Назва навчального закладуСторінка3/8
Дата конвертації04.04.2016
Розмір1.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Семестрово-залікова форма організації навчання.

Автор: Подмазін С.І.

Суть технології: Основними елементами системи є: семестри, блокове викладання предметів, спарені (40 хв.) уроки, додаткові індивідуальні заняття, розвивальні ДІЗи, тематичні та підсумкові заліки. Ця технологія базується на методі занурення в предмети. Учитель має значно більше можливостей для виявлення причин труднощів у навчанні.


Вчителі, які працюють у 8-11 класах

м. Кіровоград, вул.. Леваневського 2-Б, (0522) 34-52-57

Створення умов для реалізації можливостей обдарованих і здібних учнів, формування в учнів та педагогів активної життєвої позиції, через особливу форму табелю своєчасно інформувати батьків про рівень досягнень учнів не лише про семестрові (річні) оцінки, а й тематичні.


Сербіна Н.О.

“Методика викладання теореми косинусів та її застосування до розв’язування задач”

Науково-методичний журнал «Математика в школах України» № 10,

м. Харків, 2003 р.,Технології інтенсифікації навчання на основі опорних схем і знакових моделей

В.Шаталов

О.Шевченко

 Чітка, визначена організація усього навчального процесу та навчальної діяльності учнів, вивчення навчального матеріалу блоками різного рівня узагальнення
Вчителі математики та фізики закладу

м. Кіровоград, вул.. Леваневського 2-Б, (0522) 34-52-57

Систематизація знань, розвиток логічного мислення, образної та логічної пам’яті, розвиток творчих здібностей учнів

Комар М.П.

«Організація самостійної домашньої роботи»

Шкільний світ. Газета Математика, № 9

м. Київ, 2004 р.

Комар М.П.

«Опорний конспект, як засіб узагальнення і систематизації знань учнів під час вивчення геометрії»

«Освітянське слово»,

м. Кіровоград, серпень, 1999 р.


У системі позаурочної роботи
Впровадження освітньої інновації, що знаходиться в стадії розробки в експериментальному режимі - Всеукраїнський експеримент з упровадження інноваційного освітнього проекту в закладі за темою «Створення науково-методичних засад формування у дітей навчально-дослідницьких умінь»

Теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності формування у дошкільників і молодших школярів навчально-дослідницьких умінь в умовах спеціально організованого в початковій та основній школі освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітейМатяшова Л.П., Левшун А.М., Мердак Н.А.,

м. Кіровоград, вул.. Леваневського 2-Б, (0522) 34-52-57

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що процес формування у дітей дошкільного і шкільного віку навчально-дослідницьких умінь буде ефективним за умов:

- цілеспрямованого формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей з використанням засобів інформаційно-освітнього простору Малої академії наук України та з урахуванням психофізіологічних особливостей розвитку дітей молодшого шкільного і підліткового віку;

- формування навчально-дослідницьких умінь як інтегрованої сукупності інтелектуально-творчих, інформаційних, організаційних, соціальних, рефлексивних умінь;

- цілеспрямованого розвитку пізнавальної, емоційно-вольової та мотиваційної сфер

Здійснення профільної орієнтації як складової допрофільної та профільної підготовки учнів (НТУ, факультативи, курси за вибором)

Організація диференціації й індивідуалізації навчання, що дає змогу за рахунок змін у структурі, змісті й організації освітнього процесу повніше враховувати інтереси, нахили і здібності учнів, створювати умови для навчання старшокласників відповідно до їхніх професійних інтересів і намірів щодо продовження здобуття освітиВчителі, які працюють у 8-11 класах закладу

м. Кіровоград, вул.. Леваневського 2-Б, (0522) 34-52-57

Створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки

- сприяння професійній орієнтації і самовизначенню, соціалізації учнів незалежно від місця проживання;

- здійснення психолого-педагогічної діагностики щодо визначення готовності до прийняття самостійних рішень, пов’язаних з професійним становленням;

- сприяння у розвитку творчої самостійності, формуванні системи уявлень, ціннісних орієнтацій, дослідницьких умінь і навичок, які забезпечать випускнику школи можливість само реалізуватися;

- створення умов для розвитку важливих особистісних можливостей учнів.

1. Сербіна Н.О.. вчитель математики

Програма факультативного курсу для учнів 9-го класу з поглибленим вивченням математики

Міністерство освіти і науки України. Управління змісту освіти. Науково-методичний центр середньої освіти

«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. Начальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків», м. Київ, 2003 р.

2. Кобрін В.В., вчитель математики «Ціла і дробова частина дійсного числа в шкільному курсі математики і на факультативних заняттях» - Кіровоград: Видавництво НВО № 25, 2011р.

3. Пінчук В.Д., вчитель історії « Методичні засади формування історичного мислення в учнів».

«Методологічні засади історичної освіти в контексті профілізації старшої школи: матеріали науково-методичної конференції (Кіровоград 21-22 жовтня 2010р.) – Кіровоград: Видавництво КОІППО, 2012.- 291 с.


У системі виховної роботи
Технологія особистісно орієнтованого виховання

І. Бех


Цілеспрямоване створення емоційно збагачених виховних ситуацій, особистіснорозвивального спілкування

У спілкуванні з дітьми вчитель дотримується принципу: “ Не поруч і не над, а разом ”;


- основна лінія поведінки: не притягувати вихованця до деяких заздалегідь відомих стандартів, а координувати свої очікування і вимоги, максимально розгорнути можливості особистісного росту учня, що помічаються під час спілкування;
- способи спілкування: розуміння, визнання і прийняття іншого.
Особистісно орієнтовані виховні технології вбачають у дитині повноцінного партнера, допомагають їй знайти себе.

Класні керівники

1-11 класівм. Кіровоград, вул.. Леваневського 2-Б, (0522) 34-52-57

Сприяння становленню і розвитку особистості вихованця

Технологія життєвого проекту та життєвого проектування

І. Єрмаков, Д. Пузіков

Юна особистість, створюючи свій життєвий проект, виявляє себе як стратег, тактик або ситуативіст відповідно моделі, за якою живе. Тому завдання педагога –

створити методику життєвого проектування, спрямовану на стратегічні життєві

перспективи особистості учнів


Класні керівники 1-11 класів

м. Кіровоград, вул.. Леваневського 2-Б, (0522) 34-52-57

У процесі проектування учні демонструють свободу волі, керуються потребами як джерелом активності; суб’єктна активність виступає

поштовхом для творчості, яка є передумовою самореалізації особистості

У системі освоєння нових форм і методів організації педагогічної праці
Теоретична, науково-методична підготовка педагогів до роботи в інноваційному режимі, створення сприятливого психологічного клімату

Спосіб формування знань, умінь і навичок наукової організації керівництва навчально-виховним процесом. Використання технології дає можливість організувати активний обмін знаннями учасників між собою з тим, щоб колективний досвід групи зробити надбанням кожного учасника, зокрема показати учасникам не стільки недостатність у них знань і досвіду, а допомогти вказати шляхи одержання нових знань, висновків і узагальнень, продемонструвати перевагу нових методів впровадження в практику роботи досягнень психолого-педаго-гічної науки і передового педагогічного досвіду.

Адміністрація закладу, керівники МО, ЦМО, творчих груп
Діяльність педагогів по своєму характеру наближається до дослідництва, при якому інтерес до обговорюваних питань створює творчу обстановку, активізує пошук педагогічних відомостей. Аналіз конкретних педагогічних і управлінських ситуацій дозволяє теоретичні знання застосувати творчо, розвивати аналітичне мислення.Використання ІКТ у роботі адміністрації

 -    Оперативне отримання і узагальнення інформації про навчальний процес для прийняття управлінських рішень;

-    Створення і підтримка шкільного документообігу;

-    Створення автоматизованої бази даних для оперативних звітів;

-    Моніторинг руху учбового контингенту;

-    Ведення алфавітних книг, особових справ робітників та учнів;

-    Створення і контроль виконання розкладу уроків, плану шкільних і класних заходів;

-    Моніторинг динаміки успішності учнів.

-   Конструювання власних звітів педагогічних працівників та адміністрації. 


Адміністрація закладу
Для всіх учасників навчально-виховного процесу – єдине інформаційне середовище у рамках школи, що має покращити взаєморозуміння і співробітництво між всіма учасниками навчального процесу.

Мережева організація керування школою на основі застосування ІКТ повинна прискорити і зробити доступними інформаційні потоки між основними учасниками освітнього процесу: адміністрацією, вчителями, учнями та батьками, що дасть можливість оперативно і ефективно приймати управлінські рішення. Усе це, в свою чергу, повинно позитивно вплинути на якість навчально-виховного процесу.


Спеціалізована загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів №14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

«Рейтингова система оцінювання навчальних досягнень учнів».

Використання кредитно-модульної системи та рейтингової системи контролю навчальних знань учнів.

Автори: Бахмутський А.Є. «Шкільна система оцінювання якості освіти»;

Вязовова О.В. «Організаційно-рейтингова оцінка знань вчителя»Шкільна динамічна група (1-й рік роботи).

Вул. Жовтневої революції 19

345977


szoch14kmr@ukr.net

Теоретичне опрацювання, аналіз та узагальнення накопичених педагогічних фактів.

------

«Впровадження технологій інформаційного, імітаційного, проектного та інтерактивного навчання, методу мовного портфоліо у навчально-виховний процес на уроках англійської мови за

автентичними навчально-методичними комплексами видавництв:

Longman, Express Publishing, Cambridge University Press.


Методичне об’єднання вчителів англійської мови.

Вул. Жовтневої революції 19

345977


szoch14kmr@ukr.net

Зростання мотивації учнів до вивчення іноземної мови, забезпечення якості навчання.

Шкільний методичний вісник (авторський семінар вчителя англійської мови Касьяненко В.О.)

«Формування навичок здорового способу життя в системі роботи класного керівника»


Венцель О.А. (вчитель англійської та німецької мови)

Вул. Жовтневої революції 19

345977


szoch14kmr@ukr.net

Збереження здоров’я дитини, підвищення компетентності педагога щодо реалізації здоров'язбережувальної стратегії виховання учнів.
«Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей –спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

Інтерактивні технології навчання.

Автори –розробники - Пометун О., Пироженко Л.

Суть технології.

Інтерактивне навчання ґрунтується на концептуальній ідеї співробітництва,

взаємонавчання.

Процес пізнання відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. Залежно від мети уроку, форм організації навчальної діяльності використовуються інтерактивні технології кооперативного,колективно-групового равчання, ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань.

Деякі локальні технології використовуються на будь-якому етапі традиційного уроку, трансформуючи його в інтерактивний


Мірошнічен-

ко С.Л., учитель

інформатики
НМО вчителів

української мови

і літератури, світової літератури


м. Кіровоград, вул. Бєляєва,1,

тел. 56-13-11

Активізація пізнавальної діяльності всіх учнів, формування вмінь і навичок, ціннісно-смислових орієнтацій;

розвиток суб’єктивності,

мотивації до

навчанняМірошнічен-

ко С.Л.

Використання інтерактивних технологій навчання на уроках інформатики

(Методичний посібник)Проектна технологія.

Автор

Шацький С.Суть технології.

Проектне навчання має особистісно орієнтований характер, оскільки воно орієнтується на самостійну діяльність учнів - індивідуальну, парну або групову. Передбачає розв'язання учнем або групою учнів певної проблеми, яка вимагає, з одного боку, використання різних засобів та методів навчання, з іншого - інтегрування знань та умінь із різних галузей як інтелектуальної, так і практичної діяльності. Суть проектної технології полягає в гармонійному поєднанні академічних знань із прагматичнимиЗінзура Г.М., учитель початкових класів

Маржан А.В., учитель початкових класів

Гвардіонова О.В.,

учитель початкових класів

Овсейчук О.А.,

учитель початкових класів
м. Кіровоград, вул. Бєляєва,1,

тел. 56-13-11
Формування таких умов навчального процесу, за яких його результатом стає здобуття індивідуально-го досвіду проектної діяльності учня

Ярмарок педагогічних ідей «Освітян- ські обрії Кіро- воградщини- 2013»

Зінзура Г.М., Маржан А.В. Проектна діяльність у початковій школі (Методичний посібник)Технологія розвитку критичного мислення.

Автори-розробники— Дж.Стіл, К.Мередіт, Ч.Темші.

Суть.Розвиток критичного мислення розглядається як засіб самореалізації особистості в умовах демократичного суспільства. Технологія розроблена на інтерактивній основі. Її прийнято розглядати як модель локальних стратегій (кубування, гронування, щоденник подвійних нотаток, мозковий штурм, сенкан, підсилена лекція, передбачення за допомогою ключових виразів, дискусійна сітка тощо

НМО вчителів початкових класів

м. Кіровоград, вул. Бєляєва,1,

тел. 56-13-11
Формування інтелектуаль-них умінь та навичок;

розвиток критичного мислення


Технологія навчання як дослідження.

Автори-розробники-

В. Бухвалова,

М. Кларін, О.Пєхота та інші.

Суть. Особливістю дослідної діяльності учнів за технологією навчання як дослідження є суб'єктне відкриття нових знань учнем. Основою для цього слугує індивідуальна актуалізація попередньо засвоєних знань, умінь, уведення їх до особистісного пізнавального простору


Димура Г.М.,

учитель


початкових

класів.


Кіріченко А.М.,

учитель біологіїм. Кіровоград, вул. Бєляєва,1,

тел. 56-13-11
Формування

досвіду дослідницької діяльності;

розвиток інтелектуальних здібностей, пізнавальних мотивів учіння, інтересу до навчальних та наукових досліджень


Ярмарок педагогічних ідей «Освітян- ські обрії Кіро- воградщини- 2013»

Димура Г.М.

Організація компетентнісно

орієнтованого навчання молодших школярів з використанням засобів навчально-дослідницької діяльності (Методичний посібник)Інформаційно-

комунікаційні

технології.

Суть. Як зазначає Г.Селевко, на практиці інформаційними технологіями називають ті, що використовують спеціальні технічні інформаційні засоби (ЕВМ, аудіо, кіно, відео). З появою комп'ютерів з'являється новий термін — «нові інформаційні технології навчання». Термін «інформаційно-комунікаційні» є об'єднуючим для різних варіантів технологій та вказує на специфіку інтерактивного навчання — діалог у системі «користувач — комп'ютер»

Педагогічний колектив

закладу


м. Кіровоград, вул. Бєляєва,1,

тел. 56-13-11
Формування умінь працювати з інформацією, розвиток комунікатив-

них здібностей


Ігрові технології навчання

Автори-розробники -

Д.Ельконін, В.Коваленко, Б.Нікітін та інші.

Суть. Технологія за своєю суттю поліваріативна. Вона може використовува- тись у процесі навчання дітей різних вікових груп. Гра як вид навчальної діяльності в умовах конкретної ситуації спрямована на засвоєння соціального досвіду, в якому формуються й удосконалюються вміння та навички самоуправління


Семез Л.Г.,

учитель української мови і літератури


НМО вчителів початкових класів

м. Кіровоград, вул. Бєляєва,1,

тел. 56-13-11
Розвиток суб'єктності школяра, процесів саморегулювання та самоуправління власною навчальною діяльністю

Семез Л.Г.

Практика використання елементів сучасних

Педагогічних технологій у процесі викладання української мови і літератури (Методичний посібник)

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23

Інтерактивні методи навчання під час викладання географії

(мікрофон, робота в групах, парах, колективні ігри)
Кохно С.Й.

м. Кіровоград,

вул. Франка 18, тел.: 56 73 71Учні вчаться висловлювати свої думки, відстоювати свою позицію, розвиває мислення учнів, додає навичок роботи в команді, мають задоволення від роботи

-

-


Інноваційні методи навчання (асоціативний кущ, мікрофон ) на уроках української мови, сугестивна технологія

Васил’єва І.Д. (вчитель укр. мови та літератури)
Формує пізнавальний інтерес до предмету,

створює дружні стосунки на уроці, учні вчаться висловлювати свої думки, відстоювати свою позицію, розвиває мислення учнів, додає навичок роботи в команді-

Інтерактивні методи навчання в початкових класах ( мозковий штурм, асоціативний кущ, авторське крісло, робота в групах, парах та ін.)

Вчителі початкових класів Чумаченко А.М.,

Джоган Н.П., Лігостова Л.Б., Кудря Л.Г.


Допомагає у досягненні різної дидактичної мети: закріплення, засвоєння , перевірки знань, подолання великої кількості матеріалів, вчаться працювати за планом

-

Особистісно орієнтоване навчання на уроках фізики, біології

Вчитель фізики Зороляк А.О., вчитель біології Шегеньова Н.Г.
Розвиток компетентностей учнів,підвищується рівень пізнання (розуміння, застосування, оцінювання) та підвищується інтерес до навчання

-

-


Інноваційні методи навчання на уроках світової літератури (асоціативний кущ, мікрофон )


Вчитель світової літератури Пономаренко Н.В.
Підвищує навички самостійної роботи учнів та з підручником, вчаться використовувати досвід з метою вирішення конкретних проблем, розвиває лідерські навички, творче мислення

-

Проектні технології на уроках історії

Вчитель історії Лебединська О.Є.
Учитель виступає лідером серед учнів, підвищуються життєві та предметні компетенції учнів, розвиваються творчі здібності

-

Інноваційні методи навчання на уроках інформатики ( кейс – проекти)


Вчитель інформатики

Діденко О.А.


Розвиваються навички самостійної роботи, навички роботи з додатковими джерелами інформації і ПК

-

Інтерактивні методи навчання на уроках іноземної мови ( мозковий штурм, мікрофон)

Вчитель іноземної мови Тканова Л.Г.
Засвоєння матеріалу учнями низького та середнього рівнів відбувається продуктивно, інте- ре до вивчення іноземної мови підвищується Учні вчаться висловлювати свої думки, відстоювати свою позицію, розвиває мислення учнів, додає навичок роботи в команді


-

Створення «ситуації успіху»

Вихователі ГПД Задорожня К.Є., Паливода О.М.
Навіюється дитині віра в себе, в позитивний результат справи, навчання, пропонується повторити завдання

на більш складному рівні, авансується успіх під час індивідуальної роботи з учнем, а також на уроці-

ЗШ І-ІІІ ст. № 7 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

ім. О.С.ПушкінаТехнологія колективного способу навчання. (А.Рівін). Суть: організація праці, в процесі якої навчання здійснюється шляхом спілкування динамічних пар, коли учасники вчать оне одного.

Косарєва А.І., вчитель історії, географії, правознавства

ЗШ І-ІІІ ст. № 7

ім. О.С.Пушкіна

243961


Засвоєння знань, умінь, навичок, розвиток комунікативних якостей особистості, виховання працелюбності.

-

Технологія розвитку критичного мислення (Дж.Дьюі, М.Коул, Д.Вертч, Л.Брунер). Суть: КМ – це здатність людини чітко виділити проблему, яку необхідно розв’язати.

Купріянова В.В., Войцеховська С.Г., Стукаленко О.П., Дерев’янко В.М., вчителі початкових класів; Карабут І.І., вчитель української мови та літератури; Сичова О.М., вчитель історії.

ЗШ І-ІІІ ст. № 7

ім. О.С.Пушкіна

243961


Здатність самостійно знайти, обробити і проаналізувати інформацію, логічно будувати свої думки.


Конспекти уроків з природознавства, 1 кл. (міська творча група з критичного мислення). Кіровоград, 2013.

Зразки конспектів уроків навчання грамоти, рідної мови, розвитку зв’язного мовлення, читання Я і Україна (результати роботи міської творчої групи вчителів початкових класів щодо впровадження програми розвитку критичного мислення). Кіровоград, 2005.
Проектна технологія (Дж.Дьюі, В.Кімпатрік, С.Т.Шацький). Суть: не тільки передати учням суму знань, а ще й навчити здобувати ці знання самостійно і застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань.

Купріянова В.В., вчитель початкових класів

ЗШ І-ІІІ ст. № 7

ім. О.С.Пушкіна

243961


Навчити здобувати ці знання самостійно і застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань.

-

Технологія інтерактивного навчання. (В.Шаталов, Є.Ільїн, С.Лисенкова, Ш.Амонашвілі, О.І.Пометун). Суть: постійна, активна взаємодія всіх учнів: співнавчання, взаємонавчання, де і учень і вчитель є рівноправними суб’єктами навчання.

Стукаленко О.П., Дерев’янко В.М., Купріянова В.В., Войцеховська С.Г., Слюсаренко Л.В., вчителі початкових класів

ЗШ І-ІІІ ст. № 7

ім. О.С.Пушкіна

243961


Постійна, активна взаємодія всіх учнів на уроці.

-

Технологія особистісно орієнтованого навчання. (В.О.Сухомлинський, І.С.Кок, А.В.Петровський, І.Д.Бех). суть: розвивати індивідуальні та пізнавальні здібності кожної дитини, максимально виявляти, ініціювати, використовувати індивідуальний досвід дитини.

Купріянова В.В., Войцеховська С.Г., Стукаленко О.П., Дерев’янко В.М., вчителі початкових класів

ЗШ І-ІІІ ст. № 7

ім. О.С.Пушкіна

243961


Розвивати індивідуальні та пізнавальні здібності кожної дитини.

-

Технологія розвивального навчання. (Д.Б.Елькомін, В.В.Давидов, Л.В.Занков)

Стукаленко О.П., вчитель початкових класів

ЗШ І-ІІІ ст. № 7

ім. О.С.Пушкіна

243961


Дитина повинна набути «вміння вчитись».

-

Ігрові технології навчання. (Я.А.Каменський, Ж.Ж.Руссо, Г.К.Селевко, І.П.Підласий, П.І.Підкасистий). Суть: забезпечити підтримання живого інтересу школярів до навчання, розвивати потяг до знань, бажання примножувати свій інтелектуальний набуток.

Баранчук О.С., вчитель української мови та літератури.

ЗШ І-ІІІ ст. № 7

ім. О.С.Пушкіна

243961


Активізація пізнавальної діяльності, підвищення пізнавального інтересу, стимулювання різних видів спілкування.

Урок української мови у 5 класі. Тема «Правила вживання апострофа. Використання спадщини В.Сухомлинського». науково-методичний журнал «Українська література в ЗШ» №9, 2012.

Проектна технологія. Суть: вивчення, моделювання, узагальнення та розповсюдження педагогічного досвіду як індикатору творчості та сучасного стилю школи.

Чернецька В.В., вчитель світової літератури та англійської мови

ЗШ І-ІІІ ст. № 7

ім. О.С.Пушкіна

243961


Активне застосування проектної технології у навчально-виховному процесі.


Чернецька В.В.«Формування естетичного ставлення у природи у підлітків в умовах діалогічного педагогічного спілкування». Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок в науку». Т.11.-Луганськ: Поліграфресурс, 2011. – 143 с.

НВК ЗОШ № 34 – ліцей «Сучасник» – ДЮЦ

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
Проектна технологія – індивідуальне, групове, колективне проектування – створення інтелектуального продукту навчальної праці

Лісиціна Г. О.,

Анкудінова С. О.,

Медведенко Н. П.


м. Кіровоград,

просп. Комуністичний, 11а

(0522) 24-15-69


Розвиває творчі здібності учнів, уміння працювати з додатковою літературою, організовувати свій час і етапи роботи тощо

«Використання інтерактивних методів на уроках української мови у початкових класах» (Лисиціна Г. О.);

«Використання інтерактивних методів на уроках трудового навчання у початковій школі» (Анкудінова С. О.);

«Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури» (Медведенко Н. П.)


Розвиток критичного мислення – спеціально організована діяльність учнів, спрямована на вміння працювати з навчальними текстами

Можна О. В.,

Третяк О. П.,

Лисиціна Г. О.,

Запорожець І. Мм. Кіровоград,

просп. Комуністичний, 11а

(0522) 24-15-69


Розвиває логічне мислення, уміння і навички аргументовано висловлювати власне бачення вирішення проблеми

-

Використання комп’ютерних технологій – спеціально організована діяльність учнів, побудована за допомогою комп’ютерних технологій, можливостей мультимедійних технологій, інтерактивної дошки

Алєйніков І. А.,

Костюкевич П. П.,

Кудря П. В.,


м. Кіровоград,

просп. Комуністичний, 11а

(0522) 24-15-69


Активізує увагу та інтерес до вивчення , сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу, забезпечує ілюстративний матеріал,

естетичне оформлення уроку,

створення відповідного емоційного фону,

донесення інформації,

перевірку знань,

інтерактивність

(заохочення учнів до співпраці).


«Мультимедійний курс з історії та суспільствознавства» (Алєйніков І.А.);

«Психолого-медологічні аспекти використання мультимедійних технологій на уроках історії та права» (Алєйніков І. А.);

«Використання мультимедійних засобів навчання при викладанні математики» (мультимедійні презентації Кудря П. В.,

Костюкевич П. П.)«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання Кіровоградської міської ради

Гуманно-особистісна технологія.

Автор: Ш.АмонашвіліКлочкова О.В., вчитель початкових класів

вул.Короленка,46, м.Кіровоград, 25005; тел/факс:директор

34-52-52


Осмислення шляхів подолання авторитаризму через прийняття і затвердження духовного гуманізму.

-

Технологія саморозвитку.

Автор: М.МонтессоріСобко Г.В., Міхальова М.М., вчителі-логопеди

вул.Короленка,46, м.Кіровоград, 25005; тел/факс:директор

34-52-52


Різносторонній розвиток дитини, його думок, органів чуття, моторики пальців. Стимулювання дитини до самовиховання, самонавчання та саморозвитку

-

Система викладання літератури як предмета, що формує особистість.

Автор: Є. ІльїнГерасимова-Молчан Т.О., вчитель світової літератури та російської мови

вул.Короленка,46, м.Кіровоград, 25005; тел/факс:директор

34-52-52


Формувати здатність активно відстоювати власну точку зору, свою систему життєвих цінностей

-

Технологія організації групової навчальної діяльності.

Автори: Й.Песталоцці, Дж.ДьюїСтрижак О.М., вчитель історії

вул.Короленка,46, м.Кіровоград, 25005; тел/факс:директор

34-52-52


Розвиток комунікативних якостей особистості, вчити учнів бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити.

-
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка