О. В. Квас, І. С. Горбаль, І. О. Лабаз Методичні матеріали до навчального курсу «Диференційна психологія»Скачати 316.11 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір316.11 Kb.
#41786


акМіністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Філософський факультет

Кафедра психології


О. В. Квас, І. С. Горбаль, І. О. Лабаз


Методичні матеріали до навчального курсу

«Диференційна психологія»

для студентів ІІ курсу денної форми навчанняЛьвів - 2014
ВСТУП
Наявність індивідуальних відмінностей між людьми усвідомлювалася здавна, на їх основі базувалася організація культури та побуту, а спроби з’ясування їх причин були неодмінною складовою світогляду. Вивчення психологічного аспекту цих відмінностей набуває чималого значення, адже вони визначають специфіку взаємодії між людьми, позицію людини серед інших, особливості самосприйняття тощо. Розуміння базових психологічних властивостей особистості та специфіки їх прояву у кожної людини є важливим етапом підготовки психолога-дослідника для розуміння закономірностей проявів тих чи інших психологічних феноменів на індивідуальному та груповому рівні, осмислення та пояснення їх механізмів, прогнозування динаміки цих явищ тощо та психолога-практика у контексті усвідомлення неповторності кожної особистості, здатності встановлення контакту із нею з урахуванням індивідуальних якостей та вибору найефективнішої стратегії організації психологічної допомоги їй.

Метою викладання курсу “Диференційна психологія” є засвоєння студентами сучасних уявлень про індивідуальні, типологічні та групові психологічні відмінності між людьми, ознайомлення із класичними та новітніми їх класифікаціями та оволодіння навиками виявлення та дослідження цих відмінностей.

Завдання курсу:

 1. розглянути психологічні відмінності різних вимірів індивідуальності: формально-динамічні, предметно-змістові та духовно-світоглядні;

 2. простежити особливості розвитку цих відмінностей та співвідношення та співіснування одна з одною;

 3. дослідити фізіологічні, культуральні та інші причини виникнення індивідуальних особливостей;

 4. проаналізувати відмінності людей різних вікових, етнічних, соціальних груп;

 5. розвинути навики дослідження особливостей проявів індивідуальних відмінностей із використанням психологічного інструментарію та роботи у сферах психологічного консультування і корекції осіб із різними особистісними властивостями.

Методичні рекомендації складена на основі галузевого стандарту освіти, включає наступні змістові компоненти: предмет, завдання, методи, історичні передумови становлення диференційної психології як теоретичної галузі психологічної науки; основні положення про темперамент, історичні та сучасні психологічні та психофізіологічні концепції темпераменту; вчення про характер, основні класифікації рис характеру, уявлення про акцентуації характеру та розлади особистості; психологічні відмінності у здібностях та діяльності.

Викладання курсу «Диференційна психологія» і контроль досягнутих успіхів студентів здійснюється методом застосування модульно-рейтингової системи: програма включає два змістові модулі; модульна атестація охоплює теоретичні питання програми та індивідуальне навчально-дослідне завдання. Студенти виконують дві модульні контрольні роботи. Студенти отримують залік за підсумками їхньої роботи протягом семестру на основі балів за модульні контрольні роботи, відповіді на семінарських заняттях та виконання індивідуального навчально-дослідного завдання.ОСНОВНІ ЗНАННЯ І ВМІННЯ, ЯКІ ПОВИНЕН НАБУТИ СТУДЕНТ

ПІСЛЯ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ КУРСУ
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • специфіку, історію становлення та методи диференційної психології як окремої галузі психологічного знання;

 • теоретичні основи аналізу індивідуально-психологічних відмінностей між людьми;

 • сучасні уявлення про джерела індивідуальних відмінностей (впливу факторів спадковості та середовища в їх формуванні);

 • психологічні відмінності у формально-динамічних, предметно-змістових та духовно-світоглядних властивостях між людьми та співвідносити їх з відповідними концепціями та класифікаціями;

 • особливості психокорекційної, консультативної, психотерапевтичної та педагогічної роботи з особами різних психологічних типів.


уміти:

 • застосовувати системний підхід у вивченні індивідуальності людини;

 • застосовувати методи дослідження індивідуально-психологічних відмінностей, як цілісної системи властивостей особистості;

 • визначати індивідуально-психологічні особливості особистості, їх походження;

 • інтегрувати різноманітні дані про індивідуально-психологічні властивості досліджуваної людини в єдине цілісне уявлення про її індивідуальність;

 • встановлювати взаємозв’язок та спадкоємність між різними диференційно-психологічними та диференційно-психофізіологічними теоріями, концепціями, класифікаціями та типологіями;

 • застосовувати знання про індивідуально-психологічні відмінності у практиці психологічної роботи: в педагогіці, у роботі психолога-клініциста, у профдоборі, в управлінні, бізнесі, політиці, психологічному консультуванні, психотерапії, коучінгу та інших сферах діяльності практичного психолога.


ТЕМИ І ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Формально-динамічні властивості індивідуальності
ТЕМА 1. Диференційна психологія як наука: її предмет, специфіка, історія, методи

Предмет диференційної психології. Становлення диференційної психології як науки. Передісторія диференційної психології. Перші наукові дослідження індивідуальних відмінностей (Ф. Бессель, В. Вундт, Ф. Гальтон). Три світові традиції у розвитку диференційної психології: європейська, американська, російська. В. Штерн про предмет і завдання диференційної психології. Диференційна психофізіологія як галузь диференційної психології.

Специфіка диференційної психології, її зв’язок з іншими науками, роль у практичній психології. Напрями диференційно-психологічних досліджень за В. Штерном. Індивідуальні, типологічні та групові відмінності. Риса, диспозиція, тип. Індивідуальність як інтегральне поняття диференційної психології. Структура індивідуальності за Б. Ананьєвим, В. Мерліним, Е. Голубєвою.

Методи диференційної психології. Роль спадковості та середовища у формуванні індивідуальності.


ТЕМА 2. Диференційна психологія про темперамент

Історія вчення про темперамент – пошук біологічних основ темпераменту (Гіппократ – Гален, А. Галлер, Г. Врісберг, П. Лесгафт, І. Генлє, А. Фульє, П. Блонський, Б. Завадовський та ін). Формальний опис класичної типології І. Кантом: темпераменти діяльності та темпераменти почуттів. Енергетична теорія темпераменту В. Вундта.

Конституційні теорії темпераменту: К. Сіго, Е. Кречмера, У. Шелдона. Типи будови тіла та темпераменту за Е. Кречмером. Діатетична та психоестетична пропорції. Соціальна установка. Психологія конституціональних відмінностей за У. Шелдоном: соматотип, шкала темпераменту. Аналіз конституціональних відмінностей за біографічними даними.

Факторні дослідження темпераменту. Дослідження Г. Хейманса і Е. Вірсми. Типологія темпераменту Р. Ле Сенна. Фактори темпераменту за Дж. Гілфордом, К. Лоуелл, Л. Терстоном, А. Бассом і Р. Пломіним. Ознаки темпераменту за А. Бассом і Р. Пломіним. Факторне дослідження темпераменту Г. Ю. Айзенком. Співставлення моделей Е. Кречмера та К. Г. Юнга.


ТЕМА 3. Психофізіологічні дослідження темпераменту

Загальна характеристика диференційно-психофізіологічних досліджень. Темперамент і вища нервова діяльність за І. Павловим. Дослідження типів нервової системи у дітей А. Г. Івановим – Смоленським. Дослідження вищої нервової діяльності і темпераменту у дітей Н. І. Красногорським.

Вивчення темпераменту у психофізіологічній школі Б. М. Теплова та В. Д. Нєбиліцина. Структура темпераментних властивостей та 12-мірна класифікація властивостей нервової системи за В. Д. Нєбиліциним. Первинні і вторинні властивості нервової системи.

Психофізіологічна школа В. С. Мерліна: біологічна основа, ознаки, властивості і типи темпераменту


ТЕМА 4. Психофізіологічні дослідження темпераменту (продовження)

Структура формально-динамічних властивостей за В. М. Русаловим.

Дослідження взаємозв’язку властивостей темпераменту з властивостями нервової системи (В. Мерлін, Г. Айзенк, Е. Ільїн, В. Нєбиліцин та інші).

Вивчення темпераменту у школі Яна Стреляу. Реактивність і активність як характеристики енергетичного рівню поведінки. Оптимум збудження і оптимум стимуляції. Часові параметри поведінки. Властивості темпераменту і особистісні якості. Модифікуючий вплив темпераменту на виховання особистості.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Особистісні властивості індивідуальності
ТЕМА 5. Типології психопатій та акцентуацій характеру

Вчення П. Б. Ганнушкіна про конституційні психопатії. Поняття психопатії та нормального характеру. Характеристика 9 груп конституційних психопатій: Характеристика 9 груп психопатій: циклоїдів, астеніків, шизоїдів, параноїків, епілептоїдів, істеричних, нестійких, антисоціальних, конституційно-нерозумних.

Класифікація психопатій та акцентуацій характеру підлітків О. Є Лічко. Визначення понять акцентуації та психопатії. «Місце найменшого опору» – locus resistentiae minoris - для кожного типу акцентуації. «Підлітковий комплекс» у різних типів акцентованих підлітків: реакції емансипації та групування з однолітками, реакція захоплення, особливості сексуальної поведінки. Типи акцентуації та особливості сприйняття себе (самооцінки). Порушення поведінки у різних типів акцентуйованих підлітків: делінквентна поведінка, втеча з дому і бродяжництво, токсикоманічна поведінка (рання алкоголізація), суїцидальна поведінка.

Поняття психопатичного розвитку, за О. Лічко. Типи неправильного виховання та психопатичний розвиток. Змішані типи акцентуацій.

Теорія акцентуйованих особистостей К.Леонгарда. Визначення поняття акцентуація. Типи акцентуацій темпераменту та характеру за К. Леонгардом. Екстраверсія та інтроверсія за К. Леонгардом.

Порівняння типологічних моделей П. Б. Ганнушкіна, О. Є. Лічко, К. Леонгарда.


ТЕМА 6. Класифікації особистості і характеру

Теоретичні та емпіричні класифікації особистості і характеру. Особливості типологічного підходу у вивченні особистості.

Класифікація особистостей О. Ф. Лазурського, загальна характеристика, основний принцип. Поняття про ендопсихіку та екзопсихіку. Поділ особистостей за психічним рівнем, ознаки підвищення психічного рівня. Співвідношення між ендо- та екзопсихікою на різних рівнях. Характеристика чистих типів нижчого, середнього та вищого психічних рівнів.

Психологічні типи за К. Г. Юнгом. Поняття про екстраверсію та інтроверсію: установка свідомості та несвідомого. Психічні функції: мислення, почуття, відчуття, інтуїція. Раціональні та ірраціональні функції. Первинна, допоміжна та підпорядкована функції. Характеристика психологічних типів: мисленнєвих, почуттєвих, відчуттєвих, інтуїтивних.

Психоаналітична класифікація характерів Н. Мак-Вільямс. Поняття характеру у психоаналітичній традиції. Механізми психологічного захисту як найважливіший критерій психоаналітичної діагностики. Типи організації характерів (нарцисичний, обсесивно-компульсивний, депресивний, маніакальний, шизоїдний, параноїдний, істеричний, мазохистичний, асоціальний) – драйви, афекти, темперамент, об’єктні стосунки, Я-концепція, механізми захисту.
ТЕМА 7. Диференційна психологія здібностей

Два підходи у вивченні здібностей: особистісно-діяльнісний та функціонально-генетичний. Здібності, обдарованість, талант, геніальність.

Співвідношення понять «здібності» та «якості». Здібності та академічна успішність. Загальні та спеціальні здібності. Уявлення про інтелект, його структуру та індивідуальні відмінності в інтелекті.

Дослідження взаємозв’язку показників загальних здібностей (пам’яті, інтелекту), академічної успішності із загальними властивостями ВНД та із спеціально людськими типами ВНД (мислительним, художнім, середнім).


ТЕМА 8. Диференційна психологія здібностей

Музичні здібності, їх структура. Типологія музичного сприйняття. Функціональна симетрія-асиметрія півкуль у музикантів. Особистісні особливості музикантів.

Математичні здібності. Структура математичних здібностей. Дослідження взаємозв’язку показників математичних здібностей із загальними властивостями ВНД із спеціально людськими типами ВНД. Два типи математичних здібностей – геометрична інтуїція та абстрактно-алгебраїчна конструкція. Особистісні особливості математично обдарованих учнів.

Мовні здібності. Типи мовних здібностей: комунікативно-мовний та когнітивно-лінгвістичний. Ознаки мовних здібностей.

Здібності до образно-творчої діяльності. Дитяче сприйняття як передумова обдарованості до образно-творчого мистецтва.
ТЕМА 9. Індивідуальні особливості діяльності

Поняття про стиль діяльності. Стиль діяльності і здібності. Стиль та ефективність діяльності. Класифікації стилів діяльності: стилі виробничої, педагогічної, спортивної діяльності; стилі діяльності музикантів-виконавців; стилі навчальної діяльності.

Поняття когнітивного стилю. Види когнітивних стилів.

Стилі керівництва, зв'язок з особистісними якостями. Стилі спілкування, стилі самопрезентації та інші індивідуальні стилі поведінки.

Дослідження ефективності виконання різних видів діяльності в залежності від типологічних особливостей ВНД: ефективність монотонної діяльності, діяльності в екстремальних ситуаціях, управлінської діяльності, артистичної, професійної інтелектуальної діяльності, групової діяльності.

ТЕМИ І ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Диференційна психологія як наука: її предмет, специфіка, історія, методи

2

2.

Конституційні та факторні теорії темпераменту.

2

3.

Психофізіологічні дослідження темпераменту у школах В. Мерліна, Б. Теплова і В. Нєбиліцина

2

4.

Дослідження темпераменту у школі Я. Стреляу.

2

5.

Класифікація конституційних психопатій П. Б. Ганнушкіна

2

6.

Типології акцентуацій особистості, за О. Є. Лічко і К. Леонгардом

2

7.

Типології О. Ф. Лазурського та К. Г. Юнга

2

8.

Диференційна психологія здібностей

2

9.

Індивідуальні особливості діяльності

2
Разом

18


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Формально-динамічні властивості індивідуальності

ТЕМА 1. Диференційна психологія як наука: її предмет, специфіка, історія, методи

Запитання до обговорення:

1. Диференційна психологія як теоретична і прикладна галузь знань. Предмет та завдання диференційної психології.

2. Основні віхи становлення диференційної психології як науки. Важливі історичні постаті, що сприяли розвитку уявлень про індивідуальні відмінності.

3. Напрями диференційно-психологічних досліджень за В. Штерном. Риса, диспозиція, тип.

4. Методи диференційної психології. Проаналізуйте їх особливості порівняно з іншими галузями психології. Яка роль спадкових чинників та особливостей середовища у формуванні індивідуальності? Наведіть приклади досліджень.
Запитання до дискусії:


 1. З якими галузями психології найбільше пов’язана диференційна психологія?

 2. Чим зумовлена специфіка активного вивчення тих чи інших питань (акцентуації характеру, здібності і т.п.) протягом історичного розвитку диференційної психології?

 3. Окресліть найважливіші, на Вашу думку, напрямки розвитку сучасної диференційної психології.


Література до опрацювання:

 1. Анастази А. Дифференциальная психология: Индивидуальные и групповые различия в поведении / Пер. с англ. Д. Гурьева и др. – М.: Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2001. – 742 с.

 2. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2001. – 464 с.

 3. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2004. – 701 с.

 4. Либин А. В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций / А. В. Либин. – М.: Смысл; Per Se, 2000. – 549 с.

 5. Нартова-Бочавер С. К. Дифференциальная психология / С. К. Нартова-Бочавер. – М.: Флинта, 2003. – 280 с.

 6. Психология индивидуальных различий: Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. – М.: МГУ, 1982. – 320 с.


ТЕМА 2. Конституційні та факторні теорії темпераменту

Запитання до обговорення:

1. Гуморальні теорії темпераменту. Уявлення про темперамент Гіппократа, Галена, П. Лесгафта, П. Блонського, Б. Завадовського, І. Канта. Енергетична теорія темпераменту В. Вундта.

2. Конституційні теорії темпераменту К. Сіго, Е. Кречмера, У. Шелдона. Аналіз спільних і відмінних рис у концепціях. Опис базових типів темпераменту.

3. Факторні дослідження темпераменту Г. Хейманса і Е. Вірами, Р. Ле Сенна, Г. Ю. Айзенка. Характеристики типів та особливостей видів темпераменту.


Практичні завдання:

 1. Поділитися на 4-5 підгруп. Кожна підгрупа отримує до аналізу одну із теорій темпераменту та протягом 5 хвилин готує аргументовану доповідь, чому саме ця теорія найкраще описує та пояснює темперамент людини. Далі відбувається дискусія.

 2. Аналіз кінострічки для визначення типу темпераменту одного із героїв на основі знань про поведінкові, емоційні та інші прояви темпераменту.


Література до опрацювання:

 1. Анастази А. Дифференциальная психология: Индивидуальные и групповые различия в поведении / Пер. с англ. Д. Гурьева и др. – М.: Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2001. – 742 с.

 2. Ахвердова О. А. Дифференциальная психология: теоретические и прикладне аспекты исследования интегральной индивидуальности / О. А. Ахвердова, Н. Н. Волоскова, Т. В. Белах. – СПб.: Речь, 2204. – 168 с.

 3. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2004. – 701 с.

 4. Кречмер Э. Строение тела и характер / Перевод с неметкого Г. Я. Тартаковского. – М.: Педагогика- Пресс, 1995. – 608 с.

 5. Либин А. В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций / А. В. Либин. – М.: Смысл; Per Se, 2000. – 549 с.

 6. Палій А. А. Диференціальна психологія / А. А. Палій. – К.: Академвидав, 2010. – 429 с.


ТЕМА 3. Психофізіологічні дослідження темпераменту у школах В. Мерліна, Б. Теплова і В. Нєбиліцина

Запитання до обговорення:

1. Радянська традиція вивчення темпераменту. Темперамент і вища нервова діяльність за І. Павловим. Особливості діяльності НС у представників різних типів темпераменту.

2. Вивчення темпераменту у психофізіологічній школі Б. М. Теплова та В. Д. Нєбиліцина: структура темпераментних властивостей, первинні і вторинні властивості нервової системи.

3. Психофізіологічна школа В. С. Мерліна: біологічна основа, ознаки, властивості і типи темпераменту.


Практичне завдання:

Діагностика властивостей власної ВНД за теппінг-тестом В. Ільїна. НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ: чотири аркуші а4 формату, олівець, секундомір.


Література до опрацювання:

 1. Анастази А. Дифференциальная психология: Индивидуальные и групповые различия в поведении / Пер. с англ. Д. Гурьева и др. – М.: Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2001. – 742 с.

 2. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2001. – 464 с.

 3. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2004. – 701 с.

 4. Либин А. В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций / А. В. Либин. – М.: Смысл; Per Se, 2000. – 549 с.

 5. Мерлин В. С. Очерк интегрального исследования индивидуальности / В. С. Мерлин. – М., 1986.


ТЕМА 4. Дослідження темпераменту у школі Я. Стреляу

Запитання до обговорення:

1. Вивчення темпераменту у школі Яна Стреляу. Методика діагностики властивостей темпераменту та його типів.

2. Енергетичний та часовий рівні поведінки: особливості вияву у темпераменті. Реактивність і активність. Оптимум збудження і оптимум стимуляції.

3. Властивості темпераменту і особистісні якості. Модифікуючий вплив темпераменту на виховання особистості.


Практичне завдання:

У 3-4 підгрупах складання таблиці співвідношення типів та властивостей темпераменту.


Література до опрацювання:

 1. Анастази А. Дифференциальная психология: Индивидуальные и групповые различия в поведении / Пер. с англ. Д. Гурьева и др. – М.: Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2001. – 742 с.

 2. Ахвердова О. А. Дифференциальная психология: теоретические и прикладне аспекты исследования интегральной индивидуальности / О. А. Ахвердова, Н. Н. Волоскова, Т. В. Белах. – СПб.: Речь, 2204. – 168 с.

 3. Либин А. В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций / А. В. Либин. – М.: Смысл; Per Se, 2000. – 549 с.

 4. Нартова-Бочавер С. К. Дифференциальная психология / С. К. Нартова-Бочавер. – М.: Флинта, 2003. – 280 с.

 5. Психология индивидуальных различий: Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. – М.: МГУ, 1982. – 320 с.

 6. Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии / Пер. с польского В. Н. Поруса. – М.: Прогресс, 1982. – 230 с.


МОДУЛЬНА РОБОТА №1


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Особистісні властивості індивідуальності
ТЕМА 5. Класифікація конституційних психопатій за П. Б. Ганнушкіним

Запитання до обговорення:

1. Що таке характер як характеристика особистості? Які є типи характеру? Звідки береться характер дитини, що впливає на його особливості? Уявлення про характер у сучасній зарубіжній та українській психології.

2. Поняття конституційної психопатії. Психопатія та нормальний характер.

3. Характеристика 9 груп психопатій: циклоїди, епілептоїди, істеричні, нестійкі, астеніки, шизоїди, параноїки, антисоціальні, конституційно-нерозумні психопати: основні особливості поведінки та реакцій.


Запитання до дискусії:

 1. Чи зустрічаються «чисті» типи конституційних психопатій і які особливості функціонування таких людей у соціумі?

 2. За якими ознаками можна ідентифікувати той чи інший тип психопатії?Література до опрацювання:

 1. Ганнушкин П. Б. Клиника психопатий: их статика, динамика, систематика // Ганнушкин П. Б. Избранные труды. – М., 1964.

 2. Ганнушкин П. Б. Особенности интеллектуальной деятельности при некоторых формах психопатий / П. Б. Ганнушкин // Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. В. Петухова. – М.: Изд. МГУ, 1981.

 3. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2004. – 701 с.

 4. Нартова-Бочавер С. К. Дифференциальная психология / С. К. Нартова-Бочавер. – М.: Флинта, 2003. – 280 с.

 5. Рыбалко Е. Ф. Возрастная и дифференциальная психология. – Л.: Издательство Ленинградского ун-та, 1990. – 256 с.

 6. Хрестоматия по патопсихологии / Под ред. Б. В. Зейгарник, А. П. Корнилова, В. В. Николаевой. – М., 1981.


ТЕМА 6. Типології акцентуацій особистості за О. Є. Лічко і К. Леонгардом

Запитання до обговорення:

1. «Акцентуація» і «психопатія»: розмежування понять О. Є. Лічко. Місце найменшого опору», «підлітковий комплекс». Поняття психопатичного розвитку.

2. Класифікація психопатій та акцентуацій характеру підлітків О. Є Лічко. Типи акцентуації та особливості сприйняття себе (самооцінки).

3. Порушення поведінки у різних типів акцентуйованих підлітків: делінквентна поведінка, втеча з дому і бродяжництво, токсикоманічна поведінка (рання алкоголізація), суїцидальна поведінка.

4. Уявлення про акцентуацію у К. Леонгарда: спільне і відмінне із концепцією О. Є. Лічко.

5. Типи акцентуацій темпераменту та характеру за К. Леонгардом. Екстраверсія та інтроверсія за К. Леонгардом.

6. Порівняння типологічних моделей П. Б. Ганнушкіна, О. Є. Лічко, К. Леонгарда.
Практичне завдання:

Патодіагностичний опитувальник О. Лічко, можливості використання, особливості проведення тестування та опрацювання результатів. Проходження опитувальника.


Література до опрацювання:

 1. Анастази А. Дифференциальная психология: Индивидуальные и групповые различия в поведении / Пер. с англ. Д. Гурьева и др. – М.: Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2001. – 742 с.

 2. Ахвердова О. А. Дифференциальная психология: теоретические и прикладне аспекты исследования интегральной индивидуальности / О. А. Ахвердова, Н. Н. Волоскова, Т. В. Белах. – СПб.: Речь, 2204. – 168 с.

 3. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2004. – 701 с.

 4. Либин А. В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций / А. В. Либин. – М.: Смысл; Per Se, 2000. – 549 с.

 5. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / А. Е. Личко // Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – С. 288-318.

 6. Леонгард К. Акцентуированные личности / Перевод с немецкого В. М. Лещинской. – К.: Вища школа, 1989.ТЕМА 7. Типології О. Ф. Лазурського та К. Г. Юнга

Запитання до обговорення:

1. Теоретичні та емпіричні класифікації особистості і характеру. Особливості типологічного підходу у вивченні особистості.

2. Класифікація особистостей О. Ф. Лазурського, загальна характеристика, основний принцип. Поняття про ендопсихіку та екзопсихіку. Характеристика чистих типів нижчого, середнього та вищого психічних рівнів.

3. Психологічні типи за К. Г. Юнгом. Поняття про екстраверсію та інтроверсію: установка свідомості та несвідомого. Психічні функції: мислення, почуття, відчуття, інтуїція. Раціональні та ірраціональні функції.

4. Відмінності уявлення про екстра- та інтроверсію у К. Юнга, Г. Айзенка та К. Леонгарда.
Запитання до дискусії:

Соціоніка як практика вивчення процесів обміну інформації між людиною та навколишнім світом: плюси та мінуси.


Література до опрацювання:

 1. Анастази А. Дифференциальная психология: Индивидуальные и групповые различия в поведении / Пер. с англ. Д. Гурьева и др. – М.: Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2001. – 742 с.

 2. Ахвердова О. А. Дифференциальная психология: теоретические и прикладне аспекты исследования интегральной индивидуальности / О. А. Ахвердова, Н. Н. Волоскова, Т. В. Белах. – СПб.: Речь, 2204. – 168 с.

 3. Психология и психоанализ характера: Хрестоматия / Под ред. Д. Я. Райгородского. – Самара: «Бахрах», 1998.

 4. Шарп Д. Типы личности. Юнговская типологическая модель / Под ред. В. Зеленской. – Воронеж: МОДЭК, 1994 – 128 с.

 5. Юнг К.- Г. Психологические типы / Перевод с немецкого С. Лорие. – М.: Университетская книга: ООО "Фирма-издательство АСТ", 1998. – 716 с.ТЕМА 8. Диференційна психологія здібностей

Запитання до обговорення:

1. Два підходи у вивченні здібностей: особистісно-діяльнісний та функціонально-генетичний. Здібності, обдарованість, талант, геніальність.

2. Загальні здібності. Інтелект, пам’ять, здібності. Зв’язок загальних здібностей, академічної успішності із загальними властивостями ВНД та із спеціально людськими типами ВНД (мислительним, художнім, середнім).

3. Спеціальні здібності: музичні, математичні, мовні, здібності до образно-творчої діяльності. Структура, типологія, особливості. Роль функціональної асиметрія півкуль головного мозку у розвитку спеціальних здібностей.


Запитання до дискусії:

Значення генетичних та соціальних факторів у розвитку здібностей.


Література до опрацювання

 1. Анастази А. Дифференциальная психология: Индивидуальные и групповые различия в поведении / Пер. с англ. Д. Гурьева и др. – М.: Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2001. – 742 с.

 2. Голубева Э. А. Способности. Личность. Индивидуальность / Э. А. Голубева. – Дубна: Феникс, 2005. – 512 с.

 3. Дружинин В. Н. Психология общих спосібностей / В. Н. Дружинин. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 368 с.

 4. Романовська Л. І. Диференційна психологія / Л. І. Романовська, Л. О. Подкоритова. – Л.: Новий Світ. – 2008. – 235 с.

 5. Чернов Д. Н. Дифференциальная психология: табл., схемы и основные понятия / Д. Н. Чернов. – Москва: Экономика и финансы, 2006. – 103 с.


ЗДАЧА ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОГО ЗАВДАННЯ
ТЕМА 9. Індивідуальні особливості діяльності

Запитання до обговорення:

 1. Діяльність як категорія диференційної психології. Поняття про стиль діяльності.

 2. Когнітивні стилі, їх види, особливості.

 3. Дослідження ефективності виконання різних видів діяльності в залежності від типологічних особливостей ВНД: ефективність монотонної діяльності, діяльності в екстремальних ситуаціях, управлінської діяльності, артистичної, професійної інтелектуальної діяльності, групової діяльності.


Практичне завдання:

У трьох підгрупах створити колажі одного із обраних студентами когнітивних стилів та презентувати колаж решті групи.Література до опрацювання:

 1. Анастази А. Дифференциальная психология: Индивидуальные и групповые различия в поведении / Пер. с англ. Д. Гурьева и др. – М.: Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2001. – 742 с.

 2. Ахвердова О. А. Дифференциальная психология: теоретические и прикладне аспекты исследования интегральной индивидуальности / О. А. Ахвердова, Н. Н. Волоскова, Т. В. Белах. – СПб.: Речь, 2204. – 168 с.

 3. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2001. – 464 с.

 4. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2004. – 701 с.

 5. Либин А. В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций / А. В. Либин. – М.: Смысл; Per Se, 2000. – 549 с.

 6. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека / В. Д. Шадриков. – М.: Логос, 1996. – 320 с.


МОДУЛЬНА РОБОТА №2

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


з/п


Назва теми

Кількість

годин
Предмет і методи диференційної психології

4Конституційні і факторні теорії темпераменту. Аналіз кінострічок для визначення типів темпераментів героїв, написання психологічних характеристик їхніх індивідуально-типологічних особливостей

6Вивчення темпераменту у школах В. Мерліна, Я. Стреляу,

Б. Теплова і В. Нєбиліцина4Підготовка до модульної контрольної роботи

6Типологія конституційних психопатій П. Ганнушкіна

6Типології акцентуацій особистості О. Лічко та К. Леонгарда. Складання таблиці із порівняльною характеристикою 5 типів акцентуацій характеру у концепціях О. Лічко та К. Леонгарда

4Типологія К. Г. Юнга.

3Психоаналітична класифікація характерів Н. Мак-Вільямс

3Особливості і типи математичних здібностей

1Когнітивні стилі

1Підготовка до модульної контрольної роботи

6
Разом

44

Зміст самостійної роботи:

1) підготовка до семінарських занять;

2) опрацювання та інтерпретація результатів практичних робіт;

3) підготовка до модульних контрольних робіт.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
Самостійна робота спрямована на формування у слухачів курсу «Диференційна психологія» умінь детально вивчати індивідуальні особливості різних аспектів особистості даної конкретної людини, інтегрувати різноманітні дані про психологічні, психофізіологічні, соціально-психологічні властивості людини в єдине цілісне уявлення про її індивідуальність, співставляти дані різних психодіагностичних методик.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання полягає у проведенні тестування індивідуально-психологічних властивостей конкретної особи і складанні звіту за результатами тестування за різними методиками. Такий звіт повинен містити: 1) бланки відповідей на кожну методику та результати опрацювання даних по кожній методиці (без розгорнутої інтерпретації); 2) зведену таблицю результатів; 3) порівняння результатів дослідження за різними методиками, оцінку міри відповідності результатів тестування властивостей нервової системи, властивостей темпераменту, характерологічних рис для даного конкретного досліджуваного; 4) загальну психологічну характеристику індивідуальності досліджуваного.

Перелік методик, за якими здійснюється тестування індивідуально-типологічних особливостей особистості:


 • опитувальник на визначення типу темпераменту Г. Хейманса та Р. ЛеСенна;

 • особистісний опитувальник ЕРІ Г. Айзенка;

 • опитувальник формально-динамічних властивостей індивідуальності В. Русалова;

 • теппінг-тест Е. Ільїна;

 • методика вивчення структури темпераменту Я. Стреляу;

 • опитувальник для діагностики акцентуацій характеру К. Шмішека;

 • патохарактерологічний діагностичний опитувальник (ПДО) О. Лічко.

Обсяг індивідуального навчально-дослідного завдання – 3-5 сторінок (без урахування обсягу бланків методик).


Зведену таблицю за результатами проведеного тестування за вказаними методиками подавати у форматі:
Зведена таблиця результатів дослідження індивідуально-психологічних властивостей досліджуваного Х :

Тест

Шкала

Бали

Рівень прояву властивості


МЕТОДИ НАВЧАННЯ
У процесі викладання навчального курсу передбачено використання таких методів навчання як:

 • лекції із використанням мультимедійних презентацій;

 • бесіди та дискусії із проблемних, неоднозначних та суперечливих питань;

 • робота в групі – створення колажів, малюнків тощо для схематичного зображення та кращого засвоєння основних властивостей темпераменту, виділених різними психологічними школами;

 • складання таблиць для порівняння, визначення спільних та відмінних рис у поглядах видатних вчених на індивідуально-типологічні особливості (характеру);

 • аналіз кінофільмів на семінарських заняттях для унаочнення та кращого розуміння проявів індивідуально-типологічних особливостей людей та написання творчих завдань на основі цього аналізу.МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ
Серед методів оцінювання використовуються: усне опитування, поточне тестування (модульні контрольні роботи), оцінка за ІНДЗ. Протягом навчального семестру з курсу «Диференційна психологія» студент може набрати 100 балів. Мінімальна сума балів, необхідна для отримання заліку, а також критерії оцінки за системою ECTS відповідають положенню, прийнятому на кафедрі.

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою.
Відповіді на семінарах

30 балів

Модульна контрольна робота №1

25 балів

Модульна контрольна робота №2

25 балів

Індивідуальне навчально-дослідне завдання

20 балів


Опитування на семінарах: під час проведення семінарсько-практичних занять проводиться поточний контроль у формі усного фронтального опитування. За одну відповідь студент може отримати від 1 до 10 балів, за відмову від відповіді – 0 балів. Усі бали, отримані студентом за відповіді на семінарах сумуються, виводиться середнє арифметичне та множиться на 3. Кожен студент повинен мати НЕ МЕНШЕ ТРЬОХ відповідей протягом семестру. Максимум за семестр студент може отримати 30 балів.
Пропущені студентом заняття можуть бути відпрацьовані у письмовій формі, у формі розкриття змісту запитань до обговорення, що стосуються теми пропущеного заняття. ЗАВДАННЯ ВИКОНУЄТЬСЯ ПИСЬМОВО, ВІД РУКИ. Обсяг конспекту – 3 аркуші А4, якщо заняття студент пропустив із поважних причин (за наявності довідки про хворобу або офіційного звільнення з деканату), 8 аркушів А4, якщо поважних причин для пропуску заняття у студента не було.

Невідпрацьовані пропуски занять оцінюється як 0 балів за відповідь на семінарі та враховуються при обчисленні середнього арифметичного за відповіді на семінарах.
Модульна контрольна робота = 25 балів: в ході виконання модульного завдання на семінарському занятті протягом 30 хвилин студент виконує декілька тестових та описових практичних завдань. У модульну контрольну роботу №1 включені теми 1 – 4, у модульну контрольну роботу №2 – теми 5-9.
Індивідуальне навчально-дослідне завдання є обов’язковим до виконання – це умова допуску до заліку (незважаючи на те, якою за його відсутності є кількість отриманих протягом семестру балів).

УВАГА! Якщо студент здає ІНДЗ невчасно (кінцевий час вчасної здачі роботи – передостаннє у семестрі семінарське заняття згідно календарного плану), то його максимальна оцінка знижується на половину, тобто максимально він зможе отримати не 20 балів, а 10 балів!СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

ВідмінноЗараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

FX

35-50

2

незадовільно з можливістю повторного складання

Не зараховано

F

1-34

2

незадовільно з обов’язковим повторним курсом


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова література

 1. Анастази А. Дифференциальная психология: Индивидуальные и групповые различия в поведении / Пер. с англ. Д. Гурьева и др. – М.: Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2001. – 742 с.

 2. Ахвердова О. А. Дифференциальная психология: теоретические и прикладне аспекты исследования интегральной индивидуальности / О. А. Ахвердова, Н. Н. Волоскова, Т. В. Белах. – СПб.: Речь, 2204. – 168 с.

 3. Голубева Э. А. Способности. Личность. Индивидуальность / Э. А. Голубева. – Дубна: Феникс, 2005. – 512 с.

 4. Государев Н. А. Дифференциальная психология в вопросах и ответах / Н. А. Государев. – Москва: Ось-89, 2008. – 110 с.

 5. Гуревич К. М. Дифференциальная психология и психодиагностика: избранные труды / К. М. Гуревич. – СПб.: Питер, 2008. – 335 с.

 6. Дружинин В. Н. Психология общих спосібностей / В. Н. Дружинин. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 368 с.

 7. Егорова М. С. Психология индивидуальных различий / М. С. Егорова. – М.: Планета детей, 1997. – 327 с.

 8. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2001. – 464 с.

 9. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2004. – 701 с.

 10. Леонгард К. Акцентуированные личности / Перевод с немецкого В. М. Лещинской. – К.: Вища школа, 1989.

 11. Либин А. В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций / А. В. Либин. – М.: Смысл; Per Se, 2000. – 549 с.

 12. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / А. Е. Личко // Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – С. 288-318.

 13. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: понимание структуры личности в клиническом процессе / Перевод с английского М. Глущенко. – М.: Класс, 1998. – 480 с.

 14. Нартова-Бочавер С. К. Дифференциальная психология / С. К. Нартова-Бочавер. – М.: Флинта, 2003. – 280 с.

 15. Небылицин В. Д. Проблемы психологии индивидуальности: Избр. психол. тр. / В. Д. Небылицин. – М.: Моск. психол.-соц. ин-т, 2000. – 682 с.

 16. Палій А. А. Диференціальна психологія / А. А. Палій. – К.: Академвидав, 2010. – 429 с.

 17. Психологическая диагностика / Под ред. М. К. Акимовой, К.  М. Гуревича. – СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж: Питер, 2008. – 650 с.

 18. Психология индивидуальных различий: Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. – М.: МГУ, 1982. – 320 с.

 19. Психология и психоанализ характера: Хрестоматия / Под ред. Д. Я. Райгородского. – Самара: «Бахрах», 1998.

 20. Рыбалко Е. Ф. Возрастная и дифференциальная психология. – Л.: Издательство Ленинградского ун-та, 1990. – 256 с.

 21. Романовська Л. І. Диференційна психологія / Л. І. Романовська, Л. О. Подкоритова. – Л.: Новий Світ. – 2008. – 235 с.

 22. Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии / Пер. с польского В. Н. Поруса. – М.: Прогресс, 1982. – 230 с.

 23. Теплов Б. М. Психология и психофизиология индивидуальных различий: Избр. психол. тр. / Б. М. Теплов – М. : Издательство МПСИ, 2004. – 639 с.

 24. Чернов Д. Н. Дифференциальная психология: табл., схемы и основные понятия / Д. Н. Чернов. – Москва: Экономика и финансы, 2006. – 103 с.

 25. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека / В. Д. Шадриков. – М.: Логос, 1996. – 320 с.


Додаткова література

 1. Ананьєв Б. Г. О проблемах современного человекознания / Б. Г. Ананьев. – М.: Наука, 1977.

 2. Булаева К. Б. Генетические основы психофизиологии человека / К. Б. Булаева. – М.: Наука, 1991. – 207 с.

 3. Ганнушкин П. Б. Особенности интеллектуальной деятельности при некоторых формах психопатий // Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. В. Петухова. – М.: Изд. МГУ, 1981.

 4. Ганнушкин П. Б.. Клиника психопатий: их статика, динамика, систематика // Ганнушки П. Б. Избранные труды. – М.,1964.

 5. Кречмер Э. Строение тела и характер / Перевод с неметкого Г. Я. Тартаковского. – М.: Педагогика- Пресс, 1995. – 608 с.

 6. Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и середа / Перевод с английского М. С. Егоровой. – М.: Прогресс, 1993. – 206 с.

 7. Машков В. Н. Основы дифференциальной психологи / В. Н. Машков. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1998. – 132 с.

 8. Мерлин В. С. Очерк интегрального исследования индивидуальности / В. С. Мерлин. – М., 1986.

 9. Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Н. С. Лейтеса. – М.: Академия, 1996. – 416 с.

 10. Русалов В. М. Биологические основы индивидуально-психологических различий / В. М. Русалов. – М.: Наука, 1979. – 352 с.

 11. Русалов В.Н. Опросник структуры темперамента / В. М. Русалов. – М.: Смысл, 1992. – 37 с.

 12. Русалов В. М. О природе темперамента и его месте в структуре индивидуальных свойств человека // Вопросы психологии. – 1985. – №1. – С. 19-32.

 13. Русалов В. М. Психология и психофизиология индивидуальных различий: некоторые итоги и ближайшие задачи системных исследований // Психологический журнал. – 1991. – Т. 12, № 5. – С. 3-16.

 14. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. Выпуск V / Перевод с франц. – М.: Прогресс, 1975. – 284 с.

 15. Хрестоматия по патопсихологии / Под ред. Б. В. Зейгарник, А. П. Корнилова, В. В. Николаевой. – М., 1981.

 16. Шарп Д. Типы личности. Юнговская типологическая модель / Под ред. В. Зеленской. – Воронеж: МОДЭК, 1994 – 128 с.

 17. Шмелёв А. Г. Психодиагностика личностных черт / А. Г. Шмелёв. – СПб.: Речь, 2002. – 472 с.

 18. Штерн В. Дифференциальная психология и ее методические основы / В. Штерн. – М.: Наука, 1998. – 335 с.

 19. Юнг К.- Г. Психологические типы / Перевод с немецкого С. Лорие. – М.: Университетская книга: ООО "Фирма-издательство АСТ", 1998. – 716 с.


Інформаційні ресурси

  • нормативна база;

  • джерела Інтернет:

  • snpt-psychology.at.ua

  • psytopos.lviv.ua/studentam/

  • psylab.info

  • psylist.net/difpsi/

  • vsetesti.ru

  • krotov.info

  • koob.ru

  • бібліотеки (бібліотека для гуманітарних факультетів ЛНУ. ім. І. Франка (вул. С. Крушельницької 7); Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Драгоманова 5, 17) та ін.).
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015
2014 -> Урок 1 Здоровий спосіб життя. Принципи здорового способу життя. Практична робота Моделювання поведінки в разі погіршення самопочуття
2014 -> Положення про навчальні кабінети І лабораторію звукозапису Херсонського музичного училища Херсон 2008 положення про навчальні кабінети І лабораторію Херсонського музичного училища Загальні положення
2014 -> План роботи кабінету історії Старосалтівського професійного аграрного ліцею Завідуючий кабінетом
2014 -> Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби І пмпк
2014 -> Черкасова Любов Михайлівна, заступник директора з виховної роботи у 2013/2014 навчальному році набув чинності новий державний стандарт
2014 -> Соціальна робота з агресивними підлітками

Скачати 316.11 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка