації навчання

Ділова гра «Чемоданчик з інструментами» – класифікація психотехнічних методів діагностики:

– самостійна робота студентів;

– обговорення, інтерпретація результатів (групова робота).

Коментарі і висновки викладача, оцінка виконання самостійної роботи.
Очікуваний результат

Після даного заняття студенти повинні:

– знати основні психодіагностичні методи організаційної психології;

– вміти обирати діагностичні методи для вирішування практичних задач керування персоналом.


Завдання до заняття 3:

Вивчення літератури до заняття:

1. Практикум по психологии профессиональной деятельности. Ред. Никифоров Г.С. и др. СПб., 2000.

2. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. М., 1984. Гл.2.
Заняття 3.

Питання, що вивчаються

Рішення задач професійного відбору та підбору кадрів,

оцінки адаптації робітників до умов праці.
Форми організації навчання

Рольова гра «Прийом на роботу»:

– самостійна робота студентів;

– обговорення, інтерпретація результатів (групова робота).

Коментарі і висновки викладача, оцінка виконання самостійної роботи.
Матеріали.

Бланки методик.

Перелік питань, що необхідні для интерв’ю.
Очікуваний результат

Після даного заняття студенти повинні знати та вміти визначати професійну придатність персоналу, використовуючи інтерв'ю і діагностику професійної спрямованості.Завдання до заняття 4:

Вивчення літератури до заняття:

1. Практикум по психологии профессиональной деятельности. Ред. Никифоров Г.С. и др. СПб., 2000. Заняття 25.

2. Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. СПб., 2003. раздел 6.
Заняття 4.

Питання, що вивчаються

Методи групової діагностики.

Освоєння методик «Визначення міжособистісних відносин та взаємодії у групі», «Визначення ціннісно-орієнтаційної єдності групи».


Форми організації навчання

– Самостійна робота студентів.

– Обговорення, інтерпретація результатів (групова робота).

Коментарі і висновки викладача, оцінка виконання самостійної роботи.


Матеріали.

Бланки методик.


Очікуваний результат

Після цього заняття студенти повинні вміти використовувати методи діагностики соціально-психологічного розвитку груп і команд з метою їх розвитку та корекції.


Завдання до заняття 5:

Вивчення літератури до заняття:

 1. Практикум по психологии профессиональной деятельности. Ред. Никифоров Г.С. и др. СПб., 2000. Заняття 27.

2. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология. СПб.,2000. Гл5.
Заняття 5.

Питання, що вивчаються:

1. Організаційна культура та соціально-психологічний клімат,

2. Емоції і задоволеність роботою.

3. Методи діагностики соціально-психологічного клімату.Форми організації навчання

4. Ролевая игра «Комфортно ли мне работать?»

– самостійна робота студентів.

– обговорення, інтерпретація результатів (групова робота).

Коментарі і висновки викладача, оцінка виконання самостійної роботи.

Матеріали.

Бланки методик.Очікуваний результат

Після даного заняття студенти повинні:

- Знати зміст понять «задоволеність роботою», «соціально-психологічний клімат» і його параметри;

- Вміти оцінити соціально-психологічний клімат і рівень задоволеності роботою.Завдання до заняття 6.

Вивчення літератури до заняття:

  1. Панфилова А.П. Игротехнический менеджмент. СПб., 2003. Гл. 1У.

  2. Стоу Барри М. Антология организационной психологии. М., 2005, Аспект 2.

  3. 18 программ тренингов (руководство для профессионалов). Ред. Чикер В.А. СПб., Речь, 2007.


Тема 3 .

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА

ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА В ОРГАНІЗАЦІЇ
Заняття 6

Питання, що вивчаються.

Основні прийоми та методи корекційно-розвиваючої роботи,

їх відмітні особливості і цілі застосування

Методи лікування і розвитку мотиваційної сфери.


Форми організації навчання

Гра «Тортик методів».

Вправи для корекції мотивації персоналу.

– самостійна робота студентів;

– обговорення, інтерпретація результатів (групова робота).

Коментарі і висновки викладача, оцінка виконання самостійної роботи.


Очікуваний результат

Після даного заняття студенти повинні:

- знати психолого-педагогічні особливості активних методів навчання, основні прийоми та методи корекційно-розвиваючої роботи, їх відмітні особливості і цілі застосування;

- вміти застосовувати методи і прийоми для корекції та розвитку мотиваційної сфери.


Завдання до заняття 7:

Вивчення літератури до заняття:

1. Практикум по социально-психологическому тренингу (3-е издание), ред. Парыгин Б.Д., СПб., изд-во Михайлова, 2000.

2. Пузиков В.Г. Технология ведения тренинга (методическое пособие для начинающих тренеров), СПб, 2005.
Заняття 7

Питання, що вивчаються.

Розвиток емоційного потенціалу колектива.

Принципи та методи соціально-психологічного тренінгу в організації.


Форми організації навчання

Методики для вивчення розвитку емоційного потенціалу.

Елементи тренінгу.

– самостійна робота студентів;

– обговорення, інтерпретація результатів (групова робота).

Коментарі і висновки викладача, оцінка виконання самостійної роботи.


Матеріали.

Бланки методик.

Загальний план проведення тренінгу.
Очікуваний результат

Після даного заняття студенти повинні:

- знати принципи і методи проведення соціально-психологічного тренінгу в організації;

- вміти застосовувати методики для вивчення емоційного потенціалу колектива.Завдання до заняття 8:

Вивчення літератури до заняття:

1. Практикум по социально-психологическому тренингу (3-е издание), ред. Парыгин Б.Д., СПб., изд-во Михайлова, 2000.

2. Пузиков В.Г. Технология ведения тренинга (методическое пособие для начинающих тренеров), СПб, 2005.
Заняття 8

Питання, що вивчаються.

Корекція і розвиток міжособистісних відносин в організації

Цілі, завдання, види, основні етапи та фази тренінгу.

Основні методичні елементи тренінгу (дискусії, рольові ігри).

Причини невдач у проведенні тренінгів в організації.


Очікуваний результат

Після даного заняття студенти повинні:

- знати правила проведення соціально-психологічного тренінгу в організації;

- уміти провести елементарні тренінгові процедури.


Завдання до заняття 9:

Вивчення літератури до заняття:

1. Практикум по социально-психологическому тренингу (3-е издание), ред. Парыгин Б.Д., СПб., изд-во Михайлова, 2000.

2. Пузиков В.Г. Технология ведения тренинга (методическое пособие для начинающих тренеров), СПб, 2005.

Заняття 9

Питання, що вивчаються.

Розвиток особистості та особистісний ріст члена організації.

Корекція професійної придатності, адаптації та компетентності.

Види тренінгів в організації.

Завдання ведучого, правила комплектування груп і ведення тренінгу, програма тренінгу.


Форми організації навчання

Самостійна робота студентів.

Обговорення, інтерпретація результатів (групова робота).

Коментарі і висновки викладача, оцінка виконання самостійної роботи.


Очікуваний результат

Після даного заняття студенти повинні:

- знати основні види тренінгу в організації. Вміти скласти програму тренінгу;

- знати основні правила поведінки ведучого. Вміти скласти план дій ведучого.


Завдання до заняття 10:

Вивчення літератури до заняття:

1. Панфилова А.П. Игротехнический менеджмент. СПб., 2003. Гл. 1У.

2. Стоу Барри М. Антология организационной психологии. М., 2005, Аспект 2.

3. 18 программ тренингов (руководство для профессионалов). Ред. Чикер В.А. СПб., Речь, 2007.


Самостійна робота: розробка програми тренінгів «Комунікативні компетенції»
Заняття 10

Питання, що вивчаються.

Представлення самостійних робіт по темі:

розробка програми тренінгів «Комунікативні компетенції»
Форми організації навчання

Самостійна робота студентів.

Обговорення, інтерпретація результатів (групова робота).

Коментарі і висновки викладача, оцінка виконання самостійної роботи.


Очікуваний результат

Після даного заняття студенти повинні:

- вміти розробляти план соціально-психологічного тренінгу «Розвиток комунікативних компетенцій».
Завдання до заняття 11:

Вивчення літератури до заняття:

1. Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию. М., 1995

2. Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирование. М., 2000.

3. Огнев А. Организационное консультирование в стиле коучинг. СПб., Речь, 2003.


Тема 4

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇЗаняття 11

Питання, що вивчаються.

Принципи індивідуального консультування
Форми організації навчання:

– інформаційне повідомлення (мінілекция);

– рольова гра «Консультування».

Самостійна робота студентів.

Обговорення, інтерпретація результатів (групова робота).

Коментарі і висновки викладача, оцінка виконання самостійної роботи.


Очікуваний результат

Після даного заняття студенти повинні:

– знати правила проведення індивідуальних консультацій;

– вміти проводити індивідуальну консультацію.


Завдання до заняття 12:

Вивчення літератури до заняття:

1. Огнев А. Организационное консультирование в стиле коучинг. СПб., Речь, 2003.


Заняття 12

Питання, що вивчаються.

Коучінг в організації

Форми організації навчання:

– Інформаційне повідомлення (мінілекция);

– рольова гра «Коучінг».

Постановка перед студентами цілей і завдань рольової гри.

Самостійна робота студентів.

Обговорення, інтерпретація результатів (групова робота).

Коментарі і висновки викладача, оцінка виконання самостійної роботи.

Очікуваний результат

Після даного заняття студенти повинні:– знати види организаційного консультування - коучінг, основні процеси та етапи коучінга.Каталог: pub -> bank -> userfiles -> files -> imem -> imem psy workp rogramm
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія управління»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Педагогічна психологія»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія вищої школи»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія спорту»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психолінгвістика»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія творчості»
imem psy workp rogramm -> Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Соціальна психологія»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Основи психологічного консультування»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія сім’ї»

Скачати 275.64 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка