О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»Сторінка2/5
Дата конвертації02.04.2016
Розмір0.9 Mb.
1   2   3   4   5
Тема 2. Психологічні вимоги до менеджера

1. Психологічні «профілі» вітчизняних керівних кадрів.

2. Характер діяльності керівника.

3. Прагнення до лідерства, здатність до керівництва.

4. Вольові якості, готовність до ризику. Прагнення до успіху, домінування і самодостатність особистості.

5. Особливий комбінаторно-прогностичний тип мислення.


Теми доповідей та рефератів

1. Порівняльний аналіз соціально-психологічної суті понять «управління» і «менеджмент», «керівник» і «менеджер».

2. Типові психологічні «профілі» керівників у вітчизняній діловій культурі.

3. Характер діяльності керівника.

4. «Лідер» і «лідерство», різниця між лідером і керівником.

5. Основні теорії і концепції лідерства.

6. Прагнення до успіху і честолюбство як необхідні психологічні характеристики для менеджера.

7. Проблема лідерства в групах дошкільнят і школярів. Екстраполяція лідерства на доросле життя.


Запитання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте поняття «управління» і «менеджмент», «керівник» і «менеджер».

2. Які психологічні якості переважають у керівників, що мають успіх?

3. Які найістотніші психологічні якості повинні бути притаманними керівникові?

4. В чому різниця між «лідером» і «керівником»?

5. Охарактеризуйте основні теорії і концепції лідерства.

6. Охарактеризуйте морально-вольовий і аморально-вольовий типи саморегуляції.

7. Що розуміють під домінантними і самодостатніми особистостями?

8. Які якості мислення повинні бути притаманні успішному підприємцю?

9. Яку сферу діяльності рекомендується обирати менеджеру залежно від типу його нервової системи? Обґрунтуйте відповідь.


Ключові поняття і терміни: управління, менеджмент, менеджер, керівник, структурний підрозділ, ринкова економіка, психологічні «профілі», емпатійність, рефлексія, конституційно-особистісні відмінності, характер, темперамент, комплекс властивостей, саморегуляція, лідер, домінування, честолюбство, авторитарність, професійний рівень, робота з кадрами, психодіагностичний аналіз, міжособові контакти, ініціативність мислення, інтелектуальний рівень, організаторські здібності, трудова і соціальна адаптабельність, особиста домінантність, нервово-психічні навантаження, працездатність, культура дій і вчинків, лідерство, теорія лідерських ролей, теорія рис, харизматична концепція, інтерактивна теорія, ситуаційна теорія, синтетична (комплексна) теорія, емоційно-вольова система, воля, вольові дії, потяг, бажання, ризик, авантюризм, емоції, честолюбство, самодостатність, комбінаторно-прогностичний тип мислення, інтуїтивне мислення, релаксація.
Рекомендована література

1. Кричевский Р.Л. Если Вы – руководитель... Элементы психологии управления в повседневной работе. – М., 1993.

2. Ладанов И.Д. Практический менеджмент: психотехника управления и самотренировки. – М., 1995.

3. Лебедев В.И. Психология управления. – М., 1990.

4. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

5. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

6. Панасюк А.Ю. Управленческое общение: практические советы. – М., 1990.

7. Психология управления. Хрестоматия. Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента. – Самара: Издательский Дом «Бахрах - М», 2006. – 768 с.

8. Робер М., Гильман Ф. Психология индивида и группы. – М., 1988.

9. Ружичка І. Психологія і робота з людьми. Пер з чеськ. – К.: Політвидав України, 1984.

10. Управление персоналом: Учебник / Под ред. Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина. – М., 1998.

11. Управление персоналом: Энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Кибанова. – М., 1998.

12. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – М., 1997.

13. Шепель В.М. Настольная книга бизнесмена и менеджера: управленческая гуманитарология. – М., 1992.

14. Якушин Б.В. Гипотезы о происхождении языка. – М.: Наука, 1985.


  1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Вивчення психології управління є складовою частиною гуманітарної підготовки студента і передбачає створення наукової системи знань про психолого-економічний розвиток суспільства, розвиток самостійного мислення, засвоєння критичного аналізу соціально-економічної дійсності. В сукупності ці вміння складають необхідну передумову формування соціально-економічної свідомості індивіду як передумови розбудови української держави.

Однією з найважливіших форм навчальної діяльності студента є його самостійна робота. Вона включає опанування навчальної інформації на лекціях і семінарських заняттях під керівництвом викладача, засвоєння матеріалу дисципліни за підручниками та навчальними посібниками, підготовку доповідей й рефератів та засвоєння тем з курсу психології управління, які подані для самостійного вивчення.

Розглянемо декілька питань, які стосуються самостійної роботи студента з курсу психології управління.


Робота з літературою з курсу психології управління
Сучасна література з курсу психології управління дуже різноманітна за типами, видами та жанрами видань. Кожен з них має своє призначення. Тому слід добре знати, яку саме інформацію може вміщувати певне видання, щоб правильно ним користуватися. Наведемо найбільш важливі й поширені види літератури з психології управління, з якими може працювати студент і перелік яких наданий як у рекомендаціях до підготовки до семінарських занять, так і у загальному переліку літератури з курсу психології управління у цьому навчально-методичному комплексі.
Навчальна література
Підручник – основний вид навчальної літератури. Він вміщує систематизований виклад навчального матеріалу, який повинен засвоїти студент у відповідності до програми курсу. У підручнику інформація подається в певній методичній обробці та послідовності, які спрямовані на формування системи знань про психолого-економічний розвиток суспільства.

Навчальні посібники з психології управління досить близькі за змістом до підручників. Вони можуть висвітлювати певні частини навчального курсу вужче або ширше у порівнянні з підручниками, а також глибше відображати особисту позицію автора або авторів.

Методичний посібник – це видання, яке вміщує практичні рекомендації з вивчення курсу психології управління або окремих тем.

Різновидом методичного посібника є конспекти лекцій з психології управління.


Наукова література
Монографія – це наукове видання, присвячене всебічному дослідженню певної проблеми чи теми. Цей вид наукової літератури зазвичай вміщує ґрунтовну наукову інформацію, довідковий матеріал, а також вказівник літератури з проблеми.

Збірник наукових праць (статей, тез) включає статті та інші матеріали наукового характеру. Як правило, збірник присвячується одній темі, але на відміну від монографій, вона може розглядатися з різних, навіть протилежних точок зору.

Науковий журнал – це періодичне видання, що вміщує статті, інші наукові матеріали та має постійну публікацію.

У процесі вивчення курсу психології управління можна використовувати публікації з різних періодичних видань, зокрема: «Психологический журнал», «Международная жизнь», «Політика і час».


Довідково-інформаційна література
До цього виду видань належать енциклопедії, енциклопедичні словники та термінологічні словники з психології управління, які є незамінними для отримання компактної, узагальненої інформації, роз’яснення значення психологічних та економічних категорій і термінів. Матеріал в них представлений у вигляді окремих статей, які найчастіше розташовуються в алфавітному порядку їх назв. Відрізняються названі видання ступенем повноти інформації.
Опрацювання тем (питань) винесених до самостійного вивчення

У відповідності до рекомендацій ГСО МОН України у програму курсу «Психологія управління» включається 13 тем. Деякі з таких тем, зокрема «Психологічний феномен керівництва», «Психологічні аспекти працевлаштування і добору кадрів, поділу і кооперації праці», «Підвищення ефективності праці індивіда через стимулювання і формування сталих мотивів», «Психологія ділового спілкування», «Формування сприятливого психологічного клімату колективі», «Активізація діяльності персоналу», «Психологічний імідж організації. Фірмовий стиль як провідна ідея організації», «Психологічна служба організації», «Безпека праці на виробництві», «Психогеометрія для менеджерів» та «Акцентуація особистості» виносяться нами до самостійного вивчення.


Тема 1. Психологічний феномен керівництва. Успіх керівництва

1. Стиль керівництва: типологія, індивідуальні стилі, принципи і прийоми.

2. Феномен керівництва. Типи керівників у практиці вітчизняних ділових стосунків.

3. Успіх керівництва. Залежність успіху від стилю керівництва.

4. Якості і риси успішного керівника. Причини неуспішного керівництва.
Теми доповідей та рефератів

1. Феномен керівництва.

2. Типові та індивідуальні стилі керівництва.

3. Принципи і прийоми керівництва.

4. Типи менеджерів в американській корпоративній культурі.

5. Номенклатурний принцип керівництва.

6. Типи керівників у вітчизняній діловій культурі.

7. Успішне керівництво.

8. Неуспішне керівництво.
Запитання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте типові та індивідуальні стилі, принципи і прийоми керівництва.

2. Що таке «феномен керівництва»? Які його складові і їх «взаємодія»?

3. Що означає «номенклатурний принцип керівництва» і які психологічні установки він «прищепив» членам суспільства?

4. Які основні чинники діють на людину при формуванні її як керівника певного типу?

5. Охарактеризуйте «позитивні» й «негативні» управлінські орієнтації, принципи, способи дії, що їх сформувала номенклатурна система управління.

6. Які типи керівників існують у вітчизняній діловій культурі? Охарактеризуйте їх.

7. Які характерні особливості стилю управлінської діяльності приводять до успіху?

8. Назвіть якості і риси успішного керівника (психологічні, інтелектуальні, професійні, соціальні).

9. Які причини неуспішного керівництва ви знаєте?


Ключові поняття і терміни: феномен, психологічний феномен керівництва, стиль управління, стиль лідерства, авторитарне управління, патріархальне управління, автократичне управління, бюрократичне управління, харизматичне управління, демократичне управління, ліберальне управління, анархічне управління, індивідуальні стилі керівництва: невтручання, тепла компанія, завдання, золота середина, команда, принципи і прийоми керівництва, вроджені задатки, психічні якості, досвід, варіативність, акценти, співвідношення, американська ділова культура, типи менеджерів: «майстри», «борці з джунглями», «люди компанії», «гравці», номенклатура, спадщина, тип керівника, чинники, якості успішного керівника, неуспішне керівництво.
Рекомендована література

1. Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. – М.: Сов. Россия; МП «Октябрь», 1991.

2. Кричевский Р.Л. Если Вы – руководитель... Элементы психологии управления в повседневной работе. – М., 1993.

3. Ладанов И.Д. Практический менеджмент: психотехника управления и самотренировки. – М., 1995.

4. Лебедев В.И. Психология управления. – М., 1990.

5. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

6. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

7. Панасюк А.Ю. Управленческое общение: практические советы. – М., 1990.

8. Психология управления. Хрестоматия. Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента. – Самара: Издательский Дом «Бахрах - М», 2006. – 768 с.

9. Робер М., Гильман Ф. Психология индивида и группы. – М., 1988.

10. Управление персоналом: Учебник / Под ред. Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина. – М., 1998.

11. Управление персоналом: Энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Кибанова. – М., 1998.

12. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – М., 1997.

13. Шепель В.М. Настольная книга бизнесмена и менеджера: управленческая гуманитарология. – М., 1992.

14. Щокін Г.В. Практична психологія менеджменту. – К.: Україна, 1994.
Тема 2. Психологічні аспекти працевлаштування і добору кадрів, поділу і кооперації праці

1. «Секрети» працевлаштування: резюме, поручительство, техніка контакту з роботодавцем.

2. Прийом на роботу: як будувати бесіду.

3. Визначення придатності до менеджерської діяльності.

4. Психологічні аспекти поділу і кооперації праці.

Теми доповідей та рефератів

1. Американська тактика и стратегія працевлаштування.

2. Українська тактика и стратегія працевлаштування.

3. Як побудувати бесіду роботодавцю?

4. Методика визначення професійної придатності на основі виявленої функціональної асиметрії.

5. Основні прийоми складання професіограм і психограм.

6. Принципи визначення придатності до певної діяльності.

7. Психологічний механізм активізації діяльності при зміні організації діяльності.

8. Поділ і кооперація праці у типових українських установах.

9. Психологічний механізм компенсації факту повільного просування по службі.

10. Поділ і кооперація праці у відділі маркетингу.
Запитання для самоперевірки

1. Що є спільного, а що відмінного в тактиці і стратегії працевлаштування в американців і в нас?

2. Як побудувати бесіду роботодавцю?

3. Охарактеризуйте методику визначення професійної придатності на основі виявленої функціональної асиметрії.

4. Що необхідно враховувати при складанні професіограми і психограми?

5. Обґрунтуйте схему поетапного принципу визначення придатності до певної діяльності.

6. Як розподіляються функціональні обов’язки в робітничих бригадах у Японії?

7. Охарактеризуйте психологічний механізм активізації діяльності при зміні організації діяльності.

8. Обґрунтуйте схему психологічного механізму компенсації факту повільного просування по службі.

9. Як потрібно враховувати психологічні чинники при розробці функціональних обов’язків?


Ключові поняття і терміни: працевлаштування, резюме, талант, інститут поручительства, поручителі, рекомендаційний лист, міркування, роботодавець, техніка контакту з роботодавцем: «ефект мокрого рядна», бесіда, атрибуція, добір кадрів, презентабельність, функціональна асиметрія, методика, професіограма, психограма, кваліфікація, спостереження, опитування, консультації, тести, «Модифікована карта особистості», методика Ліпмана, психофізіологічні якості, поділ праці, кооперація праці.
Рекомендована література

1. Как работают японские предприятия / Под ред. Я. Мондена и др. – М.: Экономика, 1989.

2. Кричевский Р.Л. Если Вы – руководитель... Элементы психологии управления в повседневной работе. – М., 1993.

3. Ладанов И.Д. Практический менеджмент: психотехника управления и самотренировки. – М., 1995.

4. Лебедев В.И. Психология управления. – М., 1990.

5. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

6. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

7. Оучи Уильям Г. Методы организации производства: японский и американский подходы / Науч. ред. Б.З. Мильнера и И.С. Олейника. – М.: Экономика, 1984.

8. Панасюк А.Ю. Управленческое общение: практические советы. – М., 1990.

9. Психология управления. Хрестоматия. Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента. – Самара: Издательский Дом «Бахрах - М», 2006. – 768 с.

10. Работа в США: как её найти и удержать. – К.: МП «Око», 1992.

11. Робер М., Гильман Ф. Психология индивида и группы. – М., 1988.

12. Управление персоналом: Учебник / Под ред. Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина. – М., 1998.

13. Управление персоналом: Энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Кибанова. – М., 1998.

14. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – М., 1997.

15. Шепель В.М. Настольная книга бизнесмена и менеджера: управленческая гуманитарология. – М., 1992.

16. Щокін Г.В. Практична психологія менеджменту. – К.: Україна, 1994.
Тема 3. Підвищення ефективності праці індивіда через стимулювання і формування сталих мотивів

1. Поняття «мотив», «мотивація», «стимул». Інтеріоризація стимулу в мотив.

2. Замкнутий цикл життєдіяльності.

3. Мотиви діяльності й праці. Усвідомлювані й неусвідомлювані мотиви, особистість, менталітет.


Теми доповідей та рефератів

1. Потреби і мотиви поведінки і діяльності людей.

2. Замкнутий цикл життєдіяльності індивіда.

3. Умови інтеріоризації стимулів у мотиви.

4. Стимулювання працівників і перевірка ефективності.

5. Роль грошей і матеріальної винагороди в мотивації праці.

6. Реалізація потенціалу особистості і самоствердження як мотиви праці.

7. Малоусвідомлювані й неусвідомлювані мотиви поведінки, діяльності, праці.

8. Стимулювання і мотивація праці «корпоративним духом».

9. Американська та японська моделі стимулювання працівників.

10. Залежність мотивації праці від скерованості й психологічних установок особистості.

11. Менталітет і мотивація поведінки в конкретних ділових і виробничих ситуаціях.

12. Мотиви меценатства: вроджений альтруїзм чи спокутування гріхів?
Запитання для самоперевірки

1. Які потреби лежать в основі мотивів поведінки і діяльності людей?

2. Обґрунтуйте замкнутий цикл життєдіяльності індивіда.

3. Які умови інтеріоризації стимулів у мотиви ви знаєте?

4. Обґрунтуйте схему стимулювання працівників і перевірки ефективності.

5. Яку роль відіграють гроші і матеріальна винагорода в мотивації праці?

6. Охарактеризуйте реалізацію потенціалу особистості і самоствердження як мотиви праці.

7. Які малоусвідомлювані й неусвідомлювані мотиви поведінки, діяльності, праці ви знаєте?

8. Що таке стимулювання і мотивація праці «корпоративним духом»?
Ключові поняття і терміни: мотив, мотивація, стимул, ефект, ефективність, інтеріоризація, фізіологічні потреби, потреби у самоактуалізації, ієрархія людських потреб, інстинкти, трансформація, мотиви праці, мотивація, чинник, потенціал особистості, реалізація, процес самоствердження, лейтмотив життя, національні традиції, менталітет, мотив – ціль, комфорт, соціальний статус, престижність професії, привабливість професії, служіння іншому, мотив аффіліації, мотив влади, мотив – заздрість, мотив слави, результати праці, «корпоративний дух».
Рекомендована література

1. Вилюнас В.К. Психологические механизмы биологической мотивации. – М., 1986.

2. Государев Н.А. Треугольный человек. – М.: Молодая гвардия, 1991.

3. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

4. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

5. Макаров С.Ф. Менеджер за работой. – М.: Молодая гвардия, 1989.

6. Маслоу Абрахам. Мотивация и личность // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 7. – Философия. – 1991. – № 3. – С. 66 – 75.

7. Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов вузов: В 3 кн. – 2-е изд. – М.: Просвещение; ВЛАДОС, 1955. – Кн. 1. Основы общей психологии.

8. Психология управления. Хрестоматия. Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента. – Самара: Издательский Дом «Бахрах - М», 2006. – 768 с.

9. Психология эмоций: Тексты. – М., 1984.

10. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – Т. 2. – М., 1986.
Тема 4. Психологія ділового спілкування

1. Загальні правила поведінки із керівництвом, колегами по роботі й підлеглими. Стосунки із заступниками.

2. Техніка ведення ділових індивідуальних бесід, спілкування по телефону. Мистецтво слухати і схиляти до своєї думки.

3. Техніка ведення ділових переговорів. Невербальна комунікація в практиці ділових стосунків.


Теми доповідей та рефератів

1. Придатність для традицій вітчизняного ділового спілкування американської практики спілкування із керівництвом, колегами по роботі та підлеглими.

2. Можливості й обмеження посади заступника першого керівника.

3. «Тяжкі боси» і стратегія поведінки з ними.

4. Ділова індивідуальна бесіда.

5. Принципи оволодіння мистецтвом слухати.

6. Кореляція між розташуванням учасників переговорів за столом і їхньою підсвідомою поведінкою.

7. Основні принципи досягнення компромісу при переговорах.

8. Просторові зони спілкування людей.

9. «Віддзеркалення» і спроби штучного підвищення статусу керівника.


Запитання для самоперевірки

1. Які можливості й обмеження посади заступника першого керівника ви знаєте?

2. Які характерні спільні риси притаманні «тяжким» босам?

3. Охарактеризуйте типи «тяжких» босів із американської ділової культури.

4. Обґрунтуйте вихідні рубежі, від яких треба будувати ділову індивідуальну бесіду.

5. Як викликати у партнера по переговорах довіру і симпатію до вас?

6. Обґрунтуйте схему сценарію, який треба «розіграти» подумки, перш ніж зателефонувати діловому партнерові.

7. Охарактеризуйте принципи оволодіння мистецтвом слухати.

8. Якою повинна бути кореляція між розташуванням учасників переговорів за столом і їхньою підсвідомою поведінкою?

9. Які основні принципи досягнення компромісу при переговорах?

10. Охарактеризуйте просторові зони спілкування людей.

11. Як визначити щирість вашого співрозмовника?

12. Що таке «віддзеркалення»?

13. Які способи штучного підвищення статусу керівника ви знаєте?


Ключові поняття і терміни: ділове спілкування, техніка ділового спілкування, мистецтво, закономірності, керівництво, стосунки із співробітниками, підлеглими, правила поведінки з колегами по роботі, психологічний механізм, «ефект чужого мундира», особливості стосунків із заступниками, ранг особи, агресивність, усталені традиції, практичний досвід, рекомендації, «тяжкі боси», стратегія поведінки з «тяжкими босами», стабільність, ділова культура, ініціатива, песиміст, інтроверт, енергетичний бар’єр, ділові індивідуальні бесіди, прийоми симпатії і довіри, партнер, техніка спілкування по телефону, екстремальні варіанти телефонної розмови, лаконічність фраз, чіткість дикції, талант слухати, ділові переговори, кутове розташування, позиція ділової взаємодії, конкуруючо-оборонна позиція, незалежна позиція, офіційний стіл, неофіційний стіл, компроміс, позиції сторін, альтернатива, неприорітетні питання, невербальна комунікація, просторові зони спілкування, жести, рухи, міміка, штучне підвищення статусу керівника, рівні спілкування, шкали спілкування.
Рекомендована література

1. Карнеги Дейл. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. – К.: Наукова думка, 1990.

2. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

3. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

4. Пиз Алан. Язык телодвижений: Как читать мысли других по их жестам. – М.: АЙ КЬЮ, 1995.

5. Психология управления. Хрестоматия. Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента. – Самара: Издательский Дом «Бахрах - М», 2006. – 768 с.

6. Работа в США: как её найти и удержать. – К.: МП «Око», 1992.

7. Щокін Г.В. Практична психологія менеджменту: Наук. – практ. посібник. – К.: Україна, 1994.

8. Якушин Б.В. Гипотезы о происхождении языка. – М.: Наука, 1985.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка