Нормативна частинаСкачати 439.99 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації27.04.2016
Розмір439.99 Kb.
#22293
  1   2


Перелік питань до державного екзамену

за спеціальністю “Державне управління”

(денна, вечірня,заочна та заочно-дистанційна форми навчання)

випуск 2016 року


НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
Кафедра державного менеджменту


 1. Адміністративна реформа в Україні: сутність, етапи та основні напрями.

 2. Адміністрація Президента України: структура, завдання та функції.

 3. Виконавча влада та її органи: призначення, функціональна та організаційна структура.

 4. Внутрішньоорганізаційні форми діяльності місцевих органів виконавчої влади: поняття, види, правове регулювання.

 5. Державна влада: форми організації.

 6. Державна політика як система реалізації публічних інтересів.

 7. Державна політика, стратегічне управління та стратегічний менеджмент: взаємообумовленість та взаємозв’язок.

 8. Державне управління як система: сутність, структура та функції.

 9. Децентралізація державної влади та управління.

 10. Законність і відповідальність в державному управлінні.

 11. Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади: конституційні засади формування, функції та організація діяльності.

 12. Методи державного управління: основна характеристика.

 13. Механізми державного управління: сутність, призначення, організаційна та функціональна структури.

 14. Місцеві державні адміністрації в системі органів виконавчої влади України: структура та порядок формування.

 15. Організація влади та державної служби в Українській Державі (квітень-грудень 1918 р.).

 16. Організація державного управління за Конституцією УНР
  від 29 квітня 1918 р.

 17. Особливості здійснення державного управління в м. Києві.

 18. Поняття та характерні ознаки органу державної влади.

 19. Поняття, предмет, метод правового регулювання державного управління.

 20. Президент України як гарант Конституції України: порядок обрання, сфера діяльності та відповідальність.

 21. Принципи державного управління: класифікація, механізми їх дотримання та застосування.

 22. Прямі та зворотні зв’язки в системі державного управління: основна характеристика та прояви.

 23. Рада національної безпеки та оборони України: статус, завдання та функції.

 24. Реалізація Верховною Радою України конституційних засад формування та функціонування системи державного управління.

 25. Результативність і ефективність державного управління.

 26. Ресурсне забезпечення державного управління.

 27. Ситуаційний аналіз (SWOT – аналіз) як інструмент стратегічного менеджменту.

 28. Стратегічне планування: особливості та етапи.

 29. Суб’єкти і об’єкти державного управління: структура, типи зв’язків та їх характеристика.

 30. Судовий контроль та прокурорський нагляд за діяльністю органів державної влади.

 31. Сутність соціологічного, правового регулювання державного управління.

 32. Сутність стратегічного планування та його місце в системі стратегічного управління.

 33. Мета та завдання Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”.

 34. Технологія розробки стратегічного плану.

 35. Типи організаційних структур в державному управлінні.

 36. Форма правового регулювання державного управління: поняття, види.

 37. Функції Президента України у відносинах з системою державного управління.

 38. Функціональна структура державного управління.

 39. Центральні органи виконавчої влади в Україні: поняття та ознаки, система та структура.

 40. Цінності, цілі та функції державного управління: основна характеристика.


Кафедра управління національним господарством та економічної політики
1. Сутність і основні складові сучасних економічних систем.

2. Типологізація і порівняння моделей управління національним господарством.

3. Моделі ринків досконалої і недосконалої конкуренції та особливості їх державного регулювання. Державна антимонопольна політика.

4. Антициклічна та антикризова політика держави: сутність та механізми здійснення.

5. Ситуації неспроможності ринку як підґрунтя для державного втручання в господарські процеси.

6. Функції держави в сучасній ринковій економіці: зміст та механізми реалізації.

7. Система державного управління національним господарством: цілі, принципи та складові елементи.

8. Економічна політика: сутність, механізми формування і реалізації.

9. Концепція ефективності в аналізі державної політики.

10. Причини, види і наслідки інфляції. Антиінфляційна політика держави.

11. Монетарна політика та інструменти її застосування при здійсненні антикризових заходів.

12. Види та інструменти реалізації бюджетно-податкової політики держави.

13. Принципи побудови бюджетної системи та особливості бюджетного процесу в Україні. Бюджетна децентралізація.

14. Податкова системи України та напрями її модернізації.15. Бюджетний дефіцит та управління державним боргом.
Кафедра державної політики та суспільного розвитку


 1. Суспільна природа державної влади та особливості її становлення в сучасній Україні.

 2. Громадянське суспільство: світовий досвід та особливості становлення в Україні.

 3. Політика як суспільне явище та її зв’язок з державним управлінням.

 4. Політика й мораль: взаємозв’язок і взаємообумовленість. Моральні принципи державного управління.

 5. Політична система сучасного суспільства, її структура та функції.

 6. Становлення і розвиток партійної системи та її вплив на державне управління в сучасній Україні.

 7. Специфіка розвитку та реформування політичної системи України.

 8. Сучасні технології управління політичними процесами.

 9. Ресурси політичної влади в демократичному суспільстві.

 10. Державна політика і демократичне врядування.

 11. Державна політика як процес: проблеми, цілі, інструменти.

 12. Цикл державної політики.

 13. Ідентифікація проблеми, придатної для аналізу державної політики.

 14. Середовище і учасники процесу державної політики.

 15. Політичні партії як суб’єкти вироблення державної політики.

 16. Інститути громадянського суспільства як суб’єкти вироблення державної політики в Україні.

 17. Аналіз стейкхолдерів та консультації із громадськістю.

 18. Формулювання та порівняльний аналіз альтернативних варіантів політики.

 19. Інструменти впровадження державної політики.

 20. Моніторинг та оцінювання державної політики.

 21. Аналітичні документи: роль та значення у виробленні державної (суспільної) політики.

 22. Особливості стратегічного планування на центральному рівні.

 23. Особливості стратегічного планування в Україні.


Кафедра регіонального управління,

місцевого самоврядування та управління містом


 1. Аналітичний супровід стратегічного планування.

 2. Державна політика у сфері місцевого самоврядування.

 3. Процеси реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

 4. Місцеві органи виконавчої влади в Україні: функції та компетенції, взаємовідносини з органами місцевого самоврядування.

 5. Національна система планування регіонального розвитку.

 6. Нормативно-правові засади стратегічного планування в Україні.

 7. Залучення громадськості до процесу стратегічного планування.

 8. Основні напрями державної регіональної політики.

 9. Особливості стратегічного планування розвитку територіальних громад.

 10. Регіональна політика ЄС.

 11. Регіональне управління у загальній системі державного управління.

 12. Співробітництво з територіальними громадами та приватним сектором у процесі стратегічного планування.

 13. Сутність стратегічного підходу до регіонального розвитку в Україні.

 14. Характеристика основних етапів стратегічного планування на місцевому рівні.

 15. Особливості стратегічного планування розвитку регіонів.

 16. Алгоритм стратегічного планування на місцевому рівні.

 17. Підготовка стратегічних планів розвитку територіальних громад: організаційний аспект.

 18. Концепція державної регіональної політики України: нові підходи та механізми.

 19. Організаційно-правові аспекти регіонального управління.

 20. Основні етапи становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні.

 21. Конституційно-правові засади здійснення місцевого самоврядування в Україні.

 22. Система місцевого самоврядування в Україні: загальна характеристика елементів.

 23. Статус територіальних громад в сучасній Україні. Основи локальної нормотворчості.

 24. Формування, завдання та повноваження органів місцевого самоврядування.

 25. Організація діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 26. Особливості здійснення місцевого самоврядування в місті Києві.

 27. Функції та повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 28. Добровільне об’єднання та співробітництво територіальних громад.

 29. Асоціації органів місцевого самоврядування.

 30. Моделі муніципального управління.

 31. Інститут комунальної власності в Україні.


Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою


 1. Основні концептуальні підходи щодо забезпечення національної безпеки.

 2. Демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією та правоохоронними органами: суть та механізми реалізації.

 3. Основні цілі та завдання, визначені Стратегією національної безпеки України.

 4. Система забезпечення національної безпеки України та її функції.

 5. Основні принципи забезпечення національної безпеки України.

 6. Життєво важливі національні інтереси України.

 7. Суб’єкти національної безпеки, їх функції та повноваження.

 8. Шляхи підвищення ефективності державного управління забезпеченням національної безпеки України в сучасних умовах.

 9. Загрози життєво важливим національним інтересам України та шляхи їх нейтралізації.

 10. Пріоритетні цілі та завдання державної політики національної безпеки України.

 11. Поняття “національна безпека” та “загроза національним інтересам”.

 12. Корупція як загроза національній безпеці.

 13. Глобальні проблеми безпеки: сутність та їх вплив на забезпечення національної безпеки України.

 14. Основні тенденції розвитку системи забезпечення національної безпеки України.

 15. Організаційно-правові механізми забезпечення національної безпеки України.

 16. Історія європейської ідеї та засновницькі договори: значення для побудови сучасного ЄС.

 17. Джерела та загальні принципи права ЄС.

 18. Інституції ЄС, їх функції та система взаємодії.

 19. Рада Європейського Союзу: основні завдання та повноваження.

 20. Європейський Парламент: основні завдання та повноваження.

 21. Європейська Комісія: основні завдання та повноваження.

 22. Спільний ринок Європейського Союзу: етапи економічної інтеграції та загальна характеристика.

 23. Економічний та валютний союз ЄС: переваги та ризики.

 24. Система прийняття рішень в інституціях Європейського Союзу.

 25. Копенгагенські критерії та Мадридські критерії.

 26. Консолідовані договори Європейського Союзу.

 27. Розширення Європейського Союзу в 2004, 2007 та 2013 роках.

 28. Європейська політика сусідства: цілі та перспективи реалізації.

 29. “Східне партнерство” як проект Європейської політики сусідства.

 30. Еволюція стратегії інтеграції України до Європейського Союзу: від Угоди про партнерство та співробітництво до Угоди про асоціацію Україна – ЄС.

Кафедра соціальної і гуманітарної політики
1. Сутність та особливості соціального розвитку українського суспільства.

2. Особливості управління процесами соціального і гуманітарного розвитку.

3. Взаємозв’язок соціального розвитку з іншими складовими суспільного розвитку.

4. Об’єктивні та суб’єктивні чинники соціогуманітарного розвитку суспільства.

5. Соціальний розвиток та соціальна політика.

6. Основні напрями та пріоритети соціальної політики.

7. Вплив економічних відносин на соціальний розвиток.

8. Духовні детермінанти соціального розвитку.

9. Зарубіжні моделі соціальної політики: досвід для України.

10. Роль суб’єктів соціальної політики у її формуванні та здійсненні.

11. Регіональні аспекти реалізації соціальної політики.

12. Пріоритети соціального управління в сфері розвитку соціально-класових відносин.

13. Особливості державної політики щодо формування та розвитку духовних цінностей українського суспільства.

14. Модернізація державної політики у сфері соціального захисту населення України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

15. Перспективи розвитку пенсійної реформи в Україні.

16. Проблеми етнонаціонального та релігійно-конфесійного розвитку України в державно-управлінському вимірі.

17. Проблеми та суперечності формування єдиного гуманітарного простору в Україні.

18. Соціальна сфера українського суспільства та пріоритети її розвитку.

19. Зміст та значення гуманітарної політики в умовах інтеграції України в ЄС.

20. Механізми та базові інструменти європейської гуманітарної політики

21. Напрями та механізми розвитку культурної індустрії в Україні.

22. Європейська система державного управління гуманітарною сферою: досвід для України.

23. Основні напрями та проблеми державної політики в освітній і науковій галузях.

24. Пріоритети державної політики в етнополітичній та релігійній сферах.

25. Загальні тенденції соціальної політики європейських держав.

26. Основні реформи у сфері соціального захисту населення України.

27. Особливості соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

28. Проблеми та перспективи соціального захисту учасників АТО.


Кафедра державознавства і права

(для денної, вечірньої, заочної форм навчання)
1. Поняття, сутність та основні ознаки права. Джерела права.

2. Поняття, основні ознаки та види норм права. Форми реалізації норм права.

3. Система права і система законодавства. Систематизація законодавства.

4. Зміст і способи конституційного закріплення прав і свобод людини та громадянина. Класифікація прав і свобод людини і громадянина.

5. Конституційні засади суспільного і державного ладу в Україні.

6. Референдуми, вибори, інші форми безпосередньої демократії та їх конституційно-правове регулювання в Україні.

7. Поняття і риси парламенту. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України.

8. Поняття і місце глави держави в системі органів державної влади. Конституційний статус Президента України.

9. Уряди: порядок формування, компетенція та правове регулювання.

10. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади.

11. Конституційні засади організації та функціонування судової влади в Україні. Судоустрій в Україні.

12. Конституційний контроль: суб’єкти та порядок здійснення.

13. Конституційно-правовий статус Конституційного Суду України.

14. Конституційна відповідальність: поняття, загальна характеристика.

15. Поняття та система суб’єктів адміністративного права.

16. Адміністративна юстиція в Україні: стан та розвиток.

17. Оскарження рішень, дій і бездіяльності, що порушують права і свободи громадян.

18. Форми управлінської діяльності: поняття та види.

19. Правові акти державного управління: поняття та види.

20. Адміністративний розсуд у діяльності органів публічної влади.

21. Відповідальність державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
Кафедра державознавства і права

(для заочно-дистанційної форми навчання)
1. Засади конституційного ладу в Україні: стан та розвиток.

2. Поняття, сутність та основні ознаки права. Джерела права.

3. Поняття, основні ознаки та види норм права. Форми реалізації норм права.

4. Система права і система законодавства. Систематизація законодавства.

5. Зміст і способи конституційного закріплення прав і свобод людини і громадянина. Класифікація прав і свобод людини і громадянина.

6. Конституційні засади суспільного і державного ладу в Україні.

7. Референдуми, вибори, інші форми безпосередньої демократії та їх конституційно-правове регулювання в України.

8. Поняття і риси парламенту. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України.

9. Поняття і місце глави держави в системі органів державної влади. Конституційний статус Президента України.

10. Уряди: порядок формування, компетенція та правове регулювання.

11. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади.

12. Конституційні засади організації та функціонування судової влади в Україні. Судоустрій в Україні.

13. Конституційний контроль: суб’єкти здійснення та порядок здійснення.

14. Конституційно-правовий статус Конституційного Суду України.

15. Конституційна відповідальність: поняття, загальна характеристика.

16. Поняття та система суб’єктів адміністративного права

17. Адміністративна юстиція в Україні: стан та розвиток.

18. Оскарження рішень, дій і бездіяльності, що порушують права і свободи громадян.

19. Форми управлінської діяльності: поняття та види.

20. Правові акти державного управління: поняття та види.

21. Адміністративний розсуд у діяльності органів публічної влади.

22. Відповідальність державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

23. Характерні ознаки системи як цілісного утворення. Властивості системи державного управління.

24. Організаційна структура державного управління: поняття, фактори, що обумовлюють. Типи організаційних структур в державному управлінні.

25. Поняття та характерні ознаки органу державної влади та органу державного управління.

26. Поняття, предмет, метод та способи правового регулювання державного управління.

27. Сутність соціологічного, правового та практичного аспектів правового регулювання державного управління.

28. Форми правового регулювання державного управління: поняття, види. Структура правового регулювання державного управління.

29. Вплив Верховної Ради України на здійснення державного управління.

30. Функції Президента України у відносинах з системою державного управління.

31. Судовий контроль за актами, діями/бездіяльністю органів державного управління.

32. Структура та порядок формування Кабінету Міністрів України.

33. Центральні органи виконавчої влади в Україні: поняття, ознаки, система.

34. Структура та порядок формування місцевих державних адміністрацій. Статус територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

35. Допоміжні державні органи: поняття, функції.

36. Соціально-правовий характер державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

37. Політичні посади та посади державної служби: сутність, відмінності.

38. Поняття та класифікація посад на державній службі.

39. Управління державною службою в Україні.

40. Оптимізація структур і механізмів управління державною службою в Україні.

41. Поняття державного службовця. Правовий статус державного службовця.

42. Поняття посадової особи місцевого самоврядування. Правовий статус посадової особи місцевого самоврядування.

43. Поняття та види відповідальності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

44. Сутність кадрової політики в державному управлінні. Пріоритети сучасної кадрової політики в Україні.

45. Механізм формування і реалізації кадрової політики в Україні.

46. Система підготовки кадрів для державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.


Кафедра інформаційної політики та електронного урядування


 1. Інформаційна політика: сутність, напрями, види.

 2. Державна інформаційна політика України: стан та шляхи вдосконалення

 3. Державна інформаційна політика України: мета та основні напрями.

 4. Інтереси особи, суспільства, держави в інформаційній сфері.

 5. Основи законодавства України в інформаційній сфері.

 6. Нормативно-правове регулювання інформаційної діяльності.

 7. Центральні органи виконавчої влади України в інформаційній сфері.

 8. Проблеми адаптації правового забезпечення інформаційної сфери в Україні до європейських стандартів.

 9. Доступ до публічної інформації в Україні: правове та організаційне забезпечення.

 10. Основні положення Законів України “Про доступ до публічної інформації” та нової редакції Закону України “Про інформацію”.

 11. Інформаційна політика Європейського Союзу.

 12. Комунікативна політика органів державної влади.

 13. Зв’язки з громадськістю як чинник демократизації державної влади.

 14. Загальні принципи комунікативної взаємодії структур державної влади з громадськістю.

 15. Методи роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями і ЗМІ.

 16. Інформаційні системи та технології в державному управлінні.

 17. Формування електронного уряду в Україні.

 18. Проблеми та перспективи розвитку е-урядування в Україні.

 19. Електронне урядування: проблеми впровадження в Україні.

 20. Сутність та функції комунікації в системі державного управління.

 21. Характерні ознаки й властивості інформації в державному управлінні.


Кафедра політичної аналітики і прогнозування

(для денної, вечірньої та заочної форм навчання)


 1. Особливості інформаційно-аналітичної діяльності в структурі державного управління.

 2. Політична аналітика в державному управлінні як системне явище.

 3. Проблеми та недоліки, які існують в системі інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади в Україні.

 4. Основні компоненти інформаційно-аналітичної роботи.

 5. Методи політичного моделювання та особливості їх застосування в державному управлінні.

 6. Технології аналітичної роботи щодо збирання та обробки інформації.

 7. Місце та роль моніторингу в структурі інформаційно-аналітичної діяльності.

 8. Мета, форма та етапи інформаційно-аналітичного дослідження.

 9. Основні види підсумкових аналітичних документів.

 10. Місце та роль прогностичної складової в інформаційно-аналітичному документі.

 11. Основні етапи, які проходить аналітик перед побудовою гіпотези.

 12. Аналітична стратегія: сутність, стратегія та проблеми реалізації.

 13. Місце та роль моніторингу в структурі інформаційно-аналітичної діяльності.

 14. Поняття, зміст та особливості політичного дискурсу.

 15. Критерії прохідності політичного рішення.

 16. Планування та програмування в структурі інформаційно-аналітичної діяльності.


Кафедра політичної аналітики і прогнозування

(для заочно-дистанційної форми навчання)


 1. Особливості інформаційно-аналітичної діяльності в державному управлінні.

 2. Моніторинг в державному управлінні: види, завдання, специфіка застосування.

 3. Інформаційно-аналітичне дослідження: мета, форми, етапи, типологія.

 4. Специфіка збирання та обробки інформації в державному управлінні.

 5. Методика підготовки підсумкових аналітичних документів.

 6. Роль контексту політичної ситуації при підготовці аналітичних документів.

 7. Місце прогностичної складової в інформаційно-аналітичному документі.

 8. Основні методи практичного аналітичного дослідження.

 9. Моделювання та прогнозування в структурі інформаційно-аналітичної діяльності.

 10. Планування та програмування в структурі інформаційно-аналітичної діяльності.

 11. Поняття, зміст та особливості політичного дискурсу.

 12. Основні методи дослідження макрорівня та мікрорівня політики.

 13. Цілі та завдання політичного консультування в державному управлінні.

 14. Основні критерії прохідності політико-управлінського рішення.


Кафедра державної служби та кадрової політики


 1. Характеристика категорії “державна кадрова політика” і її відмінності від поняття “кадрова робота”.

 2. Принципи державної кадрової політики на державній службі.

 3. Пріоритети кадрової політики в системі державної служби України.

 4. Основні напрями кадрової роботи в системі державної служби.

 5. Суб’єкти формування і реалізації державної кадрової політики в державній службі.

 6. Механізм формування і реалізації кадрової політики та його завдання для забезпечення державного управління.

 7. Складові механізму реалізації кадрової політики в державному управлінні.

 8. Організаційне забезпечення завдань кадрової політики в державному управлінні: основні напрями.

 9. Відбір персоналу на державну службу як складова організаційного забезпечення кадрової політики.

 10. Специфічні засоби та прийоми регулювання адміністративно-правового режиму державної служби.

 11. Норми публічного права, які відносяться до інституту державної служби.

 12. Основні завдання кадрового планування на державній службі

 13. Етапи і структурні елементи кадрового планування на державній службі.

 14. Конституційні засади права рівного доступу до державної служби і механізми їх реалізації.

 15. Проблеми і перспективи реформування публічної служби в Україні як фактор необхідності змін.

 16. Державно-управлінська характеристика “Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року”, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 227-р.

 17. Проблеми і перспективи реформування служби в органах місцевого самоврядування в контексті реформи місцевого самоврядування в Україні на засадах децентралізації.

 18. Професiйно-квалiфiкацiйнi характеристики посад державних службовців як стандарт державної служби.

 19. Компетентність і профіль компетентності державного службовця.

 20. Модель компетентності та її застосування для управління персоналом.

 21. Методологія розроблення профілю компетентності у сфері державної служби.

 22. Керівництво і лідерство на публічній службі: український і зарубіжний досвід.

 23. Діагностика і розвиток лідерських і управлінських здібностей публічних службовців в Україні.

 24. Службова кар’єра: поняття та зміст.

 25. Запобігання конфлікту інтересів на публічній службі: форми, методи і процедури.

 26. Запобігання та протидія корупції на публічній службі в Україні.

 27. Поняття, види і особливості відповідальності державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування.

 28. Принципи діяльності органів державної служби країн – членів ЄС.

 29. Три критерія для визначення сфери публічної служби в країнах-членах ЄС.

 30. Основні характеристики французької моделі державної служби.

 31. Основні характеристики німецької моделі державної служби.

 32. Основні характеристики британської моделі державної служби.

 33. Основні характеристики сучасної моделі державної служби у США.


Кафедра філософії, теорії та історії державного управління

 1. Роль філософії в практиці державного управління.

 2. Місце ідеології в системі державного управління.

 3. Духовно-ціннісний вимір ефективності державного управління.

 4. Основні напрями побудови сильної держави в Україні.

 5. Специфіка методології наукових досліджень в галузі державного управління.

 6. Вплив розвитку науки державного управління на державно-управлінську діяльність.

 7. Наукова складова у підготовці і прийнятті державно-управлінських рішень.

 8. Світогляд сучасних управлінських кадрів: проблеми формування в Україні.

 9. Духовна криза сучасного українського суспільства та шляхи її подолання.Скачати 439.99 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка