Назва навчального закладуСторінка5/8
Дата конвертації04.04.2016
Розмір1.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №16- Дитячий юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

Продуктивне навчання

За авт.І.Підласим продуктивне навчання орієнтується на створення учнями освітнього продукту, який виходить шляхом збільшення нового до вже відомих знань.

Учень стає суб’єктом, конструктором і продуктом своєї власної освіти. Він – організатор своїх знань, проектувальник етапів саморозвитку. Головна  ж особливість даного підходу до навчання – створення учасниками особистісної освітньої продукції.


Колектив закладу

м. Кіровоград

пров. Фортечний, 7

тел. 22-14-22

22-14-05


Розвиток предметної компетенції учнів, підвищення продуктивності праціІнформаційно-комунікаційні технології

Як зазначає Г.Селевко, на практиці інформаційними технологіями називають ті, що використовують спеціальні технічні інформаційні засоби (ЕВМ, аудіо, кіно, відео). Термін «інформаційно-комунікаційні» є об'єднуючим для різних варіантів технологій та вказує на специфіку інтерактивного навчання — діалог у системі «користувач — комп'ютер».
Тасенко Л.О.

Слободянюк Н.В.


Формування умінь працювати з інформацією, розвиток комунікативних здібностей.


Тасенко Л.О.

Творча лабораторія вчителя

«Використання ІКТ на уроках зоології»

КОІППО,2011;

Методичні рекомендації з досвіду роботи

«Формування інформаційної компетентності учнів на уроках біології засобами ІКТ технологій »//

Слово методиста, ч.5, 2012

Ігрові технології

Гра як вид навчальної діяльності в умовах конкретної ситуації спрямована на засвоєння соціального досвіду, в якому формуються й удосконалюються вміння та навички учнівського самоуправління.

(авт.Д.Ельконін, В.Коваленко, Б.Нікітін, П.Підкасистий, М.Стронінта ін.)


Вчителі початкових класів, вихователі ГПД
Рибалко І.В.
Розвиток суб'єктності школяра, процесів саморегулювання та самоуправління власною навчальною діяльністю.


Рибалко І.В.

Методичні рекомендації з досвіду роботи керівника інтелектуального гуртка

«Розумове виховання учнів шляхом залучення їх до інтелектуальних ігор». 2011 р.

Інтерактивні технології

Інтерактивне навчання ґрунтується на концептуальній ідеї співробітництва, взаємо-навчання. Автори зазначають, що процес пізнання відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Залежно від мети уроку, форм організації навчальної діяльності, використовуються інтерактивні технології кооперативного, колективно-групового навчання, ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань. Деякі локальні технології використовуються на будь-якому етапі традиційного уроку, трансформуючи його в інтерактивний.( авт.О.Пометун, Л.Пироженко)

Вчителі закладу
Активізація пізнавальної діяльності всіх учнів, формування вмінь і навичок, ціннісно-смислових орієнтацій;

розвиток суб'єктності, мотивації до навчання.


Технології групового способу навчання

Організаційна структура групового способу навчання може бути комбінованою, такою що поєднує групову роботу учнів (один вчить багатьох), парну та індивідуальну. Однак домінуюче значення має групова форма роботи. До групових технологій належать: класно-урочна організація, лекційно-семінарська система, дидактичні ігри, бригадно-лабораторний метод тощо.(авт. В.Дяченко.)

Вчителі англійської мови
Активізація пізнавальної діяльності учнів; підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу.
Технологія

«Створення ситуації

успіху»

Як зазначає А.Бєлкін, ситуація успіху — це суб'єктивний психологічний стан задоволення, який є наслідком фізичного або морального напруження виконавця справи, творця явища. Вона досягається тоді, коли дитина сама визначає цей результат як успіх. Успішність теж тлумачиться як успіх, однак він є зовнішній, бо оцінюється іншими. Усвідомлення ситуації успіху учнем, розуміння її значимості виникає після подолання психологічних бар'єрів страху бути не таким, як усі, труднощів незнання, невміння тощо.Вчителі фізичного виховання
Створення ситуації успіху для розвитку особистості, надання можливості кожному вихованцю відчути радість досягнення успіху, усвідомлення своїх здібностей, віри у власні сили.
Технологія розвитку критичного мислення

Розвиток критичного мислення розглядається як засіб самореалізації особистості в умовах демократичного суспільства. Технологія розроблена на інтерактивній основі, її прийнято розглядати як модель локальних стратегій (кубування, гронування, щоденник подвійних нотаток, мозковий штурм, сенкан, підсилена лекція, передбачення за допомогою ключових виразів, дискусійна сітка тощо).(авт.Дж.Стіл, К.Мередіт, Ч.Темші)

Мироненко Н.М.

Дюдіна О.А.


Формування інтелектуальних умінь та навичок; розвиток критичного мислення.


Мироненко Н.М.:

Методичні рекомендації щодо впровадження методичної системи читання і письма для розвитку критичного мислення// Слово методиста, ч. 5, 2006. – с. 27;

Урок позакласного читання. 3 клас на тему : “Казки Г.Х. Андерсена” // Слово методиста , ч. 3 2010р.

Дюдіна О.А.: “Узагальнені матеріали з досвіду роботи з проблеми “Мнемонічна – опорна наочність вивчення табличних випадків множення” //Слово методиста , частина 1, 2009 р.;

“Мнемонічна – опорна наочність вивчення табличних випадків множення” //Ж-л “Початкова школа. – 1998. - № 7 . – С. 55-57;

“Математичні олімпіади в початковій школі// Початкова школа. – 2003 - № 3 . – С.34-36.


Технології

проектного навчання

(«Метод проектів») Виконують функцію засобу вирішення проблеми на основі свідомого прийняття суб'єктом мети проектної діяльності. Технологічний концепт проектних технологій орієнтує на дієвий спосіб здобуття нових знань у контексті конкретної ситуації та їх використання на практиці.

(авт.К.Баханов та ін.)

Пухальська Л.К.

Данилова І.М.

Кашпуровська Н.М.

Нікітчук О.В.

Суботіна О.В.

Циганець В.О.

Зайченко Н.А.

Кудаєва С.В.

Савенко С.І.

Полякова Н.А.


Формування ключових компетенцій (соціальних, полікультурних, інформаційних, комунікативних тощо);

розвиток ініціативності та самостійності учнів.


Технологія особистісно

орієнтованого навчання

Грунтується на розумінні, прийнятті й визнанні дитини як повноправної особистості. Особистісно орієнтоване виховання вибудовується на діалогічній основі, передбачає суб’єкт-суб’єктну взаємодію учасників виховного процесу, їх самоактуалізацію і самооріентацію. Гнучкість — характерна риса виховного впливу, що базується на розумінні психологічних закономірностей емоційно-чуттєвого розвитку дитини.(авт.І.Бех)

Колектив закладу
Розвиток суб'єктності, ціннісно-смислової сфери особистості вихованця;

інтеграція у суспільство при збереженні особистісної автономії.


Технологія

формування творчої особистості

Створення психологічних умов підготовки школярів до творчої діяльності (А.Вержиховська та ін.); технологія використання на уроці навчальних і навчально-творчих завдань (В.Барко, А.Тютюнникова);

технологія узагальненого заняття пошукового типу

(авт.Ю.Богоявленська, Р.Грановська, В.Паламарчук,

0.Пєхота, С.Сисоевата ін.)


Студнікова Н.С.

Волошина Л.Г.

Тесленко І.О.

Рибалка І.В.

Кохно В.В.

Розвиток творчих здібностей вихованців, формування творчої особистості.
Технологія розвитку творчої

Особистості Г.Альтшуллера

(теорія розв'язання

винахідницьких завдань)

Основна ідея технології розв'язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) полягає в тому, щоб переводити завдання з нижчого рівня складності на вищий. Для її успішної реалізації треба навчити дитину виявляти проблеми, з'ясовувати, чому легкі завдання вирішуються просто, а важкі — складно.(авт. Г.Альтшуллер)

Спориш Л.Г.

Тасенко Л.О.


Розвиток творчих здібностей дітей, допитливості, образного й критичного мисленняМетодика

колективних творчих справ

Провідна ідея — створення учнівського колективу як засобу самовиховання і становлення особистості. Колективна діяльність проектується на основі конкретної справи, вирішення якої є процесом спільного творчого пошуку кращих рішень життєво важливих завдань(авт.І.Іванов.)

Класні керівники та класоводи
Формування учнівського колективу, умінь та навичок самоорганізації; розвиток творчих здібностей;

виховання почуття відповідальності.


Моніторинг

в управлінській діяльності керівника

Особливістю моніторингу є те, що в процесі його здійснення інформаційну систему управління неможливо відділити від системи прийняття рішення. Моніторинг виконує інформаційну, діагностичну, адаптаційну та коригуючу функції. Він здійснюється у три етапи: вироблення інформації про стан керованого об'єкта на «вході», поточна діагностика та спрямування процесу на бажаний результат, вироблення інформації про стан керованого об'єкта на «виході».( авт.Г.Єльнікова.)

Адміністрація закладу
Моніторингове відстеження динаміки змін, прогнозування розвитку навчального закладу;

підвищення ефективності управлінської діяльності керівника.„Навчально-виховне об’єднання „загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 1 – дитячий юнацький центр „Перлинка” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

Проектна технологія навчання на уроках української літератури, (проект «Берегині України» на уроках української літератури в 11 класі, уроки позакласного читання) автор вчитель-методист Калкіна Л.І.

Калкіна Л.І.

вул. Таврійська, 29/32 , м. Кіровоград, 25004

Тел./факс 0(522) 32-25-31

e-mail: zosh-1@yandex.ru

Код ЄДРПОУ 31774887
2012-2013 н.р.

Проведена серія відкритих уроків

2013-2014 н.р.

Випуск методичного посібника

2014-2015 н.р.

Презентація методичного посібникаМатеріали в 2013 році надіслані до журналу «Диво слово».

Методичне навчання учнів проектуванню в процесі вивчення технології обробки матеріалів О.В.Горобець, НЗ № 20, м. Кіровоград

Кіреєва Т.С.

вул. Таврійська, 29/32 , м. Кіровоград, 25004

Тел./факс 0(522) 32-25-31

e-mail: zosh-1@yandex.ru

Код ЄДРПОУ 31774887
Захист творчих проектів учнями 7-11-х класів

Проектна технологія. Впровадження проектної технології на уроках трудового навчання

Редакційна технологія музичного виховання в навчально-виховному процесі. МО вчителів музики, м. Кіровоград

Запісочний О.Я.

вул. Таврійська, 29/32 , м. Кіровоград, 25004

Тел./факс 0(522) 32-25-31

e-mail: zosh-1@yandex.ru

Код ЄДРПОУ 31774887
Проведення відкритих уроків. Показові семінари-практикуми

Матеріали до видання «Методичний вісник»

«Принципи гуманної педагогіки» (використання педагогічного досвіду В.Сухомлинського), Ш. Амонашвілі

Голуб В.С.

вул. Таврійська, 29/32 , м. Кіровоград, 25004

Тел./факс 0(522) 32-25-31

e-mail: zosh-1@yandex.ru

Код ЄДРПОУ 31774887Розробки виховних заходів та уроків. Виховання доброти та милосердя у дітей.

-

Використання елементів диференційованого навчання на уроках в початковій школі (С. Логачевська). Сучасний урок: «Теорія і практика моделювання», Т.І.Чернецька

Майфат І.Я.

вул. Таврійська, 29/32 , м. Кіровоград, 25004

Тел./факс 0(522) 32-25-31

e-mail: zosh-1@yandex.ru

Код ЄДРПОУ 31774887Збірка диференційованих завдань. Підвищення якості знань учнів. Розробки уроків.

-

ЗОШ І-ІІІ ступенів №3

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
Педагогічні технології на основі особистісно-зорієнтованого педагогічного процесу. Гуманно-особистісна технологія Ш.Амонашвілі

Вчителі початкової школи

ЗОШ №3

Вул. Авіаційна, 64

Т: 34-53-24


Розробка системи уроків

-

Педагогічні технології на основі особистісно-зорієнтованого педагогічного процесу. Технологія організації групової навчальної діяльності. ( Й. Песталоцці, Дж. Дьюї)

Вчителі математики, філологи

ЗОШ №3

Вул. Авіаційна, 64

Т: 34-53-24


Розробка системи уроків

-

Педагогічні технології на основі особистісно-зорієнтованого педагогічного процесу. Проектна технологія (Дж. Дьюї, В. Кілпатрік)

Вчителі хімії та біології (Хоменко В.О.)

ЗОШ №3

Вул. Авіаційна, 64

Т: 34-53-24


Перемога проекту на міському та обласному рівнях

-

Педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації :

Ігрові технології (Б. Нікітін)

Вчителі початкової школи, математики, філологи

ЗОШ №3

Вул. Авіаційна, 64

Т: 34-53-24


Розробка системи уроків

-

Педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації:

Створення ситуації успіху (Є Пасов)


Вчителі початкової школи, вчитель інформатики О.Тішкіна

ЗОШ №3

Вул. Авіаційна, 64

Т: 34-53-24


Розробка системи уроків

-

Педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації:

Технологія інтенсифікації навчання на основі схем і знакових моделей навчального матеріалу

( В. Шаталов ,

О. Шевченко)

Вчителі початкової школи

ЗОШ №3

Вул. Авіаційна, 64

Т: 34-53-24


Розробка схем, алгоритмів

-

Педагогічні технології на основі підвищення ефективності управління та організації навчального процесу.

Технологія перспективного навчання з використанням опорних схем при коментованому управлінні.

(С. Лисенкова)

Вчителі початкової школи

ЗОШ №3

Вул. Авіаційна, 64

Т: 34-53-24


Розробка схем, алгоритмів

-

Педагогічні технології на основі підвищення ефективності управління та організації навчального процесу.

Технології рівневої диференціації навчання на основі обов’язкових результатів (В. Фірсов)

Вчителі математики, (Пінчук А.С.)

філологи


ЗОШ №3

Вул. Авіаційна, 64

Т: 34-53-24


Розробка системи уроків

-

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29

Кіровоградської міської ради Кіровоградської областіРозвиток продуктивного мислення (Авт. О.Гісь)

Впроваджують:

Вч. Мальованна Л.М. – 4 кл.,

Вч. Стоянова Т.І. – 1-Б кл.


-

Значний прогрес розумових здібностей: показники логічного мислення вище майже вдвічі. Підвищуються різні види мислення, зростає їх взаємодія та взаємовплив. Діти самостійно освоюють навколишній світ.

-

Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей (авторський пед.. центр доцента Єфіменка М.М.)

Впроваджує:

Вч. Мальованна Л.М.-

Перетворення одноманітних занять на заняття-вистави, що дарують дітям радість і приносять користь їхньому фізичному, інтелектуальному розвитку, формуванню міжособистісних стосунків

-

Основи інформаційно-комунікативних технологій

Впроваджують:

Павлова Т.А.

Маслюкова Л.І,


-

Оволодіння основами інформаційно-комунікативних технологій та застосування їхніх можливостей для покращення навчального процесу, підвищення своєї майстерності та зацікавленості учнів

-

Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів № 10 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Метод проектів

Єфіменко Л.М.

Лимар С.С.25491, м.Кіровоград, вул.Металургів, 33а

30-24-91


30-23-55

Участь у міських заходах

-

Методичні рекомендації з даної теми

Педагогічний вісник №1 (25), 2013 «Розвиток ейдетичних здібностей молодших школярів»

Початкова школа

2010 №9, 2012 №4

Методичний посібник КОІППО ім. В. Сухомлинського «Виховуємо ціннісне ставлення до людини у молодших школярів», 2013 рік.

Добірка уроків


Критичне мислення

Чухас С.В.

Петренко Н.М.25491, м.Кіровоград, вул.Металургів, 33а

30-24-91


30-23-55

Впровадження рекомендацій в практику роботи вчителів школи
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка