Обґрунтування достовірності отриманих результатів, наявності наукової новизни та практичного значення роботи; висновки по роботі та відповідні рекомендаціїСкачати 91.06 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір91.06 Kb.
#7242
ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ, СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ НА КОНКУРС
Дослідницьку роботу виконують з урахуванням основних вимог ДСТУ 3008 – 95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.».

Роботу виконують у вигляді звіту з науково-дослідної роботи (НДР).

Структура звіту :

1. Вступна частина (титульний аркуш; список авторів роботи і наукових керівників; реферат, або стисла анотація роботи; зміст; перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень, термінів, термінологічних словосполучень; передмова).

2. Основна частина (вступ, суть звіту, висновки, рекомендації, перелік посилань).

3. Додатки.

Робота має містити такі складові :


 • характеристику загального стану того наукового напрямку, за яким здійснювалось дослідження;

 • встановлення об’єкта та предмета дослідження;

 • формулювання проблеми та головних протиріч, що склалися на теперішній час у досліджуваній галузі знань;

 • актуальність теми дослідження;

 • мету та конкретні завдання дослідження;

 • базові методи та використана методика дослідження;

 • основні наукові результати, отримані автором(-ами);

 • обґрунтування достовірності отриманих результатів, наявності наукової новизни та практичного значення роботи;

 • висновки по роботі та відповідні рекомендації;

 • можливі перспективи подальшого дослідження розглянутого наукового напряму.

Нагадуємо :

В оргкомітет надають одну тверду копію роботи – паперовий оригінал, підписаний авторами та керівником, а також роботу на електронному носії (дискета 3,5’’). Обсяг роботи – не більше 30 – 35 сторінок формату А4, що набрані в редакторі MS Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc шрифтом Times New Roman з розміром шрифту 14. Міжрядковий інтервал 1, 5. Поля з усіх сторін 20 мм.

Креслення та ілюстрації, можуть виконуватись як рукописним, так і комп’ютерним способом.

В рефераті (або анотації) роботи відображається актуальність, мета, завдання, об’єкт, предмет дослідження, використані методи та методики дослідження, результати та їх новизна, значущість роботи та висновки, рекомендації щодо використання результатів роботи, наводиться загальна характеристика роботи (її обсяг, структура, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо). Текст реферату (анотації) має бути лаконічним та відображати лише основний зміст роботи (додаток 8).

Кількість використаних друкованих джерел за темою дослідження – не менше п’яти, електронних джерел – по факту їх використання. Робота може мати додатки до основного тексту.

Матеріали друкуються українською або російською мовами.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇЇ

З ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ


Наукова діяльність – це інтелектуальна творча праця, направлена на отримання та використання НОВИХ ЗНАНЬ, які фіксуються у формі звіта про науково-дослідну роботу(НДР), наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення і т. ін. Основними формами наукової діяльності є фундаментальні та прикладні ДОСЛІДЖЕННЯ. Будь-яке дослідження здійснюють з метою отримання певного НАУКОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ.

«Здійснити дослідження» означає буквально «витягнути (встановити) щось із сліду», тобто відновити якийсь раціональний порядок речей за непрямими ознаками, випадковими речами, об’єктами, тенденціями і т. ін. Таким чином, у цьому словосполученні закладене поняття про спроможність особистості співставляти, аналізувати факти і прогнозувати ситуацію, тобто поняття про знання, досвід та певні навички, потрібні дослідникові.

Отже, сутність дослідницької роботи складається з ЗІставлення даних першоджерел, їх творчої переробки та аналізу, встановлення проблемних аспектів та окреслення шляхів їх вирішення, формулювання і представлення НОВИХ ВИСНОВКІВ.


Послідовність дій при проведенні будь-якого наукового дослідження складається з таких етапів :

 1. Вивчення наукової літератури та уточнення понять, що використовуються.

 2. Визначення об’єктної області, об’єкта та предмета дослідження.

 3. Вибір теми дослідження та обґрунтування її актуальності.

 4. Формулювання робочої гіпотези.

 5. Формулювання мети та завдань дослідження.

 6. Вибір та обґрунтування методів і методики дослідження.

 7. Проведення експерименту.

 8. Співставлення мети і отриманих результатів, аналіз співвідношень.

 9. Формулювання висновків і рекомендацій.

 10. Складання звіту про результати виконання науково-дослідної роботи.


Обєктна область – це сфера науки і практики, в якій знаходиться об’єкт дослідження.

Обєкт дослідження – це носій проблеми, на вивчення якої направлена дослідницька діяльність.

Предмет дослідження – це конкретна частина об’єкту, у якій ведеться пошук (явища, процеси, системи, окремі їх сторони, деякі аспекти та ін.).

Тема дослідження – це сфера здійснення дослідницької діяльності. Вона виставляє об’єкт вивчення у певному аспекті, характерному для даної роботи.Проблема – це якась протирічна ситуація, що з’явилась в результаті роботи, визначила тему дослідження і потребує свого вирішення у підсумку дослідницької роботи. Вирішення (зняття) проблеми визначає тактику і стратегію дослідження.

Мета дослідження – це кінцевий результат, якого дослідник прагне досягти. Найчастіше вона формулюється з використанням слів : виявити, встановити, обґрунтувати, знайти, спів ставити, уточнити, розробити і т. ін. Як правило, мета – це ідеальне бачення бажаного результату.

Завдання дослідження – це вибір шляхів і засобів досягнення мети відповідно до висунутої гіпотези.

Гіпотеза – це науково обґрунтоване припущення про предмет дослідження (явище, процес, діяльність), а саме, про його рівень, структуру, наявну та можливу траєкторію розвитку. Після формулювання гіпотези остаточно визначають мету і завдання дослідження, встановлені на початку діяльності.

Проводити дослідження необхідно за конкретним планом, який показує певні послідовні кроки досягнення встановленої мети.

Наукове дослідження базується на МЕТОДОЛОГІЇ отримання нових знань, тобто на певній сукупності методів, прийомів, способів. Перший (філософський) рівень методології формує загальний світогляд дослідника – об'єктивність світу, матеріалістичну діалектику, а на другому рівні озброює двома групами методів: загальнологічними (аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, індукція, дедукція, аналогія, моделювання) та науковими (емпіричними, теоретичними). Основою емпіричних методів дослідження є спостереження, а наукових (або спеціальних) – формалізація опису досліджуваних явищ, процесів, систем. У кожному конкретному випадку має бути застосований відповідний метод.

Отримані під час дослідження НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ повинні відповідати обов'язковим вимогам: актуальності, новизни, наукового та практичного значення, достовірності, точності та однозначності тлумачення.Актуальність – важливість наукових результатів на даний момент в науці та практиці.

Новизна – характеризується таким чином: вперше отримано, розроблено, доопрацьовано, розповсюджено.

Наукове значення – що саме дає поява наукових результатів для науки та її подальшого розвитку.

Практичне значення – де і яким чином наукові результати можуть бути використані на практиці.

Достовірність наукових результатів визначається:

 • коректним використанням математичних моделей досліджуваних явищ;

 • точністю проведення математичних викладок і точністю виконання розрахунків;

 • повторюваністю результатів в експериментальних дослідженнях;

 • включенням старої теорії у нову в якості окремого випадку;

 • однозначністю тлумачення.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

ТИТУЛЬНОГО АРКУШУ НАУКОВО -ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

А) Складеного від закладу освіти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ШОСТКИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ

СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

41100, м. Шостка, вул. Інститутська, 6, корпус 3

Кафедра економіКИ ПІДПРИЄМСТВ

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУВивчення стану ресурсного забезпечення промислового відтворення в регіоні

Автор НДР, студент гр. Е- 91 Ш

Шосткинського інституту Сум ДУ (підпис) (розшифровка підпису)

(дата)


Керівник НДР,

доцент кафедри еП ШІ Сум ДУ, (підпис) (розшифровка підпису)

канд. екон. наук (дата)
Рукопис закінчено 5 грудня 2010 р.

ШОСТКА - 2010Б) Складеного окремою фізичною особою

Микола Сидоренко

41100, м. Шостка, вул. Робоча, буд. 25, кв. 19

ЗВІТ


ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

Дослідження впливу суспільних змін на формування нових стереотипів поведінки особистості

Автор НДР (підпис) (розшифровка підпису)

(дата)


Керівник НДР,

ВЧИТЕЛЬ І-КАТЕГОРІЇ, (підпис) (розшифровка підпису)

СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 1 (дата)
Рукопис закінчено 5 грудня 2010 р.

ШОСТКА - 2010

РЕФЕРАТ

на звіт про науково-дослідну роботу (НДР)


Реферат призначений для ознайомлення зі звітом. Він має бути стислим,

інформативним і містити відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всього звіту.

Реферат має бути розміщений за титульним аркушем і повинен містити :

відомості про обсяг звіту, кількість частин звіту, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань; текст реферату; перелік ключових слів.

Текст реферату повинен відбивати подану у звіті інформацію і, як правило, у такій послідовності : об’єкт дослідження або розроблення; мета роботи; методи, методика та апаратура дослідження; результати та їх новизна; основні характеристики та показники, що отримані або досліджені; ступінь впровадження; взаємозв’язок з іншими роботами; рекомендації щодо використання результатів роботи; галузь застосування; економічна (та, або інша) ефективність; значущість роботи та висновки; прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження або розроблення.

Частини тексту реферату, щодо яких відсутні відомості, випускають.

Реферат належить виконувати таким чином, щоб він уміщувався на одній сторінці формату А4.

Приклад : РЕФЕРАТ

Звіт про НДР : 35 с., 5 рис., 4 табл., 3 додатки, 10 джерел.

Об’єкт дослідження – процеси економічної конвергенції в країнах постсоціалістичного простору.

Мета роботи – огляд існуючих критеріїв оцінки результативності процесів економічної конвергенції та визначення впливу останніх на адекватність оцінки.

Метод дослідження – статистичний аналіз структурних характеристик аналітичних критеріїв оцінки ринкових соціально-економічних трансформацій в Україні.

Досліджена система моніторингу трансформаційного та конвергенційного розвитку України. Встановлено, що у світовій практиці напрацьовані певні різнопланові критерії, за якими оцінюється ефективність трансформаційного та конвергенційного розвитку економік, проте, зважаючи на специфічність розвитку кожної окремої країни, вони не можуть бути абсолютно універсальними, а їх перелік – вичерпним. Показано, що для країн перехідного типу перелік критеріїв має формуватися з урахуванням специфіки, яка притаманна розвитку цих країн в сучасних умовах. Виявлені елементи специфіки, що стосуються України. Запропонований оптимальний перелік орієнтирів та кількісних критеріїв для випадку України, які можуть використовуватися при розробці системи моніторингу її трансформаційного та конвергенційного розвитку.

Результати НДР упроваджені в новій методиці моніторингу.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – пошук оптимальної траєкторії економічної конвергенції України на наступне п'ятиріччя.ЕФЕКТИВНІСТЬ, КРИТЕРІЙ, ТРАНСФОРМАЦІЯ, КОНВЕРГЕНЦІЯ, МОНІТОРИНГ.
Примітка : звіт про НДР є науковим рукописом, а тому основний його зміст може бути відображений, також, в анотації (annotatio – примітка, помітка), текст якої має бути лаконічним і містити стислу інформацію: актуальність роботи, постановку проблеми і точно сформульоване поставлення задачі, зміст роботи, основні результати, висновки й шляхи вирішення проблеми.
Каталог: doc
doc -> Програма навчальної дисципліни психологія управління галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія
doc -> Назва установи, організації
doc -> Кваліфікація – 040200 бакалавр соціології
doc -> Економічний факультет
doc -> Дослідження професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу в управлінській діяльності
doc -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
doc -> Розділ Інженерна психологія як наука дисципліни

Скачати 91.06 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал