Навчльно-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальний процес для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівняСторінка1/20
Дата конвертації13.04.2016
Розмір2.46 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Кафедра кримінально-правових дисциплін

НАВЧЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

за напрямом підготовки «Правознавство» (4 курс ННІПП НАВС)

Автори:

Професор кафедри кримінально-правових дисциплінк.ю.н., доцент Строков І.В.

Схвалено на засіданні кафедри

кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС

19.06.2014 року, протокол № 21


Київ 2014


ЗМІСТ

1. Витяг з ОКХ та ОПП:

2. Структурно-логічна схема дисципліни

3. Пояснювальна записка

4. Програма навчальної дисципліни

5. Робоча програма навчальної дисципліни з тематичним планом

6. Плани лекційних занять

7. Плани семінарських занять

8. Плани практичних занять

9. Завдання для самостійної роботи

10. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

11. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і студентів

12. Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного

контролю та перелік питань підсумкового контролю

13. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення

навчальної дисципліни

14. Навчально-методичні матеріали для лекцій

15. Рекомендована література.1. Витяг з ОКХ та ОПП:

Бакалавр
Витяг з освітньо–професійної характеристики

галузь знань 0304 «Право»,

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»,

кваліфікації: інспектор державний (код КП 3449), дізнавач, інспектор (органи внутрішніх справ), інспектор з дізнання, оперуповноважений (код КП 3451)

Бакалавр права підготовлений до роботи по таким видам діяльності:

84.23 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у відповідності з даною підготовкою може виконувати такі види професійної діяльності:

правозастосовчу (застосування норм матеріального і процесуального права);

наглядову (контроль за дотриманням законності);

установчу (реєстрація юридичних станів, прав і фактів; провадження з відпрацюванням нормативних актів);

правотворчу (локальна правотворчість);

надання правових послуг (надання послуг у сфері забезпечення прав та законних інтересів громадян, юридичних осіб, держави);

організаційну (забезпечення професійної діяльності).

Фахівець повинен:

- мати громадянську зрілість і високу суспільну активність;

- володіти професійною етикою, правовою та психологічною культурою;

- усвідомлювати глибоку повагу до закону і дбайливе ставлення до соціальних цінностей правової держави;

- шанобливо ставитися до честі й гідності громадянина України;

- виховувати в собі високу моральну свідомість, гуманність, твердість моральних переконань, відповідальність за долі людей і доручену справу;

- бути принциповим і незалежним при забезпеченні прав, свобод і законних інтересів особи, її охорони й соціального захисту;

- бути непримиренним до будь-якого порушення закону у власній професійній діяльності;

- розуміти сутність і соціальну значимість своєї професії;

- чітко уявляти зміст, характер і взаємодію правових явищ;

- знати основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну сферу його діяльності;

- бачити їх взаємозв'язок у цілісній системі знань і значення для реалізації права в професійній діяльності.

Предметом діяльності фахівця є вирішення завдань у галузях:

- тлумачення й застосування норм матеріального та процесуального права;

- надання правових послуг, забезпечення дотримання вимог і стандартів щодо галузевих нормативних актів.

Фахівці, які пройшли повний курс підготовки, повинні забезпечити:

- реалізацію Конституції та законів України у випадку посягань на права і свободи, честь і гідність громадян, права держави, права юридичних осіб, об’єднань громадян, фізичних осіб тощо;

- правильне тлумачення і застосування норм матеріального та процесуального права;

- складання проектів локальних нормативних актів відповідно до визначених засад регулювання;

- забезпечення дотримання вимог і стандартів щодо галузевих нормативних актів;

- упровадження в професійну діяльність нових методик і науково-технічних досягнень;

- використання комп’ютерних технологій та спеціальної техніки;

- формування інформаційно-пошукових, реєстраційних та статистичних документів.Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”, що формуються засвоєнням змісту навчальної дисципліни “Кримінальний процес України”

Виробнича функція

Назва типової задачі діяльності

Шифр типової задачі діяльності

Зміст уміння

Шифр уміння

1

2

3

4

5

Застосування знань з історії країни, її зовнішньої політики, історії держави і права у практичній діяльності

Професійні контакти із зарубіжними колегами і партнерами

1.СВ.С.01

Вміння встановлювати і підтримувати професійні контакти із зарубіжними колегами і партнерами

1.СВ.С.01.ПП.О.01

Застосування теоретичних, правових засад та норм права

Захист прав юридичних та фізичних осіб

1.ПФ.Е.01

Вміння на практиці застосовувати теоретичні правові знання та норми права, вміння захищати свої права та права організації

1.ПФ.Е.01.ПР.Р.01

Застосування знань з етики ділового спілкування, культури і стилістики офіційних документів

Ефективна комунікаційна взаємодія

2.СВ.С.01

Вміння встановлювати ефективні комунікаційні взаємодії. Вміння дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки і моралі

2.СВ.С.01.ПР.О.01

Розробка стратегії правового регулювання та обґрунтування рішень

Ефективна робота організації, установи, підприємства

02.ПФ.Е.01

Володіння сучасною методологією розробки стратегії правового регулювання та обґрунтування рішень з урахування загальнолюдських цінностей, особистих, колективних та суспільних потреб та інтересів

02.ПФ.Е.01.ПР.Р.01

Системне розуміння впливу зовнішнього середовища на діяльність організації, підприємства, установи

Забезпечення протидії шкідливого впливу зовнішнього середовища, використання впливу позитивних факторів на свою користь

01.СП.Д.01

Вміння аналізувати вплив зовнішнього середовища на діяльність організації, підприємства, установи

01.СП.Д.01.ПП.О.01

Засвоєння нових знань, прогресивних технологій та інших новацій пов’язаних з професійною діяльністю

Висока мобільність при вирішенні професійних завдань

01.СВ.Д.01

Вміти орієнтуватися в професійній інформації, цікавитись сучасними проблемами, швидко застосовувати потрібні для роботи нові завдання

01.СВ.Д.01.ПР.О.01

Застосування в роботі знань теорії та практики правового регулювання економіки

Правове регулювання економіки

01.ПФ.С.01


Володіти фундаментальними знаннями в області права

Уміти давати правову оцінку юридичним подіям та фактам, пов’язаним з галузями національного права

Всебічно аналізувати та застосовувати міжнародні правові норми.


01.ПФ.С.01.ПП.Н.01

01.ПФ.С.01.ПП.Н.02

01.ПФ.С.01.ПП.Н.03Здатності, зміст уміння, якими повинен володіти випускник освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр в галузі знань «Право» за напрямом підготовки «Правознавство»

Зміст здатності вирішувати

проблеми і задачі

соціальної діяльності

Шифр

здатності

Зміст уміння

Шифр уміння

Неупереджено оцінювати політичні явища та події в суспільстві

3.01

Формувати власні оцінки, позиції щодо минулого, сучасного та майбутнього України.

Розуміти сучасні проблеми розвитку суспільства й виробляти власну життєву позицію.

Володіти поняттями й категоріями загальнолюдської, політичної й правової культури.

Застосовувати знання про державно-правові ідеї минулих років при з'ясуванні сучасних вітчизняних і зарубіжних правових теорій, концепцій та ідей.

Висловлювати свою думку та обґрунтовувати власну позицію з певних питань.

Мати свій погляд на суспільні та громадські події.

Застосовувати досягнення національної та світової культури у вирішенні професійних та життєвих завдань.

Орієнтуватися в законодавчій системі, а також контролювати дотримання законності.3.01.ПР.Р.01

3.01.ПР.Р.02


3.01.ПП.О.03


3.01.ПР.Р.04

3.01.ПР.Р.05


3.01.ПР.Р.063.01.ПР.Р.07


Визначати цілі і завдання власної діяльності та забезпечувати їх ефективне й безпечне виконання

З.03

На підставі результатів аналізу особистих потреб і усвідомлення мотивів службової й побутової діяльності, спираючись на принципи суб’єктно-діяльнісного підходу:


- формулювати цілі власної діяльності з урахуванням суспільних, державних і виробничих інтересів;

З.03.ЗП.Р.01- визначати структуру власної діяльності та приймати рішення щодо її здійснення;

З.03.ЗП.Р.02

Організовувати власну діяльність

З.05

В умовах службової діяльності, на основі усвідомленої мети діяльності та її структури:


- формувати орієнтовну основу власних дій;

З.05.ЗП.О.01- оцінювати результати власної діяльності стосовно досягнення її часткових та загальних цілей;

З.05.ЗП.О.02- коригувати цілі діяльності та її структуру з метою підвищення безпеки та ефективності.

З.05.ЗП.О.03

Застосовувати вербальні методи спілкування

З.07

У виробничих умовах за допомогою відповідних методів вербального спілкування:


- користуватися правилами спілкування мовця й слухача;

З.07.ЗП.Р.03- в умовах усних ділових контактів з використанням прийомів і методів усного спілкування і відповідних комунікативних методів застосовувати прагматичну компетенцію з метою ефективного виконання професійних завдань.

З.07.ЗП.Р.04

Здійснювати пошук нової інформації

З.09

У виробничих умовах, використовуючи ключові слова у певній галузі на базі професійно-орієнтованих (друкованих та електронних) джерел, за допомогою відповідних методів проводити:


- пошук нової текстової інформації (робота з джерелами навчальної, наукової та довідкової інформації);

З.09.ЗП.О.01

Спілкування українською професійною мовою

3.10

На підставі виробничих завдань, використовуючи методику складання фахової документації, термінологічні словники тощо, дотримуючись норм сучасної української літературної мови, складати професійні тексти та документи.

З.10.ЗП.О.01Складаючи професійні тексти та спілкуючись на професійному рівні, використовувати українські виробничо-професійні фразеологізми та номенклатурні назви.

З.10.ЗП.О.06

Враховувати системність методів та засобів попередження, розкриття та розслідування злочинів при здійсненні діяльності

З.17

В умовах виробничої діяльності:


- знати правила виявлення, фiксацiї, вилучення, аналізу доказів у справі про корупційні діяння задля вирішення завдань провадження в таких справах;

З.17.ЗП.О.01- знати особливості провадження в справах про корупційні діяння;

З.17.ЗП.О.03- згідно з нормативно-правовими документами, враховуючи закономірності механізму злочину та виникнення інформації про злочин і його учасників, застосовувати процедуру виявлення, фіксації, вилучення й зберігання доказової інформації;

З.17.ЗП.О.06- згідно з нормативно-правовими документами, використовуючи доказову інформацію, визначати вид необхідного криміналістичного дослідження;

З.17.ЗП.О.07- за результатами вивчення документальних джерел, ураховуючи систему наукових засад криміналістичної тактики, визначати систему тактичних прийомів, комбінацій та операцій;

З.17.ЗП.О.08- відповідно до нормативно-правових документів використовувати реєстраційні дані інформаційно-пошукових систем, згідно з завданнями, які необхідно вирішувати.

З.17.ЗП.О.09

При здійсненні діяльності враховувати явища та процеси, пов’язані зі злочинністю та засобами впливу на неї

З.17

В умовах виробничої діяльності:


- на підставі аналізу статистичних даних, використовуючи критерії класифікації видів злочинів, оцінювати показники злочинності та встановлювати її взаємозв’язки із суспільними процесами;

З.17.ЗП.О.01- на підставі статистичних даних, використовуючи критерії класифікації видів злочинів, визначати причини і умови злочинності.

З.17.ЗП.О.02


Витяг з освітньо – професійної програми
Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівця та максимальний навчальний час за циклами підготовки


Назви циклівКількість навчальних годин/кредитів(ECTS)
У тому числі

нормативні дисципліни, годин/кредитів

(ECTS)


вибіркові дисципліни (варіативна компонента), годин/кредитів

(ECTS)


Цикл

професійно-практичної підготовки (ППП)6354 год./176,5 кр.

(74%)


3384 год./94кр.

(39%)2970 год./82,5кр.

(35%)


Усього

8640 год./240 кр.

100%

4896 год./136 кр.

(57%)


3744год./104 кр.

(43%)Розподіл навчального часу за циклами дисциплінЦикл дисципліни

Нормативний термін навчання1.
2.

Загальний обсяг

Обсяг годин визначений програмою:Дисципліни професійно-орієнтованої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Вибіркові навчальні дисципліни

8640
4896
3744

Анотація: Навчально-методичний комплекс містить навчальну і робочу програми навчальної дисципліни «Кримінальний процес», структурно-логічну схему викладання цієї навчальної дисципліни, тематичний план, методичні вказівки, плани лекційних, семінарських, практичних і індивідуальних занять, завдання для самостійної підготовки, методичні рекомендації, перелік контрольних завдань, рекомендовану літературу. Розрахований на викладачів і студентів ННІПП НАВС.

Структурно-логічна схема викладання дисципліни:Тема 8. Досудове розслідування


Тема 9. Провадження слідчих (розшукових) дій
Тема 10. Повідомлення про підозру


Тема 11. Зупинення і закінчення досудового розслідування


Тема 12. Оскарження дій, рішень чи бездіяльності під час досудового розслідування

Тема 13. Підсудність та підготовче судове провадженняТема 14. Судовий розгляд

Тема 15. Провадження з перегляду судових рішеньТема 16. Виконання судових рішень

Тема 17. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження


Тема 18. Особливі порядки кримінального провадження


Навчальна програма дисципліни
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

«Кримінальний процес» є однією з основних навчальних дисциплін, що передбачена для обов’язкового вивчення при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» у всіх вищих юридичних навчальних закладах України.

Засвоєння курсантами, слухачами та студентами Національної академії внутрішніх справ матеріалу цієї дисципліни становить фундамент професійної підготовки працівників судових, правоохоронних та правозахисних органів, і є необхідною умовою для їх подальшої успішної діяльності як юристів і правоохоронців.

Навчальна дисципліна «Кримінальний процес» складається із загальної та особливої частин і вивчається протягом двох семестрів. Особлива частина присвячена докладному вивченню процесуальної діяльності, що відбувається в кожній стадії кримінального судочинства та особливі порядки кримінального провадження.

«Кримінальний процес» знаходиться у тісному зв’язку з іншими юридичними дисциплінами, перш за все, з теорією держави і права, яка забезпечує його категоріальним апаратом, з конституційним, кримінальним, адміністративним і цивільним правом, оскільки в діяльності органів досудового розслідування і суду досить часто виникають питання, що пов’язані з відшкодуванням завданої кримінальним правопорушенням шкоди, кваліфікацією суспільно небезпечних діянь, забезпеченням конституційних прав і свобод людини, адміністративною відповідальністю тощо.

При вивченні кримінального процесу курсанти, слухачі та студенти повинні активно використовувати знання щодо завдань, компетенції, структури і повноважень органів досудового розслідування, прокуратури та суду, які були ними отримані під час вивчення дисципліни «Судові та правоохоронні органи України».

Основними формами вивчення навчальної дисципліни є лекції, семінарські та практичні заняття, написання рефератів і курсових робіт, самостійна та індивідуальна робота, поточний і підсумковий контроль.

При засвоєнні курсантами, слухачами та студентами навчального матеріалу досить важливим є вивчення законодавчих та нормативно-правових актів, а також літературних джерел, дотримання вимог та рекомендацій, які пред’являються науково-педагогічними працівниками кафедри.


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Мета вивчення дисципліни полягає в оволодінні курсантами, слухачами та студентами глибокими теоретичними знаннями щодо діяльності органів досудового слідства, прокуратури та суду з розкриття та розслідування кримінальних правопорушень (злочинів та кримінальних проступків), їх судового розгляду, виконання судових рішень, а також формування практичних навичок правильного застосування кримінально-процесуального закону при проведенні процесуальних дій, прийнятті та оформленні процесуальних рішень.

Завданнями навчальної дисципліни є засвоєння курсантами, слухачами та студентами загальних положень кримінально-процесуального права, організації діяльності органів розслідування, прокуратури та суду з розслідування, судового розгляду та вирішення кримінальних правопорушень (злочинів та кримінальних проступків), діяльності органів судової влади щодо перевірки вироків, постанов та ухвал суду.


Основні загальнокультурні та професійні компетенції
В результаті вивчення навчальної дисципліни “Кримінальний процес” курсанти, слухачі та студенти мають бути здатними до вирішення професійних задач з урахуванням вимог законодавства щодо діяльності слідчого, прокурора та суду з розслідування кримінальних правопорушень, їх судового розгляду, виконання судових рішень, та володіти такими основними професійними компетенціями:

у науково-дослідній діяльності:

  • застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу проблемних питань, що виникають під час кримінального провадження;

  • вміти поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення проблемних ситуацій, пов’язаних із вдосконаленням кримінального судочинства;

у професійній діяльності:

  • вміти ефективно використовувати положення кримінального процесуального закону в своїй професійній діяльності;

  • здатність до ефективного виконання своїх процесуальних повноважень;

  • вміти визначати, юридично обґрунтовувати й відстоювати свою позицію;

  • здатність застосовувати прийоми з виявлення, фіксації та дослідження доказової інформації;

у педагогічній діяльності:

  • набути навичок до самостійного вивчення законів України, інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність державних органів та посадових осіб з розслідування, судового розгляду та вирішення матеріалів кримінального провадження.


3. РЕКОМЕНДОВАНИЙ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
Рекомендований розподіл навчального часу на вивчення дисципліни за видами занять наведений в таблиці 1.
Таблиця 1. Рекомендований розподіл навчального часу


Освітньо-кваліфікаційний

рівень

Бакалавр, Спеціаліст

Форма навчання

Денна

Заочна

Термін навчання

4 роки

3 роки

5 років

4 роки

3 роки

Семестр

5(6)

3(4)

7(8)

4(5)

3(4)

Кількість годин, всього

270

144

42

42

22

З викладачем, годин,

144

108

42

42

22

Лекції, годин

44

36

22

24

12

Семінарські заняття, годин

56

40

16

10

8

Практичні заняття, годин

44

32

4

8

2

Індивідуальна робота, годин

64

18

-

-

-

Самостійна робота, годин

62

18

-

-

-

Модульна контрольна робота (МКР), семестр

12 (5/6)

8 (3/4)

-

-

-

Підсумковий контроль

Залік, захист курсової роботи, екзамен

Залік, захист курсової роботи, екзамен

Залік, екзамен

Залік, екзамен

Екзамен


4. ЗМІСТ НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА»
Тема 1. (9). Загальні положення досудового розслідування

Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. Етапи досудового розслідування. Дізнання і досудове слідство, як форми досудового розслідування. Єдиний реєстр досудових розслідувань. Особливості розслідування кримінальних проступків. Поняття і значення загальних положень досудового розслідування. Підслідність та її види. Початок та місце провадження досудового розслідування. Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження. Розгляд клопотань під час досудового розслідування. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. Об’єднання і виділення досудового розслідування. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів. Доручення слідчого. Використання науково-технічних засобів при проведенні досудового розслідування. Розслідування кримінальних правопорушень слідчою групою. Складання кримінально-процесуальних документів під час досудового розслідування. Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і судового контролю за законністю в діяльності органів розслідування.


Тема 2 (10). Провадження слідчих (розшукових) дій

Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій. Класифікація слідчих (розшукових) дій. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій. Допит та його процесуальне оформлення. Особливості виклику і допиту малолітньої або неповнолітньої особи. Пред’явлення для впізнання та його види. Процесуальний порядок пред’явлення для впізнання. Особливості впізнання особи при забезпеченні безпеки учасників кримінального судочинства. Проведення допиту та пред’явлення для впізнання в режимі відеоконференції. Обшук та його види. Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку. Особливості проведення окремих видів обшуку. Процесуальний порядок оформлення результатів обшуку. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів огляду. Особливості проведення огляду трупа. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення. Слідчий експеримент. Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення окремих видів освідування. Експертиза та підстави її проведення. Отримання зразків для проведення експертизи. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави проведення. Види негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в інших цілях. Загальні положення про втручання у приватне спілкування.


Тема 3 (11). Повідомлення про підозру

Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру. Випадки повідомлення про підозру. Етапи повідомлення про підозру. Складання повідомлення про підозру. Зміст письмового повідомлення про підозру. Порядок повідомлення про підозру. Права підозрюваного та їх роз’яснення. Вручення письмового повідомлення про підозру. Зміна повідомлення про підозру. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.


Тема 4 (12). Зупинення і закінчення досудового розслідування

Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення досудового розслідування. Розшук підозрюваного. Підстави і процесуальний порядок відновлення досудового розслідування. Загальні положення закінчення досудового розслідування. Форми закінчення досудового розслідування. Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний порядок. Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності. Клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст обвинувального акту. Додатки до обвинувального акту. Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та його зміст. Вручення копій обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та реєстру матеріалів досудового розслідування. Систематизація і технічне оформлення матеріалів кримінального провадження.


Тема 5 (13). Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

Поняття та значення інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. Право на оскарження. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування. Строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, її повернення або відмова у відкритті провадження. Правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування. Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування. Ухвали слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування. Порядок оскарження ухвал слідчого судді. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора. Рішення, дії чи бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора. Порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора. Види рішень за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора.


Тема 6 (14). Підсудність та підготовче судове провадження

Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі. Види підсудності. Підстави та порядок передачі справ з одного суду до іншого. Автоматизована система документообігу суду. Поняття, сутність і завдання підготовчого судового провадження. Порядок і строки підготовчого судового провадження. Порядок підготовчого судового провадження. Питання, які з’ясовуються суддею при підготовчому судовому провадженні. Рішення, які приймаються за результатами підготовчого судового провадження. Закриття кримінального провадження. Підстави і процесуальний порядок повернення обвинувального акту, клопотань про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру прокурору або за підсудністю. Призначення судового розгляду. Дії судді, пов’язані з підготовкою до судового розгляду. Закінчення підготовчого судового провадження. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.


Тема 7 (15). Судовий розгляд

Сутність і значення стадії судового розгляду. Загальні положення судового розгляду кримінальної справи. Безпосередність, усність, безперервність судового розгляду. Незмінність складу суду і рівність прав сторін у судовому розгляді. Учасники судового розгляду та наслідки їх неявки до суду. Підстави і порядок відкладення судового засідання, зупинення судового провадження. Розпорядок судового засідання. Заходи, які застосовуються до його порушників. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій під час судового розгляду. Проведення процесуальних дій у режимі відео конференції. Межі судового розгляду. Етапи судового розгляду, їх зміст. Суть, структура і завдання підготовчої частини судового засідання. Поняття і завдання судового слідства. Порядок дослідження доказів в судовому засідання. Спрощений порядок судового слідства. Порядок судових дебатів. Промови і репліки сторін. Останнє слово обвинуваченого. Процесуальний порядок постановлення судового рішення. Види судових рішень. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення. Поняття і значення вироку. Види вироків та їх зміст. Питання, що вирішуються судом при постановленні вироку. Порядок винесення ухвал у судовому засіданні. Ухвалення судового рішення і окрема думка судді. Проголошення судового рішення. Роз'яснення судового рішення. Вручення копії судового рішення. Журнал судового засідання. Технічна фіксація перебігу судового засідання. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції. Спрощене судове провадження щодо кримінальних проступків. Провадження в суді присяжних.


Тема 8 (16). Провадження з перегляду судових рішень

Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі. Правова природа, сутність і завдання перевірки судових рішень в апеляційному порядку. Право на апеляційне оскарження. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Суди, які розглядають справи в апеляційному порядку, їх повноваження. Порядок і строки апеляційного оскарження. Апеляція, її форма та зміст. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова відкриття провадження. Підготовка до апеляційного розгляду. Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Процесуальний порядок апеляційного провадження. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги. Підстави для скасування або зміни судового рішення. Рішення суду апеляційної інстанції. Вирок (ухвала про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру) суду апеляційної інстанції. Суть і завдання касаційного провадження. Право на касаційне оскарження. Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку. Порядок і строки касаційного оскарження. Касаційна скарга та її зміст. Відкриття касаційного провадження. Підготовка касаційного розгляду. Межі перегляду судом касаційної інстанції. Процесуальний порядок касаційного розгляду. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції. Судові рішення суду касаційної інстанції. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. Право на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України. Строк подання заяви про перегляд судового рішення. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України. Подання заяви про перегляд судового рішення. Допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження. Порядок розгляду справи Верховним Судом України. Види судових рішень Верховного Суду України та їх обов’язковість. Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами. Характеристика нововиявлених обставин. Особи, які мають право порушити питання про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Органи перегляду судових рішень, що набрали законної сили, та межі їх повноважень. Строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами. Порядок перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами. Види судових рішень за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами.Тема 9 (17). Виконання вироку, ухвал та постанов суду

Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень. Набрання судовим рішенням законної сили. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням. Обов`язковість рішень суду. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання. Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні. Органи і служби, які виконують вирок і забезпечують виконання кримінальних покарань. Відстрочка виконання вироку. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків. Процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, які виникають під час виконання вироку. Підстави для звільнення від відбування кримінального покарання. Умовно-дострокове звільнення від покарання і заміна невідбутої частини покарання більш м’яким. Застосування до засуджених примусового лікування та його припинення. Тимчасове залишення засудженого у слідчому ізоляторі. Умови утримання осіб, засуджених до позбавлення волі. Розгляд судом клопотання про зняття судимості. Нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень.


Тема 10 (18). Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві. Законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. Обсяг та види міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Центральні органи України що забезпечують міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу. Виконання запиту в іноземній державі. Розгляд запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу. Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України. Виклик особи, яка перебуває за межами України. Допит за запитом компетентного органу іноземної держави шляхом проведення відео- або телефонної конференції. Розшук, арешт і конфіскація майна. Створення і діяльність спільних слідчих груп. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). Порядок підготовки документів та направлення запитів про видачу особи (екстрадицію). Межі кримінальної відповідальності виданої особи. Центральні органи України щодо видачі особи (екстрадиції). Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України. Екстрадиційний арешт. Проведення екстрадиційної перевірки. Відмова у видачі особи (екстрадиції). Рішення за запитом про видачу особи (екстрадицію) та їх оскарження. Порядок і умови перейняття кримінального провадження від іноземних держав. Порядок кримінального провадження, що перейняте від іншої держави. Порядок і умови передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави. Наслідки передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб. Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав. Виконання вироку суду іноземної держави. Розгляд судом питання про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України. Умови передачі засуджених осіб і їх прийняття для відбування покарання. Визнання та виконання вироків міжнародних судових установ.


Тема 10 (19). Особливі порядки кримінального провадження

Види особливих проваджень у кримінальному процесі. Кримінальне провадження на підставі угод. Види угод, їх ініціювання та умови укладання. Зміст угоди про примирення. Зміст угоди про визнання винуватості. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди. Вирок на підставі угоди. Наслідки невиконання угоди. Кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Початок кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження. Особливості притягнення до кримінальної відповідальності окремої категорії осіб, їх затримання і обрання запобіжного заходу. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх. Особливості проведення процесуальних дій та застосування заходів примусу щодо неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених. Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності. Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Особливості досудового та судового кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено осудних осіб. Проведення психіатричної експертизи. Обставини що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру. Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. Місце проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичних представництв, консульських установ, суден України. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.


РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Метою проведення практичних занять з навчальної дисципліни є забезпечення необхідного рівня оволодіння навчальним матеріалом, формування умінь і практичних навичок правильного застосування кримінального процесуального закону при проведенні слідчих (розшукових) дій, прийнятті та оформленні процесуальних рішень.

Під час проведення практичних занять здійснюється аналіз макетів матеріалів кримінальних проваджень (кримінальних справ), складання проектів кримінально-процесуальних документів та вирішення практичних завдань.

Рекомендуються такі теми практичних занять:

1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу

2. Кримінальний процесуальний закон

3. Засади кримінального процесу

4. Суб’єкти кримінального процесу

5. Докази і доказування у кримінальному процесі

6. Відшкодування шкоди у кримінальному процесі

7. Процесуальні строки і витрати

8. Заходи забезпечення кримінального провадження

9. Загальні положення досудового розслідування

10. Провадження слідчих (розшукових) дій

11. Повідомлення про підозру

12. Зупинення і закінчення досудового розслідування

13. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

14. Судовий розгляд

15. Провадження з перегляду судових рішень

16. Виконання судових рішень

17. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

18. Особливі порядки кримінального провадження


6. ІНДИВІДУАЛЬНА ТА САМОСТІЙНА РОБОТА

Вимоги до організації індивідуальної та самостійної роботи курсантів, слухачів і студентів та структура навчальних завдань визначаються за навчально-методичними матеріалами кафедри до дисципліни.

Основними завданнями індивідуальної та самостійної роботи курсантів, слухачів і студентів є підготовка і виконання поточних навчальних практичних завдань, а також самостійне вивчення окремих тем і питань навчальної дисципліни та виконання індивідуальних завдань під безпосереднім керівництвом викладача, який проводить заняття у навчальній групі.
7. ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Оцінка якості засвоєння навчальної програми з дисципліни “Кримінальний процес”, включає виконання модульних контрольних робіт, проведення заліку, захисту курсових робіт та складання підсумкового екзамену.

Для атестації курсантів, слухачів і студентів на відповідність їхніх знань вимогам, викладеним в цій навчальній програмі, на кафедрі створюється фонд засобів педагогічної діагностики, який включає типові завдання, тести з навчальної дисципліни “Кримінальний процес”, які повинні забезпечувати об’єктивність оцінки знань, умінь та рівнів, набутих компетенцій з кримінального процесу.

Підсумкову оцінку якості засвоєння навчальної програми визначають за результатами екзамену.


Тематичний план дисципліни


з/п

Назви тем

Нормативний обсяг годин

з них

Всього годин з викладачем

з них

Самостійна та індивідуальна робота

з них

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Самостійна робота

Індивідуальна робота

 Змістовий модуль І

36

16

6

8

2

-

20
1

Тема 8. Досудове розслідування

16

6

2

4

-
10
2

Тема 9. Провадження слідчих (розшукових) дій

20

10

4

4

2

*

10
Змістовий модуль ІІ

36

20

8

8

4
16
3

Тема 10. Повідомлення про підозру

8

4

2

2

-
4
4

Тема 11. Зупинення і закінчення досудового розслідування

8

4

2

2

-
4

0

5

Тема 12. Оскарження дій, рішень чи бездіяльності під час досудового розслідування

10

6

2

2

2
4

0

6

Тема 13. Підсудність та підготовче судове провадження

10

6

2

2

2

*

4

0

Змістовий модуль III

18

16

6

8

2
2
7

Тема 14. Судовий розгляд

6

6

2

4

8

Тема 15. Провадження з перегляду судових рішень

12

8

4

4

2

*

2
Змістовий модуль IV

36

20

8

8

4
16
9

Тема 16. Виконання судових рішень

10

6

2

2

2
4
10

Тема 17. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

10

4

2

2

0
6
11

Тема 18. Особливі порядки кримінального провадження

16

10

4

4

2

*

6
Всього годин

126

72

28

32

12
54


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка