Обґрунтування навчальної дисципліни «релігієзнавство»Скачати 75.26 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір75.26 Kb.

Обґрунтування навчальної дисципліни «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»
Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.
Соціально-економічні і духовні зміни, що сталися в Україні протягом останніх років потребують підготовки компетентних, висококультурних фахівців. Вивчення дисципліни “Релігієзнавство” є складовою гуманітаризації освіти і формування високої духовної культури особистості та людства. Без перебільшення, вивчення дисципліни “Релігієзнавство” відіграє суттєву роль у всіх сферах професійної діяльності. Оволодіння основами релігієзнавства допоможе студенту стати фахівцем, який вміє мислити і діяти самостійно, виробляти толерантну світоглядну позиціюю Саме життя спонукає до осмислення людиною свого ставлення до дійсності, її світоглядної орієнтації, усвідомлення нею свого місця і ролі в суспільстві. У цьому курсі висвітлено проблеми походження та феноменологію релігії, особливості та історія виникнення первісних, світових та національних релігій, проблеми пов язані зі свободою совісті в Україні.

Метою навчальної дисципліни є формування самостійного відношення до релігії як необхідного елемента особистісної життєвої позиції, усвідомлення релігії, як необхідної умови адекватного розуміння світу, як елементу української національної культури, світових загальнолюдських духовних цінностей.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

-визначення та складові частини релігії, різницю між основними підходами до вивчення релігії

-класифікації релігії та особливості кожного з етапів розвитку релігійної свідомості людства

-теоретичні засади основних світових, етнічних та регіональних релігій, їх історію та зв язки з іншими галузями життя і діяльності людини

-особливості сучасної конфесійної ситуації в Україні, осоновні законодавчі гарантії свободи совісті та релігії в Україніуміти:

-обговорювати та висловлювати свою думку з ключових проблем функціонування релігії у сучасному суспільстві

-інтегрувати одержані знання у інформаційну систему особистого духовного самовдосконалення

-аналізувати релігію як соціальне явище, як багатогранниий елемент духовної культури людства
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ “РЕЛІГІЄЗНАВСТВО”
Назва теми
1 Релігія як сфера духовної культури. Структура та функціональне покликання.

2 Первісні форми вірувань

3 Національні релігії

4 Світові релігії: буддизм, християнство, іслам

5 Свобода совісті в Україні. Історія і сучасний стан релігій в Україні
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ “РЕЛІГІЄЗНАВСТВО”
Тема 1. Релігія як сфера духовної культури. Структура та функціональне покликання.

Зміст поняття: “релігія”. Релігійний світогляду. Феномен релігійної віри. Релігія як об єкт наукового аналізу. Основні підходи до пояснення релігії: богословсько-теологічний, філософський (пантеїстичний, деїстистичний, атеїстичний та ін.), науковий. Відмінність між філософським і науковим підходами до релігії. Структура наукового релігієзнавства: соціологія релігії, психологія

релігії, історія, географія, феноменологія релігії, лінгвістичне релігієзнавство та ін.

Основні компоненти організаційної структури релігії. Релігійні відносини.Релігійні обряди. Релігія як соціальний інститут. Основні види сучасних релігійних організацій: церква, секта, деномінація.

Місце релігії у суспільстві. Основні функції релігії.
Тема 2. Первісні форми вірувань

Релігії первісного суспільства ( родоплемінні ). Анімізм. Анімалізм, зоолатрія. Аніматизм. Фетишизм.Тотемізм. Табу. Шаманізм. Культи предків. Культ природи. Язичництво. Політеїзм. Жертвоприношенння. Магія. Види магії.


Тема 3. Національні релігії

Генеза національних релігій. Культура і релігія шумерського народу. Вавілонська релігія. Ранні національні релігії – релігія Стародавнього Єгипту, народів Дворіччя, Стародавньої Індії (ведична, брахманізм ), давньогрецька релігія, релігія Давнього Риму та ін. Пізні національні релігії ( іудаїзм, індуїзм, джайнізм, сикхізм, конфуціаество, даосизм, синтоїзм, зороастризм.

Культура і релігія шумерського народу. Вавілонська релігія. Культова система в асирійській державі.

Іудаїзм як релігія єврейського народу та перша монотеїстична релігія. Роль іудаїзму в сучасному світі.


Тема 4. Світові релігії: буддизм, християнство, іслам

Буддизм як перша за часом виникнення світова релігія. Основні істини буддизму.Восьмиступеневий шлях досягнення нірвани. Буддизм у сучасному світі.

Суспільно-історичні умови виникнення й поширення християнства. Ідейні попередники християнства. Християнство та іудаїзм. Перетворення християнства на державну релігію Римської імперії. Біблія як священна книга християнства та основа віровчення, її

структура.

Виникнення та розвиток основних різновидів християнства: Православ’я, Католицизм та Протестантизм. Особливості православного віровчення і культу. Православні церкви в сучасну епоху. Особливості віровчення і культу Католіцизму. Виникнення Протестантизму. Основні напрями у Протестантизмі.

Історія виникнення ісламу . Історія поширення ісламу у світі. Основні напрями в ісламі: шиїти, сунніти. Іслам в сучасному світі. Коран як головна свята книга мусульман. Мусульманські свята.Тема 5. Свобода совісті в Україні. Історія і сучасний стан релігій в Україні

Свобода совісті в Україні. Специфіка змісту понять: “толерантність”, “віротерпимість”, “свобода совісті”. Історія формування уявлень про свободу совісті. Законодавче забезпечення свободи совісті в сучасній Україні. Гуманізм та світоглядна толерантність як основа людського діалогу

Специфіка вірувань трипільців. кімерійців. Релігійні уявлення скіфських, сарматських, фракійських, кельтських, германських, тюрських племен. Релігійні реформи Володимира Великого. Хрещення Русі. Історія українського православ’я.

Релігійні організації сучасної України. Релігії орієнталістського ( східного ) напряму. Неорелігії в сучасній Україні: неохристиянські, неоорієнталістські, синкретичні, сатаністські, неоязитницькі, церква саєнтології та ін. Релігійні рухи “Нового віку” (“Нью Ейдж”).ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Релігія як предмет наукового аналізу.

2. Основні версії походження релігії.

3. Основні напрями релігійної філософії.

4 . Основні філософські способи осмислення феномену релігії: теологія,

пантеїзм, деїзм, атеїзм.

5. Релігія як причина змін у суспільстві.

6. Первісні форми релігії.

7. Національні релігії.

8. Релігії у Стародавній Месопотамії.

9. Основні різновиди індуїзму: вішнуїзм, шиваїзм, шактізм.

10. Індуїстський та буддистський різновиди тантризму.

11. Джайнізм: минуле й сучасність.

12. Специфіка віровчення й культу в сикхізмі.

13. Основні релігійні уявлення у Стародавньому Китаї.

14. Релігійні уявлення стародавніх греків і римлян.

15. Іудаїзм — релігія єврейського народу.

16. Віровчення буддизму.

17. Буддійське віровчення і культ.

18. Чань-буддизм (дзен).

19. Тибетський буддизм (ламаїзм).

20. Виникнення та еволюція християнства.

21. Етичне вчення християнства.

22. Вплив християнства на духовні сфери життя суспільства.

23. Специфіка православ’я як різновиду християнства.

24. Причини і наслідки першого великого росколу в християнстві.

25. Основні напрями у протестантизмі: їх віровчення і культ.

26. Діяльність основних християнських конфесій в сучасній Україні.

27. Історія розвитку і сучасний стан нехристиянських релігій в Україні.

28. Особливості мусульманського віровчення і культу.

29. Сучасні нетрадиційні культи.

30. Феномен діяльності тоталітарних сект у сучасному світі.

31. Українське неоязитництво: віровчення й культ.

32. Секуляризація і вільнодумство в західноєвропейській культурі.

33. Свобода совісті та її законодавче забезпечення у сучасній Україні.

34. Українське законодавство про релігійні організації.

35. Діяльність нетрадиційних релігійних організацій в сучасній Україні.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон Про свободу совісті та релігійні організації // Відомості Верховної Ради України.1996.

2. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. А. Колодного. — К., 2000.

3 . Гараджа В. И. Религиоведение. — М., 1995.

4. Еремеев Д.Е. Ислам – образ жизни и стиль мышления. – М. 1990.

5. История религий мира. Энциклопедия: В 2 т. — М., 1996.

6. Калінін Ю. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство. — К., 1997.

7. Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство: –К., 2004.

8. Лубський В. І. Релігієзнавство: Підручник. — К., 1997.

9. Основы религиоведения / Под ред. И. Н. Яблокова и др. — М., 2004.

10. Померанц Г., Миркина З. Великие религии мира. — М., 2001.

11. Радугин А. А. Введение в религиоведение: Курс лекций. — М., 1996.

12. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В. І. Лубського — К., 2000.

13. Релігієзнавство: Навч. посіб. / За ред. С. А. Бублика. — К., 2000.

14. Самыгин С. И., Нечипуренко В. Н., Полонская И. Н. Религиоведение:

социология и психология религии. — Ростов н/Д., 1996.

15. Токарев С. А. Ранние формы религии. — М., 1990.

16. Ходькова Л. П. Релігієзнавство.– Львів, 2001.

17. Чорний А. М. Релігієзнавство.– К., 2003.

18. Дворкин А. Д. Сектоведение. Тоталитарные секты. — Нижний

Новгород, 2003.

19. Добреньков В. И., Радугин А. А. Христианская теология и революция.

— М., 1990.

20. Драгоманов М. Борьба за духовную власть и свободу совести

// М. Драгоманов. Избранное. — К., 1991.

21. Дулуман Е. К., Глушак А. С. Введение христианства на Руси. —

Симферополь, 1988.

22. Єришев А. О. Досвід соціологічних досліджень релігійності. — К., 1967.

23. Закон Божий. — М., 1991.

24. Ислам: Энцикл. словарь. — М., 1991.

25. Иудаизм и христианство: Словарь. — М., 1995.

26. Історія православної церкви в Україні. — К., 199727. Історія релігій в Україні: В 10 т. — К., 1996–1999.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка