Обґрунтування навчальної дисципліни «філософі я»Скачати 231.18 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір231.18 Kb.
#1936
ТипОбґрунтування

Обґрунтування навчальної дисципліни


«Ф І Л О С О Ф І Я»

Предметом курсу є система найзагальніших ( універсальних ) теоретичних поглядів на світ, місце в ньому людини, різноманітні форми ставлення людини до світу, а саме :світ у цілому (природа, суспільство і мислення) у своїх найзагальніших закономірностях, розглядуваний під кутом зору відношення «людина – світ», тобто суб’єкт-об’єктного відношення. Курс повинен забезпечити глибоке засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, високу світоглядно-методологічну культуру студентів, оволодіння сучасно-науковим способом мислення. Відповідно до програми оволодіння курсом «Філософія» пов’язане з читанням лекцій, проведенням семінарських занять, консультацій, самостійною роботою студентів, підсумковим рейтинговим контролем, складанням іспиту. Програма курсу прагне до раціонального поєднання загально-освітнього та професійного навчання студентів, максимального наближення філософії до специфіки професійної діяльності. Курс враховує теоретичні матеріали, що мають значення щодо їхнього застосування у різних галузях професійної практики, спрямований на синтез філософських методів з конкретно-науковими методами.

Програма охоплює загальнофілософські теми, що стосуються генези світової та української філософської думки. Уся зазначена тематика так чи інакше пов’язана історичним розвитком людської культури взагалі і перетинається з історичним поступом української філософії Таким чином вітчизняна філософія вивчається як невід’ємний складник культури світової. Додану до програми літературу слід, передусім, сприймати як орієнтовний список, котрий можна доповнювати, відштовхуючись від конкретних завдань і потреб, попередньої узгоджуючи це з викладачем курсу. Слід взяти до уваги, що предмет «Філософія» щільно перетинається з суміжними предметами навчального курсу, а саме з всесвітньою історією, історією України, українською та зарубіжною культурою, релігієзнавством, етикою, естетикою, логікою, політологією, історією держави та права.

Мета курсу (кінцеві цілі): Формування знань про предмет філософії, основні етапи та напрямки розвитку філософського знання та вмінь застосовувати основи філософської методології, а саме : забезпечення глибокого засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, збагачення світоглядно-методологічної культури студентів, майбутніх юристів, сприяння формуванню філософської свідомості, сучасно-наукового способу мислення, розширення світоглядних меж. Мета курсу залучати через вивчення студентами предмету до постійного спілкування з духовними надбаннями людства, спрямовувати свою діяльність в межах етичних та естетичних цінностей. Вивчення курсу має на меті сприяти виробленню самостійної світоглядної позиції, на основі якої будуть вирішуватися особисті, професійні та суспільні проблеми.

Студенти, які успішно прослухали та відпрацювали на семінарських заняттях курс “ФІЛОСОФІЯ” (як загальноосвітню дисципліну) повинні:

ЗНАТИ: зміст теоретичних світоглядно-філософських проблем у систематизованій формі, основні філософські школи, напрями, течії, основні їх прояви

-особливості та основні етапи розвитку світової філософії та української філософської думки

- сучасні підходи до проблем буття, пізнання, ціннісного відношення до світу

-основні сфери суспільного життя, особливості взаємовідношень між людиною, суспільством та природою.


УМІТИ: — на основі ґрунтовного, фундаментального знання філософії опанувати самостійний стиль мислення, оволодіти філософським способом мислення, засвоїти специфіку філософського осягнення дійсності, формувати свою власну позицію, застосовувати набуті знання при ана­лізі нагальних проблем сьогодення.

— диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; застосувати філософські принципи, методи; обґрунтовувати, доводити свою точку зору у запропонованих проблемних ситуаціях;

— логічно i послідовно викладати матеріал усно та письмово.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

дисципліни

ФІЛОСОФІЯ”Змістовий модуль 1
1.Філософія як специфічний тип знання

2. Філософія Давньої Індії. Давньокитайська філософія

3. Давньогрецька філософія

4. Філософія Середньовіччя

5. Філософія Відродження (Ренесансу )

6. Філософія Нового часу

7. Німецька класична філософія

8. Сучасна філософія

9. Філософська думка в Україні
Змістовий модуль 2
1.Основні поняття та ідеї онтології

2. Свідомість. Основні характеристики та дискусійні проблеми

3. Основні поняття та ідеї гносеології

4.Філософія та методологія науки

5. Діалектика та її альтернативи

6. Філософська антропологія
Змістовий модуль 3
1.Суспільство як система. Суспільство та природа

2. Філософськи проблеми глобалістики

3. Філософськи основи вчення про цінності


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Вступ до філософії. Історія філософії

Тема 1. Філософія як специфічний тип знання

Структура філософського знання. Предмет, методологія і функції філософії. Філософія, міфологія, релігія, наука. Теоретичне і духовно-практичне значення філософії.


Тема 2. Становлення філософського знання: Схід. Філософія Давньої Індії. Давньокитайська філософія

Східний та західний типи філософствування. Веди. Ортодоксальні ведичні філософські системи: веданта, міманса, ньяя, вайшешика, санкх'я, йога. Неортодоксальні школи. Основні категорії індійської філософії. Буддизм. Священні книги китайської освіченості. Онтологія даосизму. «Дао де цзин». Конфуціанство. «Лунь-Юй».


Тема 3. Давньогрецька філософія.

Мілетська натурфілософія: Фалес, Анаксімандр і Анаксімен. Діалектика Геракліта. Метафізика елеатів. Досократики: магія чисел Піфагора, "стихії" Емпедокла, "нус" Анаксагора. Релятивізм софістики. Даймоніон і маєвтика Сократа. Автаркія кініків і гедонізм кіренаїків. Атомізм Левкіппа-Демокріта, Лукреція Кара, Епікура. "Ейдоси" Платона. Енциклопедизм Арістотеля. "Атараксія" скептиків. Фаталізм стоїків. Неоплатонізм


Тема 4. СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ

Патристика. Схоластика. Суперечка номіналістів і реалістів про універсалії. П’єр Абеляр. Ансельм Кентерберійський. Августин Аврелій. Фома Аквінський.


Тема 5. ФІЛОСОФІЯ ВІДРОДЖЕННЯ

Філософія гуманізму (Данте Аліг'єрі, Франческо Петрарка, Піко делла Мірандола, П'єтро Помпонацці, Монтень). Натурфілософія нового природознавства (Микола Кузанський, Бернардино Телезіо, Джордано Бруно, Парацельс, Копернік, Кеплер, Галілей). Філософія політики: ідеологія централізованої держави і теорія природного права: (Нікколо Макіавеллі, Жан Боден) та утопічний соціалізм (Томас Мор, Томаззо Кампанелла).


Тема 6. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ

Емпіризм Ф.Бекона, Гоббса, Локка. Раціоналізм Р.Декарта, Б.Спінози, Лейбніца. Суб'єктивний ідеалізм Д.Берклі та Д.Юма. Енциклопедична філософія Просвітництва: Д.Дідро, Ш.Монтеск'є, Вольтер, Кондільяк, Руссо. Метафізичний матеріалізм та атеїзм (Ламетрі, Гольбах. "Трагічний оптимізм" "філософії серця": Паскаль)


Тема 7. НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ

Агностичний апріоризм і категоричний імператив І.Канта. Діалектика "практичної філософії" Фіхте і "філософії тотожності" Шеллінга. "Абсолютний діалектичний ідеалізм" Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля. Антропологічний матеріалізм Л.Фейербаха.


Тема 8. СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ

"Філософія життя": Ф.Ніцше, В.Дільтей, А.Бергсон, О.Шпенглер. Екзистенціалізм: М.Хайдеггер, К.Ясперс, А.Камю, Ж.-П.Сартр. Філософія психологізму: фрейдизм, біхевіоризм, неофрейдизм. Релігійна філософія: неотомізм, персоналізм, тейярдизм. Позитивна філософія: позитивізм, махізм, неопозитивізм. Філософія науки: структуралізм. Критична теорія. Герменевтика Гадамера.Феноменологія як переусвідомлення свідомості. Феміністська філософія. Феномен постмодернізму.Тема 9.УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ

Міфологія давніх українців. Духовні витоки української філософської культури. Філософська думка в Україні після розпаду Київської Русі. Розвиток філософських ідей в Україні у ХYІІІ-ХІХ ст. Г.С.Сковорода. Києво-Могилянська академія. П.Юркевич. Філософія в Україні в ХХ ст.


Модуль 2. Основні філософські проблеми
Тема 10. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ІДЕЇ ОНТОЛОГІЇ

Поняття буття та його розвиток в історії науки. Буття - небуття - становлення. Субстанція, атрибут і акциденція. Категорії онтології, їх походження і сутність Формування онтологічних ідей в історії філософії. Матеріальне та ідеальне. Рух та спокій. Простір і час.Тема 11. СВІДОМІСТЬ. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ДИСКУСІЙНІ ПРОБЛЕМИ

Духовний вимір людського буття. Свідомість: структура і основні риси. Інтенціональність. Самосвідомість. Знаково-символічна форма буття духу. Мислення і мова, мовний символізм буття.Тема 12. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ІДЕЇ ГНОСЕОЛОГІЇ

Пізнання як філософська проблема. Структура пізнавальної діяльності. Об'єкт і суб'єкт. Чуттєве і раціональне, емпіричне і теоретичне пізнання. Пізнання і творчість. Логіка наукового дослідження та її етапи (проблема, факт, гіпотеза, теорія, ідея).

Пізнання і знання. Проблема істини (істина об'єктивна і суб'єктивна, абсолютна і відносна, істина - процес). Істина і хибність (помилковість). Істина і вірогідність, ймовірність. Істина монологічна (наукова, «епістемна») і поліфонічна (фі­лософська, «алетейя»). Критерії істини. Знання і мудрість. Рівні знання: віра (гносеологічна віра —believe і релігійна віра - faith), гадка (доксичне знання), дискурсивне («епістемне») знання, «софійне» знання (мудрість)..
Тема 13. ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ.

Наука та її місце в сучасному світі. Наукова картина світу та її еволюція. Динаміка наукового пізнання. Псевдонаука. Емпіричний та теоретичний рівні наукового дослідження, їх методи. Структура наукової теорії. Методологія. Сучасна методологія пізнання.


Тема 14. ДІАЛЕКТИКА ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВИ.

Діалектика. Принципи діалектичного осмислення буття. Основні закони діалектики, їх світоглядне та методологічне значення. Категорії як загальні форми відображення буття. Принципи діалектики.


Тема 15. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

Поняття філософської антропології. Проблема людини і світу в історії філософії. Проблема походження людини. Основні структури буття людини: тілесна організація, потреби, здатності, свідомість, поводження. Співвідношення біологічного і соціального у людині. Свобода - корінна характеристика й необхідність буття людини. Проблеми вибору, волі й особистої відповідальності.

Проблема життя й смерті. Сенс життя людини й людства. Етносоціальні спільності - середовище перебування людини. Національний менталітет. Співвідношення національного й загальнолюдського.

Людина, індивід, особистість. Особистість і суспільство. Проблема оптимізації умов для самореалізації людини.
МОДУЛЬ 3. Соціальна філософія та філософія історії
Тема 16. СУСПІЛЬСТВО ЯК СИСТЕМА. СУСПІЛЬСТВО ТА ПРИРОДА. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ

Суспільство як система. Система регуляції соціальних відносин. Виробничий процес і його роль у житті людей. Особливості виробництва в інформаційному суспільстві. Поняття соціальної структури суспільства. Соціальна структура традиційного, індустріального й інформаційного суспільства.

Суспільство й природа як підсистеми об'єктивної реальності. Роль природного середовища й народонаселення в розвитку суспільства.

Основні концепції філософії історії: натуралістичні, соціопсихологічні, марксистська, соціальної дії М.Вебера. Проблема факторів історичного розвитку. Теорія П.Сорокіна, сучасні підходи. Проблема сенсу історії.
Тема 18. ФІЛОСОФСЬКИ ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІСТИКИ.

Соціальне прогнозування та глобальні проблеми людства. Глобалізація світу та ідеологія глобалізму. Філософія і майбутнє людства. Стратегія людства в планетарному масштабі. Управління розвитком людства. Завдання переходу від техногенної до антропогенної цивілізації.


Тема 19. ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ВЧЕННЯ ПРО ЦІННОСТІ

Аксіологія як галузь філософського знання. Поняття і основні ідеї аксіології. Цінності і ціннісні орієнтації .Формування теорії цінностей в історії філософії. Сучасні концепції цінностей.. Проблема формування оптимальних потреб, інтересів та цінностей. Ідеал та утопія.ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА. СПИСОК ПЕРШОДЖЕРЕЛ
1. Аристотель. Метафизика. Соч.: В 4 т. - М.,1976. - Т. 1.

2. Аристотель. Политика//Соч.: В 4т.-М.,1983.

3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М., 1979.

4. Бердяев Н.А. 0 назначении человека.-М.,1993.

5. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма.-М.,1990.

6. Бердяев Н.А. Смысл истории.-М.,1990.

7. Бэлл Д. Социальные рамки информационного общества// Новая технократическая волна на Западе. - М.,1986.

8. Вебер М. Протестантська етика i дух капiталiзму. - К., 1994.

9. Вернадский В.И.Несколько слов о ноосфере//Русский космизм.-М.,1993.

10.Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. - М.,1986.

11. Винниченко В.Вiдрождення нацiї.-К.,1990.

12.Витгенштейн Л. Логико-философский трактат.-М.,1958.

13.Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики.-М.,1988.

14.Гегель Г.В.Ф. Наука логики: В 3т. -М.,1970. -Т. 1.

15.Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т. - Т. 1.

16. Гельвецiй К. Про людину, iїрозумовi здiбностi та й виховання.-К.,1994

l7. Герцен А.И. Письма об изучении природы//Избр. филос. произв.: В 2т.-Л.,1948.Т.1.

18. Гоббс Т. Левиафан //Соч.: В 2т.-М.,1991.Т.2.

19.Гольбах П. Система природы,или о законах мира физического и мира духовного// Избр. филос. произв.: В 2т.-М.,1963. Т.1.

20. ГрушевскийМ.С. Очерки истории украинского народа.-К.1990.

21. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. - 1994.

22. Дюркгейм Е. 0 разделении общественного труда. Метод социологии.-М.,1990.

23.Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 21. - С. 23 - 156.

24. Енгельс Ф.Диалектика природи//Маркс К., Енгельс Ф. Твори.Т.20.

25.Кант И.Критика чистого разума. Соч.: В 6 т. - М.,1964. - Т. 3.

26. Камю А. Бунтующий человек.-М.,1990.

27. Макиавелли Н. Государь.-М.,1990.

28. Маркс К. Економiчно-фiлософськi рукописи 1884 року//Маркс К., Енгельс Ф. Твори.Т.42.

29. Монтескье Ш. 0 духе законов//Избр.произв.-М.,1955.

30. Ницше Ф. Так казав Заратустра.-К,1993.

31. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия.-М.,1991.

32. Печчеи А. Человеческие качества.-М., 1980.

33. Платон. Государство//Соч.: В 4т.-М, 1994.Т.З.

34. Плеханов Г. В. К вопросу о роли личности в истории// Избр. произв.: В 5 т. - М.,1956. Т.1.

35. Пико делла Мирандола. Речь о достоинстве человека//Эстетика Ренессанса. Антология: В 2т.-М., 1981.Т.1.

36. Поппер К. Логика и рост научного знания.-М.,1989.

37. Поппер К. Вiдкрите суспiльство i його вороги: У 2т.-К.,1994.

38. Рассел Б. Человеческое познание.-М.,1957.

38. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре//Антология мировой философии: В 4т.-- М.,1970.Т.2.

39. Сартр Ж.П. Экзистенциализм - это гуманизм//Сумерки богов.-М.,1989.

40. Соловьев В.С. Оправдание добра.Нравственная философия//Соч.: В 2т.-М.,1988.Т.1.

41. Сорокин П.Человек. Цивилизация. Общество.-М.,1992.

42. Тейяр де Шарден П.Феномен человека.-М.,1987.

43. Тойнбi А.Дж. Дослiдження iсторiї.-К.,1995.

44. Фейербах Л. Сущность христианства//Избр.филос.произв.: В 2т.-М.,1995.Т.2.

45. Франк С.Л.Духовные основы общества.-М.,1992.

46. Франко I. Мислi о еволюцiї в iсторiї людскосьтi//Зiбрання творiв у 50т.-К.,1986.Т.45.

47. Фрейд 3.Будущее одной иллюзии//Сумерки богов.-М.,1989.

48. Фрейд 3. Введение в психоанализ.Лекции.-М.,1991.

49. Фромм Э. Душа человека.-М.,1992.

50. Фромм Э. Психоанализ и этика.-М.,1993.

51. Фромм Э. Человек для себя. - Минск, 1992.

52. Хайдеггер М. Время и бытие.-М.,1993

53. Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости//Свобода воли и нравственность.- М.,

1992.

54. Шпенглер 0. Закат Европы. Очерки мифологии мировой истории. Гештальт и действительность//Пер. с нем.-М.,1993.55. Юнг К. Проблемы души нашего времени. - М., 1993.

56. Юркевич П.Д. 3 науки про людський дух//Вибране.-К.,1993.

57. Юркевич П. Серце та його значення в духовному життi людини, згiдно з ученням Божим. Вибране. - К., 1993.

58. Ясперс К. Смысл и назначение истории.-М.,1991.НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ І ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА

59. Андрущенко В. Михальченко М. Сучасна соцiальна фiлософiя. Курс лекцiй: В 2 т. - К., 1993.

60. Барулин В.С. Социальная философия: В 2ч. Учебник - М., 1993.

61. Губар О.М. Філософія: інтерактивний курс лекцій :Навч. посібник. – К. :Центр учбової літератури, 2007 – 416 с.

62.Канке В.А. Философия для юристов:учебник для студентов высших учебных заведений.-М. :Издательство “Омега-Л”, 2009. – 412с.

63. История современной зарубежной философии: компаративисткий подход. - Спб., 1997.

64. Малькова Т.П., Фролова М.А. Введение в социальную философию. - М., 1995.

65. Мир философии.: Книга для чтения: В 2ч.-М., 1991.Ч. 1, ч.2.

66. Подольська Є.А. Філософія. Підручник – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 704 с.

67. Немировская Л.З. Философия: учебное пособие. - М., 1996.

68. Радугин А.А. Философия . Курс лекций. - М., 1995.

69. Современная западная философия: Словарь/Сост. Малахов В.С., Филатов В.П.-М.,1991.

70. Спиркин А.Г. Основы философии.-М.,1988.

71. Фiлософiя. Курс лекций: Навч. посiбник/Бичко I.В., Бичко А.К.,Бузський М.П. та iн.-К.,1994.

72. Фiлософiя: Навч. посiбник/I.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та iн.; за ред. I.Ф. Надольного. - К.,1997.

73. Фiлософия: Пiдручник /За ред. Горбача Н.Я.-Львiв,1995.

74. Фiлософия: Пiдручник/Г.А.Зайченко, В.М.Сагатовський, I.I. Кальний та iн.;За ред. Г.А. Зайченка. -К.,1995.

75.Философия: Учебник для высших учебных заведений / Под ред. Л.Г.Кононовича, Г.И.Медведева. - Ростов н/Д., 1997.

76. Философия: Уч. пособие/Под ред. Е.В.Осичнюка.-К.,1994.

77. Философский энциклопедический словарь.-М.,1989.

78.Шевченко В. Українська філософія в системі українознавства:Теорет.-методол. Комент. До курсу філос.. у вищ. Навч. закладах- К. :ДП “Видавничий дім Персонал”, 2008. – 240 с

79. Читанка з iсторiїфiлософiї: У 6 кн./Пiд ред. Г.I.Волинки.-К.,1993.


ЛІТЕРАТУРА ДО ОКРЕМИХ ТЕМ

80. Аббаньяно Н. Экзистенция как свобода//Вопросы философии.-1992. - N8.

81. Аврех А.Я. Масоны и революция. - М., 1990.

82. Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика. -М., 1991.

83. Андреев С.С. Политические системы и политическая организация общества // Социально-политические науки. - 1992. - N 1.

84. Андрос Е.И. Истина как проблема познания и мировоззрения. - К.,1984.

85. Антология мировой философии: В4т.Т.1.-М.,1969.Ч.1,ч.2.Т.2.-М.,1970.

86. Арефьева В.С. Общество. Познание. Практика. - М.,1988.

87. Барякiн В.В. ВернадськийВ.I. про ноосферу//Философська i соцiологiчна думка.-1993.-N3.

88. Бердяев Н.Н. Философия свободы. Смысл творчества.-М.,1989.

89. Булгаков С.И. Свет невечерний.-М.,1994.

90. Бойченко I.В., Бойченко М.I. Фiлософiя iсторiї: предмет, напрямки, детермiнiстськi та iгровi концепцiї. - К., 1995.

91. Бойченко I.В. Нелiнiйна соцiальна фiлософiя: цивiлiзацiя як монада iсторiї // Фiлософськi студiї київського унiверситету. - Вип. 1. - К., 1995.

92. Бытие человека в культуре ( опыт онтологического подхода). - К., 1991.

93. Вебер М. Политика как призвание и профессия. Избранные произведения. - М., 1990.

94. Вильчинский В.Д. Познание и практика в структуре деятельности. - Рига. 1988.

95. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. До ефективнiших суспiльств: Доповiдь Римському клубовi / Пер. с англ. - К., 1990.

96. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Учебное пособие. - М., 1986.

97. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности / пер. с англ. и франц. М., 1991.

98. Гошовський М.М., Кучерявий I.Т. Iдея прогресу в соцiальнiй фiлософiї. - К., 1993.

99. Грушин Б.А. Массовое сознание. - М., 1987.

100. Губман Б.А. Современная католическая философия:человек и история.-1988.

101. Гуревич П.С. Страх - молитва души. Современный апокалипсис//Философские науки.-1992.-N 2.

102. Гурьев Д.В. Загадки происхождения сознания. - М., 1986.

103. Давидова Г.А. Творчество и диалектика. - М., 1976.

104. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. -М.,1995.

105. Девис П. Пространство и время в современной картине Вселенной. - М. 1979.

106.Дельгадо Х. Мозг и сознание. - М., 1991.

107. Загадка человеческого понимания. - М.,1991.

108. Ильенков Э.В.Диалектическая логика. - М., 1984.

109. Ильенков Э.В. Философия и культура. - М. 1991.

110. Интеллектуальные системы и творчество :методические рекомендации. - Новосибирск. - 1991.

111. Карпенко А.С.Фатализм и случайность будущего. - М., 1990.

112. Категориальные структуры познания и практики. -К., 1986.

113. Категории диалектики, их развитие и функции / отв. ред. В.П.Иванов. - К., 1980.

114.Келле В.Ж., Ковальзон М.Я. Теория и история. Проблемы теории исторического процесса. - М., 1981.

115.Классы и социальные слои: исторические судьбы. - М., 1991.

114.Копнин П.В.Гносеологические и логические основы науки. - М., 1974.

115. Кочергин А.Н.Научное познание: формы, методы, подходы. - М., 1991.

116. Крымский С.Б.,Парахонский Б.А., Мейзерский В.М. Эпистемология культуры (Введение вобобщенную теорию познания ). - К.,1993.

117. Крымский С.Б. Научное знание и принципы его трансформации. - К.,1974.

118. Кун Т. Структура научных революций. - М., 1977.

119.Кутирев В.О. Людина и свiт: три парадигми взаємодiї // Фiлос. i соцiол. думка. - 1991 N 7.

120. Ламберт Д. Доисторический человек. - Л., 1991.

121. Лекторский В.А. Объект,субъект, познание. - М.,1980.

122. Лобастов Г.В. Так что же есть истина ? //Филос. науки. - 1990. -N 6.

123. Лосев А.Ф. Диалектика творческого акта: Краткий очерк //

Контекст. - 1981.

124. Лузан О.О.Полiтика i суспiльство // Полiтологiчнi читання. -1993. - N 1.

125. Лукач Д. К онтологии общественного бытия. Пролегомены. - М., 1991.

126. Мамардашвили М. Как я понимаю философию. - М.,1992.

127. Мамардашвили М. Називати речi своїми iменами // Фiлософські студiї. -1993. N 1.

128. Медоуз Х., Медоуз Л., Рэндерс И. и др. Пределы роста /доклад по проекту Римского клуба "Сложное положение человечества". - М., 1991.

129. Мелюхин С.Т. Материя в ее единстве, бесконечности и развитии. - М.,1966.

130. Мостепаненко А.М. Проблема существования в физике и космологии. - Л., 1987.

131. Мелюхин С.Т. Философские проблемы естествознания. - М., 1985.

132. Мостепаненко А.М. Пространство-время и физическое познание. - М., 1975.

132. Нарликар Дж. Неистовая Вселенная. - М., 1985.

133. Насбитт Д.,Эбурдин П. Что нас ждет в 90-е годы. Метатенденции. Год 2000. - М.,1992.

134. Никитин Е.П. Духовный мир: органичный космос или разбегающаяся Вселенная ? // Вопр. филос. - 1991. - N 8.

135. Новиков Б.В. Творчество и философия. - К., 1989.

136. Ойзерман Т.И. К вопросу о практике как критерии истины. // Вопр. филос. - 1987. - N 10.

136. Ойзерман Т.И. Принцип познаваемости мира. //Филос. науки. - 1990. - N 10.

137. Ойзерман Т.И. Эмпирическое и теоретическое: различие , противоположность, единство. // Вопр. филос.

- 1992. N 12.

138. Пойченко А.М. Полiтика: теорiя та технологiї. - К., 1996.

139. Поздняков Э.А. Нация. Национализм. Национальные интересы. - М., 1994.

140. Полiтичнi структури та процеси в сучаснiй Українi. К., 1995.

141. Поппер К. Логика социальных наук. // Вопр. филос. - 1992. - N 10.

142. Проблема сознания в современной западной философии. - М.,1989.

143. Пролєєв С.В. Духовнiсть i буття людини. - К., 1992.

144. Пространство, время, движение. - М., 1971.

145. Пространство и время. / М.А. Парнюк, Е.Н.Причепий, И.В.Огородник. К., 1984.

146. Разумный В.П. Драматизм бытия: истоки бесперспективности. - М., 1991.

147. Ренан Э. Что такое нация ? // Соч. в 9 т. - С.-Пб.., 1909. - Т. 6.

148. Рижко В.А. Концепцiя як форма наукового знання. - К., 1995.

149. Рузавин Г.И. О соотношении категорий "движение", "развитие" и "прогресс" // Филос. науки. - 1980. - N 1.

150. Рябов С.Г. Полiтологiчна теорiя держави. - К., 1996.

151. Сиверс В. Про єднiсть пiдходу у розглядi людини./ Фiлос. I соцiолог. думка. - 1995. - N 1 -2. 152. Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. - М., 1987.

153. Уемов А.И. Истина и пути ее познания. - М., 1975.

154. ФранкоI.Я. Iз секретiв поетичної творчостi. - К. 1969.

155. Фоули Р. Еще один неповторимый вид. М., 1990.

156. Футурологические концепции эволюции цивилизации // Современные социально-политические теории. - М., 1991.

157. Хабермас Ю. Познание и интерес. // Филос.науки. - 1990. - N 1.

158. Хайдеггер М. О сущности истины. // Филос.науки. - 1989. - N 4.

159. Хазиев В.С.Философское понимание истины. //Филос. науки. - 1991. - N 9.

160. Чинакова Л.И. Социальный детерминизм. - М., 1986.

161. Швебс Г.И.Идея ноосферы и социальная экология // Вопросы философии. - 1991. - N7.

162. Швырев В.С. Анализ научного познания: основные направления, формы, проблемы. - М., 1988.

163. Шелєр М. Положення людини в космосi //Читанка з iсторiї фiлософiї у 6 кн. - Кн.6. Зарубiжна фiлософiя XX столiття. - К., 1993.

164. Школенко Ю.А. Ценности XX века., - М., 1990.

165. Шумилин А.Т. Проблема теории творчества. - М.,1989.

166. Чехов А.П. Письма // Соч. в 12 т. - Т. 1.

167. Ярошевець В.I. Людина в системi пiзнання. - К., 1996.Теми рефератів
1. Особливості філософії як форми духовного осягнення світу.

2. Гуманістична спрямованість філософського знання.

3. Філософське розуміння буття.

4. Проблема буття і небуття в історико-філософському окресленні.

5. Принцип матеріальної єдності світу та його методологічне значеня.

6. Сучасна наука о формах та рівнях існування матерії.

7. Соціально-історичний час і простір.

8. Проблема свідомості в філософії.

9. Біологічні й соціальні виміри еволюції людини.


  10 Свідомість як сформований внутрішній світ суб’єктивної реальності.

  11. Моральна свідомість особистості.12. Діалектика як методологія розуміння світу та теорія розвитку.

13. Закони діалектики та механізми їх дії.

14. Детермінізм як філософська концепція.

15. Філософський аналіз суспільства.

16. Цивілізаційний та формаційний підходи до історичного процесу.

17. Проблема антропосоціогенезу в філософії.

18 Філософське розуміння людини.

19. Діяльнісні та недіяльнісні способи людської буттєвості.

20. Буття, життя та існування людини як філософські проблеми.

21. Проблеми сенсу життя, смерті та безсмертя у філософії.  22. Поняття особистості в філософії.

  23. Духовність як міра особистості.24. Дух, духовність та духовне життя.

25. Філософський аналіз процесу пізнання.

26. Проблема гносеологічного образу в теорії пізнання.

27. Проблема істини і шляхи її вирішення у філософській думці.

28. Проблема ідеального в історії філософії.

29. Порівняльний аналіз вихідних особливостей західного та східного типу філософствування.

30. Космоцентризм античності та його характерні риси.

31. Сократ і сократичні школи античності.

32. Подвоєння світу у філософських поглядах Платона.

33. Філософія Аристотеля як класичний зразок античної філософії.

34. Проблема розуму і віри у середньовічної філософії.

35. Антропоцентризм і гуманізм Ренесансу.

36. Гносеологічна спрямованість філософії Нового часу.

37. Поняття субстанції і структури світу у філософії 17-18 ст.

38. Основні риси, проблеми і принципи німецької класичної філософії.

39. „Трансцендентальний ідеалізм" І. Канта.

40. „Категоричний імператив" в етиці І. Канта.

41. Діалектика Гегеля - геніальний шедевр в історії філософської думки.

42. Філософська система Г.В-Ф. Гегеля.

43. Антропологізм Л. Фейєрбаха.

44. Некласичний ідеал філософствування в ірраціоналізмі.

45. Одинак у філософії К”єркегора та його екзистенція.

46. Філософський зміст надлюдини у філософії Ф. Ницше.

47. Світ як воля і уява в філософії А. Шопенгауера.

48. Позитивізм і абсолютизація конкретного знання.

49. Специфіка української філософської парадигми.

50. „Філософія серця" П. Юркевича.

51. Г. Сковорода - класик української філософії.

52. Філософія у Києво-Могілянської академії.

53. Кордоцентриська традиція в Української філософії.

54. Гуманістична спрямованість філософії екзистенціалізму.

55. Основні напрямки в сучасної західної філософії.

56. Проблема раціонального та ірраціонального у філософіїї ХХ ст.

57. Ірраціоналізм як духовна парадигма сучасної світової філософії.

58. Екзистенціалізм про сутність, існування та свободу людини.

59.Існування людини як співвідношення між екзистенцією та трансценденцією в філософії К.Ясперса.60. Три свободи особистості у філософії М. Бердяєва.

Контрольні питання (до іспиту)

 1. Філософія як світоглядне знання.

 2. Філософія. її предмет і роль у суспільстві.

 3. Своєрідність філософії Стародавньої Індії. Основна її проблематика. Різноманітність філософських шкіл.

 4. Специфіка філософії Стародавнього Китаю. Конфуціанство. Даосизм.

 5. Загальна характеристика античної філософії та етапи її розвитку.

 6. Основні школи іонійського та італійського напрямків в досократівській філософії.

 7. Специфіка матеріалізму в досократівській античній філософії.

 8. Сократ як філософ та особистість.

 9. Філософська система Платона.

 10. Філософія Аристотеля - вершина розвитку античної філософської думки.

 11. Атомізм в античній філософії.

 12. Епікуреїзм, стоїцизм, скептицизм.

 13. Римська антична філософія. Неоплатонізм.

 14. Загальна характеристика, етапи розвитку та основні проблеми Середньовічної філософії.

 15. Сутність суперечки про універсалії у філософії Середньовіччя. Номіналізм та реалізм.

 16. Філософсько-теологічні погляди Ф Аквінського. Томізм.

 17. Погляди А.Августина, П.Абеляра,У.Оккама.

 18. Гуманістичний напрямок у філософії Ренесансу.

 19. Натурфілософія епохи Ренесансу.

 20. Специфіка, основні проблеми та напрямки англійського матеріалізму Нового часу.

 21. Ф. Бекон - основоположник англійського матеріалізму Нового часу.

 22. Сенсуалістська філософія Дж. Локка.

 23. Раціоналістична філософія Нового часу (Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.В. Лейбниц ).

 24. Ідеалістична філософія Нового часу ( Дж. Берклі, Д. Юм).

 25. Характерні риси німецької класичної філософії, її основні проблеми та принципи.

 26. "Трансцендентальний ідеалізм”, апріоризм та агностицизм І. Канта.

 27. ''Категоричний імператив" в етиці І. Канта.

 28. Філософська система Гегеля.

 29. Сутність та специфіка діалектики Гегеля.

 30. Філософсько-політичне вчення К.Маркса.

 31. Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха.

 32. Ірраціоналістичний напрямок у західноєвропейській філософії XIX – початку XX ст. (А.Беогсон, Ф.Ніцше, А.Шопенгауер)

 33. "Філософія волі" А. Шопенгауера.

 34. Філософські погляди Ф. Ніцше.

 35. Релігійний ірраціоналізм С. К'єркегора.

 36. Філософський позитивізм Х1Хст. Основні етапи розвитку, форми та ідеї (О.Конт, Г.Спенсер, Б. Рассел, Л.Вітгенштейн).

 37. Махізм і емпіріокритицизм (Е. Мах, Р. Авенаріус).

 38. Екзистенціальна філософія (А.Камю, Ж-П.Сартр). Персоналізм.

 39. Діалектичний та історичний матеріалізм в марксистській філософії.

 40. Матеріалістична теорія діалектики у марксизмі.

 41. Теорія особистості в марксистській філософії.

 42. Філософська думка в Україні (X-XII ст.)

 43. Філософія у Києво-Могилянській Академії (1701-1818).

 44. Братські школи. Острозький культурно-освітній центр. Києво-Могилянський колегіум (1632-1701 ).

 45. Філософія Г.Сковороди.

 46. Філософські погляди Ф. Прокоповича.

 47. Філософія національної ідеї у творчості М. Драгоманова, О.Потебні, П. Куліша.

 48. Українська філософія кінця XIX - початку XX ст. (І. Франко, Л. Українка, М. Коцюбинський).

 49. "Філософія серця" як явище української філософської культури (П. Юркевич). Український романтизм ( Гоголь, Костомаров, Шевченко, Куліш ).

 50. Філософія української діаспори ( Чижевський, Донцов, Липинський та ін.)

 51. Суттєві риси західноєвропейської філософії XX ст. Основні ії напрями.

 52. Неопозитивізм і різноманітність його проявів (логічний, семантичний, лінгвістична філософія).

 53. Неотомізм - релігійна філософія XX ст.

 54. Категорія "буття", її суть та специфіка. Основні форми буття.

 55. Буття людини.

 56. Філософські концепції буття. Типи онтології: реалізм (матеріалізм), спіритуалізм (ідеалізм), монізм, дуалізм, плюралізм.

 57. Науково-філософське поняття матерії Сучасні наукові уявлення про рівні та види матерії.

 58. Рух як спосіб існування матерії.

 59. Простір і час - універсальні форми буття, їхній взаємозв'язок.

 60. Природа, сутність і структура свідомості.

 61. Матеріалістична філософія про розвиток свідомості.

 62. Свідомість та самосвідомість.

 63. Рівні психічного життя людини: несвідоме, підсвідоме, надсвідоме.

 64. Мислення і мова, мовний символізм буття.

 65. Пізнання як філософська проблема.

 66. “Логіка наукового дослідження” та її етапи (проблема, факт, гіпотеза, теорія, ідея, концепція, парадигма).

 67. Проблема істини (істина суб’єктивна та об’єктивна, абсолютна і відносна, істина-процесс).

 68. Діалектика як теорія розвитку та засіб філософствування.

 69. Закони діалектики.

 70. Категорії діалектики.

 71. Пізнання як соціально-опосередковане відношення людини до світу.

 72. Чуттєве і раціональне, емпіричне та теоретичне у структурі процесу пізнання.

 73. Наукове пізнання. Основні форми і методи.

 74. Система. Системний підхід.

 75. Специфіка людського буття.

 76. Проблема свободи. Свобода, вибір, відповідальність.

 77. Тема сенсу життя і відношення до смерті у філософії.

 78. Концепції походження людини.

 79. Людина, індивід, особистість (співвідношення понять).

 80. Основні підходи до розуміння історичного процесу (формаційний, цивілізаційний, культурологічний).

 81. Аксіологія. Базові цінності людського буття. Ціннісні орієнтації. Вищі духовні цінності. Істина, добро, краса.

 82. Суспільство як соціальна система.

 83. Система соціальних відносин у суспільстві.

 84. Соціальна структура суспільства.

 85. Людина як предмет дослідження філософії.

 86. Духовне життя суспільства та особистості.

 87. Глобальні проблеми людства.

 88. Філософія техніки. Техніка як фактор розвитку сучасної цивілізації.

 89. Місце науки в системі духовної культури.

 90. Форми життєвого світу людини: природний світ (географічне середовище, техніка, виробництво); соціальний світ (соціум, етнос, держава).

Каталог: jdownloads -> pravo-i-lingvistika -> pereklad
pereklad -> Обґрунтування навчальної дисципліни «релігієзнавство»
pereklad -> Обґрунтування навчальної дисципліни
jdownloads -> Концепція розвитку відокремленого структурного підрозділу
jdownloads -> План-конспект проведення лекційного заняття з навчальної дисципліни інформатика тема № Бази даних. Системи управління базами даних. Мета
jdownloads -> Системи Управління базами даних
jdownloads -> Мета дисципліни полягає у наданні студентам теоретичних і практичних знань у сфері діловодства із застосуванням комп'ютерної техніки та сучасних інформаційних технологій. Предметом дисципліни
jdownloads -> Тема Загальні вимоги до складання та оформлювання службових документів Методичні поради щодо вивчення теми Держстандарт (дсту 4163-2003) встановлює
pereklad -> Основи перекладу та редагування художніх текстів (заочне відділення 6 курс) Плани семінарських занять на 2011-2012 нав рік

Скачати 231.18 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка