О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»Сторінка3/5
Дата конвертації02.04.2016
Розмір0.9 Mb.
1   2   3   4   5
Тема 5. Формування сприятливого психологічного клімату колективі

1. Поняття «психологічний клімат», «організація», «колектив», «конфлікт», «конфліктна ситуація». Види конфліктів.

2. Характер, причини і способи розв’язання конфліктних ситуацій у виробничих колективах. Наслідки конфліктів.

3. Стиль поведінки в конфлікті. Уроки конфліктів, поради, рекомендації.

4. Ознаки сприятливого психологічного клімату. Формування сприятливого психологічного клімату в колективі.
Теми доповідей та рефератів

1. Психологічний клімат колективу.

2. Конфліктна ситуація в колективі.

3. Види конфліктів та їхня характеристика.

4. Модель конфлікту та «дерево» конфлікту.

5. Характер конфліктів («вертикальність» і «горизонталь-ність»).

6. Причини ділових і міжособистісних конфліктів на виробництві.

7. Господарсько-організаційні причини психологічних колізій у колективі.

8. Виникнення конфліктних ситуацій на соціально-професійній основі.

9. Характеристика соціально-демографічних причин психологічних колізій в колективі.

10. Дії керівника щодо аналізу конфліктної ситуації.

11. Вітчизняні й західні моделі розв’язання конфліктів.

12. Розпізнавання прихованих потреб і бажань як причин конфлікту.

13. Залежність психологічного клімату від іміджу керівника, його стилю керування і манери поведінки.

14. Роль евристично-професійного та активного соціального навчання у створенні доброзичливої атмосфери в організації.

15. Чинник збігу життєвої перспективи членів колективу і розвитку організації як стабілізатор психологічного клімату.

16. Прогнозування конфлікту і упереджувальні дії керівника.
Запитання для самоперевірки

1. Порівняйте поняття «колектив», «персонал», «організація».

2. Що розуміють під психологічним кліматом колективу?

3. Які основні ознаки наявності конфліктної ситуації в колективі?

4. Які бувають види конфліктів? Їхня характеристика.

5. Охарактеризуйте характер конфліктів («вертикальність» і «горизонтальність»).

6. Які причини ділових і міжособистісних конфліктів на виробництві ви знаєте?

7. Охарактеризуйте господарсько-організаційні причини психологічних колізій у колективі.

8. Які чинники сприяють виникненню конфліктних ситуацій на соціально-професійній основі?

9. Охарактеризуйте соціально-демографічні причини психологічних колізій в колективі.

10. Які наслідки конфліктних ситуацій ви знаєте?

11. Охарактеризуйте три рівні розв’язання конфліктів.

12. Які мають бути дії керівника щодо аналізу конфліктної ситуації?

13. Проаналізуйте управлінські ситуації «Покарання з винагородою», «Делікатне становище», «Покарання побічного винуватця», «Удар на себе».

14. Чим характерні вітчизняні й західні моделі розв’язання конфліктів?

15. Як не встрявати в конфлікт і уникати конфліктних ситуацій?

16. Охарактеризуйте оманливі припущення як причини конфліктів.

17. Охарактеризуйте сприятливий (позитивний) психологічний клімат.

18. Що ви знаєте про залежність психологічного клімату від іміджу керівника, його стилю керування і манери поведінки?

19. Яку роль відіграє евристично-професійне та активне соціальне навчання у створенні доброзичливої атмосфери в організації?

20. Як можна спрогнозувати конфлікт?
Ключові поняття і терміни: психологічний клімат, соціально-психологічний клімат, організація, колектив, конфлікт, конфліктна ситуація, види конфліктів, конкретна ситуація, кульмінація конфлікту, післяконфліктний синдром, розвиток конфлікту, зав’язка конфлікту, розв’язка конфлікту, саморегуляція, службово-комунікативні напрями взаємодії, ділова конфліктність, міжособистісна конфліктність, внутрисобистісна конфліктність, господарсько-організаційні причини конфліктів, соціально-професійні конфлікти, соціально-демографічні причини конфліктів, оманливі образи, наслідки конфліктних ситуацій, рівні розв’язання конфліктів, фабула ситуації, прогнозування конфліктних ситуацій, приховані потреби, реванш, конфліктне напруження, пастка відповідальності, лідерське становище, стиль конкуренції, стиль уникання, стиль пристосування, стиль співробітництва, стиль компромісу, ознаки сприятливого психологічного клімату, імідж керівника, життєва перспектива індивіда, життєва перспектива організації.
Рекомендована література

1. Кайдалов Д.П., Суименко Е.Й. Психология единоначалия и коллегиальности. – М.: Мысль, 1979.

2. Кричевский Р.Л. Если Вы – руководитель... Элементы психологии управления в повседневной работе. – М., 1993.

3. Лебедев В.И. Психология управления. – М., 1990.

4. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

5. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

6. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992.

7. Панасюк А.Ю. Управленческое общение: практические советы. – М., 1990.

8. Психология управления. Хрестоматия. Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента. – Самара: Издательский Дом «Бахрах - М», 2006. – 768 с.

9. Робер М., Гильман Ф. Психология индивида и группы. – М., 1988.

10. Скот Д.Г. Конфликты: пути их преодоления. – К.: Внешторгиздат, 1991.

11. Управление персоналом: Учебник / Под ред. Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина. – М., 1998.

12. Щокін Г.В. Практична психологія менеджменту: Наук. – практ. посібник. – К.: Україна, 1994.
Тема 6. Активізація діяльності персоналу

1. Порівняльний аналіз японської, американської та вітчизняної моделей управління: реалізація потреб як рушій активності персоналу.

2. Японські «гуртки якості» як форма управління і контролю.

3. Вітчизняний досвід «рейтинг працівника».

4. Евристично-професійне навчання: генерація і пошук нових ідей, нешаблонне мислення.

5. Активне соціальне навчання: американський і британський досвід.

6. Види тренінгів.
Теми доповідей та рефератів

1. Основні механізми активізації діяльності персоналу.

2. Реалізація потреб як рушій активності персоналу.

3. Діяльність японських «гуртків якості».

4. Вітчизняний досвід активізації діяльності «Рейтинг працівника».

5. Методи прискорення пошуку нових ідей, принципи нешаблонного мислення.

6. Методи «штурму мозку» і «синектики».

7. Принципи створення діаграми та матриці ідей, їхня придатність для прийняття управлінських рішень.

8. Американська і британська школи групового навчання.

9. Технології навчання в тренінг-групах.

10. Характеристика енкаунтер-груп.

11. Придатність активного соціального навчання для підвищення ділових у комунікативних якостей менеджерів різних рангів.


Запитання для самоперевірки

1. Які основні механізми (чинники) активізації діяльності персоналу ви знаєте?

2. Порівняйте японську та американську моделі управління з нашою традиційною.

3. Проаналізуйте діяльність японських гуртків якості.

4. В чому суть вітчизняного досвіду активізації діяльності «Рейтинг працівника»?

5. Які методи прискорення пошуку нових ідей, принципи нешаблонного мислення ви знаєте?

6. Чим відрізняється метод «штурму мозку» від «синектики»?

7. В чому суть методу «гірлянд асоціацій» і стратегії семикратного пошуку?

8. Які основні принципи створення діаграми та матриці ідей?

9. Охарактеризуйте американську та британську школи групового навчання.

10. Обґрунтуйте структурну схему взаємодії ознак, притаманних технології навчання в тренінг-групі.

11. Охарактеризуйте енкаунтер-групи.Ключові поняття і терміни: порівняльний аналіз, принцип «старшинства», підготовка кадрів, переміщення кадрів, система горизонтальної координації, штабні органи, процедура прийняття рішень, «гуртки якості», формальні й неформальні механізми контролю, фундаментальні цілі групи, «рейтинг працівника», евристично-професійне навчання, генерація, нешаблонне мислення, використання випадковостей, метод «штурму мозку», синектика, аналогії, метод «гірлянд асоціацій», стратегія семикратного пошуку, діаграма ідей, матриця ідей, активне соціальне навчання, типи групового навчання, тренінг-групи, групи зустрічей, енкаунтер-групи, гештальттерапія, транзактний аналіз, метод «екзален еклектик», синанон-групи, емоції, гнів, агресія, психодрама, рольова гра, проблемна ситуація, марафон-групи, енкаунтер-тайпс-групи.
Рекомендована література

1. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука: Теория решения изобретательских задач. – М.: Сов. радио, 1978.

2. Боно Э. Рождение новой идеи. – М.: Прогресс, 1976.

3. Буш Г.Я. Рождение изобретательских идей. – Рига: Лиесма, 1976.

4. Буш Г.Я. Основы эвристики для изобретателей. – Рига: Знание, 1977.

5. Ковалев Г.А. Основные направления использования методов активного социального обучения в странах Запада // Психологический журнал. – 1989. – Т. 10. - № 1. – С. 127 – 136.

6. Лозница В.С., Проц Н.И. О развитии творческого мышления школьников в кружках технического направления: Методические рекомендации. – К.: МП УССР, Республ. станция юных техников, 1982.

7. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

8. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

9. Моляко В.А. Психология творческой деятельности. – К.: Знання, 1978.

10. Оучи Уильям Г. Методы организации производства: японский и американский подходы. – М.: Экономика, 1984.

11. Хилл П. Наука и искусство проектирования: Методы проектирования, научное обоснование решений. – М.: Мир, 1973.


Тема 7. Психологічний імідж організації. Фірмовий стиль як провідна ідея організації

1. Гештальтпсихологія для практики іміджології. Зовнішні та внутрішні складові іміджу.

2. Структура іміджу організації та обґрунтування її складових.

3. Сприйняття продукції фірми через цілісний образ товару. Як створити собі імідж.


Теми доповідей та рефератів

1. Використання теоретичних висновків гештальтпсихології для практики іміджології.

2. Внутрішній зміст і зовнішня форма іміджу.

3. Структура іміджу організації.

4. Імідж фірми в Українській державі.

5. Імідж фірми за рубежем.

6. Дизайн та ергономіка робочих місць у структурі іміджу.

7. Значення реклами для іміджу.

8. Механізм створення нового іміджу особистості.

9. Формування іміджу фірми засобами масової інформації.
Запитання для самоперевірки

1. Яку роль відіграє використання теоретичних висновків гештальтпсихології для практики іміджології?

2. Які повинні бути внутрішній зміст і зовнішня форма іміджу?

3. Обґрунтуйте структуру іміджу організації.

4. Порівняйте імідж фірми в своїй державі і за рубежем.

5. Яке значення має дизайн та ергономіка робочих місць у структурі іміджу?

6. Яке значення реклами для іміджу?

7. Обґрунтуйте механізм створення нового іміджу особистості.Ключові поняття і терміни: гештальтпсихологія, імідж, образ, відображення, іміджологія, психологічний імідж організації, інсайт, гіпотеза, логіка, стратегія поведінки, мікро- й макрорівні іміджу, організація, ергономіка, стан офісу, дизайн, професійний імідж, технічне оснащення, репутація фірми, організація виробництва, режим роботи персоналу, облаштування робочих місць, робоче місце менеджера, товарний вид продукції, реклама, невербальна і вербальна комунікація, естетично-ергономічні смаки, логотипи, товарні знаки, зовнішня форма конструкції товару, фірмовий стиль, спонсорська і благодійна діяльність, самооцінка особистості, особистий імідж, вихованість, ерудиція, професіоналізм, салонна одежа, соціально-рольове призначення одежі, «білі комірці», апробація нового, некомунікабельний зовнішній імідж.
Рекомендована література

1. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

2. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

3. Скотт Д.Г. Сила ума: Описание пути к успеху в бизнесе (Как создать по своему желанию индивидуальность и имидж): - К.: Внешторгиздат, 1991.

4. Шиепанис Маркос. Имидж страны, фирмы, товара // Международная жизнь. – 1990. – № 6. – С. 78 – 84.

5. Шепель В.М. Имиджелогия: Секреты личного обаяния. – М.: ЮНИТИ, Культура и спорт, 1994.

6. Шлепаков А. Що створює імідж банку // Політика і час. – 1993. – № 2. – С. 31 – 34.
Тема 8. Психологічна служба організації

1. Інтегральна структура психологічної служби організації.

2. Складові ланки психологічної служби: їх завдання, функції, кадри, підпорядкування, взаємодія з іншими підрозділами.

3. Професійний добір, розстановка кадрів, підвищення кваліфікації.

4. Формування економічної політики підприємства.
Теми доповідей та рефератів

1. Залежність між умовами праці на виробництві і плинністю кадрів.

2. Способи підвищення кваліфікації працівників у західній діловій культурі.

3. Способи підвищення кваліфікації працівників у вітчизняній діловій культурі.

4. Психологічні прийоми при формуванні попиту на продукцію за допомогою реклами.

5. Ставлення перших керівників до впровадження психологічної служби в своїй організації.

6. Роль психологічних чинників при формуванні економічної стратегії і тактики підприємства.
Запитання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте схему інтегральної психологічної служби організації.

2. Назвіть необхідні умови функціонування психологічної служби.

3. Як психологічна служба може вплинути на формування економічної політики підприємства?

4. Охарактеризуйте функції тієї ланки психологічної служби, яка безпосередньо взаємодіє з відділом головного конструктора.

5. З якими ланками психологічної служби найтісніше взаємодіє відділ кадрів? Чому?

6. Від чого залежить ефективність діяльності всієї організації?

7. Охарактеризуйте основні функції психолога, який допомагає у формуванні економічної політики організації.


Ключові поняття і терміни: психологічна служба, інтегральна структура, ланки психологічної служби, професійний добір, кадри, кваліфікація, психолог, відділ кадрів, професійні якості, ефективність, організація, маркетинг, підпорядкування, реклама, пропаганда, заохочення, економічна політика підприємства.
Рекомендована література

1. Кричевский Р.Л. Если Вы – руководитель... Элементы психологии управления в повседневной работе. – М., 1993.

2. Ладанов И.Д. Практический менеджмент: психотехника управления и самотренировки. – М., 1995.

3. Лебедев В.И. Психология управления. – М., 1990.

4. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

5. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

6. Психология управления. Хрестоматия. Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента. – Самара: Издательский Дом «Бахрах - М», 2006. – 768 с.

7. Уруно Ф. Психологические аспекты техники и безопасности. – М., 1987. – 517 с.


Тема 9. Безпека праці на виробництві

1. Основні функції інженера – психолога на виробництві та їх характеристика.

2. Релаксація працівників з тяжкими умовами праці.

3. Естетико-ергономічна експертиза конструкторської документації.

4. Плинність кадрів, соціально-побутові умови та умови відпочинку персоналу.
Теми доповідей та рефератів

1. Методи розрахунку економічної ефективності проведення заходів підвищення рівня безпеки та ергономічності машин.

2. Методи відновлення життєдіяльності космонавтів після повернення з польотів.

3. Ефективність впливу інженера з техніки безпеки на стан безпеки виробництва.

4. Основні функції інженера – психолога на виробництві.

5. Релаксація працівників з тяжкими умовами праці.

6. Роль відпочинку персоналу з тяжкими умовами праці.
Запитання для самоперевірки

1. Які принципи покладені в основу концепції релаксації працівників з тяжкими умовами праці?

2. Чим займається інженер – психолог на виробництві?

3. Що є причиною більшості нещасних випадків на виробництві?

4. Охарактеризуйте основні чинники травмонебезпечної поведінки персоналу.

5. Кого можна призначити на посаду інженера – психолога?

6. Що таке релаксація?

7. Наведіть приклади тяжких умов праці.

8. З якими установами взаємодіє служба релаксації?

9. Які функції нормоконтролю ви знаєте?

10. Охарактеризуйте основні функції естетико-ергономічної експертизи.

11. Які соціально-побутові умови та умови відпочинку персоналу ви знаєте?


Ключові поняття і терміни: виробництво, безпека праці, травмобезпечність, охорона праці, інструктаж, інженер – психолог, релаксація, тяжкі умови праці, ергономіка, естетично-ергономічна експертиза, конструкторська документація, плинність кадрів, відпочинок персоналу, техніка безпеки, психограма, ризикованість, імпульсивність, релаксаційні кабінети, психофізіологічні засоби, біопсихічні функції організму, працездатність, сконцентрованість, принцип переключення і компенсації, менеджер, медична установа, профспілки, нормоконтроль, відділ головного конструктора, конструкторське бюро, дизайнер, макроконфлікти в організаціях.
Рекомендована література

1. Кричевский Р.Л. Если Вы – руководитель... Элементы психологии управления в повседневной работе. – М., 1993.

2. Ладанов И.Д. Практический менеджмент: психотехника управления и самотренировки. – М., 1995.

3. Лебедев В.И. Психология управления. – М., 1990.

4. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

5. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

6. Психология управления. Хрестоматия. Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента. – Самара: Издательский Дом «Бахрах - М», 2006. – 768 с.

7. Уруно Ф. Психологические аспекты техники и безопасности. – М., 1987. – 517 с.


Тема 10. Психогеометрія для менеджерів

1. Поняття, структура та функції психогеометрії для менеджерів.

2. Історія виникнення психогеометрії як унікальної практичної системи аналізу особистості.

3. Адаптація психогеометрії до вітчизняних умов управлінської діяльності.

4. Стисла психологічна характеристика основних форм особистості (за психогеометрією).
Теми доповідей та рефератів

1. Розшифровка психогеометричної мови.

2. «Квадрат» як суб’єктивна форма особистості.

3. «Трикутник» як суб’єктивна форма особистості.

4. «Знак Скорпіона» як суб’єктивна форма особистості.

5. «Круг» як суб’єктивна форма особистості.

6. «Зиґзаґ» як суб’єктивна форма особистості.

7. «Прямокутник» як суб’єктивна форма особистості.


Запитання для самоперевірки

1. Що таке психогеометрія?

2. Назвіть основні суб’єктивні форми особистості.

3. Як розшифрувати психогеометричну мову?

4. Назвіть основні причини, які не дозволяють вибрати «свою» форму.

5. Охарактеризуйте «квадрат» як суб’єктивну форму особистості.

6. Охарактеризуйте «трикутник» як суб’єктивну форму особистості.

7. Охарактеризуйте «знак Скорпіона» як суб’єктивну форму особистості.

8. Охарактеризуйте «круг» як суб’єктивну форму особистості.

9. Охарактеризуйте «зиґзаґ» як суб’єктивну форму особистості.

10. Охарактеризуйте «прямокутник» як суб’єктивну форму особистості.
Ключові поняття і терміни: психогеометрія, особистість, форма особистості, типова ситуація, менеджмент, діагностика, психогеометричний метод, інструкція, геометрична фігура, суб’єктивні пристрасті, модулятори поведінки, психогеометрична мова, чиста форма, «квадрат», «трикутник», «знак Скорпіона», «круг», «зигзаг», «прямокутник», психогеометричний тест, психічний стан, домінуюча форма, підлегла форма, «зворотний» психогеометричний тест.
Рекомендована література

1. Ладанов И.Д. Практический менеджмент: психотехника управления и самотренировки. – М., 1995.

2. Лебедев В.И. Психология управления. – М., 1990.

3. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

4. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

5. Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов вузов: В 3 кн. – 2-е изд. – М.: Просвещение; ВЛАДОС, 1955. – Кн. 1. Основы общей психологии.

6. Психология управления. Хрестоматия. Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента. – Самара: Издательский Дом «Бахрах - М», 2006. – 768 с.
Тема 11. Акцентуація особистості

1. Поняття акцентуації, основні психічні сфери індивідуальності людини.

2. Характеристика типів акцентуації.

3. Виявлення акцентуацій особистості за допомогою теста – опитувальника Шмішека.


Теми доповідей та рефератів

1. Сфера скерованості інтересів і нахилів – домінуюча психічна сфера індивідуальності людини.

2. Асоціативно-інтелектуальна сфера індивідуальності людини.

3. Модифікації індивідуальності та характеру.

4. Гіпертимний тип акцентуації особистості.

5. Емотивний тип акцентуації особистості.

6. Концепція акцентуйованих особистостей К. Леонгарда.

7. Роль теста – опитувальника Шмішека у виявленні акцентуацій особистості.Запитання для самоперевірки

1. Що таке акцентуація особистості?

2. Охарактеризуйте основні психічні сфери індивідуальності людини.

3. Чим характеризуються люди з гіпертимною акцентуацією?

4. Порівняйте застрягаючий та емотивний типи акцентуації.

5. В чому суть педантичного типу акцентуації?

6. Чим відрізняється тривожний тип акцентуації від збудливого?

7. Які характеристики притаманні людям з демонстративною акцентуацією?

8. Порівняйте циклотимічний та дистимічний типи акцентуації.

9. До чого схильні люди з екзальтованою акцентуацією?

10. Що лежить в основі теста – опитувальника Шмішека?

11. Скільки шкал і запитань містить тест – опитувальник Шмішека?


Ключові поняття і терміни: акцентуація, особистість, індивідуальність, психічні сфери, модифікація, інтелект, сфера скерованості інтересів і нахилів, альтруїзм, егоїзм, сфера почуттів і волі, характер, асоціація, асоціативні почуття, зацікавленість, упорядкованість, асоціативно-інтелектуальна сфера, структура особистості, міміка, оптимізм, тонус, гіпертимна акцентуація, афект, роздратування, хвороблива образливість, застрягаюча акцентуація, темперамент, емотивна акцентуація, сумлінність, формалізм, педантичність, невроз, невроз нав’язливих станів, педантична акцентуація, рівень само оцінювання, тенденція, збуджуваність автономної нервової системи, соматична реакція страху, іннервація серця, тривожна акцентуація, авантюризм, свідомість, контактність, «вживання в роль», емоційність, психопатія, демонстративна акцентуація, гіпертемія, циклотимічна акцентуація, імпульсивність, конфліктність, в’язкість мислення, збудлива акцентуація, контактність, песимізм, дистимічна акцентуація, комунікабельність, світогляд, артистичні натури, екзальтована акцентуація, тест – опитувальник, інструкція.
Рекомендована література

1. Леонгард К. Акцентуированные личности. Пер с нем. – К.: Вища школа, 1981. – 392 с.

2. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

3. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

4. Психология: Учебник для технических вузов / Под общ. ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2000.

5. Психологія: Підручник / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001.

6. Психология управления. Хрестоматия. Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента. – Самара: Издательский Дом «Бахрах - М», 2006. – 768 с.

7. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с.
  1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Навчальним планом для студентів заочної форми навчання передбачено виконання однієї контрольної роботи з курсу «Психологія управління». Виконання контрольної роботи сприяє самостійному опануванню та закріпленню знань навчального курсу.

При виконанні контрольної роботи студент повинен звернутися до цього навчального комплексу, а саме, робочої програми, методичних вказівок до виконання контрольної роботи, конспекту лекцій, рекомендованої літератури.

З усіх незрозумілих питань студент повинен звернутися за консультацією на кафедру соціально-гуманітарних дисциплін.


4. 1. Правила вибору теми контрольної роботи
Тему контрольної роботи слід вибрати в період установчої сесії. Але перед тим, як зробити вибір уважно ознайомтеся із всіма вимогами до контрольних робіт студентів-заочників.

Студентам запропоновано теми, які включають план і літературу. Обравши одну з них, студент повинен відповідно плану виконати контрольну роботу. Якщо треба, можна змінити тільки перелік використаної літератури, але він повинен складатися не менш ніж із чотирьох джерел, котрі повинні охоплювати і розкривати всі питання обраної теми. Крім літератури, яку рекомендовано до кожної теми, на сторінках 82 – 85 є загальний список літератури, яку можна використовувати при написанні контрольної роботи.

Номер теми контрольної роботи обирається відповідно останній цифри номера залікової книжки студента (шифру). Наприклад, якщо номер залікової книжки (шифру) закінчується на цифру 5, то номер теми контрольної роботи може бути «5», «15», «25». Якщо номер шифру закінчується на цифру 0, то номер теми контрольної роботи може бути «10», «20», «30».


4. 2. Основні вимоги до контрольної роботи
1. Робота повинна бути виконана самостійно, на підставі вивчення учбової та наукової літератури.

2. Обсяг контрольної роботи – 15-18 рукописних сторінок формату А 4. Робота може бути виконана за допомогою комп’ютера. В цьому випадку обсяг повинен бути – 12-14 сторінок формату А 4, надрукованих у редакторі Word 6.0. або Word 7.0. шрифтом Times New Roman 14 через полуторний інтервал.

3. Зміст роботи повинен відповідати обраній темі та доданому до неї плану. Назва теми та питання плану змінам не підлягають.

4. Теоретичний аналіз теми слід пов’язувати з сучасними проблемами.

5. Матеріал теми слід викладати в логічній послідовності, аргументовано, грамотно, літературною мовою.
4. 3. Структура і оформлення контрольної роботи
1. Контрольна робота повинна мати вірно оформлений титульний лист, зразок якого додається.

2. Всі сторінки контрольної роботи (починаючи з другої) повинні бути пронумеровані.

3. На другій сторінці (після титульного листа) записується тема контрольної роботи та питання плану (включаючи вступ, висновки, перелік літератури).

4. З третьої сторінки починається викладення змісту роботи у відповідності із планом.

У вступі повинно обґрунтувати актуальність теми, показати її значення, сформулювати мету і завдання роботи.

В основній частині згідно із питаннями плану викладається зміст роботи. Кожне питання плану перед тим, як воно буде розкрите, необхідно виділити окремим заголовком.

У висновках, виходячи із змісту викладених питань плану, формулюються висновки.5. На всі наведені у роботі цитати і факти слід робити посилання на джерело інформації (книгу або статтю). Її можна виносити в кінець сторінки під риску, яка відокремлює її від основного тексту. Вона може бути не одна, на одне і теж джерело або на різні. У зносці вказуються прізвище та ініціали автора, назва джерела, місто, видавництво та рік видання, номер тому, випуску, сторінка, що цитується. Якщо цитату переказано своїми словами перед зноскою ставиться «див.» (дивиться).
Приклад оформлення посилань на книги та статті


  1. Закон УРСР «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 р.

  2. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

  3. Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов вузов: В 3 кн. – 2-е изд. – М.: Просвещение; ВЛАДОС, 1955. – Кн. 1. Основы общей психологии.

  4. Основы инженерной психологии: Учебник для вузов / Под ред. Б.Ф. Ломова. – М.: Высшая школа, 1986.

  5. Психология управления: Хрестоматия: Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента. – Самара: Издательский Дом «Бахрах - М», 2006. – 768 с.

  6. Шлепаков А. Що створює імідж банку // Політика і час. – 1993. – № 2. – С. 31 – 34.

  7. Див. Кисельов М. Гуманістичні засади сучасної екології // Філософська думка. – 2000. - № 3. – С. 4 – 23.


6. Посилання на джерело інформації може подаватися також у квадратних дужках після цитати, де вказуються номер книги в переліку використаної літератури і сторінка, де міститься цитата: «Когда менеджмент обращает внимание на физиологические потребности и безопасность, акценты и мотивации перемещаются на социальные потребности и, возможно, эгоистические» [5, 10]. В цьому випадку в переліку літератури під № 5 повинне бути вказане наступне джерело: Психология управления: Хрестоматия: Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента. – Самара: Издательский Дом «Бахрах - М», 2006.

7. До контрольної роботи обов’язково додається перелік використаної літератури, який складається в алфавітному порядку.

Студент допускається до захисту контрольної роботи тільки за умови дотримання всіх вказаних вимог при написанні контрольної роботи.

Якщо контрольну роботу не зараховано, слід, в залежності від вказівок викладача, або її доробити, або написати нову на цю ж тему, або іншу відповідно шифру або запропоновану викладачем.

Зразок титульного листа

ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Української академії залізничного транспорту
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ


Дизайн та ергономіка робочих місць у структурі іміджу
Контрольна робота № 1

Варіант 15

Перевірив: доцент Поцулко О.А.

Підпис_______________________


Дата_________________________

Виконав: студент Іванов О.В.

номер 2000 – ОА – 1915
Підпис ______________________
Дата ________________________

2009


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка