Немирівський будинок дитячої та юнацької творчості науково-методична робота як засіб розвитку професійної компетентності педагога та його педагогічної майстерностіСкачати 209.52 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір209.52 Kb.
#10031
НЕМИРІВСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Науково-методична робота як засіб розвитку професійної компетентності педагога та його педагогічної майстерності.

На етапі реформування системи освіти, позашкільної зокрема, особливу роль відіграє професійний потенціал педагогів, здатних до системного й конструктивного мислення, швидкої орієнтації

в інформаційному просторі, ефективної професійної діяльності. Соціальний запит держави на педагогічні кадри високого рівня професійної майстерності зумовлює пошук методичними службами оптимальних форм, методів, засобів для підвищення професійної компетентності педагогів в умовах позашкільного навчального закладу.

Завдання методичного супроводу зростання професійної майстерності керівників гуртків:

• сформувати мотиваційну, теоретичну та практичну готовність педагогічних працівників до модернізації змісту навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі;

• добирати оптимальні форми, методи, засоби для підвищення професійного потенціалу педагогів;

• створювати умови для самоосвіти й саморозвитку педагогів;

• створювати умови для презентації передового педагогічного досвіду.

Робота з педагогами розпочинається з діагностики, що передбачає підготовку діагностичного інструментарію та практичні заходи щодо вивчення готовності педагогів до освоєння нового в професійній діяльності. Оскільки вивченню та аналізу підлягає як рівень професійної підготовки, так і особистісні якості педагога, діагностика здійснюється в тісній співпраці методиста з керівниками гуртків за відсутності посади психолога. З метою вивчення рівня психолого-педагогічної готовності педагогів до практичної діяльності підготовлено анкети для визначення творчого потенціалу керівника гуртка, тести для визначення сформованості загальних творчих здібностей педагога, діагностичні карти педагогічної майстерності, анкети членів методичних об’єднань. Щоб спонукати педагога до творчо-пошукової діяльності, необхідно враховувати його особистісні якості, знайти мотиви, які б змушували людину інноваційно діяти. З метою забезпечення індивідуального підходу до кожного педагога Будинку дитячої творчості проводиться психологічна діагностика з подальшим аналізом та створенням корекційних програм за методиками "Мотиви трудової поведінки”, "Потреба в розвитку та саморозвитку”, "Рівень комунікабельності”. Підсумки психолого-педагогічної діагностики впливають на вибір форм роботи з педагогами в навчальному році.Форми роботи з педагогами

Робота за єдиною педагогічною темою

Ефективною формою організації науково-методичної діяльності є робота педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемною темою. Досягти більшого можна лише навчаючись, а єдина педагогічна тема сприяє мобілізації всього педагогічного колективу до самоосвітньої діяльності, створює можливості сконцентруватися на питанні актуальному зараз, не розпорошуючись на велику кількість проблем. Така форма роботи дозволяє вдосконалювати професійний рівень педагогам із різним рівнем кваліфікації, освіти, досвіду роботи.

Для педагогів-початківців – це хороша практична школа, для досвідчених педагогів – це можливість поділитися досвідом.

Робота профільних методичних об’єднань керівників гуртків підпорядковується вивченню питань загальної педагогічної теми. У серпні проводиться нарада для керівників МО, де визначаються чіткі орієнтири планування засідань на навчальний рік та прогнозований результат на кінець навчального року. Результат роботи МО висвітлюється на передостанній у навчальному році педагогічній раді, що присвячена проблемній темі та підсумкам роботи над загальною педагогічною темою.Школа педагогічної майстерності

З метою вдосконалення форми та підвищення ефективності роботи "Школи педагогічної майстерності” в поточному навчальному році використовувалась групова форма роботи "ШПМ”. Для цього на основі психолого-педагогічної діагностики було створено з педагогів, які мають об’єктивні та суб’єктивні дані для саморозвитку, готові до ініціативної, творчої, пошукової діяльності . Мета діяльності групи – вивчення інноваційних педагогічних технологій та поширення інформації серед педагогів з урахуванням свого профілю. Форма роботи активна – тренінги, ділові ігри, круглі столи і т.д. До групи увійшло по 2-3 представники від гуртків різних напрямів, загальна кількість групи складала 18 осіб. На перших трьох засіданнях, що проходили з невеликим інтервалом, педагоги вивчали теоретичні питання методу проектів, проводились тренінги із застосування цієї форми роботи на практиці. Наступний етап – робота членів групи у профільних методичних об’єднаннях: висвітлення окресленої проблеми, апробація, обговорення впровадження інноваційних технологій у гурткову роботу. Таким чином, науково-методичною роботою було охоплено весь педагогічний колектив, а приблизно третя частина педагогів більш детально і різнобічно опрацювала досліджувану тему. Члени групи спочатку є слухачами, а пізніше самі стають учителями, провідниками нових ідей.

Результатом такої роботи педагогів стають методичні розробки та досвід практичного застосування на заняттях гуртка інтерактивних технологій, методу проектів. Найцікавіші напрацювання подаються для участі в педагогічній виставці та презентуються на педагогічній раді.

Педагогічна лабораторія

Щоб вирішити питання апробації впровадження нової технології чи методу роботи, доцільно створювати педагогічну лабораторію. Так, робота над загальною педагогічною темою у 2012-2013 н.р. передбачала вивчення питання збагачення виховного простору новими формами роботи,продовження роботи над програмою позашкільного закладу « Обдарована дитина» та зокрема впровадження наскрізного програмування. Методичною радою було вирішено, що наскрізна програма матиме методичну спрямованість і матиме назву « Професійне зростання педагога«. Членами педагогічної лабораторії стали керівники методичних об’єднань, керівники гуртків, методист, керівники гуртків- методисти. Мета роботи лабораторії – вивчення макету наскрізної виховної програми, розробка структурних елементів, методичних рекомендацій, впровадження наскрізної програми в роботу гуртків, презентація результатів роботи на педраді "Навчально-виховний простір позашкільного навчального закладу: наскрізне програмування”. За підсумками роботи лабораторії зібрано та систематизовано методичний матеріал та створено інформаційний банк як основу для залучення до роботи за програмою всіх гуртків Будинку дитячої творчості в наступному навчальному році.Школа молодого педагога- початківця.

Робота Школи проходить у формі теоретичних і практичних занять, діагностики,психологічних тренінгів, передбачає розширення педагогічного та загальнокультурного кругозору, формування навичок комунікативної культури, ґрунтується на можливостях неформального спілкування молодих людей, сприяючи таким чином адаптації та професійному становленню молодого фахівця.

У поточному навчальному році заплановано 4 засідання Школи, особливістю яких було те, що роль господаря зустрічі відводилась саме молодим фахівцям, які по черзі запрошували до себе колег, були ведучими зустрічей, презентували себе і свій гурток, створюючи особливу доброзичливу атмосферу. Кожна така зустріч мала свою назву, тему для опрацювання:

На завершальному занятті молодими педагогами було створено "Дерево життя” в техніці "витинанка”, яке стало своєрідним оберегом для членів Школи. Цей оберіг символічний, бо він об’єднує Минуле, Дійсність, Майбутнє кожної людини. Дивлячись на це Дерево, хочеться вірити в прекрасне майбутнє наших молодих колег.Створення можливостей для презентації досвіду

Лише успішний педагог здатний спонукати дитину прагнути до успіху й досягати перемоги. Одним із головних завдань керівництва нашого позашкільного закладу є створення території успіху для керівників гуртків на рівні Центру творчості. "Вдома і стіни допомагають”, тож де, як не тут формувати творче середовище, щоб уперше підкреслити успішність педагога, вселити в нього віру в свої сили, прагнення досягти висот.

Націлюючи педагогів на те, що досвід необхідно презентувати, ми створюємо для цього такі можливості:

• втілення цікавих педагогічних знахідок на відкритих творчих заняттях;

• представлення систематизованих матеріалів досвіду на засіданнях методичних об’єднань, педагогічних радах;

• участь у педагогічних виставках та конкурсах педагогічної майстерності.

Три роки (починаючи з 2010–2013 н.р.) проходить Тиждень педагогічної майстерності,педагогічна виставка на рівні БДЮТ "Творчі знахідки”. Виставка є підсумком роботи над проблемною темою закладу. Згідно з темою, що опрацьовується, педагоги подають на розгляд колег матеріали: методичні розробки,рекомендації, розробки нестандартних занять, портфоліо, презентації проектів, буклети, посібники, творчі звіти керівників гуртків, що атестуються,цікаві матеріали виховної роботи гуртка. Така форма роботи дає можливість ознайомитися з педагогічним досвідом, а також набути навички накопичення та систематизації власного доробку для представлення на більш високому рівні.

Сьогодні ми можемо говорити про сформовану систему конкурсів педагогічної майстерності на рівні Будинку дитячої та юнацької творчості. Успішно стартували професійні конкурси на рівні закладу: конкурс молодих спеціалістів "Перші кроки до успіху” та конкурс "Поклик душі «, де досвідчені педагоги презентували педагогічну майстерність (з 2010–2013 н.р.).

Якщо конкурс педагогічної майстерності молодих спеціалістів спрямований на формування бажання підвищувати професійну майстерність, то конкурс педагогічної майстерності досвідчених педагогів має за мету поширювати кращий педагогічний досвід у межах позашкільного закладу та вийти на міський, обласний, всеукраїнський рівні.

Такий підхід, спрямований на модернізацію змісту роботи з педагогічними кадрами, створює умови для формування в педагога нової системи професійних потреб і мотивів, розвитку його професійного потенціалу.

Забезпечуючи організаційно-педагогічні умови професійного розвитку педагогів, методична служба Будинку дитячої та юнацької творчості працює не тільки над створенням банку методичних рекомендацій, розробок, педагогічних технологій, але й приділяє увагу розробці, затвердженню та впровадженню нормативних документів, що регулюють цей напрям роботи.

Пропонуємо до загальної педагогічної скарбнички розробки положень конкурсів педагогічної майстерності: "Положення про конкурс педагогічної майстерності Поклик душі ( Додаток 1 ),

"Положення про виставку» Педагогічний вернісаж- 2013 « (Додаток 2).

У пошуках ідей, нових технологій, під час їхньої реалізації значною мірою зростає рівень компетентності та професіоналізму педагогів. Тож створення творчого, інноваційного середовища є поштовхом, а системний підхід забезпечує прогнозоване оновлення такої діяльності.Немирівський Будинок дитячої та юнацької творчості

Положення про конкурс майстерності

педагогічних працівників

«Поклик душі»

2013-2014

1. Загальні положення

 1. Конкурс майстерності педагогічних працівників «Поклик душі» (далі — конкурс) проводиться з метою виявлення та підтримки творчої педагогічної діяльності працівників закладу, популяризації педагогічних здобутків, підвищення професійної майстерності педагогів та їх ролі в реалізації завдань розвитку Будинку дитячої та юнацької творчості.

 2. Конкурс має індивідуальний характер.

 3. Завданнями конкурсу є:

 • пошук нових форм, методів, моделей організації навчально-виховної роботи з вихованцями;

 • виявлення найбільш творчих педагогічних працівників;

 • поширення кращого досвіду використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;

 • формування електронної бази даних з перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних працівників;

 • підтримка талановитих педагогів, сприяння їх самореалізації та стимулювання подальшої творчої педагогічної діяльності.

 • висвітлення в засобах масової інформації творчого доробку педагогічних працівників.

1.4. Конкурс проводить Рада розвитку закладу спільно з адміністративною, науково-методичною радами.

2. Порядок і терміни проведення

2.1. Конкурс проводиться в квітні кожного року.

22. Для проведення конкурсу створюється оргкомітет, склад якого затверджується директором БДЮТ.Оргкомітет

 • здійснює координацію та проведення конкурсу;

 • визначає журі;

 • створює призовий фонд для переможців;

 • залучає до участі в організації та проведенні конкурсу місцеві органи влади та громадські організації;

 • розробляє сценарій проведення конкурсу, здійснює режисуру;

 • забезпечує висвітлення конкурсу в засобах масової інформації.

2. 3.Конкурс проводиться за номінаціями:

 • художньо-естетична творчість;

 • науково-технічна творчість;

 • еколого-натуралістична творчість;

 • туристсько-краєзнавча творчість;

• соціально-гуманітарна творчість.
3. Учасники конкурсу

3.1. У конкурсі можуть брати участь педагогічні працівники закладу незалежно від фахової освіти, педагогічного стажу, віку.

32. Для участі в конкурсі претендент подає до оргкомітету:

• заявку про участь у конкурсі; • текст навчальної програми творчих) об'єднання;

 • анотацію власного досвіду роботи, в якій зазначено провідну ідею, мету, новизну, практичну значущість тощо.

Обсяг поданого матеріалу не повинен перевищувати 4 сторінок. Матеріали друкуються на папері формату А4 через 1,5 інтервала.

Розмірні показники друку:

в одному рядку 60 ± 2 знаки з урахуванням пропусків між словами;

абзацний відступ — 3—5 інтервалів;

верхнє поле — 20 мм, праве — 10 мм;

ліве та нижнє поле—довільні, але не менше 20 мм;

заголовки відокремлюються від тексту інтервалами.

Портфоліо матеріалів претендента може містити й інші матеріали: відгуки наукових установ, громадських організацій тощо, що глибше висвітлюють його творчі здобутки; по змозі фотографії, відео- та аудіозаписи.

4. Програма конкурсу

Дня участі в конкурсі претендентам необхідно виконати домашнє завдання:

• Самопрезентація «Моє педагогічне кредо».

Регламент — 10 хв., упродовж яких конкурсант повинен розкрити концептуальні ідеї своєї діяльності.

• Захист «Моя навчальна програма».

Регламент — 10 хв. (7 хв. презентація програми, 3 хв. — відповіді на запитання журі).

• Імпровізований конкурс. Тема оголошується перед початком конкурсу.

5. Підбиття підсумків конкурсу


 1. Усі учасники конкурсу отримують Диплом учасника.

 2. Переможець у кожній номінації отримує звання Лауреата конкурсу з врученням головного призу.

5.3. Учасники конкурсу можуть бути відзначені подарунками громадських організацій тощо.

5.4. Учасники конкурсу оцінюються згідно з критеріями оцінювання.Немирівський Будинок дитячої та юнацької творчості

Положення про виставку

«Педагогічний вернісаж- 2014»

2013-2014

Загальні положення

1. 1. Дане Положення визначає основні завдання, порядок підготовки й організації роботи виставки «Педагогічний вернісаж —2014», установлює загальні вимоги до її змісту.

1.2. Виставка проводиться в квітні 2014 р. в рамках науково-практичної конференції «Система проектної діяльності позашкільного навчального закладу: змістові, технологічні, управлінські засади».

1.3. Виставку проводить методичний відділ Будинку дитячої та юнацької творчості разом з Радою позашкільного закладу.2. Мета, завдання виставки.

2.1. Метою виставки є виявлення творчого доробку педагогів, поширення досвіду їх інноваційної діяльності.

2.2. Основними завданнями виставки є:

• інформаційне забезпечення педагогічних працівників із проблем позашкільної освіти, інформування про перспективний педагогічний досвід та інноваційну


діяльність педагогів;

 • стимулювання творчої ініціативи педагогічних працівників та учнів;

 • підтримка ініціатив педагогів щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи;

• публічне визнання внеску педагогічних працівників у розвиток закладу, ініціювання дій, що сприяли б його інноваційному розвитку; формування бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічного колективу і окремих працівників, поповнення фондів навчально-методичних, психолого-педагогічних, науково-методичних матеріалів;

• проведення майстер-класів, презентацій, спрямованих на поширення інформації про науково-пошукову роботу та інноваційну діяльність педагогічних працівників.3. Учасники виставки

 1. У виставці беруть участь керівники гуртків , творчих об’єднань Будинку дитячої та юнацької творчості.

 2. Для участі у виставці претендент подає:

• рукописи навчальних програм для гуртків, творчих об'єднань за напрямами позашкільної освіти;

• рукописи навчально-методичних посібників з питань позашкільної освіти; • методичні рекомендації, розробки до організації навчально-виховного процесу в

позашкільному навчальному закладі;

 • портфоліо гуртківців , керівників гуртків, портфоліо гуртка.

 • завершена робота над проектами творчих об’єднань.4. Вимоги до матеріалів виставки.

4.1. На виставку подаються навчальні програми відповідно до типових навчальних планів гуртків, творчих об'єднань, що класифікуються за трьома рівнями (початковий, основний і вищий). Навчальні програми для гуртків, творчих об'єднань можуть бути однопрофільними, комплексними, модульними, інтегрованими тощо з терміном навчання до 1 року, від 1 до 2 років (початковий рівень) та від 1 до 4 років (основний та вищий рівні).

4.2. Навчальні програми для гуртків, творчих об'єднань за напрямами позашкільної освіти повинні:

• ґрунтуватися на державних стандартах загальної середньої освіти;

• забезпечувати науковість змісту, доступність та компетентніший підхід до навчання вихованців засобами позашкільної освіти;

• відповідати принципам наступності навчального матеріалу програм для загальноосвітніх навчальних закладів. 1. Навчальні програми для гуртків, творчих об'єднань повинні відповідати сучасним вимогам і містити такі структурні елементи: пояснювальна записка, навчально-тематичний план, зміст тем, основні вимоги до знань, умінь і навичок, перелік обладнання і бібліографія.

 2. Матеріали, які подаються на виставку, мають бути зроблені комп'ютерним

набором через два інтервали, українською мовою.

5. Підбиття підсумків

 1. Для проведення виставки створюється робоча група, яка розглядає подані матеріали, визначає кращі. Склад робочої групи затверджується директором позашкільного закладу за поданням науково-методичної ради.

 2. Для організації роботи групи визначаються голова, члени робочої групи та секретар.

 3. За результатами виставки робоча група визначає переможців.

5.4.Переможці та призери виставки нагороджуються грамотами, дипломами.

Немирівський Будинок дитячої та юнацької творчості

Положення про конкурс навчальних програм

2013-2014

1.Завданнями конкурсу є:

•мотивація педагогів на використання новацій в освітньому процесі, апробацію нових методів і технологій навчання та виховання дітей;

•формування в учасників умінь використовувати технологію розробки навчальної програми в практичній діяльності;


 • пошук нових форм, методів, моделей організації навчально-виховного процесу з учнями;

 • виявлення найбільш творчих педагогічних працівників;

 • підтримка творчих педагогічних працівників, сприяння їх самореалізації та стимулювання подальшої творчої педагогічної діяльності;

 • створення інформаційного банку кращих навчальних програм.

 1. Організація конкурсу

 1. Конкурс навчальних програм проводиться з 1 жовтня 2013 р.

до 15 березня 2014 р.

 1. Для проведення конкурсу створюються оргкомітет і конкурсна комісія (далі комісія). Склад комісії затверджується наказом директора закладу.

2.3.Навчальні програми для гуртків, творчих об'єднань за напрямами позашкільної освіти можуть бути однопрофільними, комплексними, модульними, пошуково-орієнтованими, інтегрованими тощо з терміном навчання від декількох місяців до 1 року, від 1 до 2 років (початковий рівень) та від 1 до 4 років (основний та вищий рівні).

3. Вимоги до рукописів навчальних програм, що подаються на конкурс 1. Рукописи навчальних програм повинні бути виконані державною мовою, Рукописи мають бути виконані комп'ютерним набором, стандартним шрифтом (14 п.) через 1,5 інтервали. На одному боці аркуша А-4 має бути 28—ЗО рядків по 50—60 знаків у кожному.

3.2.До навчальної програми гуртків та інших творчих об'єднань додається рецензія: внутрішня (науково-методична рада БДЮТ; зовнішня – методичний кабінет відділу освіти .)

4. Підбиття підсумків

 1. Кожен із членів комісії складає свій висновок про якість рукопису навчальної програми. Бали виставляються в оцінних листах установленого зразка за 10-бальною системою (додаток).

 2. Остаточне рішення щодо переможців приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови комісії.

 3. Переможці конкурсу нагороджуються відзнаками БДЮТ позашкільної роботи, подарунками.

 4. Оргкомітет забезпечує висвітлення конкурсу в засобах масової інформації.


Оцінний лист

члена конкурсної комісії

Параметри

Бали І

Відповідність навчальної програми запропонованій у Положенні структурі програми
Відповідність мети і завдань змісту навчальної програми передбачуваним результатам
Відповідність змісту навчальної програми напряму позашкільної освіти
Компетентнісна спрямованість змісту навчальної програми: життєва та практична значущість змісту
Відповідність змісту навчальної програми передбачуваним видам навчальної діяльності
Цілісність навчальної програми:

• повнота;

1 • логічність;

1 • взаємозв'язок структурних елементів


Відповідність складності та обсягу матеріалу в змісті навчальної програми можливостям його засвоєння учнями певної вікової групи на належному рівні і за встановлений час
Конкретність та чіткість викладу матеріалу
Відповідність необхідних для реалізації програми матеріально-технічних, інформаційних та методичних ресурсів наявним можливостям
Оптимальність критеріїв оцінювання навчальних досягнень вихованців
П О Л О Ж Е Н Н Я

про районний конкурс на кращу методичну розробку з науково-технічної творчості серед керівників гуртків Немирівського Будинку дитячої та юнацької творчості та педагогів шкіл району.

1. Загальні положення

Районний конкурс на кращу методичну розробку проводиться з метою виявлення та пропаганди кращого педагогічного досвіду, розвитку творчого потенціалу та удосконалення професійної майстерності керівників гуртків БДЮТ та педагогів шкіл районів з науково-технічного напрямку, спрямованого на підвищення якості освіти .Завданнями конкурсу є:

підвищення професійного рівня та творчої активності керівників гуртків, творчих об’єднань, педагогів шкіл району; • залучення творчих педагогів до вирішення актуальних проблем гурткової роботи в школах району;

 • впровадження в практику роботи нових ефективних методів, прийомів і форм роботи з дітьми та учнівською молоддю;

 • підтримка творчо працюючих педагогів шкіл району ;

1.2. Організатором конкурсу є районний Будинок дитячої та юнацької творчості.

1.3. В конкурсі беруть участь як керівники гуртків та творчих об’єднань так і окремі педагогічні працівники , педагогічні колективи закладів освіти району;2. Організація конкурсу

2.1.Конкурс проводиться щорічно згідно графіка обласних масових заходів , районного Будинку дитячої та юнацької творчості.

2.2.Для участі в конкурсі необхідно подати:

- заявку ( додаток 1);

- конкурсні роботи – друкований та електронний варіанти. Електронна версія – у текстовому редакторі Word, мова розробок – українська.

- рецензія спеціаліста ( додаток 2).Ілюстративний матеріал має бути високої якості:

ескізи, креслення, схеми, таблиці, графіки, напівтонові малюнки виконуються на білому папері (стандартний лист), міліметрівці або кальці з одного боку аркуша з використанням креслярського приладдя. Зображення на фотографіях мають бути чіткими.

Копії мають бути контрастні (з чіткими лініями, відсутній сторонній фон).

2.3.Технічне оформлення матеріалів:

комп'ютерний набір: шрифт 14, Times New Roman, через 1,5 інтервали, з одного боку білого паперу формату А4. Текстова частина має бути чорного кольору. Всі сторінки, враховуючи ілюстрації та додатки, нумеруються. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра 1 не ставиться.

2.4. Рукописи з поміткою “На конкурс” направляються на адресу: вул. Горького,77 . м. Немирів.

Будинок дитячої та юнацької творчості.

Роботи, надіслані на конкурс, авторам не повертаються.

3. Загальні вимоги до методичних розробок

Конкурс проводиться у таких номінаціях:

1. Описи та креслення моделей і обладнання для виготовлення, регулювання та випробування моделей.

2. Розробки окремих тем гуртків відповідно до програми роботи гуртка.

3. Розробки освітніх проектів, програм, сценаріїв.

4. Опис перспективного досвіду роботи педагогічних колективів, керівників гуртків із різних напрямків науково-технічної творчості учнівської молоді.

4. Підведення підсумків конкурсу

5.1. Для підведення підсумків конкурсу створюється журі, склад якого затверджується директором Будинку дитячої творчості.

5.2. За підсумками конкурсу визначаються переможці, які нагороджуються грамотами відділу освіти Немирівської райдержадміністрації

Додаток 1

Заявка на участь в районному конкурсі на кращу методичну розробку з науково-технічної творчості

з/п


Розділ обласного конкурсу

Назва методичної розробки

Прізвище. ім'я, по батькові автора

Місце роботи, посадаСкачати 209.52 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка