«Облік готової продукції та її реалізаціїСкачати 282.44 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір282.44 Kb.КУРСОВА РОБОТА

на тему: «Облік готової продукції та її реалізації

(на прикладі ВАТ «Промавтоматика»)

ЗМІСТВступ 3

Розділ 1. Теоретичні основи обліку готової продукції та її реалізації 5

1.1. Поняття та класифікація готової продукції 5

1.3. Нормативно-законодавча база з обліку готової продукції та її реалізації 8

2.2. Документування господарських операцій з руху готової продукції 11

Висновки та пропозиції 17

Список використаної літератури 19Вступ


Діяльність кожного господарюючого суб’єкта у сучасних умовах є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, які зацікавлені у позитивних результатах його функціонування. Успішна діяльність кожного з них полягає у підвищенні рівня економічної ефективності виробництва продукції.

Облік готової продукції є важливою темою для розгляду і її актуальність полягає в тому, що більшість підприємств виготовляють якусь продукцію, яка є об’єктом ведення бухгалтерського обліку.

У економічно складний для України час держава повинна підтримувати виробників продукції, особливо, якщо підприємство виготовляє якусь нову продукцію, стимулювати підприємства до більшого розширення, надавати пільги і зменшувати податковий тиск.

Мета даної курсової роботи полягає в поглибленому вивченні обліку та реалізації готової продукції, її порівняння та співставлення теорії з практикою.

В даній курсовій роботі будуть висвітлені такі питання:

- поняття та класифікація готової продукції;

- порядок формування пакісної вартості готової продукції;

- нормативно-законодавча база з обліку готової продукції та її реалізації;

- коротка характеристика підприємства ВАТ «Промавтоматика»;

- документування господарських операцій з руху готової продукції;

- синтетичний та аналітичний облік готової продукції та її реалізації;

- облік надходження готової продукції;

- облік реалізації готової продукції;

- облік бартерних операцій;

- порядок проведення та відображення в обліку результатів інвентаризації готової продукції;

- порядок відображення у звітності готової продукції.

Об’єктом дослідження в даній курсовій роботі виступає Відкрите акціонерне товариство «Промавтоматика», на прикладі якого проведено дослідження обліку і звітності готової продукції.

При написанні курсової роботи використовувались наступні методи дослідження: табличний, графічний, метод середніх, абсолютних та відносних величин, балансований метод та метод дослідження показників у динаміці.

Значним внеском до розвитку уявлень про готову продукцію є праці провідних вчених України, Росії та Білорусії. Серед них праці д.е.н., В.К.Радостовця, присвячені проблемам обліку товарно-матеріальних цінностей, шляхам удосконалення обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг. З питань обліку товарно- виробничих запасів захищені дисертації М.І.Карауш. У 1990 році захистив докторську дисертацію з цього питання В.Д. Новодворський. Сутність проблеми обліку надходження виробничих запасів та формування їх собівартості здобули своє відображення у працях Білухи Т.М., Завгороднього В.Л., Білобжуного І.А., Малига В.А., Смоленюка Л.С., та багато інших.Розділ 1. Теоретичні основи обліку готової продукції та її реалізації

1.1. Поняття та класифікація готової продукції


Готова продукція – це продукція (виріб, напівфабрикат, робота, послуга), що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування (якщо вимагають відповідні її особливості), відповідає технічним умовам і стандартам, не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана на склад.

Готова продукція – це матеріальний результат виробничої діяльності підприємства. Крім випуску речової продукції (машин, обладнання тощо) підприємство може виконувати певні роботи для інших підприємств або надавати їм послуги. Наприклад, ремонтні роботи, перевезення вантажів своїм автотранспортом та інше. На відміну від речової продукції, під якою розуміється вираз готова продукція, цей вид продукції називають «виконані роботи і надані послуги».[23,c.125]

Таким чином, продукція підприємства може складатися з готової продукції та виконаних робіт і послуг.

Всі елементи виробничого процесу – сировина, матеріали, паливо тощо, які перебувають на різних стадіях технічного процесу, утворюють незавершене виробництво.

Готова продукція на промисловому підприємстві проходить такі операції:

- випуск продукції з виробництва і здача її на склади;

- зберігання продукції на складах підприємства;

- відпуск продукції на місці місцевим і відправка (відвантаження) іногороднім покупцям;

- відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів, для збуту продукції (наприклад, тара власного виробництва) та ін.;

- реалізація продукції (одержання грошей від покупців за відпущену продукцію);

При організації обміну продукції основним методом є визначення її характеру. Згідно з цією ознакою продукцію групують за формою, ступенем готовності і технологічною складністю.Рис. 1.1 Класифікація готової продукції

За технологічною складністю продукцію поділяють на просту і складну. При цьому вона може бути основною, побічною або супутньою. За своїми технічними та іншими характеристиками побічна та супутня продукція майже не відрізняються від основної, тому їх кількісні та якісні параметри визначають аналогічно основній продукції.[18,c.69]

Супутня продукція – це продукція, отримана в одному технологічному циклі (процесі) одночасно з основною. За якістю вона відповідає стандартам та призначена для подальшої обробки або відпуску споживачам. Супутня продукція як вихідний елемент виробничого процесу має якісні та кількісні параметри, які повинні одержати вартісну характеристику.

Побічна продукція – це продукція, що іноді утворюється в комплексних виробництвах при виробництві основної і, на відміну від супутньої (допоміжної), не потребує додаткових витрат.
При незначному рівні інфляційних і циклічних коливань цін, запаси доцільно обліковувати за вартістю їх придбання. Проте, при збільшенні річного рівня інфляції, що виражається у відчутних коливаннях цін, відображення запасів за вартістю придбання вже не дає об’єктивної картини їх загальної вартості і господарської корисності як джерела потенційного доходу. Ринкова вартість товарно-матеріальних запасів може зменшуватись під впливом НТП і фактору морального старіння, що передбачає різницю між вартістю придбання запасів і їх вартістю на даний момент.

Згідно П(С)БО 9 з метою збереження об’єктивності оцінки запасів в умовах цінової нестабільності запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.[15,c.49]

На практиці первісна вартість не завжди співпадає з чистою вартістю їх реалізації. При цьому можливі дві ситуації:

- первісна вартість запасів перевищує чисту вартість реалізації;

- первісна вартість запасів нижча за чисту вартість реалізації.

Різницю між первісною вартістю, що визначена за фактичними витратами на придбання запасів, і чистою вартістю їх реалізації в міжнародній практиці називають збитком від зберігання запасів.

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» особливість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), реалізованої протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та понаднормативних виробничих витрат.

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

- прямі матеріальні витрати;

- прямі витрати на оплату праці;

- інші прямі витрати;

- загальновиробничі витрати.

За способом включення до собівартості витрати поділяються на прямі та непрямі. Витрати на виробництво конкретного виду продукції, які

Оцінка готової продукції при її реалізації залежить від сформованої облікової політики підприємства в частині оцінки запасів при їх вибутті.

При відображенні продажу готової продукції в бухгалтерському обліку зазначаються дві її оцінки: оцінка що прийнята підприємством згідно з обліковою політикою, – первісна вартість (за дебетом рахунку 901 «Собівартість реалізації»), та оцінка, що визначається за домовленістю сторін (за кредитом рахунку 71 «Дохід» від реалізації готової продукції).

Одним із основних завдань цінового обігу готової продукції є проведення різної продукції промисловості до єдиного вираження: ціновий показник дає можливість зробити підсумок різної продукції як одиничних виробничих одиниць, так і промисловості в цілому. В отриманні одного підсумку по різних видах продукції і полягає основне завдання оцінки продукції.[11,c.62]1.3. Нормативно-законодавча база з обліку готової продукції та її реалізації

При організації бухгалтерського обліку готової продукції та її реалізації потрібно керуватися такими законодавчими та нормативними документами:

- цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435–ІV із змінами та доповненнями.[1.с.54]

В розділі «окремі види зобов`язань» даються загальні положення про купівлю-продаж продукції, заключення договору купівлі-продажу, обов`язки та відповідальність продавця, правові наслідки порушення умови договору, ціна товару, оплата і страхування товару.

- цивільний Кодекс України (ЦКУ).[1. с. 59]

Статтею 208 цього Кодексу передбачено, що право чин між юридичними особами належить вчиняти у письмовій формі. Порядок реалізації готової продукції регулюється умовами договорів. Невідповідності за якістю і асортиментом регулюється ст. 669 – 672 ЦКУ, а саме 336 дає право

продукції (робіт, послуг) визначена згідно з П(С)БО 9 «Запаси».[17.с.5]

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999р. № 246, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.11.1999р. за № 751/4044 визначає метрологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про готову продукцію і розкриття її у фінансовій звітності. Дається визначення первісної оцінки готової продукції, оцінки її вибуття на дату балансу.

В п. 27 і 28 описано механізм відображення результатів переоцінки готової продукції в бухгалтерському обліку. В ньому також детально відображено методи оцінки вибуття готової продукції. Надлишки виявлені при інвентаризації оприбутковуються, як безоплатно отримані (п.12).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. № 318, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.01.2000р. за № 27/4248 розкриває інформацію про витрати підприємства, дається їм визначення і склад по елементам, а також додається розрахунок розподілу загально виробничих витрат.

В наказі Міністерства статистики України від 21.06.1996р. за № 193 «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» затверджено типові форми з обліку готової продукції, які повинні застосовувати підприємства всіх форм власності.

П(С)БО 2 «Баланс» затверджений наказом Мінфіну України від 31.03.99р. № 87 визначає зміст і форму балансу та загальні вимоги до розкриття його статей. Він передбачає, що у статті «Готова продукція» (ряд. 130) показується вартість готової продукції призначеної для реалізації в ході нормального операційного циклу.[13.с.3]

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22.02.96р. № 116 визначає розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) готової продукції предметів на підприємстві. Відповідно до п.2

Таблиця 2.2

Проектна і фактична потужність ВАТ «Промавтоматика» за 2006-2008 роки


Найменування

продукціїОд.

вим.


Проектна

потужність2006р.

2007р.

2008р.

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

Дозатор АД-50-МЭ

шт.


Дозатор АД-50-РКМ-09

шт.


Дозатор АД-100-ОМП

шт.


Дозатор АД-50-РКЗ-БП

шт.


Дозатор ДН-500-Т

шт.


Дозатор ДН-800

шт.


Дозатор 1АД-50-СК

шт.


Змішувач СС-1,6

шт.


Змішувач СС-1,1

шт.


Змішувач СС-1,0

шт.


Змішувач СМ-0,35

шт.


Змішувач СМ-0,20Н

шт.


Датчик 1778 ДСТ-0,5

шт.


Датчик 1800 ДТС-0,4

шт.


Датчик 1810 ДТС-0,8

шт.

З таблиці 2.1 видно що потужність підприємства значно вища, ніж випускає продукції підприємство.

ВАТ «Промавтоматика» веде фінансово-господарську діяльність у відповідності зі Статутом підприємства і діючим законодавством України, є самостійним господарюючим суб’єктом. Воно створене з метою одержання прибутку від здійснення промислового виробництва, забезпечення господарських відносин з іншими підприємствами, районами, країнами, задоволення матеріальних потреб громадян та членів трудового колективу, вирішення екологічних потреб.

Фінансова діяльність підприємства здійснюється на основі фінансових планів, які є частиною планів його господарської діяльності. Наслідки фінансової діяльності визначаються підсумками річного бухгалтерського звіту.


2.2. Документування господарських операцій з руху готової продукції


На ВАТ «Промавтоматика» випуск продукції з виробництва та передача її на склад оформляється накладними, відомостями, приймально-здавальними документами, актами приймання, в яких вказується: дата, шифр цеху і складу, найменування продукції, номенклатурний номер, одиниці виміру, кількість, ціна за одиницю. Вони виписуються в двох примірниках, один з яких призначений для здавальника, а інший – залишається на складі. Кількість вимірювальних приладів, що оприбутковуються на склад, їх обсяг підраховується і, при необхідності, зважуються.

Для обліку випуску готових виробів з виробництва бухгалтерія складає накладну на здачу готової продукції на склад підприємства, в натуральному і грошовому вираженні. Дані цієї відомості використовуються для контролю за виконанням завдання по обсягу виробництва і для бухгалтерських записів на рахунках синтетичного обліку.[8,c.5]

Накопичувальні відомості випуску готової продукції (в натуральному та грошовому вираженні) і накопичувальні відомості відвантаженої продукції заповнюються на підставі первинних документів протягом місяця.

На підприємстві ціна проставляється на підставі номенклатури – цінника, наявність якого є однією з важливих умов організації обліку готової продукції.

Бухгалтерський облік на підприємстві частково комп’ютеризований, тобто деякі операції виконуються на спеціально розроблених програмах. Тому крім номенклатури-цінника розроблено ще комплекс довідників продукції, яка оподатковується та не оподатковується різними видами податків, довідники середньоквартальної та середньорічної собівартості, платників та вантажоодержувачів по всіх Україні. На ВАТ «Промавтоматика» у вигляді довідників формалізуються і способи визначення суми рахунку за продукцію, відвантажену на внутрішній ринок та на експорт. В довідниках зазначається найменування виробу, коди виробів товарної продукції, вироби та змінні параметри (ціна, собівартість, ставки податків тощо). Всі ці дані записують на машинний носій інформації та використовують для оперативного управління записами продукції і для складання відповідної внутрішньої звітності та подачі її засновникам підприємства.[3,c.5]

Залежно від виду випуску готової продукції з виробництва готова продукція оформлюється та відображається в обліку по-різному. Якщо підприємство виробило продукцію що має робочий характер (виріб), то це означає, що її передають на склад. В такому разі оформляються первинні документи і використовуються бухгалтерські рахунки, показані на рис. 2.1

Рис.2.1 Облік випуску готової продукції, що здається на склад і має кількісні та якісні характеристики

Якщо продукція, яку виробило підприємство не має натуральних параметрів – робота (ремонт) або послуга (транспортні послуги), - то в бухгалтерському обліку випуск рівнозначний передачі продукції замовнику і тому факт випуску відображається в бухгалтерському обліку наступним чином (рис. 2.2.).
Рис. 2.2. Облік випуску готової продукції, яка не здається на склад і не має кількісних та якісних характеристик

оприбуткування, відпуску і по залишках продукції. Залишки готової продукції кожний місяць інвентаризують.

Об’єкти і періодичність проведення інвентаризації встановлює директор підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов’язковим – відповідно до законодавства (таблиця 2.3.)

Таблиця 2.3

Періодичність проведення інвентаризації на ВАТ «Промавтоматика»

п/п


Випадки проведення інвентаризації

Періодичність проведення інвентаризації

1

2

3

1

Перед складанням річної фінансової звітності

Один раз на рік у період з 1 жовтня по 31 грудня

2

Зміна матеріально відповідальних осіб

На день приймання-передачі справ

3

Встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей

На день виявлення таких фактів

4

За приписом судово-слідчих органів

На день отримання припису

5

Пожежа, стихійне лихо або техногенна аварія

Відразу після такої події

6

Передача підприємств або їх структурних підрозділів

На дату передачі

7

Ліквідація підприємства

На день ліквідації

8

При бригадній матеріальній відповідальності:

у разі зміни бригадира;

вибуття з бригади більше половини його членів;

за вимогою хоча б одного члена бригадиНа день отримання вимоги

9

Підприємство одержало відмову постачальника задовольнити претензію щодо недовантаження товарів або одержало від покупця подібну претензію. В цьому випадку проводять вибіркову інвентаризацію цих товарів, на які заявлено претензії.

На день отримання відмови

10

Дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і виробів з них, а також дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що містяться у відходах у брухті

На 1 липня і на 1 січня

11

У гальванічному цеху

Один раз на півріччя

Для проведення інвентаризаційної роботи на ВАТ «Промавтоматика» за наказом керівника створено постійно діючу інвентаризаційну комісію. До складу комісії ввійшли керівники цехів, головний бухгалтер, а очолює її головний інженер.

За результатами проведеної інвентаризації складається протокол, у якому зазначаються стан складського господарства, результати проведеної інвентаризації, пропозиції про залік нестач і лишків при пересортиці, списуванні нестач у межах норм природного убитку, а також понад нормативні нестачі і втрати від порчі цінностей, запропоновані заходи щодо попередження нестач і втрат у подальшому.

Порядок відображення результатів інвентаризації готової продукції відобразимо в таблиці 2.4

Таблиця 2.4

Відображення результатів інвентаризації на ВАТ «Промавтоматика»п/п


Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1

Загальна сума нестач, якщо винуватця не встановлено2

Списується нестача, зарахована по пересортиці3

Відноситься за рахунок матеріально відповідальних осіб різниця у вартості матеріалів, зарахованих по пересортиці:4

Оприбутковуються виявлені лишки готової продукції (з включенням суми до валових доходів)5

Сума нестач у межах норм природного убитку:6

Якщо на час виявлення нестачі винуватця не встановлено, то одночасно із списанням цінностей на витрати балансова вартість списаного активу зараховується на позабалансовий рахунок7

Нестачі, віднесені за рахунок матеріально відповідальних осіб8

Різниця між розрахунковими та обліковими цінами9

На суму нараховано ПДВ10

Погашення різниці між ринковими та обліковими цінами як готівкою, так і за рахунок заробітної плати матеріально відповідальної особи11

Різниця між розрахунковими та обліковими цінами має бути внесена до бюджету12

Перерахування до бюджету різниці між розрахунковими та обліковими цінами і штрафних санкцій13

Перерахування до бюджету нарахованої суми ПДВ


Наведемо етапи та порядок ведення обліку готової продукції на ВАТ «Промавтоматика» і рух первинних документів на рис.2.5


Рис. 2.5. Рух первинних документів з обліку готової продукції на підприємстві

У картках складського обліку на ВАТ «Промавтоматика» здійснюються записи про надходження і відпуск готової продукції та щоденно виводяться її залишки.

На підприємстві відсутні повністю автоматизовані склади обліку готової продукції і тому ще ведуться традиційні картки, а необхідні для управління дані отримують як інформацію по запиту.

В кінці місяця за даними аналітичного обліку витрат на виробництво визначається фактична собівартість готової продукції.

Таблиця 2.6

Відображення операцій з руху готової продукції на ВАТ «Промавтоматика»

п/п


Зміст господарської операції

Кореспонденція

Рахунків


Дт

Кт

1

2

3

4

1

Переведено готову продукцію до складу виробничих запасів для власних потреб2

Переведено готову продукцію до МШП для власних потреб3

Використано готову продукцію для внутрішніх потреб цехів3

Відображено вартість готової продукції, виданої зі складу підзвітній особі4

За пред’явленими постачальнику чи винній особі претензіями за нестачу готової продукції7

Виявлено нестачі готової продукції при інвентаризації. Винну особу встановлено8

Списано первісну вартість готової продукції, втраченої внаслідок стихійного лиха, техногенних катастроф і аварій9

Списання собівартості реалізованої готової продукції10

Витрачена готова продукція для загально виробничих потреб11

Витрачена готова продукція на збут12

Списана нестача готової продукції коли не встановлено винуватців


Кредитовий обіг із Журналу 5 (5А) за графою 9 переносять у Головну книгу.

Облік готової продукції на ВАТ «Промавтоматика» забезпечує контроль за виконанням завдань по випуску продукції згідно договірного асортименту на всіх стадіях її руху: зберіганням готової продукції за обсягом, асортиментом та якістю; своєчасною випискою документів на відвантаження; поданням розрахункових документів покупцям та контроль своєчасного здійснення платежів; використанням матеріальних і фінансових ресурсів за допомогою складання планових і фактичних калькуляцій собівартості продукції. [12,c.64]

Для синтетичного обліку готової продукції, відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про застосування цього плану


Висновки та пропозиції


Для ВАТ «Промавтоматика» що займається виробництвом приладів для вимірювання механічних ваг, питання своєчасного та правильного обліку готової продукції є особливо актуальним. Зменшення матеріальних витрат на виробництво готової продукції, зменшення її собівартості сприяє підвищенню прибутків підприємства.

В першому розділі курсової роботи розкрито поняття готової продукції. Готова продукція - це продукція що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування, відповідає технічним умовам і стандартам, не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана на склад.

Дана також класифікація готової продукції. Вона класифікується за формою, ступенем готовності і технологічною складністю. За формою є уречевлена, результати виконаних робіт і наданих послуг. За ступенем готовності - готова продукція, напівфабрикати і неготова. За технологічною складністю - проста, складна.

В цьому ж розділі курсової роботи показано порядок формування первісної вартості готової продукції. Оцінюється готова продукція за первісною вартістю відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» і П(С)БО16 «Витрати». Оцінка здійснюється за одним із таких методів: ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів, середньозваженої собівартості, ФІФО, нормативних затрат, ціни продажу.

Проведена оцінка законодавчо-нормативної бази з обліку готової продукції яка діє на даний час.

Об’єктом дослідження в даній курсовій роботі виступило Відкрите акціонерне товариство «Промавтоматика». Джерелом інформації для розкриття цієї теми стали фактичні дані підприємства за два останні роки.

В другому розділі курсової роботи дана загальна характеристика діяльності підприємства, охарактеризовані види діяльності, показана потужність підприємства, його фінансовий стан.

В цьому ж розділі показано як проводиться документування господарських операцій пов’язаних з реалізацією готової продукції. Випуск продукції з виробництва та передача її на склад оформлюється накладними, відомостями, приймально-здавальними документами, актами приймання. Вони виписуються в двох примірниках, один з яких призначений для здавальника, а інший - залишається на складі. На складі в облікових регістрах готова продукція обліковується в кількісному вираженні.

Для синтетичного обліку готової продукції підприємство використовує рахунок 26 «Готова продукція». Реалізованою продукцією підприємства вважається готова продукція, за яку покупцеві (замовникові) пред’явлені розрахункові документи. Реалізованою вважається також продукція, за яку підприємство-продавець одержало оплату або авансові платежі.

Бартерною угодою називають товарообмінну операцію, яка передбачає передачу права власності на товари без платежу за участю грошових коштів (тобто натуральний обмін).

Порядок відображення у звітності здійснюється за допомогою таких статей з балансу: «готова продукція» і відповідно «Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)», «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)».


Список використаної літератури
 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996 – XIV.

 2. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р. №168/97 – ВР зі змінами і доповненнями.

 3. Закон України “Про господарські товариства” № 1576-ХІІ від 19.09.1991р.

 4. Закон України “Про підприємництво” №698 від 07.02.1991р.

 5. Закон України “Про підприємства в Україні” №887-ХІІ від 27.03.1991р.

 6. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” №1775-ІІІ від 01.06.2000р.

 7. Закон України „Про податкову службу України" від 22.03.93 р.

 8. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у ред. Закону від 22.05.1997р. № 283/97-ВР (зі зміна і доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. - 2008. - № 25

 9. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»» від 20.10.1999 р. № 246.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318.

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87.

 12. Наказ Міністерства статистики України “Про затвердження типових форм первинного обліку” від 29 грудня 1995 року № 352.

 13. Інструкція ГУ ДКУ, від 1994.10.30, №90 „Про проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу” із змінами та доповненнями

 14. Інструкція про інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей затверджено наказом Мінфіну України від 11.08.94 №69.

 15. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №

 16. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. – Житомир: ПП “Рута”, 2000.

 17. Загородній А.Г. та ін. Бухгалтерський облік та аудит підприємницької діяльності. – Львів: Державний університет “Львівська політехніка”, 2005.

 18. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для спеціальності «облік і аудит» вищих навчальних закладів. - друге видання, перероб. та доп. - Житомир: ЖІТІ: ПП «Рута», 2002. - 672 с.

 19. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський, Фінансовий облік: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» / за ред. проф. Бутинця Ф.Ф - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 288 с.

 20. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: Навчальний посібник., Житомир: РУТА, 2001. - 576 с.

 21. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Навч. посібник / за ред. Свідерський Є.І. – К.: Знання, 2004, - 233с.

 22. Бухгалтерський фінансовий облік /за ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: Рута, 2001.- 672с.

 23. Бухгалтерський фінансовий облік: Навч. посіб. для ВНЗ /за ред. Чебанова Н., Василенко Ю. – К.: знання, 2002.- 672с.

 24. Бухгалтерський облік і звітність в Україні: Збірник норм.-прав. актів / уклад. М. І. Камлик. – К.: Атіка, літера ЛТД, 2001. – 725 с.

 25. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. За ред. Р. Л. Хом’яка. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “Інтелект+” Інституту післядипломної освіти), “Інтелект-Захід”, 2001. – 728 с.

 26. Бухгалтерський облік та фінансова діяльність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С. Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТзОВ “Баланс-Клуб”, 2000.

 27. Гарасим П.М. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах / Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я -Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 480 с.

 28. Глен А. Велш, Денієл Г. Шорт. Основи фінансового обліку / переклад Олександр Мінін, Олена Ткач. - Київ: Основи, 2001. - 942 с.

 29. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. - Київ: Лібра, 2003. -704 с.

 30. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. - К.:А.С.К., 2001. – 30c.

 31. Журавель Г.Л., Крупка Я.Д., Палюх М.С., Гуцайлюк Л.О., Фаріон Т.І Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 449 с.

 32. Завгородний В.П. Бухгалтерський учот, контроль и аудит в системе управления предприятием. – К.: Издательство „Ваплер”, 2004. – 976с.

 33. Значення оцінки вартості в обліку запасів товарно-матеріальних цінностей на підприємстві. Бухгалтерський облік і аудит. 3/2002 C. 25 - 40

 34. Контроль і ревізія. Практикум: Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”/ С.В. Бордаш, В.А. Дерій, Н.І. Петренко; за ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир, ЖіТі, 2000. – 384с.

 35. Косміна Р.М. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - Київ: Вища школа, 2003.

 36. Кашник Н. І. Бухгалтерський облік та звітність в Україні: збірник нормативно-правових актів / К.: Атіка, літера ЛТД, 2001. – ст. 572.

 37. Олійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на підприємствах. К.: 2005.- C. 55-96.

 38. Основні засоби. Нематеріальні активи. МШП. // Баланс. Бібліотека бухгалтера. – 2005.

 39. Пушкар М.С. Філософія обліку: Монографія. - Тернопіль, 2002. - 157 с.

 40. Пушкар М.С Фінансовий облік: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 628 с.

 41. Хом’як Р. Бухгалтерський облік в Україні. – К. 2001. – ст. 142.

 42. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах України: 5-те видання, доповнене й перероблене. – К.: А.С.К., 2000. – ст. 412

 43. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. – К., 2005. – ст. 888.

 44. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. – К.: Міленіум, 2003.

 45. Газета « Все про бухгалтерський облік» -2008р.№ 43, 56, 98, 105; за 2009 р.№ 3,18, 44,53

 46. Журнал «Вісник податкової служби України» 2008 р. № 3, 9,15

 47. Журнал «Баланс» за 2009 р. № 3,7,19
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка