О. О. Плани семінарських робіт з навчальної дисципліниСкачати 263.54 Kb.
Дата конвертації13.09.2017
Розмір263.54 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Київський професійно-педогогічний коледж

імені Антона Макаренка

ЗАТВЕРДЖУЮ

заступник директора з

методичної роботи

Зайцева О. О.

________________
Плани семінарських робіт з навчальної дисципліни

«ФІЛОСОФІЯ»

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг»
Тема 1. Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини.

Семінар 1. Філософія, коло її проблем, роль в житті суспільства і людини.

План


 1. Сутність і структура світогляду. Його основні історичні типи.

 2. Специфіка філософії як знання і світогляду.

 3. Проблема методу у філософії. Історичні форми постановки і вирішення основного філософського питання.

 4. Місце і роль філософії в житті суспільства і людини.

Завдання для самостійної роботи

 1. Чим світогляд відрізняється від знання?

 2. Причини виникнення філософії.

 3. Сутність і основні види філософування.

 4. Співвідношення філософії і науки.

 5. Основні функції філософії.

Теми рефератів

 1. Сутність і основні функції світогляду.

 2. Міфологічний і релігійний світогляди.

 3. Специфіка філософського освоєння дійсності.

 4. Основні закони діалектики.

 5. Структура філософії.

Опрацювання першоджерел

 • Виндельбанд В. Что такое философия // Виндельбанд В. Избранное: Дух и история / Пер. с нем. – М.: Юристъ, 1995.

 • Маритен Ж. Философ в мире. – М.: Высшая школа, 1994.

 • Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? – М.: Наука, 1991. – С. 51-192.

 • Рассел Б. Что такое философия? // Бертран Рассел. Искусство мыслить / Общ. ред., сост. и предисл. О.А. Назаровой; [Пер. с англ. Козловой Е.Н. и др.]. – М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999.

 • Хайдеггер М. Что такое философия? // Вопросы философии. – 1993. – № 8.

Тема 2. Проблема пізнання у філософії.

Семінар 2. Проблема пізнання у філософії

План


  1. Пізнання як відображення і пізнання як ідеальне конструювання дійсності. Види пізнання (буденне, позанаукове, ненаукове, наукове).

  2. Суб'єкт, об'єкт і предмет пізнання. Рівні та форми пізнання.

  3. Поняття методології і методу пізнання. Класифікація пізнавальних методів.

  4. Істина, її основні характеристики. Основні концепції істини.

Завдання для самостійної роботи

  1. Чим відрізняються гносеологія і епістемологія?

  2. Чому пізнання має процесуальний характер?

  3. Основні філософські парадигми пізнавального процесу.

  4. Критерії відмінності рівнів пізнання.

  5. Як співвідносяться істина і правда?

Теми рефератів

  1. Діалектика суб’єкта і об’єкта в процесі пізнання.

  2. Сутність і основні форми агностицизму.

  3. Специфіка істини у філософії і науці.

  4. Місце творчості та інтуїції в пізнанні людиною світу.

  5. Гносеологічні виміри догматизму і релятивізму.

Опрацювання першоджерел

 • Рассел Б. Человеческое познание: Его сфера и границы: Пер. с англ. – К.: Ника-центр, 2001. – С. 14-68, 450-530.

 • Поппер К. Логика и рост научного знания. – М.: Прогресс, 1983. – С. 34-82.

 • Гадамер Х.Г. Что есть истина? // Философская и социологическая мысль. – 1992. – № 5.

 • Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки: Переводы с англ. и нем. / Общ. ред. и авт. вступ. ст. И. С. Нарский. – М.: Прогресс, 1986. – С. 467-523.

Тема 3. Філософія науки.

Семінар 3. Філософія науки

План


  1. Наука як складне соціальне утворення. Особливості і форми наукового пізнання.

  2. Основні етапи розвитку науки (класична, некласична, постнекласична). Поняття наукової парадигми.

  3. Специфіка філософського осмислення науки. Філософські проблеми науки.

  4. Місце і роль науки у функціонуванні суспільства.

Завдання для самостійної роботи

  1. Основні методи наукового пізнання

  2. Які основні етапи пройшла наука у своєму розвитку?

  3. Що таке тип наукової раціональності?

  4. Зміст терміну “наукова революція”.

  5. Як співвідносяться між собою наукове і релігійне пізнання?

Теми рефератів

  1. Філософія і наука: спільне і відмінне.

  2. Форми наукового пізнання.

  3. Наука як вид духовного виробництва.

  4. Наукові революції і зміна типів раціональності.

  5. Сучасні соціокультурні орієнтири науки.


Опрацювання першоджерел

 • Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология // Вопросы философии. – 1992. – №7.

 • Ортега-и-Гассет Х. Вокруг Галилея // Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. – М.: Инфра-М, 2000.

 • Кун Т. Структура наукових революцій: Пер. с англ. / Т. Кун; Сост. В. Ю. Кузнецов. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – С. 13-223.

Тема 4. Антична філософія.

Семінар 4. Антична філософія

План


  1. Передумови виникнення і специфіка функціонування античної філософії.

  2. Досократичний етап античної філософії.

  3. Висока класика античності (Сократ, Платон, Арістотель).

  4. Основні ідеї і філософські школи епохи еллінізму.

Завдання для самостійної роботи

  1. Які особливості натурфілософії давніх греків?

  2. В чому суть методу Сократа?

  3. Що таке “світ ідей” і “світ речей” за Платоном?

  4. Чому філософське вчення Арістотеля претендує на статус системи?

  5. Які риси притаманні філософії еллінізму?

Теми рефератів

  1. Загальна характеристика античної філософії.

  2. Античне розуміння діалектики.

  3. Сутність полеміки Сократа з софістами.

  4. Основні ідеї філософського вчення Платона.

  5. Система категорій Арістотеля.

Опрацювання першоджерел

 • Аврелій Марк. Наодинці з собою. – Сімферополь: Реноме. 1998.

 • Арістотель. Політика / Пер. з давньогр. і передм. О. Кислюка. – К.: Основи, 2003. – С. 15-98.

 • Платон. Держава / Пер. з давньогр. Д. Коваль. – К.: Основи, 2000. – С.7-106.

 • Цицерон. Об обязанностях. – М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 1998.

Тема 5. Філософія європейського Середньовіччя і епохи Відродження.

Семінар 5. Філософія європейського Середньовіччя і епохи Відродження

План


  1. Становлення середньовічної філософії, її релігійний характер.

  2. Патристика і схоластика як основні етапи філософії Середньовіччя.

  3. Філософія епохи Відродження.

Завдання для самостійної роботи

  1. Яка головна особливість європейської середньовічної філософії?

  2. Які проблеми є центральними у філософії Середньовіччя?

  3. Відмінність між східним і західним варіантами патристики.

  4. В чому суть проблеми універсалій?

  5. Основні ідеї філософії епохи Відродження.

Теми рефератів

  1. Загальна характеристика середньовічної філософії.

  2. Патристичний етап Середньовіччя.

  3. Августин Аврелій і Фома Аквінський – найвидатніші філософи Середніх віків.

  4. Особливості середньовічної схоластики.

  5. Природничонаукові орієнтири філософії епохи Відродження.

Опрацювання першоджерел

 • Августин А. Сповідь / Пер. з латини Ю. Мушака. – К.: Основи, 1996. – С.3-102.

 • Боецій. Розрада від філософії / Пер. з лат. А. Содомора; Передм. В. Кондзьолки. – К.: Основи, 2002. – С. 45-137.

 • Мак’явеллі Н. Флорентійські хроніки; Державець. / Пер. з іт. А. Перепадя. – К.: Основи, 1998. – С. 393-463.

 • Роттердамський Е. Похвала Глупоті. Домашні бесіди / Перекл. з латини В. Литвинова, Й. Кобова. – К.: Основи, 1993. – С. 13-106.

 • Фома Аквинский. Доказательства бытия бога в «Сумме против язычников» и «Сумме теологии». – М.: ИФ РАН, 2000. – С. 33-77.

Тема 6. Філософія Нового часу.

Семінар 6. Філософія Нового часу

План


  1. Натуралістичний і механістичний характер філософії Нового часу.

  2. Емпіризм в новоєвропейській філософії. Основні ідеї вчень Ф. Бекона, Т. Гобса.

  3. Раціоналізм в новоєвропейській філософії. Основні ідеї вчень Р. Декарта і Б. Спінози.

  4. Французське просвітництво ХVIII століття.

Завдання для самостійної роботи

  1. В чому особливість філософії Нового часу?

  2. Які “ідоли розуму” виділяв Ф. Бекон?

  3. Які основні правила пізнавального методу Р. Декарта?

  4. Як Б. Спіноза трактує субстанцію?

  5. Розуміння гуманізму в філософії Просвітництва.

Теми рефератів

  1. Загальна характеристика філософії Нового часу.

  2. Емпірична традиція новоєвропейської філософії.

  3. Раціоналістична традиція новоєвропейської філософії.

  4. Вчення про субстанцію Б. Спінози.

  5. Просвітницький ідеал людини.

Опрацювання першоджерел

 • Бекон Ф. Новый Органон // Бекон Ф. Сочинения: В 2-х т. – Т.2. – М.: Мысль, 1972. – С. 7-82.

 • Гобсс Т. Левиафан // Гобсс Т. Избр.произв: В 2 т. – Т. 2. – М.: Мысль, 1965. – С. 192-378.

 • Декарт Р. Метафізичні розмисли / Перек. з фр. З. Борисюк та О. Жуковського. – К.: Юніверс, 2000. – С. 21-71.

 • Лейбниц Г. Монадология // Лейбниц Г. Сочинения: В 4 т. – Т.1. – М.: Мысль, 1982. – С. 413-429.

 • Спиноза Б. Этика // Спиноза Б. Сочинения: В 2-х томах. – Т. 2. – СПб.: Наука, 1999. – С. 251-478.

Тема 7. Німецька класична філософія.

Семінар 7. Німецька класична філософія

План


  1. Загальна характеристика німецької класичної філософії.

  2. Вчення І. Канта.

  3. Суб’єктивний ідеалізм І. Фіхте. Об’єктивний ідеалізм Ф. Шеллінга.

  4. Філософська система Г. Гегеля. Теорія діалектики.

  5. Антропологічний матеріалізм Л. Фейербаха.

Завдання для самостійної роботи

  1. В чому суть кантівського “коперніканського перевороту у філософії”?

  2. Чому філософія І. Фіхте – це «науковчення»?

  3. Який зміст має «принцип тотожності» у філософії Ф. Шеллінга?

  4. Які засадові положення філософії Г. Гегеля?

  5. В чому специфіка філософії Л. Фейєрбаха?

Теми рефератів

  1. Німецька класична філософія як вершина філософського раціоналізму.

  2. Особливості гносеології І. Канта.

  3. Філософські концепції І. Фіхте і Ф. Шеллінга.

  4. Діалектика Г. Гегеля.

  5. Антропологізм філософського вчення Л.Фейербаха.

Опрацювання першоджерел

 • Гегель Г. Кто мыслит абстрактно? // Гегель Г. Работы разных лет. В 2-х томах. – Т.1. – М.: Мысль, 1970.

 • Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. – Т.1. – М.: Мысль, 1970. – С. 95-138.

 • Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука / Переклад з нім., вступ. ст., комент. і примітки В.Терлецького. – К.: ППС-2002, 2005.

 • Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии: С приложением: К.Маркс "Тезисы о Фейербахе". – М.: Политиздат, 1981.

 • Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Фейербах Л. Избр. философ. произв. В 3 т. – Т.1. – М.: Госполитиздат, 1955. – С. 134-204.

Тема 8. Некласична європейська філософія.

Семінар 8. Некласична європейська філософія

План


  1. Класична і некласична парадигми в філософії, їх порівняльна характеристика.

  2. Сцієнтична модель філософування: позитивізм і неопозитивізм.

  3. Антропологічний напрям («філософія життя», фрейдизм, екзистенціалізм).

  4. Релігійний напрям (неотомізм, персоналізм).

Завдання для самостійної роботи

  1. Основні характеристики класичної і некласичної філософії.

  2. Основні риси концепції волюнтаризму А. Шопенгауера.

  3. В чому суть теорії психоаналізу З. Фрейда?

  4. Специфіка філософії екзистенціалізму.

  5. В чому відмінність між «першим» і «другим» позитивізмом?

Теми рефератів

  1. Раціоналізм та ірраціоналізм як філософські парадигми.

  2. Основні характеристики “філософії життя”.

  3. Філософський контекст вчення З. Фрейда.

  4. Екзистенційні пошуки Ж-П. Сартра і А. Камю.

  5. Позитивістські варіанти розвитку філософії як “справжньої” науки.

Опрацювання першоджерел

 • Бергсон А. Творческая эволюция / Пер. с франц. – М.: Канон-пресс, Кучково поле, 1998. – С. 33-193.

 • Кьеркегор С. Страх и трепет. – М.: Республика, 1993.

 • Ніцше Ф. По той бік добра і зла. Генеалогія моралі / Пер. з нім. А. Оношко. – Львів: Літопис, 2002. – С. 5-184.

 • Фрейд З. Введение в психоанализ // Психоаналитические этюды / Составление Д. И. Донского, В. Ф. Круглянского. Послесловие В. Т. Кондрашенко. – Минск.: ООО «Попурри», 1998. – С. 5-179.

 • Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность / Общ. ред. А.А. Гусейнова и А. П. Скрипника. – М.: Республика, 1992. – С. 46-259.

Тема 9. Філософська думка в Україні.

Семінар 9. Філософська думка в Україні

План


  1. Філософська думка Києворуської доби.

  2. Становлення і функціонування професійної філософії у Києво-Могилянській академії.

  3. Філософське вчення Г. Сковороди.

  4. Філософія українського романтизму.

  5. Українська філософія ХХ століття.

Завдання для самостійної роботи

  1. Специфіка української світоглядної ментальності.

  2. Які мислителі є представниками українського романтизму?

  3. В чому проявляється екзистенційна спрямованість української філософії?

  4. В чому суть концепції ноосфери В. Вернадського?

  5. Внесок у філософію Д. Чижевського.

Теми рефератів

  1. Особливості становлення філософської думки у Київській Русі.

  2. Г. Сковорода: “Світ ловив мене, але не спіймав”.

  3. “Філософія серця” П. Юркевича.

  4. Академічна філософія в Україні в ХІХ столітті.

  5. Еволюція філософських поглядів П. Копніна.

Опрацювання першоджерел

 • Грушевський М. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV ст. – К.: Наукова думка, 1991.

 • Прокопович Ф. Про риторичне мистецтво // Прокопович Ф. Філософські твори в 3-х т. –Т. 1. – К.: Либідь, 1979.

 • Сковорода Г. Наркіс. Разглягол о том: узнай себя // Сковорода Г. Повне зібрання творів у 2-х т. – Т. 1. – К.: Наукова думка, 1973.

 • Україна: Філософський спадок століть. Хроніка 2000. 37-38. – К.: Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2000. – С. 147-169.

 • Юркевич П.Д. Вибране. / Переклад з російської В. П. Недашківського; упорядкування, передмова й примітки А. Г. Тихолаза. – К.: Абрис, 1993. – С. 73-114.


Тема 10.  Буття як філософська проблема.

Семінар 10. Буття як філософська проблема

План


  1. Зміст категорії “буття”, її місце у філософуванні.

  2. Концепції буття в історії філософії.

  3. Відмінність філософського і конкретно-наукового розуміння буття.

  4. Проблема субстанції.

Завдання для самостійної роботи

 1. Як формується уявлення про світ?

 2. Які теоретичні моделі світу?

 3. Які форми має людське буття?

Теми рефератів

 1. Філософський зміст проблеми буття.

 2. Категорія буття: її смисл і специфіка.

Опрацювання першоджерел
 • Дышлевый П.С., Яценко Л.В. Что такое научная картина мира.-М.,1984.
 • Кримський С.В. Зміст та функції природничо-наукової картині світу//Філософська думка. — 1972. —№ 2.
 • Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук.-Мюнхен; Львів,1995.— Розд. 7

Тема 11.  Основні категорії онтології: буття, існування, реальність, природа тощо.

Семінар11. Основні категорії онтології: буття, існування, реальність, природа тощо.

План


  1. Об’єктивне і суб’єктивне буття. Буття, існування, присутність.

  2. Буття природи.

  3. Буття людини і суспільства.

  4. Духовне та душевне буття. Чуттєве і раціональне буття.

Завдання до самостійної роботи

 1. Що таке онтологія?

 2. Що таке духовне, психіка, свідомість

 3. Які існують проблеми створення цілісної картини світу?

Теми рефератів

1)Буття і небуття.

2)Буття і сутність.

3)Діалектика основних форм буття.

4) Проблематичність людського буття.

5) Буття світу і людини.Опрацювання першоджерел

 • Панченко А.І. Природа фізичної реальності.

 • Фролов І.Т. та ін Введення у філософію. Підручник для вищих навчальних закладів. У 2 ч. Ч.2. М., 1990.

 • Фролов І.Т. Історія і сучасність. М., 1973.

Тема12.  Проблема руху, простору та часу в філософії.

Семінар 12. Проблема руху, простору та часу в філософії.

План


  1. Рух, простір і час як категорії буття.

  2. Філософські визначення матерії.

  3. Рух, розвиток та саморух як складові діалектики.

Завдання для самостійної роботи

 1. Співвідношення руху та розвитку.

 2. Простір і час як форми існування матерії.

 3. Соціальний простір та соціальний час як форми буття людей у культурі

Теми рефератів

 1. Еволюція поглядів на проблему трактування простору і часу

 2. Сутність часу і простору

Опрацювання першоджерел

Аскин Я. Ф. Проблема времени. Ее философское истолкование. — М., 1966. • Ахундов М. Д. Концепции пространства и времени. — М., 1982

 • Богомолов А.С. Античная философия. -М.: Изд-во МГУ, 1985. -367 с.

 • Вандек В. Тит Лукреций Кар и его философия воинствующего атеизма/ В. Вандек,; Центр. совет Союза воинств. безбожников СССР. -М.; Л.: Московский рабочий, 1931. -39 с.

 • Гончарова Т.В. Эпикур. -М.: Мол. гвардия, 1988. -303 с.

 • Грималь П.Цицерон: Пьер Грималь. -М.: Мол. гвардия, 1991. -542с.

 • Лой А. Н. Социально-историческое содержание категорий "время" и "пространство". — К., 1978.

 • Мамардашвили М.К. Лекции по античной философии; Под ред. Ю.П.Сенокосова. -М.: АГРАФ, 1998. -309 с.

 • Молчанов Ю. В. Четыре концепции времени в философии и физике. — М., 1977.

 • Мостепаненко А. М. Пространство и время в микро-, мега- и макромире. — М., 1974.

 • Пространство и время. — К., 1984.

Тема 13. Філософська онтологія раціоналізму, екзистенціалізму, феноменологія.

Семінар 13. Філософська онтологія раціоналізму, екзистенціалізму, феноменологія.

План


  1. Класичні теорії буття в межах онтології раціоналізму.

  2. Постанова проблеми буття в рамках екзистенціалізму.

  3. Феноменологічні уявлення про буття.

Завдання для самостійної роботи

  1. Що означає «бути»?

  2. Відмінність філософського і конкретно-наукового розуміння буття.

  3. Як співвідносяться категорії «сутність» та «існування»?

  4. Основні характеристики матерії.

  5. Чим розвиток відрізняється від руху?

Теми рефератів

  1. Співвідношення понять «буття», «небуття», «ніщо».

  2. Основні форми буття.

  3. Монізм і плюралізм як філософські принципи.

  4. Еволюція поглядів на матерію в історії філософії.

  5. Фізичні і суспільні виміри простору і часу.

Опрацювання першоджерел

 • Маслоу А. Психология бытия. – М.: Рефл-бук, 1997.

 • Сартр Ж-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии / В.И. Колядко (пер.). – М.: Республика, 2004. – С. 28-196.

 • Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: Пер. с нем. – М.: Республика, 1993. – С.391-406.

Тема 14.  Свідомість як відображення і діяльність. Свідомість як реальність ідеального.

Семінар 14. Свідомість як відображення і діяльність. Свідомість як реальність ідеального.

План


  1. Поняття відображення. Основні рівні і форми відображення.

  2. Основні характеристики свідомості, її структура і механізм функціонування.

  3. Свідомість і форми психічної активності людини: мислення, пам’ять, емоції, воля.

  4. Взаємозв’язок індивідуальної, групової і суспільної свідомості. Сутність і структура суспільної свідомості.

  5. Свідомість як категорія ідеального, «ідеальність» як аспект культури.

  6. Гносеологічний вимір свідомості, свідомість і рефлексія.

  7. Проблема свідомості і інтелекту

Завдання до самостійної роботи

 1. У чому проявляється, її залежність від матерії?

 2. Як ви розумієте співвідношення відображення і свідомості?

 3. Що означає положення про те, що свідомість не тільки відображає світ, а й створює його?


Теми рефератів

 1. Відображення як всезагальна властивість матерії.

 2. Відображення та інформація.

 3. Виникнення і розвиток психіки як форми відображення дійсності.

Опрацювання першоджерел

 • Дубровський Д. І. Проблема ідеального. Суб `єктивна реальність. - М.: Канон +, 2002 .- 368с.

 • Куликов Л.В. Психологія свідомості / хрестоматія з психології, СПб.: Питер, 2001. - 480 стор

 • Улибін Є.В. Психологія буденної свідомості / Є.В. Улибін, М.: Сенс, 2001. - 24 стор

Тема 15. Свідомість як реальність ідеального.

Семінар 15. Свідомість як реальність ідеального.

План


  1. Свідомість як категорія ідеального, «ідеальність» як аспект культури.

  2. Гносеологічний вимір свідомості, свідомість і рефлексія.

  3. Проблема свідомості і інтелекту

Завдання для самостійної роботи

 1. Як потрібно розуміти суспільно-історичну сутність свідомості?

 2. Якими якісними ознаками відрізняється психіка людини від психіки тварини?

 3. Які структурні елементи входять до психіки людини?

 4. Яку роль у житті людини відіграє несвідоме і підсвідоме?

Теми рефератів

   1. Визначальна роль соціальності у виникненні свідомості.

   2. Структура свідомості, її основні рівні.

   3. Співвідношення біологічного і соціального у походженні свідомості.

   4. Проблема «діалогу» людини і комп’ютерних систем.

Опрацювання першоджерел

 • Кульчицький О. Основи філософії і філософічний наук. – Мюнхен-Львів,

1995. – Розд. 4.

 • Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини.— К., 1995.-

Розд. 5.

 • Паскль. Думки про релігію. – Львів, 1993.

 • Проблема сознания в современной западной философии.— М., 1989.

 • Тайны сознания и бессознательного. – Мн., 1998.Тема 16. Проблема походження свідомості.

Семінар 16. Проблема походження свідомості.

План


  1. Виникнення і природа свідомості.

  2. Біологічні і соціальні передумови виникнення свідомості.

  3. Категорія ідеального як основа осмислення свідомості

Завдання до самостійної роботи

1) Чи може сформуватися свідомість у сліпоглухонімих дітей, якщо сформувати у них навички предметно-практичної діяльності?

2) На прикладі мультфільму “Мауглі” поясніть, чи може стати дитина розумною істотою, якщо вона виросла серед тварин?

3) Які питання дитини засвідчують, що в неї сформувалася свідомість і які свідчать про те, що в неї сформувалася самосвідомість?

4) Що означає “мислити абстрактно” і “мислити конкретно”?

5) Чим відрізняється мова жестів від вербальної мови?

6) Чому закони розвитку не можуть сприйматися на чуттєвому рівні?

7) Обґрунтуйте твердження Гегеля, що “істиною свідомості є самосвідомість” (Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. Феноменология духа. – М.: Мысль, 1977. – С.233)Теми рефератів

1) Постановка проблеми свідомості в історії філософії.

2) Предметно-практичні засади виникнення свідомості.

3) Структура свідомості.Опрацювання першоджерел

 • Гегель Г.В.Ф. Кто мыслит абстрактно?// Работы разных лет. В 2-х т.-Т.1-М.: Мысль,1970.-389-394.

 • Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. Феноменология духа. – М.: Мысль, 1977. – С. 218-250.

 • Кант И. Критика чистого разума – С-Пб.: «ТАЙМ-АУТ», 1993. – С.188-189.

 • Фрейд З. Психология бессознательного. - М., 1989. – С. 425-439.

 • Юнг К. Об архетипах коллективного бессознательного // Вопросы философии. – 1988. – № 1.

Тема 17. Свідомість та самосвідомість.

Семінар 17. Свідомість та самосвідомість.

План


  1. Свідомість як суб’єктивна реальність.

  2. Свідомість і самосвідомість в раціоналізмі та ірраціоналізмі.

  3. Свідомість, свобода, творчість.

Завдання до самостійної роботи

1)Історичний розвиток свідомості у людини

2)Структура свідомості

3)Свідомість як вища ступінь розвитку психіки

4)Взаємодія свідомості та підсвідомості

5)Стан свідомості. Роль снуТеми для рефератів

1) Поняття самосвідомості

2) Структура та форми самосвідомості

3) Предметність і рефлексивність самосвідомостіОпрацювання першоджерел

 • Гаврюшин Н. К. Самопознание как таинство // ВопросьІ философии. З

1996. З № 5.

 • Гилберт Райл. Понятие сознания. З Мґ 2000.

 • Дельдаго Хосе. Мозг й сознание. З М., 1994.

 • Лой А. М. Проблема свідомості: історичність досвіду // Філософська

і соціологічна думка. З1992. З № 7.

 • Мамардашвили М. К. Сознание как философокая проблема // ВопросьІ

философии. З1996. З № 10.

 • Проблема сознания в современной западной философии. З

М., 1989.

 • Фрейд 3. Психология бессознательного. З М., 1989.

 • Шпет Т. Свідомість та її власник // Філософська і соціологічна думка. З

1993. З № 2.

Тема18.  Взаємовідношення свідомого, несвідомого, безсвідомого.Семінар18. Взаємовідношення свідомого, несвідомого, безсвідомого.

План


  1. Проблема свідомості і внутрішній світ людини, структура несвідомого.

  2. Зміст і співвідношення понять «свідоме», «підсвідоме», «несвідоме».

  3. Свідомість як діяльність. Феномен штучного інтелекту.

Завдання до самостійної роботи

1) Чому слово свідомість є багатозначним і коли в європейсь-

кій філософії з'являється поняття Ысвідомістьы?

2) Проаналізуйте тлумачення свідомості на різних етапах розвит-

ку філософії.

3.)З'ясуйте особливості розуміння свідомості у філософії марк-

сизму.

4) Концепції свідомості, що існують в історії філософії, поділяютьна два типи З індивідуалістські та колективістські. Точку зору яких ви

поділяєте і чому?

5) Що таке Ытехнологічний виміры свідомостій й у чому він вияв-

ляється?


6) Проаналізуйте свідомість у контексті відношення людини до тіла.

7) Охарактеризуйте визначальні ознаки свідомості.

8) Проаналізуйте компонентну структуру свідомості.

9) Дайте оцінку рівневої структури свідомості.

10)У чому полягає взаємозв'язок мови і свідомості?

11) Що таке самосвідомість і які її функціїТеми рефератів

1) Свідомість! духовний світ людини.

2) Свідомість і несвідоме.

3) Ментальність і свідомість: точки дотику.

4) Самосвідомість і несвідоме: проблема взаємозв'язку.

5) Свідомість, самосвідомість, підсвідомість: форми вияву.

6) Індивідуальна і суспільна свідомість: спільне й відмінне.

Опрацювання першоджерел


 • Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика. — М., 1991. - С. 100-139.

 • Безант А. Исследование сознания. — М., 1997. — 250 с.

 • Дельгадо X. Мозг и сознание. — М., 1991. — С. 33—42.

 • Ильенков Э.В. Философия и культура. — М., 1991. — С. 212—270.

 • Л ой A.M. Проблема свідомості: історичність досвіду // Філос. і соціол. думка. — 1992. — № 7.

 • Ламберт Д. Доисторический человек. — Л., 1991. — С. 18—21.

 • Мамардашвили М. Как я понимаю философию. — М., 1990. — С. 295-314.

 • Методологическое сознание в современной науке.— К., 1989. — 396 с.

 • Общая психология. — М., 1986. — С. 26—37.

 • Проблема сознания в современной западной философии. — М., 1989. - 253 с.

 • И. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. — М., 1985. — С. 73— 169.

 • Юркевич П. Серце та його значення в духовному житті людини, згідно з ученням Божим // Вибране. — К., 1993. — С. 73—115.

Тема 19.  Соціокультурний контекст проблеми людської свідомості.

Семінар 19. Соціокультурний контекст проблеми людської свідомості.

План


  1. Суспільно-історична діяльність людини як  домінуючий фактор становлення свідомості.

  2. Взаємозв’язок індивідуальної, групової і суспільної свідомості.

  3. Сутність і структура суспільної свідомості.

Завдання для самостійної роботи

  1. Що таке психіка?

  2. В чому суть концепції колективного несвідомого К. Юнга?

  3. Як співвідносяться свідомість і мова?

  4. Співвідношення чуттєвого і раціонального у свідомості.

  5. Що таке творчість?

Теми для рефератів

  1. Біологічні передумови і соціальні чинники виникнення і розвитку свідомості.

  2. Феномен ідеального.

  3. Зміст і співвідношення понять «свідоме», «підсвідоме», «несвідоме».

  4. Свідомість як діяльність.

  5. Феномен штучного інтелекту.

Опрацювання першоджерел

 • Фрейд З.  Остроумие и его отношение к бессознательному; Страх; Тотем и табу: Сборник / Пер. с нем. Я. М. Когана; М. В. Вульфа; Худ. обл. М. В. Драко. – Минск.: ООО «Попурри», 1998. – С. 161-240.

 • Фромм Э. Психоанализ и религия; Искусство любить; Иметь или быть?: Пер. с англ. – К.: Ника-Центр, 1998. – С. 11-94.

 • Юнг К. Г. Критика психоанализа: Пер.с нем. и англ.. – СПб.: Гуманитарное агентство "Академический проект", 2000. – С.58-167.


Тема 20.  Проблема людини у філософії.

Семінар 20. Проблема людини у філософії

План


 1. Співвідношення понять “людина”, “індивід”, “індивідуальність”, “особистість”.

 2. Специфіка трактування людини у класичній, некласичній і постнекласичній філософії.

 3. Феномен відчуження. Самоцінність людського життя.

 4. Життя, смерть і безсмертя як виміри буття людини у світі


Завдання до самостійної роботи

1) Чи культура є причиною трансформації людини в біологічно не-

повноцінну істоту, чи біологічність людини є причиною виникнення куль-

тури? Доведіть.дилему.

2)Чому праця людини безпосередньо пов'язана з мисленням?

Ваші аргументи.

3)Ч;[pи є людина лише соціальною істотою? Яке місце в людській

сутності має біологічний фактор? ОбЄрунтуйте свою позицію.

4)Як взаємопов'язані знаряддя праці людини і виникнення сус-

пільства?

5)Охарактеризуйте основні виміри свідомості.

6) Яка роль Ыбіологічностіы та Ысоціальностіы у виникненні свідо-

мості?

7)Прибічником яких (і чому?) концепцій свідомості ви є: індивіду-алістичних чи колективістських?

8) Які форми має людське буття?

9) Покажіть специфіку духовного буття людини.

Теми рефератів

1)Людина як предмет філософії.

2) Філософія і проблема генезису людини.

3) Філософія як самоусвідомлення людини.

4) Ідеал людяності і цінність людського життя.

5) Духовність як засіб і сенс життєдіяльності людини.

6) Життя як проблема людської рефлексії.

7) Свідомість, самосвідомість, підсвідомість: форми прояву і пробле-

ма взаємозв'язку.

8) Аналіз свідомості у феноменології.

9) Масова свідомість: закономірності та деформації. Феномен на-

товпу.
Опрацювання першоджерел • Брюнинг В. Философская антропология // Западная философия (итоги тьі-

сячелетия). З Екатеринбург, 1997.

 • Гаврюшин Н. К. Самопознание как таинство // Вопросы философии. З

1996. З № 5.

 • Лой А. М. Проблема свідомості: історичність досвіду// Філософська І соці-

альна думка. З1992. З № 7.

 • Налимов В. В. Спонтанность сознания. З М., 1989.

 • Ортега-и-Гасет X. Человек й люди // Избранньїе трудьі. З М., 1997.

 • Фрейд 3. Психология бессознательного. З М., 1989.

 • Шелер М. Положение человека в космосе // Избранньїе произведения. З

М., 1994.

 • Шпет Т. Свідомість та її власник // Філософська і соціальна думка. З

1993. З № 4.
Укладач: ______________Н. С. Сухоніс

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії

соціально-гуманітарних дисциплін

Протокол № 1 від ______________________Голова комісії _______________В. Г. Данькевич


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка