О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»Сторінка1/5
Дата конвертації02.04.2016
Розмір0.9 Mb.
#205
ТипПротокол
  1   2   3   4   5
Української державної академії

залізничного транспорту

Факультет „економіка транспорту”

Кафедра „ Соціально-гуманітарних дисциплін

О.А. Поцулко

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

спеціальності «Менеджмент організації»


Донецьк – 2009

ББК 88.5; 65.290-2; 65.050.2

УДК 159.923
Поцулко О.А. Психологія управління: Навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації». – Донецьк: ДонІЗТ, 2009. – 85 с.

Навчально-методичний комплекс з курсу «Психологія управління» складається з робочої програми, планів семінарських занять, рекомендацій до самостійної роботи, тематиці контрольних робіт, контрольних питань до заліку, критерії оцінок, списку літератури. Навчально-методичний комплекс сприяє розвитку науково-дослідницьких здібностей у студентів.

Навчально-методичний комплекс курсу «Психологія управління» обговорено та затверджено на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецького інституту залізничного транспорту . Протокол № 5 від 07.02.2009 р.

Рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету «Економіка транспорту».

Протокол № 6 від 20.02.2009 р.
Склала:
к. і. н., доцент О.А. Поцулко (ДонІЗТ)

Рецензенти:


к. пед. н., доцент С.М. Жуков (ДонІЗТ)
к. філос. н., доцент О.І. Хромова (ДонІЗТ)
к. е. н., доцент О.В. Стоян (ДонНАБА)

ЗМІСТВступ ………………………………………………...

4

1.

Робоча програма …………………………………….

7

2.

Плани семінарських занять ………………………...

15

3.

Рекомендації до самостійної роботи ………………

20

4.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи ………………………………………………..

47

4.1. Правила вибору теми контрольної роботи……

47
4.2. Основні вимоги до контрольної роботи.………

48
4.3. Структура і оформлення контрольної роботи...

48

5.

Тематика контрольних робіт.……………………….

52

6.

Контрольні питання до заліку.……………………...

78

7.

Критерії оцінок………………………………………

81

8.

Список рекомендованої літератури……………..….

82


ВСТУП
Вивчення курсу «Психологія управління» як навчальної дисципліни у циклі гуманітарної підготовки студентів передбачено Міністерством освіти і науки України і є обов’язковим для студентів спеціальності «Менеджмент організації».

Робоча програма курсу «Психологія управління» розроблена відповідно до навчального робочого плану, освітньо-професійної програми вищої освіти, яку було рекомендовано ГСВО МОН України.

Окремі зміни в програмі зумовлені необхідністю врахування сучасних процесів у соціально-політичному житті України, нових джерел інформації з тематики курсу, виданих після публікації типової програми, а також специфіки майбутньої професійної діяльності студентів спеціальності «Менеджмент організації». Внесення змін до програми зумовлювались також необхідністю адаптації української освітньої системи у Болонський процес з орієнтацією на переважно самостійну роботу студентів.

Предмет сучасної психології управління – людина як соціально-економічний суб’єкт, проблеми адаптації та подолання особистістю хронічних станів психічної напруженості, стресів та перевантажень, пов’язаних з обраною професією.

Головною метою дисципліни «Психологія управління» є підвищення рівня психологічної компетенції майбутніх спеціалістів – менеджерів.

Психологія управління, яка трансформована відповідно до ринкової економіки, – є нині однією з найактуальніших галузей психологічних знань. Системна криза пострадянського суспільства утворює несприятливий фон для продуктивного подолання особистістю її індивідуальних проблем, внутрішніх криз особистісного розвитку. Випускники вищої школи, як люди, що мають знайти і відстояти своє місце у світі обраної професії, стикаються з проблемою адаптації до наявних умов суспільної дійсності, вони ризикують або взагалі не адаптуватися до сучасної ситуації професійного діяння, або адаптуватися ціною гальмування власного особистісного розвитку, зниження власного творчого потенціалу. Пошук нової філософії вищої освіти, зумовлений зазначеними змінами, привів до усвідомлення необхідності її гуманізації та гуманітаризації.У процесі вивчення курсу «Психологія управління»

студенти повинні оволодіти наступними знаннями, уміннями та навичками:

 • знати історію формування економічної психології: психології праці, психології виробництва, психології маркетингу;

 • знати предмет психології управління, його специфіку та відмінність від предмета інших дисциплін;

 • знати основні функції психології управління;

 • розуміти значення наукової психології для формування особистості керівника;

 • знати основні психологічні вимоги до менеджера;

 • вміти розпізнавати та давати характеристику психологічним «профілям» вітчизняних керівних кадрів;

 • знати основні теорії походження лідерства;

 • знати особливості комбінаторно-прогностичного типу мислення;

 • знати та вміти практично застосовувати вправи на релаксацію;

 • знати основні стилі керівництва;

 • розуміти суть феномену керівництва;

 • знати основні причини як успішного, так й неуспішного керівництва;

 • знати та вміти застосовувати на практиці «секрети» працевлаштування: резюме, поручительство, техніка контакту з роботодавцем;

 • знати психологічні аспекти поділу і кооперації праці;

 • засвоїти визначення категорій «мотив», «мотивація», «стимул»;

 • знати як відбувається процес інтеріоризації стимулу в мотив;

 • знати загальні правила поведінки із керівництвом, колегами по роботі й підлеглими;

 • розуміти особливості техніки ведення ділових індивідуальних бесід, спілкування по телефону, техніки ведення ділових переговорів;

 • засвоїти визначення категорій «психологічний клімат», «організація», «колектив», «конфлікт», «конкретна ситуація», «конфліктна ситуація»;

 • знати характер, причини, способи розв’язання та наслідки конфліктних ситуацій у виробничих колективах;

 • вміти розпізнавати ознаки сприятливого психологічного клімату в колективі;

 • вміти аналізувати японську, американську та вітчизняну моделі управління;

 • знати яку роль відіграє гештальтпсихологія щодо практики іміджології;

 • знати зовнішні та внутрішні складові іміджу;

 • вміти створити особистий імідж;

 • вміти пояснювати появу феномена особистості, чинники, що сприяють формуванню особистості, механізми соціалізації.

Важливо, щоб студенти не тільки володіли психологічними знаннями в управлінській діяльності, але й вміли плідно використовувати та застосовувати їх у вирішенні конкретних завдань практичної діяльності.

Формою підсумкового контролю з дисципліни є залік.
 1. РОБОЧА ПРОГРАМА


Тема 1. Вступ до психології управління

Актуальність теми

Логіка соціально-економічного розвитку сучасної цивілізації визначає істинну роль і можливості науки психології управління. Психолого-економічні відносини (а вони виступають як об’єкт і предмет психології управління) пронизують усі сфери людського життя і діяльності. В цих відносинах реалізується весь потенціал ролі людини в розвитку суспільства (групові взаємини, соціальні інститути, людські взаємини і т.п.).Мета навчання

Загальна мета

Вміти трактувати сутність психології управління як науки, місце психології управління в системі гуманітарних наук. Встановити дію психолого-економічних законів на становлення людського суспільства, держав, етносів.Конкретна мета

Вміти:


 • диференціювати об’єкт і предмет психології управління;

 • виділяти основні функції психології управління;

 • розуміти значення наукової психології для формування особистості керівника.

Зміст навчання

Психологія управління як галузь знань, сфера практичної діяльності та навчальна дисципліна. Витоки економічної психології: психологія праці, психологія виробництва, психологія маркетингу. Поняття «психологія управління» і «психологія менеджменту».

Значення наукової психології для формування особистості керівника. Навчальна дисципліна «Психологія управління».
Тема 2. Психологічні вимоги до менеджера

Актуальність теми

Не кожна людина, на жаль, психологічно готова стати менеджером. Існує багато аспектів визначення придатності індивіда до менеджерської діяльності. За допомогою окремих методів добору кадрів, поділу і кооперації праці, взаємин і спілкуванню людей при виконанні спільних завдань формується розуміння того, чи відповідаєте ви тим психологічним вимогам щодо менеджерської діяльності чи ні.Мета навчання

Загальна мета

Усвідомити те, що управлінська діяльність ґрунтується на знанні та вмілому (якщо ви відповідаєте основним психологічним вимогам до керівника) використанні психологічних чинників як основи цієї діяльності.Конкретна мета

Вміти:


 • розпізнавати та давати характеристику психологічним «профілям» вітчизняних керівних кадрів;

 • відповідати основним психологічним вимогам до менеджерської діяльності;

 • практично застосовувати вправи на релаксацію.

Зміст навчання

Поняття «управління» і «менеджмент», «менеджер» і «керівник». Психологічні «профілі» вітчизняних керівних кадрів. Основні психологічні вимоги до менеджера. Характер діяльності керівника і зумовленість психічних якостей.

Здатність до керівництва, лідерство, теорії походження лідерства. Вольові якості, готовність до ризику. Прагнення до успіху, честолюбство, домінування і самодостатність особистості. Особливий комбінаторно-прогностичний тип мислення. Вправи на релаксацію для менеджерів.
Тема 3. Психологічний феномен керівництва. Успіх керівництва

Актуальність теми

Для того, щоб досягти успіху в управлінській діяльності керівники сьогоднішнього і завтрашнього дня повинні бути наділені здатністю виявляти і вирішувати проблеми стратегічного розвитку, порівнювати сучасні (наприклад, американську і японську) моделі менеджменту і можливості їх адаптації в наших умовах з урахуванням історичного досвіду і національного менталітету.Мета навчання

Загальна мета

Вміти аналізувати та визначати сутність феномену керівництва та роль різних психологічних чинників, що сприяють успішному керівництву.Конкретна мета

Вміти:


 • розпізнавати та давати характеристику основним стилям керівництва;

 • застосовувати на практиці «секрети» успішного керівництва;

 • аналізувати причини неуспішного керівництва.

Зміст навчання

Стиль керівництва: типологія, індивідуальні стилі, принципи і прийоми. Феномен керівництва. Типи менеджерів в американській діловій культурі. Психологічна спадщина «номенклатури». Типи керівників у практиці вітчизняних ділових стосунків.

Успіх керівництва. Залежність успіху від стилю керівництва. Якості і риси успішного керівника. Причини неуспішного керівництва.
Тема 4. Психологічні аспекти працевлаштування і добору кадрів, поділу і кооперації праці

Актуальність теми

У сучасних умовах зросла цінність вмілого добору кадрів, поділу і кооперації праці як для самого керівника, так і для особистості та суспільства в цілому. Тому, психологічне висвітлення основних аспектів працевлаштування як однієї зі сторін суспільного життя має велике соціально-економічне та гуманістичне значення.Мета навчання

Загальна мета

Вміти аналізувати сутність психологічних аспектів працевлаштування та роль його різних структурних елементів.Конкретна мета

Вміти:


 • правильно будувати бесіду при прийомі на роботу;

 • застосовувати на практиці «секрети» працевлаштування;

 • визначати придатність людини до менеджерської діяльності.

Зміст навчання

«Секрети» працевлаштування: резюме, поручительство, техніка контакту з роботодавцем. Прийом на роботу: як будувати бесіду.

Визначення придатності до менеджерської діяльності.

Психологічні аспекти поділу і кооперації праці.


Тема 5. Підвищення ефективності праці індивіда через стимулювання сталих мотивів

Актуальність теми

У сучасних умовах ринкової економіки українському суспільству треба більше приділяти уваги новим способам активізації діяльності персоналу через формування стійких мотивів. Тому, треба чітко розуміти потреби всіх членів колективу для того, щоб через стимулювання мотивів підвищити ефективність праці як окремої людини, так й колективу в цілому.Мета навчання

Загальна мета

Вміти розкрити сутність категорій «потреби», «мотив», «мотивація», «стимул», їх ролі у підвищенні ефективності праці персоналу.Конкретна мета

Вміти:


 • розрізняти такі категорії, як «потреби», «мотив», «мотивація», «стимул»;

 • складати схему перевірки ефективності стимулювання персоналу;

 • розрізняти усвідомлювані й неусвідомлювані мотиви;

 • трактувати сутність менталітету та його ролі в активізації діяльності.


Зміст навчання

Поняття «мотив», «мотивація», «стимул».

Ієрархія рівнів потреб. Інтеріоризація стимулу в мотив. Замкнутий цикл життєдіяльності. Схема перевірки ефективності стимулювання.

Мотиви діяльності й праці. Усвідомлювані й неусвідомлювані мотиви, особистість, менталітет.


Тема 6. Психологія ділового спілкування

Актуальність теми

Найважливішими факторами розвитку колективу є вміння налагодити стосунки, знати загальні правила поведінки та спілкування з керівництвом, колегами по роботі, підлеглими та діловими партнерами. Тому, невипадково, що використання на практиці навичок, знань та умінь психології ділового спілкування є невід’ємної рисою сучасного керівника.Мета навчання

Загальна мета

Вміти встановлювати ділові взаємини та вміло спілкуватися з персоналом при виконанні спільних завдань.Конкретна мета

Вміти:


 • розрізняти ділові та особистісні взаємини;

 • використовувати на практиці стратегії поведінки з керівництвом, колегами по роботі, підлеглими, діловими партнерами;

 • розрізняти «тяжких» босів та використовувати стратегію поведінки з ними;

 • вести ділові переговори;

 • правильно слухати і схиляти до своєї думки.

Зміст навчання

Загальні правила поведінки із керівництвом, колегами по роботі й підлеглими. Стосунки із заступниками. «Тяжкі» боси, стратегія поведінки з ними.

Техніка ведення ділових індивідуальних бесід, спілкування по телефону. Мистецтво слухати і схиляти до своєї думки.

Техніка ведення ділових переговорів. Невербальна комунікація в практиці ділових стосунків.Тема 7. Формування сприятливого психологічного клімату в колективі

Актуальність теми

Талант сучасного керівника полягає в тому, щоб навчитися не боятися конфліктних ситуацій в колективі (вони завжди будуть), а вміти накреслити стратегію поведінки і подальших дій, а також формулу погашення конфліктів і досягнення успіху. Керівник повинен винести психологічний урок з конфлікту як для себе, так і для своїх підлеглих, що в подальшому допоможе йому сформувати сприятливий психологічний клімат в колективі.Мета навчання

Загальна мета

Вміти своєчасно розгледіти конфліктну ситуацію та розв’язати її з користю як для себе, так й для всього колективу.Конкретна мета

Вміти:


 • розпізнавати характер, причини, способи розв’язання конфліктних ситуацій у виробничих колективах;

 • розпізнавати ознаки сприятливого психологічного клімату в колективі.

Зміст навчання

Поняття «психологічний клімат» («соціально-психологічний клімат»), «конфлікт», «конкретна ситуація», «конфліктна ситуація».

Види конфліктів. «Дерево» конфлікту як процесу. Характер, причини і способи розв’язання конфліктних ситуацій у виробничих колективах. Наслідки конфліктів.

Західні моделі прогнозування і розв’язання конфліктних ситуацій. Стиль поведінки в конфлікті. Уроки конфліктів, поради, рекомендації.

Ознаки сприятливого психологічного клімату в колективі.
Тема 8. Активізація діяльності персоналу

Актуальність теми

Активізація діяльності персоналу є важливим кільцем у ланцюзі перетворень, які здійснюються у ході трансформації сучасної економіки. В умовах ринку від працівників вимагається вміння так організувати свою працю, тобто управляти нею, щоб їхня віддача була максимальною. Саме активізація діяльності персоналу допоможе забезпечити надійну соціальну підтримку населенню та розробити конкретні засоби, направлені на формування соціально орієнтованого ринкового господарства в сучасній Україні.Мета навчання

Загальна мета

Вміти використовувати на практиці способи активізації діяльності персоналу через формування стійких мотивів, генерацію і пошук нових ідей та психологічні тренінги.Конкретна мета

Вміти:


 • аналізувати японську, американську та вітчизняну моделі управління;

 • використовувати на практиці евристично-професійне навчання;

 • використовувати на практиці основні види психологічних тренінгів.

Зміст навчання

Порівняльний аналіз японської, американської та вітчизняної моделей управління: реалізація потреб як рушійна сила активності персоналу. Японські «гуртки якості» як форма управління і контролю. Вітчизняний досвід «рейтинг працівників».

Евристично-професійне навчання: генерація і пошук нових ідей, нешаблонне мислення.

Активне соціальне навчання: американський і британський досвід. Види тренінгів.


Тема 9. Психологічний імідж організації. Фірмовий стиль як провідна ідея організації

Актуальність теми

Формування соціально орієнтованого ринкового господарства в сучасній Україні повинно базуватися на формуванні психологічного іміджу організації і фірмового стилю, а також створенню психологічної служби організації. Саме створення іміджу та фірмового стилю організації (з урахуванням історичного досвіду і національного менталітету) нададуть українській економіці розвитку та конкуренції на світових ринках.Мета навчання

Загальна мета

Вміти формувати психологічний імідж і фірмовий стиль організації, а також психологічну службу організації.Конкретна мета

Вміти:


 • визначати роль гештальтпсихології щодо практики іміджології;

 • характеризувати зовнішні та внутрішні складові іміджу;

 • створити особистий імідж;

 • пояснювати появу феномена особистості, чинники, що сприяють формуванню особистості, механізми соціалізації.

Зміст навчання

Зовнішній вигляд об’єкта чи людини і психологічна установка щодо успіху діяльності. Гештальтпсихологія для практики іміджології.

Процес сприйняття об’єкта чи людини і вироблення ставлення до неї стратегії поведінки. Зовнішні та внутрішні складові іміджу. Структура іміджу організації та обґрунтування її складових.

Сприйняття продукції фірми через цілісний образ товару. Як створити собі імідж.
 1. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Вступ до «Психології управління»

1. Психологія управління як галузь психологічної науки.

2. Історія розвитку психології управління.

3. Предмет і завдання психології управління.


Теми доповідей та рефератів

1. Еволюція розвитку економічної психології від психології праці до психології управління.

2. «Психологія управління» та «психологія менеджменту»: загальне та особливе.

3. Значення наукової психології у формуванні особистості керівника.

4. Психологія маркетингу.

5. Інженерна психологія.

6. Психологія виробництва.

7. Ефективність впровадження дисципліни «Психологія управління» у вузах України.


Запитання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте поняття «психологія управління» та «психологія менеджменту».

2. Чому психологію управління називають міждисциплінарною наукою?

3. Назвати і розкрити зміст основних функцій психології управління.

4. Яке значення має наукова психологія у формуванні особистості керівника?

5. Які знання, уміння і навички має забезпечити засвоєння навчальної дисципліни «Психологія управління»?

6. Чим відрізняється предмет психології управління від предметів інших економічних та психологічних наук?

7. Які основні завдання психології управління на сучасному етапі розвитку України?


Ключові поняття і терміни: психологія, управління, галузь, механічна система, психологія праці, психологія виробництва, психологія маркетингу, психологія управління, психологія менеджменту, особистість, керівник, соціальна психологія праці, техніко-економічна система, активізація, культура ділових взаємостосунків, психологічні чинники, ефективність, стратегічне планування, мислення, емпіричний досвід, предмет психології управління, управлінська діяльність, національний менталітет, адаптація, психологічні методики.
Рекомендована література

1. Кричевский Р.Л. Если Вы – руководитель... Элементы психологии управления в повседневной работе. – М., 1993.

2. Ладанов И.Д. Практический менеджмент: психотехника управления и самотренировки. – М., 1995.

3. Лебедев В.И. Психология управления. – М., 1990.

4. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

5. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.

6. Панасюк А.Ю. Управленческое общение: практические советы. – М., 1990.

7. Психология управления. Хрестоматия. Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента. – Самара: Издательский Дом «Бахрах - М», 2006. – 768 с.

8. Робер М., Гильман Ф. Психология индивида и группы. – М., 1988.

9. Управление персоналом: Учебник / Под ред. Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина. – М., 1998.

10. Управление персоналом: Энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Кибанова. – М., 1998.

11. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – М., 1997.

12. Шепель В.М. Настольная книга бизнесмена и менеджера: управленческая гуманитарология. – М., 1992.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка