Назва навчального закладуСторінка2/8
Дата конвертації04.04.2016
Розмір1.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
«Навчально-виховне об’єднання № 15 «Загальноосвiтня школа І-ІІІ ступенiв, дошкільний навчальний заклад комбінованого типу, дитячий юнацький центр «Явiр»


Використання спадщини В.О. Сухомлинського

НВО №15

колектив педагогів25020, м.Кіровоград, вул. Казанська, 13,

тел. 37-49-84
Створення в стосунках з дітьми атмосфери доброзичливості, щирості , поваги до особистості, емоційного комфорту.

Моральне та духовне виховання дітей.


Методичні посібники:

-“Реалізація гуманістичних ідей творчої спадщини В.О.Сухомлинського в освітньому просторі закладу”.,2013

-Формування життєвих компетентностей учнів шляхом впровадження творчої спадщини В.О. Сухомлинського.,2013


-Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського у виховній роботі навчального закладу.,2013

  - Формування творчої особистості в системі позашкільної освіти.,2013


.

Технологія естетико-екологічного виховання

Г.С. Тарасенко

Суть технології: підвищення виховної ефективності занять з художньої літератури, музики, образотворчого мистецтва, художньої праці. народознавства, природознавства та під час виховної роботи.

НВО №15

Писакова С.В.

Панченко Н.В.

Караванець Н.О.25020, м.Кіровоград, вул. Казанська, 13,

тел.37-49-84
Екологічне виховання школярів. Розвиток чуттєвого сприймання природи.

- Екологічна стежина , 2009;

- Екологічне виховання як засіб формування здорового способу життя молодших школярів.,2009Уроки у технологіях інтерактивного навчання

Автор Пометун О.І.

Суть технології: Навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії учнів між собою та учителем. Це взаємонавчання, де учень і учитель є рівноправними суб’єктами навчання. Передбачається моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин і ситуацій.

НВО №15

Петренко М.В.

Банул С.Г.

Пташинська В.В.

Севрук Н.П.


25020, м.Кіровоград, вул. Казанська, 13,

тел. 37-49-84
Розвиток творчих здібностей учнів,

Їхніх пізнавальних інтересів, критичного мислення, вміння самостійно робити висновки, прислухатися до думки інших.

Зникнення закомплексованості в учнів з різним рівнем навчальних досягнень.
Особистісно – орієнтовані технології.

Технологія евристичного навчання

Автор: А.В. ХутірськийСуть технології: у центрі уваги педагога є не навчальний матеріал, а сам учень, його навчальна діяльність. Пріоритет віддається цілям творчої самореалізації дітей, далі – формам і методам навчання, які дозволяють організувати продуктивну діяльність учнів, потім змісту навчального матеріалу. Структура занять опирається на технологічні етапи створення і розвитку евристичної освітньої ситуації.

НВО №15

Москаленко О.В.

Колісніченко С.Г.

Міняйло Т.С.25020, м.Кіровоград, вул. Казанська, 13,

тел. 37-49-84
Актуалізувати особистий досвід і знання учнів, їх самовизначення, цілепокладання. Виявити зміни в особистих якостях учнів, їх знаннях і уміннях, в створенні освітньої продукції.Проектна технологія

Суть технології: Метод проектів орієнтований на самостійну діяльність учнів (індивідуальну, парну, групову) у відведений для неї час (від декількох хвилин уроку до декількох тижнів, а й іноді й місяців). Це завдання особисто орієнтованої педагогіки. Проектна технологія передбачає наявність проблеми, що вимагає інтегрованих знань і дослідницького пошуку її вирішення. Результати запланованої діяльності повинні мати практичну, теоретичну, пізнавальну значимість. Головною складовою методу є самостійність учня. Дуже важливою також є структуризація змістовної частини проекту із зазначенням поетапних результатів. Використання дослідницьких підходів у проекті є свого роду наріжним каменем технології, причому послідовність цих методів можна поставити у такий ряд: визначення проблеми (визначення завдань, які випливають із дослідження) – висунення гіпотези вирішення завдань, обговорення методів дослідження – оформлення кінцевих результатів – аналіз одержаних даних – підбиття підсумків – коригування – висновки.

НВО №15

Коноваленко С.А.

Іщенко Н.А.

Ковальчук В.В.

Петруляк О.А.

Без’язична І.М.

Калницька Г.Г.


25020, м.Кіровоград, вул. Казанська, 13,

тел. 37-49-84
Забезпечення високої загальної активності учнів, поліпшення показників рівня навчальних досягнень учнів:

- розвиток пізнавальних умінь і навичок учнів;

-уміння орієнтуватися в інформаційному просторі;

- уміння самостійно конструювати свої знання;

- уміння інтегрувати свої знання з різних галузей науки;

- уміння критично мислити.

Технологія розвитку критичного мислення у навчанні різних предметів

Читання та письмо для розвитку критичного мислення.

Авт. Джанні Стіл, Курт Мередіт, Чарльз Телепи

Суть технології: Розвиток критичного мислення дозволяє постійно пристосовуватися до нових політичних, економічних та інших обставин, ефективно вирішувати проблеми, значна кількість яких є не передбачуваною, бо саме такий тип мислення допомагає формулювати надійні вірогідні судження. При цьому у навчання включаються завдання, розв’язання яких потребує мислення вищого рівня; навчальний процес організований як дослідницька робота учнів шляхом інтерактивної взаємодії між ними; постійний зворотний зв’язок, відповідальність учня за власне навчання. Учні повинні бути вмотивовані для обговорення проблеми.


НВО №15

Унгул Н.В.

Лукіна К.В.


25020, м.Кіровоград, вул. Казанська, 13,

тел. 37-49-84
Результатом навчання є не лише засвоєння фактів чи чужих думок, а вироблення власних суджень;

Максимальний розвиток особистості там різні форми мислення кожного учня.

Вироблення критично ставитись до обставин, порівнювати альтернативні точки зору та приймати зважені рішення.

Створення умов для прояву індивідуальної обдарованості дітей та розвитку їх власних здібностей за рахунок раціональної організації навчального процесу.

Інформаційно – комунікаційні технології

Морзе Н.В.

Вембер В.П.


Перевертень С.М.


25020, м.Кіровоград, вул. Казанська, 13,

тел. 37-49-84
- доступ до використання додаткової літератури;

- уміння самостійно навчатися;

-опанування нових комп’ютерних технологій та програм


Сучасний урок: ІКТ супровід.,КОІППО 2009;

Реалізація ціннісного підходу до організації педагогічного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів'

Суть технології: Методологічний конструкт, передумовами якого є гармонійне поєднання ціннісного підходу із культурологічним, системним та особистісно-діяльним підходами. Тільки одночасне використання зазначених підходів дозволяє створити оптимальні умови для самовизначення, самореалізації кожної молодої особистості. У процесі застосування розробленої технології передбачається дотримання таких важливих вимог: а) провідною цінністю в царині освіти та в масштабах суспільства взагалі виступає сама особистість, її унікальний внутрішній мікросвіт. Тому підґрунтям для формування кожної особистісної системи цінностей повинні стати індивідуальні потреби, інтереси, життєві цілі конкретної людської особи. формування особистісних систем цінностей у молоді передбачає створення сприятливого психологічного клімату в колективі та відповідних організаційних умов проведення педагогічного процесу за принципами толерантності, взаємоповаги, критичного осмислення запропонованої інформації

НВО №15

Лукіна К.В.

Петруляк О.А.


25020,

м. Кіровоград, вул. Казанська, 13, тел. 37-49-84
Очікувані результати: задоволення потреб суспільства у всебічному розвитку дитини, створенні передумов для її повноцінної самореалізації як особистості. 


Виховуємо ціннісне ставлення до людини у молодших школярів КОІППО,2013

"Навчально-виховне об'єднання № 25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання "Ліра" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

Технологія диференційованого навчання

В.В.ФірсовСукупність форм і методів навчання, що враховують індивідуальні особливості учня, його потреби та інтереси.

Основні принципи рівневої диференціації:

-      виділення і відкрите пред’явлення учням результатів навчальних досягнення (за рівнями);

-      “ножиці” між рівнями вимог і навчання: рівень вимог має бути вищим за рівень навчальних досягнень;

-      формування опори: в усіх учнів класу незалежно від їхніх здібностей і навчальних можливостей повинні бути сформовані опорні знання та вміння;

-      послідовність у просуванні за рівнями навчання;

-      індивідуалізація, яка дає змогу враховувати індивідуальний темп просування в навчанні;

-      відповідність між змістом, контролем та оцінкою;

-     добровільність у виборі рівня навчання: кожен учень добровільно вибирає рівень засвоєння навчального матеріалу. Педагогічний колектив закладу

м. Кіровоград, вул.. Леваневського 2-Б, (0522) 34-52-57

Застосування рівневої диференціації дає змогу кожному учню працювати на будь-якому рівні навчальних досягнень і здобути відповідні результати.

Учень має не тільки обов’язки (зокрема, засвоїти матеріал на відповідному рівні), а й право, найважливішим із яких є право вибору – отримати відповідно до своїх здібностей і нахилів підвищену підготовку з предмета чи обмежитись середнім або достатній рівнями засвоєння матеріалу.
  1. Колмакова Т.В., вчитель хімії

«Рівневі тематичні контрольні роботи для класів з поглибленим рівнем вивчення хімії в 8 і 11 класах», КОІППО ,

м. Кіровоград, 2001 р.  1. Сербіна Н.О.

Розробка теми «Подільність чисел»

Науково-методичний журнал «Математика в школах України» № 19-21, м. Харків, 2004 р.Ігрові технології

Формування мотиваційного компоненту уроку та розвиток пізнавального інтересу до вивчення предмету.

Гра є інструментом викладання, який активізує розумову діяльність дітей що навчаються, дозволяє зробити навчальний процес привабливіше і цікавіше, примушує хвилюватися і переживати що формує могутній стимул до засвоєння навчального матеріалу.


Педагогічний колектив закладу

м. Кіровоград, вул.. Леваневського 2-Б, (0522) 34-52-57

Ігрова діяльність впливає на розвиток уваги, пам'яті, мислення, уяви, всіх пізнавальних процесів

Ігри допомагають спілкуванню, сприяють передачі накопиченого досвіду, одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок людини, її сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність.1. Сербіна Н.О., вчитель математики. Брейн-ринг у 5-му кл. «Дії з натуральними числами». Бібліотечка «Шкільного світу», «Позакласні заходи з математики». м. Київ, «Редакції загально педагогічних газет», 2004 р.

2. Качан О.В., вчитель англійської мови -

3 публікації планів-конспектів уроків у виданнях (в т.ч. електронних): портал «Ocvita.ua» та журнал «Англійська мова і література в школі», Відкритий урок: розробки, технології, досвід» (№12/2011р.)

3. Л.П. Пич «Розвиток творчих здібностей учнів засобами образотворчого мистецтва у поглядах В.О. Сухомлинського» Науково-методичний щоквартальний журнал «Педагогічний вісник»

№ 2-3 (26-27), засновник КОІППО, 2013р.

Технологія проблемного навчання

Дж. Дьюї


 Навчально-пізнавальна діяльність учнів в умовах проблемної ситуації, самостійного аналізу проблемних ситуацій, формулювання проблем і розв’язання шляхом висування пропозицій, гіпотез, їх обґрунтування і доведення, а також шляхом перевірки правильності розв’язання.

Педагогічний колектив закладу

м. Кіровоград, вул.. Леваневського 2-Б, (0522) 34-52-57

Проблемне навчання – один із засобів розвитку розумових сил учнів, їх самостійності та активності, творчого мислення. Забезпечує міцне засвоєння знань. Робить навчальну діяльність захоплюючою, оскільки вчить долати труднощі.

1. Шигонова О.П., вчитель фізики

«Наочні задачі як засіб інтенсифікації навчання фізики» Матеріали науково-практичної конференції

м. Мелітополь, 1996 р.

2. Пінчук В.Д., вчитель історії « Методичні засади формування історичного мислення в учнів». «Методологічні засади історичної освіти в контексті профілізації старшої школи: матеріали науково-методичної конференції (Кіровоград 21-22 жовтня 2010р.) – Кіровоград: Видавництво КОІППО, 2012.- 291 с.

3. Пінчук В.Д. «Формування та розвиток історичного мислення учнів в умовах проблемного навчання на уроках історії» Науково-методичний щоквартальний журнал «Педагогічний вісник», № 3-4 (19-20) – Кіровоград: Видавництво КОІППО, 2011.

Інформаційні технології

Н.И. Студенцов,

Л.М. Панчешникова, В.А. Коринская, Т.П. Герасимова, Н.В. Тельтевская

Базується на концепції програмованого навчання, що представляє собою кероване навчання з оптимальним зв’язком (прямим і зворотнім) і застосування засобів (програмований підручник, комп’ютер) для здійснення такого зв’язку. 


Педагогічний колектив закладу

м. Кіровоград, вул.. Леваневського 2-Б, (0522) 34-52-57

Використання комп’ютерів дозволяє учням не тільки більш глибоко вивчити навчальну дисципліну, але й усвідомити, що уміння, навички роботи з обчислювальною технікою – веління часу. Робота з  комп’ютерними програмами викликає інтерес у школярів, а, головне сприяє підвищенню якості знань. Адже учень набуває навичок  орієнтування в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

1. Публікації планів-конспектів уроків вчителя математики Лазур-Шевцової Т.А. та вчителя хімії Тикул О.А. у методичному посібнику «Сучасний урок: ІКТ – супровід. Випуск 1 (наукова редакція Л. Голодюк. – Кіровоград: товариство «Полімед – Сервіс, 2008»)

2. Публікації вчителів початкових класів Варданян А.Х., Пономаренко Н.В., Сойченко А.М., Прокопенко Г.М., Пономаренко Н.В., Ратушняк Т.В., Федорової Ю.О., Даниленко Н.В., Мельник Т.О., Онищенко В.О., Журавльової Л.М., Отряжої Н.І., Левшун А.М., Платон А.Є., Чередник Т.Г., Чернецької-Кліменчук О.В., ; вихователів ГПД Грисенко Н.О., Торжинської С.В.,;

вчителів української мови та літератури Демченко В.В., Гаркуші О.С., Лабенко Л.В.;

вчителя німецької мови Дзюби І.М.;

Романової М.М., вчителя географії;

Попелівської С.В., вчителя англійської мови; Чеботарьової О.О., вчителя фізики; ;

Починок О.Б., вчителя математики;

Тикул О.А., вчителя хімії;

Гудименко О.В., вчителя англійської мови;

Боржак Г.В., вчителя фізики;

Волошиної О.В., вчителя математики

у науково-методичному посібнику «Реалізація компетентнісного підходу в процесі навчання: моделювання уроку з використанням технологій Веб – 2.0», Кіровоград: Видавництво КОІППО, 2012р.

3. Пінчук В.Д., вчитель історії «Розвиток історичного мислення учнів на уроках історії в умовах застосування елементів інноваційних педагогічних технологій» - Кіровоград: Видавництво НВО № 25, 2011р.

4. Публікація вчителя історії Пінчук В.Д. у методичному посібнику «Методичні рекомендації щодо проведення першого уроку в навчальних закладах у 2011-2012 н.р.», ЦМСПС, 2011р.Інтерактивні технології навчання


Пометун О.І.

 Спеціальна форма організації пізнавальної діяльності учнів, яка має на меті створення комфортних умов навчання, за яких кожний учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Це співнавчання, взаємонавчання, де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують із приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють.Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблеми на основі аналізу обставин і відповідної ситуації. 


Педагогічний колектив закладу

м. Кіровоград, вул.. Леваневського 2-Б, (0522) 34-52-57

Сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.

Під час застосування інтерактивних технологій відбувається співпраця — спільна діяльність для досягнення загальних цілей, коли учні починають розуміти: вони можуть досягти своїх особистих цілей тільки за умови, що їхні товариші з групи також досягнуть успіху. Успіх кожного — це успіх групи.
1. Шигонова О.П., вчитель фізики

«Про можливості проведення інтегрованих уроків з фізики та хімії в 8-11 класах серед школярів», «Партнерство педагога та учня», «Коливальний рух та лінійні диференціальні рівняння»

Збірник «Методичні знахідки переможців обласного етапу І-ІV Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», ОІППО

м. Кіровоград, 2000 р.

2. Сербіна Н.О., вчитель математики

«Застосування елементів групової роботи»

Науково-методичний журнал «Математика в школах України» № 13, м. Харків, 2004 р.,

3. Гаркуша О.С. вчитель української мови та літератури «Вивчення фонетики у шкільному курсі української мови. Теорія та практика» - Кіровоград: Видавництво НВО № 25, 2011р.

3. Качан О.В., вчитель англійської мови «Технологія інтерактивного навчання писемного мовлення» - Кіровоград: Видавництво НВО № 25, 2012р

Проектна технологія.


В. Гузєєв

Швацький С.Т.

Дьюі Дж.

 Метод стимулює самостійну пізнавальну діяльність і здійснюється за схемою: все, що я пізнаю, я знаю, для чого мені потрібно і де я можу ці знання застосувати. Таким чином, ми стимулюємо інтерес учнів до певних проблем, які передбачають володіння певною сумою знань, і через проектну діяльність, яка передбачає розв’язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування набутих знань. 
Педагогічний колектив закладу

м. Кіровоград, вул.. Леваневського 2-Б, (0522) 34-52-57
1. Оволодіння значним арсеналом методів дослідження (аналіз літератури, пошук джерел інформації, збір та обробка даних, висування гіпотез та методів їх доведення тощо)
2. Набуття комунікативної компетентності (вміння організувати й вести дискусії, вислуховувати інші точки зору, генерувати ідеї та ін.)
3. Досконале оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями.
1. Публікації учителів Боржак А.В., Чеботарьової О.О. (фізика), Даниленко Н.В., Журавльової Л.М., Мельник Т.О., Федорової Ю.О., Прокопенко Г.М., Ратушняк Т.В., Сойченко А.М., Чернецької О.В. (початкова школа), Демченко В.В.(українська мова та література), Тикул О.А. (хімія) у посібнику «Проектна технологія: теорія і практика», 2008р., за редакцією наукового керівника експериментальної роботи в закладі Мантули Т.І.

2. Публікації вчителів Чеботарьової О.О., вчителя фізики;

Журавльової Л.М., вчителя початкових класів; Ратушняк Т.В., вчителя початкових класів у науково-методичний посібнику «Моделювання процесу навчання в контексті діяльнісного підходу»: Т.Мантула -Кіровоград, 2009.-154с.


  1. Публікації вчителя фізики Чеботарьової О.О. та вчителів початкових класів Даниленко Н.В. та Чернецької - Кліменчук О.В. у навчальному посібнику «Сучасний урок: Теорія і практика моделювання»: Т.Чернецька - Кіровоград, 2010.-350с.

Методика розвитку критичного мислення


Науковці Центру розвитку етики та виховання особистості Бостонського університету

Цілеспрямована навчальна діяльність як особлива форма активності, спрямована на формування у школярів власного аналітичного судження. Це складний процес, що починається із залучення інформації, її критичного осмислення та закінчується прийняттям рішення. В основі – навчальна проблема, що потребує висловлення різних думок, поглядів. Учням пропонуються різні джерела інформації з протилежними відповідями на одне й те ж саме питання. Кожен учень висловлює свою позицію щодо джерел інформації, розробляє систему доказів на підтримку відповідної точки зору, викладає власні міркування, виявляючи рівень своєї компетентності з приводу даного питання. Після чого приймається рішення, яке ґрунтується на доказах, робиться висновок. Сприяє розвитку вмінь самостійно аналізувати інформацію, бачити помилки або логічні порушення у твердженнях партнерів; аргументувати свої думки і відстоювати власну позицію; сприяє розвитку творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікативних дій під час пошуку оптимальних рішень. 
Мельник Т.О. (початкова школа), Романова М.М. (географія), Пінчук В.Д. (історія), Дуда О.А. (англійська мова)м. Кіровоград, вул.. Леваневського 2-Б, (0522) 34-52-57
1. Досягнення педагога-учасника інноваційної діяльності, який може бути моделлю та джерелом навчальних методик для колег.
2. Підвищення здатності учнів до критичного мислення, критичних міркувань, виховання готовності брати відповідальність за своє навчання, формувати незалежну точку зору та вміння показати повагу до поглядів інших людей.
3. Побудова навчального процесу на сучасній освітній основі, що дасть можливість належно приймати рішення щодо процесу навчання.
4. Підвищення рівня навчальних досягнень учнів.
5. Якнайкраще підготувати учнів до життя в демократичному суспільстві.

1. Кучеренко І.П., заступник директора з НВР «Розвиток творчості молодших школярів у позакласній роботі»

КІППО, управління освіти, міськвиконком, методичний кабінет «Сучасні підходи до організації методичної роботи з педагогічними кадрами» м. Кіровоград, 2000 р.

2. Рекомендації до уроків української мови 1-4 класів. Урок української мови з теми «Іменник» (3 клас) (публікація в збірнику «Методичні рекомендації щодо використання технології критичного мислення для школярів на уроках читання та української мови» , 2007 рік)

3. Рекомендації до уроків читання 1-4 класів. Урок читання з теми: «Сторінки для допитливих» (3 клас) (збірник «Методичні рекомендації щодо використання інноваційних технологій для розвитку творчих здібностей учнів», 2008 рік)


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка