Нормативна частинаСкачати 152.53 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір152.53 Kb.
#19404


Перелік питань до державного екзамену

за спеціальністю “Державне управління у сфері національної безпеки”

(вечірня та заочна форми навчання)

випуск 2016 року


НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
Кафедра державного менеджменту


 1. “Конституція прав і свобод Запорозького Війська” П. Орлика: зміст та історичне значення для українського державотворення.

 2. Західноукраїнська Народна Республіка (1918-1919 р.): основна характеристика.

 3. Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) 29 квітня 1918 р.: основні положення та сучасні прояви.

 4. Магдебурзьке право в українських містах: європейська демократична практика (XIV-XVII ст.).

 5. Національна ідея та її вплив на державотворення.

 6. Поняття “державотворення”: зміст та основні риси.

 7. Українська Держава в добу гетьмана П. Скоропадського (1918 р.): основна характеристика.

 8. Українське державотворення у ХХІ столітті: проблеми, тенденції та перспективи.

 9. Універсали Української Центральної Ради (1917-1918 рр.): основна характеристика, реалізація та наслідки.

 10. Держава як суб’єкт і об’єкт публічного управління.

 11. Децентралізація і деконцентрація управління: основна характеристика та відмінності.

 12. Класифікація механізмів публічного управління.

 13. Механізми взаємодії органів державної влади України з міжнародними та неурядовими організаціями.

 14. Механізми реалізації адміністративно-територіальної реформи.

 15. Проблемні питання реформи місцевого самоврядування.

 16. Публічне управління як суспільно-політичне явище.

 17. Специфіка публічного управління.

 18. Сутність держави як публічного інституту.

 19. Функції публічного управління.

 20. Результативність та ефективність публічного управління.

Кафедра управління національним господарством та економічної політики


 1. Фінансово-економічні засади сталого розвитку національної економіки.

 2. Сутність і основні складові сучасних економічних систем.

 3. Типологізація та порівняння моделей управління національним господарством.

 4. Система національних рахунків та її застосування в практиці державного управління економічними процесами.

 5. Закони ринкової економіки та їх врахування в практиці управління господарськими процесами.

 6. Доцільні межі державного втручання в ринкові господарські процеси.

 7. Пріоритети реформування державного сектору в контексті завдань забезпечення обороноздатності України.

 8. Система державного регулювання економіки: цілі, методи та інструменти.

 9. Антициклічна та антикризова політика держави: сутність та інструменти.

 10. Грошово-кредитні важелі регулювання економічного розвитку країни.

 11. Органи управління фінансовою системою України.

 12. Бюджетна система України: структура, принципи побудови та шляхи удосконалення.

 13. Бюджетно-податкові важелі регулювання економічного та соціального розвитку України.

 14. Управління видатками на національну оборону. Оборонний бюджет України.

 15. Механізми забезпечення економічної безпеки в контексті реалізації стратегічних цілей розвитку України.


Кафедра соціальної і гуманітарної політики


 1. Сутність, структура та функції соціогуманітарної сфери в забезпеченні життєдіяльності суспільства.

 2. Соціальна політика в системі пріоритетів державної політики. Основні моделі соціальної політики (консервативна, ліберальна, соціал-демократична).

 3. Основні напрями соціальної політики.

 4. Пріоритети державної політики в сфері забезпечення соціальної безпеки українського суспільства.

 5. Проблеми і суперечності формування та реалізації соціальної політики в Україні.

 6. Основні сфери духовного життя суспільства та механізми впливу держави на їх розвиток.

 7. Гуманітарна політика як чинник розвитку духовного життя суспільства.

 8. Основні напрями та пріоритети реалізації гуманітарної політики держави.

 9. Основні напрями державної політики щодо формування єдиного гуманітарного простору в Україні.

 10. Соціальна сфера суспільства та її структура.

 11. Суспільні детермінанти соціогуманітарного розвитку України.

 12. Модернізація державної політики у сфері соціального захисту населення України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

 13. Українські реалії пенсійної реформи.

 14. Вплив глобалізації та євроінтеграції на державну політику у сфері соціального захисту населення України.

 15. Особливості державної політики у сфері соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

 16. Проблеми та перспективи державної політики щодо соціального захисту учасників АТО.


Кафедра державознавства і права
1. Право в системі соціального регулювання. Місце права в системі соціальних норм.

2. Поняття системи права, її структурні елементи.

3. Предмет і метод правового регулювання. Галузевий поділ системи права.

4. Громадянське суспільство і правова держава. Поняття та основні ознаки правової держави.

5. Поняття та основні ознаки норми права.

6. Форми (джерела) права.

7. Поняття і види правовідносин. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин.

8. Поняття й ознаки держави.

9. Форма держави та її основні складові.

10. Механізм держави. Місце та роль держави в політичній системі та здійсненні державної влади.

11. Поняття конституційного статусу людини та громадянина.

12. Інститут громадянства.

13. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина та їх класифікація.

14. Поняття і риси парламенту.

15. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади.

16. Правові засади законодавчого процесу в Україні.

17. Поняття і місце глави держави в системі органів державної влади.

18. Конституційно-правовий статус глави держави у президентській та парламентарній республіці.

19. Президент України: правовий статус, компетенція та відповідальність.

20. Поняття виконавчої влади та її суб’єктів.

21. Конституційна відповідальність урядів. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади.

22. Поняття та ознаки органу виконавчої влади.

23. Система органів виконавчої влади в Україні.

24. Поняття державної служби.

25. Посада в державному апараті і способи заміщення посад.

26. Юридична відповідальність державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

27. Законність та її гарантії в діяльності органів державної влади. Співвідношення законності і доцільності в діяльності органів державної влади.

28. Правові акти державного управління: поняття та їх види.


Кафедра інформаційної політики та електронного урядування


 1. Поняття і види комунікацій у публічному управлінні.

 2. Суб’єкти і об’єкти комунікацій у публічному управлінні.

 3. Комунікативна політика органів державної влади.

 4. Зв’язки з громадськістю як чинник демократизації державної влади.

 5. Загальні принципи комунікативної взаємодії структур державної влади з громадськістю.

 6. Методи роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями і ЗМІ.

 7. Форми внутрішньо-організаційної комунікації.

 8. Основні принципи комунікативної взаємодії органів державної влади з громадськістю.

 9. Комунікативні підрозділи органів виконавчої влади: принципи діяльності, завдання та функції.

 10. Консультації з громадськістю: публічне обговорення та вивчення громадської думки.

 11. Громадські ради: мета та напрями діяльності.


Кафедра політичної аналітики і прогнозування


 1. Взаємозв’язок публічної політики та державного управління.

 2. Публічна політика як соціальне явище.

 3. Особливості взаємозв’язку політичних та управлінських процесів в Україні.

 4. Роль публічної політики у розвитку громадянського суспільства в Україні.

 5. Основні критерії ефективності публічного управління.

 6. Методи та моделі підготовки політико-управлінських рішень.

 7. Демократія: проблеми функціонування та перспективи розвитку.

 8. Місце публічної політики у здійсненні державного управління.

 9. Конфлікти в системі публічного управління: шляхи профілактики та вирішення.

 10. Особливості вироблення публічної політики в Україні.


Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою


 1. Сучасні уявлення про безпеку соціальних систем та їх використання при обґрунтуванні державно-управлінських рішень.

 2. Філософські аспекти формування механізму забезпечення національної безпеки.

 3. Національна безпека як мета та характеристика розвитку людини, суспільства, держави.

 4. Понятійно-категоріальний апарат теорії національної безпеки: національні цінності, інтереси, цілі та загрози щодо їх реалізації.

 5. Поняття та структура системи національної безпеки, взаємообумовленість та взаємодія її елементів.

 6. Існуючі підходи щодо забезпечення національної безпеки: суть та приклади практичної реалізації.

 7. Геополітичні та геоекономічні аспекти вибору підходу щодо забезпечення національної безпеки України.

 8. Система забезпечення національної безпеки України: складові, завдання, напрями підвищення ефективності.

 9. Ідентифікація (оцінка) та моніторинг загроз національним інтересам (види, ієрархія, класифікація загроз, моделювання переростання потенційних загроз у реальні).

 10. Паспорт загроз національній безпеці: призначення, структура та його використання у практиці державного управління.

 11. Комплексна оцінка загроз національній безпеці та її використання у діяльності органів державного управління.

 12. Державне управління національною безпекою: суб’єкти, об’єкти, функції, завдання та критерії ефективності.

 13. Ситуаційні (інформаційно-аналітичні, кризові тощо) центри як інструмент стратегічного управління національною безпекою: історія створення, накопичений досвід, можливості для України

 14. Роль та основні завдання Президента України в системі забезпечення національної безпеки, стан та шляхи підвищення взаємодії з іншими суб’єктами забезпечення національної безпеки.

 15. Оцінювання, моніторинг та основні завдання державної політики національної безпеки України.

 16. Тероризм як глобальна загроза міжнародній та національній безпеці: передумови виникнення, види, фактори, які можуть сприяти розповсюдженню в Україні, суб’єкти та керівні документи щодо боротьби з тероризмом.

 17. Організаційно-правові та інституційні засади розробки державної політики національної безпеки: стан та напрями вдосконалення.

 18. Демократичний цивільний контроль за сектором безпеки: суть, суб’єкти, об’єкти, принципи, механізми, шляхи вдосконалення.

 19. Державна політика щодо подолання корупції в Україні: правові засади, суб’єкти, механізми реалізації та шляхи підвищення ефективності.

 20. Стратегічне планування забезпечення національної безпеки: суть, суб’єкти, принципи, механізми, шляхи вдосконалення.

 21. Геополітичні пріоритети зовнішньої політики України в сучасних умовах та їх практична реалізація системою забезпечення національної безпеки.

 22. Україна в геостратегіях країн Заходу: стан, виклики та загрози для національної безпеки.

 23. Роль та перспективи впливу євразійського чинника на формування геостратегії України.

 24. Дво-, одно-, багатополярна моделі світоустрою як варіанти геополітичного майбутнього та можливе місце у ньому України у ХХІ ст.

 25. Національні школи геополітики провідних країн світу та використання їх основних положень суб’єктами забезпечення національної безпеки України.

 26. Тенденції розвитку загроз національній безпеці у зовнішньополітичній сфері, стан та перспективи нарощування, можливості України щодо їх нейтралізації.

 27. Сучасні геополітичні теорії та їх врахування при обґрунтуванні пріоритетів зовнішньої політики України.

 28. Методи державного реагування на загрози національній безпеці в інформаційній сфері.

 29. Методи державного реагування на загрози національній безпеці в політичній сфері.

 30. Методи державного реагування на загрози національній безпеці в економічній сфері.

 31. Соціальний конфлікт як чинник впливу на національну безпеку України: сутність, динаміка розвитку, шляхи попередження.

 32. Система забезпечення захисту інформаційного простору України: структура, завдання, шляхи підвищення ефективності.

 33. Цивільний захист населення і територій в умовах надзвичайних ситуацій: принципи організації, основні завдання, напрями вдосконалення.

 34. Єдина система цивільного захисту населення і територій: структура, завдання, режими функціонування, напрями підвищення ефективності.

 35. Правовий режим надзвичайного стану: сутність, правові засади введення, зміст основних заходів.

 36. Актуальні проблеми забезпечення природно-техногенної безпеки та шляхи їх розв’язання на сучасному етапі державотворення.

 37. Система забезпечення природно-техногенної безпеки України: структура, функції, шляхи підвищення ефективності.

 38. Державна політика з питань європейської інтеграції України у контексті забезпечення національної безпеки: сутність, пріоритети, шляхи підвищення ефективності.

 39. Участь України в спільних місіях ЄС щодо запобігання та нейтралізації загроз міжнародній безпеці: стан та перспективи.

 40. Критерії оцінки ефективності державного управління щодо забезпечення інтеграції України в європейські системи безпеки та їх використання при розробці державно-управлінських рішень.

 41. Європейська стратегія безпеки: стратегічні цілі, напрями реалізації, вплив на національну безпеку України.

 42. Участь України в міжнародних структурах безпеки: організаційно-правові засади та шляхи їх вдосконалення.

 43. Сучасні принципи міжнародних відносин та практика їх реалізації у контексті забезпечення міжнародної безпеки.

 44. Пріоритети державної політики України щодо забезпечення воєнної безпеки та шляхи їх реалізації.

 45. Принципи та організаційно-правові засади забезпечення обороноздатності України, практика їх реалізації та шляхи вдосконалення.

 46. Система стратегічного керівництва Збройними Силами України: структура, функції, напрями вдосконалення.

 47. Основи військового будівництва та підготовки України до можливої війни: стан та шляхи вдосконалення.

 48. Державна політика національної безпеки як об’єкт інформаційного забезпечення: стан та шляхи підвищення ефективності.

 49. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного управління у сфері національної безпеки: сутність, складові, суб’єкти, шляхи підвищення ефективності.


СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Державні механізми забезпечення економічної безпеки
Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою


 1. Економічна безпека: сутність, складові, принципи забезпечення.

 2. Система забезпечення економічної безпеки України: структура, функції, шляхи підвищення ефективності.

 3. Правові засади та організаційно-управлінські механізми забезпечення достатнього рівня економічної безпеки в умовах обмеженості ресурсів.

 4. Критерії та показники економічної безпеки, їх використання у практичній діяльності органів державної влади.

 5. Державна політика щодо забезпечення економічної безпеки України: цілі, завдання, шляхи підвищення ефективності.

 6. Загрози національній безпеці України в економічній сфері: характеристика, тенденції розвитку, пріоритетні заходи щодо нейтралізації.

 7. Методика визначення рівня економічної безпеки та її використання при прийнятті державно-управлінських рішень у сфері національної безпеки.

 8. Організаційно-правові механізми попередження та нейтралізації загроз економічній безпеці держави.

 9. Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки та шляхи їх розв’язання на сучасному етапі державотворення України.

 10. Екологічний вимір загроз економічній безпеці України та його врахування при прийнятті державно-управлінських рішень.

 11. Забезпечення фінансової безпеки як складової економічної безпеки України: сутність, внутрішні та зовнішні загрози, оцінка рівня, шляхи забезпечення.

 12. Науково-технічна політика як складова політики економічної безпеки України: цілі, завдання, шляхи підвищення ефективності.

 13. Соціально-гуманітарна складова впливу глобалізаційних процесів на економічну безпеку України: стан, перспективи, виклики для національної безпеки.

 14. Вільні економічні зони: сутність, особливості функціонування, вплив на національну безпеку України.

 15. Зовнішньоекономічна політика як складова політики економічної безпеки держави: цілі, завдання, шляхи підвищення ефективності.

 16. Пріоритети розвитку української економіки в умовах трансформації сучасного геополітичного простору та шляхи їх реалізації в інтересах забезпечення національної безпеки.

 17. Основні завдання та шляхи підвищення ефективності соціальної політики держави у контексті забезпечення економічної безпеки.

 18. Основні завдання та шляхи підвищення ефективності гуманітарної політики держави у контексті забезпечення економічної безпеки.

 19. Соціальний вимір загроз економічній безпеці України та його врахування при прийнятті державно-управлінських рішень.

 20. Гуманітарний вимір загроз економічній безпеці України та його врахування при прийнятті державно-управлінських рішень.


Стратегічне планування у сфері національної безпеки
Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою


 1. Понятійний апарат та підходи щодо формалізації процесу стратегічного планування забезпечення національної безпеки: стан та шляхи вдосконалення.

 2. Принципові обмеження при стратегічному плануванні забезпечення національної безпеки та їх врахування при прийнятті державно-управлінських рішень.

 3. Правові основи, суб’єкти, об’єкти стратегічного планування забезпечення національної безпеки України та шляхи підвищення його ефективності.

 4. Стратегії національної безпеки: існуючі підходи щодо розробки, побудова ієрархії національних інтересів, оцінка варіантів, особливості підготовки та впровадження в Україні.

 5. Воєнно-політичні аспекти стратегічного планування забезпечення національної безпеки: вплив глобалізації, особливості сучасних воєнних конфліктів, загрози воєнній безпеці.

 6. Світовий досвід стратегічного планування забезпечення національної безпеки та можливості використання його в Україні.

 7. Принципи, форми і методи стратегічного планування реалізації національних інтересів.

 8. Планування оборонної політики України: складові, принципи, суб’єкти планування, підходи щодо формування оптимального оборонного бюджету.

 9. Актуальні проблеми підвищення ефективності стратегічного планування забезпечення національної безпеки України та шляхи їх розв’язання.

 10. Функції та завдання суб’єктів стратегічного планування забезпечення національної безпеки в провідних країнах світу: досвід для України.

 11. Моніторинг загроз національній безпеці та його місце у процесі стратегічного планування реалізації національних інтересів України.

 12. Підходи щодо оцінки оборонної достатності держави та їх врахування у процесі стратегічного планування забезпечення національної безпеки.

 13. Методика оцінки інтегральної могутності держави та їх використання у процесі стратегічного планування забезпечення національної безпеки.

 14. Стратегічний аналіз та прогнозування політики національної безпеки у процесі стратегічного планування: суть, складові, досвід України.

 15. Стратегічне програмно-цільове планування забезпечення національної безпеки: суть, структура, завдання, досвід використання в Україні.

 16. Основи стратегічного планування забезпечення внутрішньополітичної безпеки: правові засади, суб’єкти, об’єкти, критерії ефективності, шляхи вдосконалення.

 17. Основи стратегічного планування забезпечення зовнішньополітичної безпеки: правові засади, суб’єкти, об’єкти, критерії ефективності, шляхи вдосконалення.

 18. Основи стратегічного планування забезпечення економічної безпеки: правові засади, суб’єкти, об’єкти, критерії ефективності, шляхи вдосконалення.

 19. Основи стратегічного планування забезпечення соціальної безпеки: правові засади, суб’єкти, об’єкти, критерії ефективності, шляхи вдосконалення.

 20. Основи стратегічного планування забезпечення гуманітарної безпеки: правові засади, суб’єкти, об’єкти, критерії ефективності, шляхи вдосконалення.Скачати 152.53 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка